medium


A - Als zelfstandig naamwoord

medium 1.0

middel om twee zaken te koppelen; verbindend element

Semagram


Een medium…

is een element

 • [Functie] verbindt zaken
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] bevindt zich tussen twee concrete of abstracte zaken

  Algemene voorbeelden


  Wiskundige theorieën en berekeningen passen in meerdere of mindere mate goed bij de werkelijkheid. Als medium tussen de beide gebruiken we het begrip model: een min of meer systematische manier om realistische gegevens in een wiskundige context te plaatsen en er vervolgens wat mee te doen.

  http://www.fi.uu.nl/nwd/,

  Het kwam me voor dat ik mijn man misschien te voorschijn zou kunnen toveren. Lionel was het aangewezen medium. Zijn studenten hadden hem de bijnaam 'de stem van het baasje' gegeven omdat zijn manier van spreken, zijn ideeën, zelfs de buiging van zijn stem, de volmaakte echo waren van die van mijn man.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

  "Fotografie is net als klei of verf een medium. Toevallig kon ik tot nu toe mijn ideeën het beste via dit medium verwezenlijken."

  NRC,

  Taal zorgt voor communicatie, niet alleen tussen mensen onderling, maar het is ook een medium waarmee de schrijver of de dichter de werkelijkheid benadert.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  medium 2.0

  middel om informatie over te brengen, soms bedoeld voor een breed publiek; communicatiemiddel; communicatiekanaal; soms ook: massacommunicatiemiddel

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een medium…

  is een middel

  • [Functie] dient voor informatieoverdracht en communicatie
  • [Wijze] is talig of bestaat uit beelden
  • [Betrokkene] is vaak bedoeld om veel mensen mee te bereiken
  • [Onstoffelijke inhoud] geeft iets weer, bijvoorbeeld de werkelijkheid of bepaalde informatie

  Algemene voorbeelden


  Kunst kan een medium zijn voor zowel positieve als negatieve boodschappen.

  http://www.wereldwijd.be/archief/98gl-117.htm,

  Deze communicatie gebeurt meestal via zogenaamde mailing lijsten: de boodschap die je stuurt naar het elektronische adres van een mailing lijst wordt doorgestuurd naar de elektronische adressen van iedereen die zich op de lijst "geabonneerd" heeft [...]. Nieuwsgroepen zijn een gelijkaardig medium: de boodschappen die je er naartoe stuurt kunnen gelezen worden door iedereen wiens Internet leverancier die nieuwsgroep ondersteunt.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Een website loven om zijn inhoud is bijna zoals een muziekstuk loven om de hoeveelheid noten. Het probleem is wellicht dat het medium nog te jong is; dat er nog geen maatstaven zijn en dus ook nog geen woordenschat waarmee we de inhoud kunnen beoordelen.

  De Standaard,

  Telkens een nieuwe technologie in het onderwijs werd ingevoerd, was men erg enthousiast, hoewel de leerresultaten na verloop van tijd nogal ontgoochelend waren. Men had immers het 'nieuwheidseffect' onderschat en het medium geïsoleerd van de ruimere onderwijs- en leercontext.

  http://www.klascement.net/picto/gevangen.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • digitale media
  • een populair medium
  • een visueel medium

  De gemeente moet de digitale media niet zien als louter voorlichtingsinstrument maar als discussiemedium met daarbij behorende nieuwe mores.

  http://www.rks.nl/,

  Televisie is dan ook een populair medium bij adverteerders, zeker nadat RTL4 de markt had 'opengebroken'.

  NRC,

  De televisie is het populairste medium voor reklameboodschappen.

  De Standaard,

  Jörg verklaart dat de strip als visueel medium ook steeds interessanter wordt voor beeldend kunstenaars.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • via een medium

  Zo moeten we afspreken welke taal we spreken en via welk medium (brief, telefoon, mondeling, ...) we de boodschappen zullen overbrengen.

  http://www.bib.kuleuven.ac.be/mfar/zoekwijzers/ZWInternet.pdf

  met substantief erachter


  • het medium boek
  • het medium dagblad
  • het medium internet
  • het medium video
  • het medium tv

  Waarom zijn we het er dan niet over eens dat we voorzichtig zouden moeten zijn met wat we in hun hoofden stoppen, voorzichtig ook met datgene waarmee we, via het medium boek, hun voorstellingsvermogen voeden en hun emoties binnendringen.

  De Standaard,

  Daarnaast verzamelt, verwerkt, onderzoekt en publiceert zij gegevens over het medium dagblad, meer in het bijzonder over de lezers- en adverteerdersmarkt.

  http://www.dagbladpers.org/

  Van bij de lancering wil het DMA-project iedere Antwerpenaar de mogelijkheid bieden om via het medium internet actief te communiceren in twee richtingen.

  http://www.dma.be,

  Er is een unieke gebruikswijze van het medium video ontwikkeld.

  http://home.wxs.nl/~psypract/heijkoop.htm

  "Onderwijsmensen kunnen naar onze dienst worden gedetacheerd. Om mee te werken, maar ook om het medium tv te leren kennen." Dat schooltelevisie moet blijven, daarvan zijn Haentjens en Tuerlinckx overtuigd.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • media en communicatie

  Een nieuwe HBO-richting waarin je je interesse voor media en communicatie kunt combineren met je passie voor informatie-technologie.

  http://www.glr.nl/default.htm

  • een medium of een presentatievorm

  De exploitatie van een werk of een productie is niet meer aan een bepaald medium of een bepaalde presentatievorm gebonden.

  http://www. ivir. nl/publicaties/dommering/napster-cr. html

  Vaste verbindingen


  een nieuw medium

  1. (media [communicatie algemeen])
   een medium van recente datum, meestal een digitaal medium
   Komt meestal in het meervoud de nieuwe media voor.

   Synoniem: een modern medium

   Antoniem: een klassiek medium; een oud medium; een traditioneel medium

   De komende jaren moet intensivering van de wetenschap- en techniekcommunicatie worden bereikt langs drie lijnen. In de eerste plaats moet het bereik en de impact ervan worden vergroot [...]. Daarom is het vergroten van het bereik en de impact ervan in de traditionele massamedia en in de nieuwe media (internet) het eerste aandachtspunt [...]. In de tweede plaats moet een groter bereik onder jongeren worden gerealiseerd [...]. In de derde plaats moet een grotere focus, bundeling en systematiek worden gerealiseerd in de talrijke nu nog verspreide initiatieven.

   http://www.minocw.nl/wetenschap/wtc/print.html

   Zijn anderzijds de veiligheid en de zekerheid van e-mail al voldoende gewaarborgd om rechtszekere contracten te sluiten, ingebrekestellingen te sturen en dergelijke meer? De nieuwe media geven vandaag meer aanleiding tot juridische problemen dan tot juridische oplossingen.

   http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

   Veel jongeren kennen geen maatschappij zonder internet en mobiele telefoons. Sinds hun prilste jeugd zijn nieuwe media en communicatiemiddelen een belangrijk onderdeel van omgeving.

   http://www.iab.nl/column180903.phtml,

   De vraag rijst in hoeverre deze overwegingen ook aanleiding zouden kunnen geven tot een inzet van juridisch instrumentarium. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van de veranderingen in de telefonie en aan de hand van Internet, als voorbeeld van een geheel nieuw medium.

   http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

   Voeg daaraan alle mogelijke koppelingen met (oudere) nieuwe media zoals film, televisie, video, radio, aan toe en je krijgt een indruk van de wijdsheid van het terrein.

   http://www.xs4all.nl/~ariealt/djcultuur.html,

  sociale media

  Zie: sociale media

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  medium 2.1

  communicatiekanaal om actualiteiten en andere informatie openbaar te maken voor een groot publiek (bv. krant, radio, televisie en nieuwswebsites); communicatiemiddel voor de massacommunicatie van actualiteiten en andere informatie; massamedium voor actuele informatie; communicatiemiddel voor nieuws; nieuwskanaal; nieuwsmedium
  Komt meestal voor in het meervoud media.

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

  Semagram


  Een medium…

  is een middel # communicatiemiddel

    Algemene voorbeelden


    Terwijl Zomer aan het woord is, wordt de kans op een zetel voor de ADP steeds kleiner. De partij wordt nog steeds niet genoemd op televisie. Het enige medium dat de partij noemt is Radio Drenthe.

    Meppeler Courant,

    Veel van de gegevens die de BVD verzamelt, komen uit openbare bronnen zoals de media, wetenschappelijke publicaties of voor iedereen toegankelijke databestanden.

    http://www.minbzk.nl/pdf/vh/bvd/zicht_op_bvd.pdf,

    De media zijn van onschatbare waarde op het vlak van informatie. Zij bereiken een groot publiek in relatief korte tijd. Zij kunnen moeilijk bespreekbare onderwerpen uit de taboesfeer halen, zoals onder meer gebeurd is met seksueel misbruik van kinderen.

    De Standaard,

    Anderzijds blijkt wel dat de kennis van de respondenten over cocaïne meestal gebaseerd is op foutieve informatie, ingegeven door de media, door officiële instanties (overheid, school, politie, preventiewerkers, medische wereld), door niet-gebruikers, door dealers en soms zelfs door andere cocaïnegebruikers.

    http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • de media beheersen

    Rozenblad viel ook en bleef gedeukt [...]. Het was de zomer van 1994 en ook hij had - gelijk voormalig staatssecretaris Philomena Bijlhout - zijn carrièreverloop verfraaid. Hij was gedwongen de Tweede Kamer te verlaten. Het nieuws bleef de media beheersen. "Journalisten hingen voordurend rond mijn huis," zegt Rozenblad vanuit Suriname. "Ik dreigde eraan onderdoor te gaan."

    Het Parool,

    Dat de zaak-O.J. Simpson de (Amerikaanse) media beheerst, komt niet alleen door de roem van de verdachte.

    NRC,

    • de media beheersen
    • de media controleren

    Het is echter denkbaar dat een actor met voldoende zeggenschap over de inhoud en programmering van media die positie gebruikt om de publieke opinie te bespelen. De kernvraag is of er in een informatiesamenleving meer of minder mogelijkheden zijn om de media te beheersen en welke rol de overheid moet spelen bij het bewaken van een pluriform aanbod van politieke, of voor politieke meningsvorming belangrijke informatie.

    http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

    Een denken dat niet onwaarschijnlijk klinkt, dat aansluit bij bestaande verzuchtingen (in casu het individualisme) en dat kan rekenen op de steun van de mensen die een deel van de media beheersen, kan een grote invloed hebben op het denken en voelen en via die weg op wetgeving en instellingen.

    De dramademocratie, Mark Elchardus,

    Maar hij wist dat ze een andere topman had gestrikt: kolonel Anibal Imbert, die de media controleerde als minister van Communicatie.

    De Standaard,

    Omdat media de huidige maatschappij steeds meer domineren, moeten media zelf beter worden gecontroleerd. Dat constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in het advies 'Medialogica'.

    De Limburger,

    met adjectief ervoor


    • audiovisuele media
    • elektronische media
    • interactieve media
    • klassieke media
    • moderne media
    • papieren media
    • traditionele media

    Onze gast vanmiddag is weleens het vuile neefje genoemd waar ons eigen fatsoen zo goed bij afsteekt, want u weet het: wij Vlamingen zijn fatsoenrakkers, en dus hebben we een beeld nodig van wat níet fatsoenlijk is. Vandaar dat onze gast een graag geziene figuur is in de audiovisuele media.

    http://users.pandora.be/erik.raeymaekers/brbomans.htm,

    Hoewel je de audiovisuele media niet de schuld kunt geven van het geweld in onze samenleving, dragen ze er wel toe bij dat er een klimaat van geweld ontstaat.

    http://tvgeweld.nl/tv99/uitdag2.html,

    In de Westerse media heeft de wetenschap in het afgelopen decennium in het algemeen meer ruimte gekregen. De schrijvende pers heeft daarbij een grote voorsprong behaald op de elektronische media (radio en TV).

    NRC,

    Het jaarlijkse rapport [...] bekritizeerde politiek gemotiveerde ontslagen van ambtenaren, intimidatie van tegenstanders van het regeringsbeleid, machtsmisbruik en politieke spionage door de politie, en druk op de elektronische media, waardoor die eenzijdig regeringsgezind berichtten.

    De Standaard,

    Door deze stap behoort PCM wereldwijd tot de eerste grote nieuwsuitgevers die de plug uit hun interactieve media trekken.

    NOS Nieuws,

    11 september schudde een aantal zekerheden grondig door elkaar. De opkomst van nieuwe vormen van communicatie deed vragen rijzen bij de traditionele functie van de klassieke media: het publiek ontwikkelde andere gebruikspatronen.

    http://www.vrt.be/doc/vrt_jaarverslag_2001.pdf

    Afwezigheid van verzet tegen deze afwezigheid van medemenselijkheid binnen 'ons rijke werelddeel' kan ons duur komen te staan: miljarden arme mensen krijgen via de moderne media zoals internet argumenten te over om de 'westerse cultuur' met dezelfde onverschilligheid te bestrijden.

    http://members.lycos.nl/infiction/sub/columns/Voskuiltje/oorlogenvrede.html,

    De opvattingen over centrale instituties binnen het maatschappelijke bestel vertonen hetzelfde beeld van een sterk vertrouwen in de moderne media (televisie, radio) en een aanzienlijk geringer vertrouwen in traditionele pijlers van dat bestel als de politieke partijen of de kerken.

    http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

    Van Ringelestijn stoort zich aan de achteloze manier waarop journalisten van papieren media jatten van collega's op het web zonder enige vorm van bronvermelding.

    NRC,

    De traditionele media, zoals de omroep en de krant, kunnen we bij allocutie plaatsen, door de komst van nieuwe media treden drie verschuivingen op: Verschuiving van allocutie naar consultatie: De surfer speurt langsheen websites op zoek naar nieuws en informatie [...]. Ten tweede komt het patroon "registratie" op [...]. Een laatste verschuiving is de integratie van de vier gebruikspatronen in één medium.

    http://www.internetjournalistiek.be/ pdf/eindwerk1_broodtekst.PDF

    • internationale media
    • landelijke media
    • lokale media
    • nationale media
    • plaatselijke media
    • regionale media

    De meeste nationale en internationale media verspreiden en popularizeren de eerste denkpiste en werken op die manier het doemdenken over de Belgische ekonomische en financiële situatie in de hand.

    De Standaard,

    De onvermoeibare vredesactivisten die al jaren bij en op luchtmachtbasis Volkel demonstreren, trekken nauwelijks nog de aandacht van landelijke media.

    http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0101/msg00030.html,

    Lokale media meldden dat de Israëlische president, Ezer Weizman, niet aanwezig was bij de verwelkoming van Clinton omdat hij boos was dat die in Jeruzalem plaatsvond.

    De Standaard,

    Volgens de plaatselijke media onstonden de onenigheden nadat de aanhang van de verliezende club probeerde de eigen spelers te lijf te gaan.

    NRC,

    Het radiostation zou op die manier een mooie aanvulling kunnen leveren bij het uitstekende werk van de twee andere regionale media in de hoofdstad: TV Brussel en de krant Deze Week in Brussel.

    De Standaard,

    • een subjectief medium

    De Chinese pers is gewoon altijd een subjectief medium geweest.

    De Standaard,

    • Chinese media
    • Israëlische media
    • Nederlandse media
    • Turkse media

    Het kommentaar [...] was bedoeld om de waarschuwingen tegen heropkomend Japans militarisme aan te wakkeren. Die waarschuwingen leiden een sluimerend bestaan sinds de campagne hierover in de Chinese media voor de 50ste verjaardag Japans overgave op 15 augustus 1945.

    De Standaard,

    Sinds hun verhaal in de Israëlische media kwam, komen er telkens Israëliërs van Iraakse afkomst langs om Yassem en Imman te helpen.

    http://www.planet.nl/planet/show/id=420508/contentid=424559/sc=5d8b39,

    In het Surinaamse televisie-journaal heeft Girjasing zich zaterdag bijzonder ontstemd getoond dat hij naar eigen zeggen voor de zoveelste keer via de Nederlandse media heeft moeten vernemen wat de resultaten zijn van het Nederlandse politie-onderzoek naar het Surinaamse drugskartel.

    NRC,

    In de Turkse media wordt bovendien gemeld dat Turkije nog dit jaar hoogwaardige technische apparatuur aan de grens zal plaatsen om zo infiltratie van de PKK tegen te gaan.

    NRC,

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • (de) gedrukte media
    • de geschreven media

    Enerzijds werd, vooral via de gedrukte media, een negatief, antipapistisch beeld van de katholieken gecreëerd, anderzijds werd via politiek-bestuurlijke circuits een reguleringsoffensief gestart.

    http://www.meertens.knaw.nl/medewerkers/peter.jan.margry/quaestiessamen.html,

    De politieke implicatie is dat door het gebruik van gedrukte media (de pers) als enige vorm van massamedium, bepaalde mensen hierbij een voordeel zullen ondergaan.

    http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

    Daarnaast konden we al in de vele geschreven media (online en offline) lezen dat de zeepbel van de nieuwe economie toch uiteen was gespat.

    http://www.infodrome.nl/infodromezine/e_zine5.html,

    in voorzetselgroep


    • in de media

    Anders dan in de meeste media bericht wordt, gaat het volgens hen in Oost-Zaïre niet om een buitenlandse inval of een etnisch conflict, maar om een regelrechte revolutie.

    De Standaard,

    Enkele weken later doken er in media berichten op die meldden dat de handelaren van dit menselijke groeihormoon al enige tijd vastzaten.

    http://www.necedo.nl/,

    • via de media

    De manier echter waarop de campagne via de media aan het grote publiek voorgesteld werd, doet bij mij echter wel vragen rijzen.

    De Standaard,

    Dit bericht werd via de media verspreid en heeft het drugsdebat weer op gang gebracht.

    De Standaard,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • media en hun journalisten
    • een journalist of een medium

    In een omgeving waarin sensatie, opleuking en oppervlakkigheid de boventoon voeren, hebben die ernstige (mag het woord nog wel?) media en hun journalisten een belangrijke rol.

    http://ttk.ehb.be/journalistiek/overmcj.htm

    De Raad voor de Journalistiek kan een journalist of een medium ook niet verplichten om in een vervolgpublicatie of een rectificatie verkeerde berichtgeving recht te zetten.

    http://www.rvdj.nl/welkom.html

    Vaste verbindingen


    de media halen

    1. in de media komen; in het nieuws komen; een nieuwsitem zijn

     Het Haagse ROC haalde de media met een mogelijk verbod op het spreken van vreemde talen binnen de school.

     http://www.lbr.nl/onderwijs/etnischeidentiteit.html

     Ook wordt jaarlijks een klein aantal aan voedselinfecties gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Recent haalde weer zo'n voorval de media.

     http://www.VoedingsMagazine.nl/,

     "Buitgemaakte kunst": het begrip deed zo'n vijf jaar geleden opgeld in de Duitse taalschat. Sindsdien blijft het onderwerp af en toe de media halen.

     De Standaard,

     Met studies over onder meer angst, anorexia, depressie en zelfverminking haalde ze regelmatig de media.

     De Standaard,

     De gemeente Arcen en Velden haalde op 29 december alle media, omdat de burgemeester spoorloos was, terwijl honderden huizen onder water liepen.

     NRC,

     Die Brusselse deelgemeente had een tijdje geleden de media gehaald wegens ongeregeldheden en enig bloedvergieten in de hoerenbuurt.

     Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

    onafhankelijke media

    1. media die vrij zijn om te communiceren, omdat ze niet bij een staat of een regime horen en er dus geen beïnvloeding of censuur plaatsvindt; vrije media

     Synoniem: vrije media

     Nog steeds heeft Milosovic de staatsmedia in handen en voert mediamanipulaties uit om aan de macht te blijven. Het gaat om een aantal invloedrijke dagbladen en de nationale radio en TV-kanalen, die overal, vooral op het achtergebleven platteland, te ontvangen zijn, in tegenstelling tot de onafhankelijke media met hun gebrekkige distributie.

     http://www.thing.desk.nl/bilwet/TXT/ISEA95.NL.txt,

     "De nationale tv, een groot deel van de kranten en tijdschriften worden, direct of indirect, door de overheid gecontroleerd. Het bestaan van enkele onafhankelijke media, zoals Feral Tribune in Split of Novi List in Rijeka, volstaat niet om het evenwicht te herstellen", schrijft Reporters sans frontières in zijn rapport 1996 over de persvrijheid in de wereld.

     De Standaard,

    vrije media

    1. media die vrij zijn om te communiceren, omdat ze niet bij een staat of een regime horen en er dus geen beïnvloeding of censuur plaatsvindt; onafhankelijke media

     Synoniem: onafhankelijke media

     De oppositie die gedurende 78 dagen voor de kwestie gedemonstreerd had, eist nu nog vrije media en een onafhankelijke rechterlijke macht.

     De Standaard,

     Herstel van de sociale infrastructuur en de opbouw van vrije media en rechtvaardige juridische structuren zijn van essentieel belang in de postconflictsituatie.

     http://www.e-stem.nl/,

     Zij moeten, via vrije media en via een normaal verkozen parlement, onze mensen uitleggen dat er gepraat moet worden.

     De Standaard,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    medium 2.2

    geheel van personen achter een communicatiemiddel; collectief van journalisten of opiniemakers die via een bepaald medium (krant, radio, televisie, internet) berichten

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 2.1 : 2.2

    Algemene voorbeelden


    De bondsvoorzitter bespeelde het medium dat hij had uitverkoren om zijn boodschap te brengen (televisie natuurlijk!) uitmuntend.

    De Standaard,

    Er heerst daarbij echter een dubbel communicatieprobleem want de boodschapper, de media, verdraait veel boodschappen door haar intern proces van filtratie en focussen.

    http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf,

    De Nederlandse media wordt op de hoogte gesteld via een videoconference.

    Het Financieele Dagblad,

    Integendeel, eerst de media en daarna pas de gemeenteraad kregen de cijfers.

    http://www.gva.be/dossiers/-c/crimiant/dossier.asp,

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • berichten
    • (g)een boodschap hebben aan

    De Zuid-Afrikaanse media berichten dagelijks over Nkosi's snel verslechterende situatie.

    http://www.stepnet.nl/stepnet/content.asp?functie=itempresentatie=4848=artikelendb,

    Ik weet zelfs niet meer wat er gebeurt in mijn land. De media berichten steeds vreemder.

    De Standaard,

    De negatieve aspecten worden trouwens door de oppermachtige media sterk benadrukt; media hebben geen boodschap aan levensreddende geneesmiddelen, maar enkel aan de nevenwerkingen ervan.

    http://allserv.rug.ac.be/~jlenaert/dloart1.html

    Welke boodschap hebben de media immers aan de verklaringen van een perverse rijke smeerlap?

    De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

    met adjectief ervoor


    • Belgische media
    • Chinese media
    • Israëlische media
    • Nederlandse media
    • Turkse media

    De producenten, invoerders en verdelers van batterijen (verenigd in de vzw Bebat) menen dat de Belgische media verkeerde berichten de wereld insturen over prijsverhogingen als gevolg van de ekotaks op batterijen.

    De Standaard,

    Hij heeft de hele nacht voor de televisie doorgebracht en enkele interviews gegeven voor de Belgische media.

    http://www.wereldwijd.be/opinie/wim.htm,

    Chinese media en funktionarissen haalden dinsdag fel uit naar Taiwan en het vermeende streven van president Lee Teng-hui naar onafhankelijkheid van het eiland.

    De Standaard,

    De Israëlische media en de Palestijnen schrijven de moord toe aan de Israëlische geheime dienst, de Mossad.

    De Standaard,

    Verschillende Nederlandse media hebben het uiterlijk van hun internetsites aangepast in verband met de moordaanslag op Pim Fortuyn.

    NRC,

    Turkse media hebben gemeld dat vier zelfmoordenaars islamitische militanten zijn uit de arme oostelijke stad Bingol.

    http://www.turksenhomo.nl/article.php?story=20031122134846939,

    in voorzetselgroep


    • omgang met de media
    • omgaan met de media

    In Nederland kunnen burgemeesters vanaf december bijscholingscursussen volgen, die hen leren omgaan met de media, met dienstbetoon en hun politieke rol.

    De Standaard,

    In 1994 verscheen een eerste vertaling in Engels, "Cracking the Movement", een boek dat verhaalt over de verhouding tussen de Amsterdamse kraakbeweging en hun omgang met de media.

    http://www.thing.desk.nl/bilwet/TXT/ISEA95.NL.txt,

    Maar eigenlijk wordt van sommige politici gewoon gezegd dat zij 'kunnen omgaan met de media' of 'goed overkomen'.

    De dramademocratie, Mark Elchardus,

    • naar de media lekken

    De overgang van passieve naar actieve openbaarheid betekent dat ambtenaren niet meer selectief hun nota's naar de media kunnen laten lekken, teneinde de publieke opinie te masseren.

    de Volkskrant,

    Nog voor het "onderzoek" was afgerond, lekte dit naar de media.

    De Standaard,

    Onderzoeksrechter G.L. verdenkt de GP'er ervan gegevens uit het onderzoek naar de media gelekt te hebben.

    De Standaard,

    Van verschillende kanten werd vandaag gelekt naar de media, waarbij de grootste voorstander van stimulering, het ministerie van internationale handel en industrie, openlijk toegaf dat aan een nieuw plan wordt gewerkt.

    NRC,

    • tegenover (de) media

    De magistratuur is gewend gelijk te hebben, en niet gewend zichzelf te moeten verantwoorden tegenover media en publiek.

    http://www.webatrem.be/guy/gerechtenpolitiek.htm,

    Zij zou tegenover Deense media hebben gezegd dat het Europees Parlement geen echt parlement is.

    NRC,

    Ik sta openheid voor tegenover de media, tegenover de financiële analisten, tegenover mijn aandeelhouders.

    NRC,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • overheid en media
    • politici en media

    Ik realiseer mij heel goed, dat ik mij met uitlatingen over bepaalde ontwikkelingen binnen de journalistiek op het dunne ijs begeef van de relatie tussen overheid en media.

    http://www.minocw.nl/toespraken/1998/005.html,

    De onafhankelijkheid van onze magistraten is één van de laatste zekerheden die ons nog resten in dit landje van politici en media die zich al te gemakkelijk laten manipuleren.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    medium 3.0

    middel voor gegevensopslag; gegevensdrager; opslagmedium; informatiedrager; ook: bestandsoort voor informatieopslag; bestandsindeling
    Deze betekenis komt in België vaker voor dan in Nederland.

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

    Semagram


    Een medium…

    is een drager; is een voorwerp

      Algemene voorbeelden


      Het overbrengen van data van het ene medium of systeem naar het andere is daarom een belangrijke taak.

      http://www.etcl.nl/etclnieuw/Projecten/etaoi.pdf,

      CD is nu een belangrijk medium, maar magnetische media domineren de markt, zowel disk als tape.

      http://www.computable.nl/artikels/archief9/d14ag9mw.htm,

      Als bijvoorbeeld een authentieke akte wordt vastgelegd op een digitale gegevensdrager, moeten eisen worden gesteld aan de duurzaamheid van het medium. Het document zal misschien na 20 jaar nog leesbaar moeten zijn.

      http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

      Sedert ongeveer een half decennium bestaat tevens de DVD-ROM (Digital Versatile Disc – Read Only Memory). Dit eveneens optisch medium heeft een veel grotere opslagcapaciteit.

      http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel1.pdf

      De Microsoft Reader is erg gebruiksvriendelijke software voor uiteenlopende apparaten, het Rocket eBook is een exclusief en dus beperkt leestoestel en de Acrobat Reader dient (voorlopig) alleen voor pc of laptop, niet meteen de beste media om boeken op te lezen.

      Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo De Haes,

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • audiovisuele media
      • een digitaal medium
      • digitale media
      • een elektronisch medium
      • elektronische media
      • nieuwe media
      • oude media

      De verschraling is een grotere bedreiging dan het oprukken van de audiovisuele media. Encyclopedieën kun je natuurlijk beter op cd-rom hebben, maar een boek heeft als informatiedrager veel te veel voordelen om niet met eeuwigheidswaarde te worden bekleed.

      De Standaard,

      Het opslaan van de beelden kan op een centraal digitaal archief onder de vorm van harde schijven, CD-roms, optische disks of welk ander digitaal medium ook.

      http://www.rigauts.be/artikel_digitale_rx.htm

      Het is zijn eigen idee en hij had het niet op papier gezet of op een elektronisch medium opgeslagen of het met iemand besproken — niet met zijn kabinet en zelfs niet met zijn levensgezel.

      Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

      De oude media zijn nog enigszins concreet: wie het alfabet kent, kan met de meeste boeken omgaan. Dat is bij de digitale media niet het geval.

      http://www.provant.be/Kennismaking/Provincieraad/bestuursakkoord.htm

      Door de opkomst van de jaren tachtig dachten sommigen dat de elektronische media de wereld van papier zouden verdringen.

      De Standaard,

      15 procent is consument van de zogenaamde nieuwe media: cd-rom, cd-i, enzovoort.

      De Standaard,

      De organisatoren van de Buchmesse maken zich sterk dat nieuwe media als e-book, cd-roms, virtuele boeken en online publiceren geenszins een bedreiging vormen voor het gedrukte woord.

      De Standaard,

      • een herschrijfbaar medium

      Philips verwacht in 2003 klaar te zijn met de ontwikkeling van 'electronisch papier'. Traditionele papieren kranten en boeken kunnen dan worden vervangen door een 'herschrijfbaar' medium.

      De Telegraaf,

      met adjectivisch voltooid deelwoord


      • gedigitaliseerde media
      • gedrukte media

      Onder invloed van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de jaren zeventig breidde het media-aanbod in de openbare bibliotheken zich uit. Naast de gedrukte media (boeken, tijdschriften, dagbladen) werden ook audiovisuele media aangeboden (dia, video, geluidscasettes, cd's) en later gedigitaliseerde media (cd rom, internet).

      http://www.pbcnb.nl/upload/Bestanden_Publicaties/herstructurering/openpoort.pdf

      in voorzetselgroep


      • opslaan in een bepaald medium
      • opslaan op een bepaald medium

      Informatie kan niet in een duurzame vorm bestaan als ze niet op of in enig medium is opgeslagen - ongeacht of dat medium nu klei is, een plankje, papyrus, perkament, papier, vinyl, celluloid of een of andere synthetische stof zoals gebruikt voor een hard disk, CD-ROM, et cetera.

      http://www.onlineconferentie.nl/

      Het virtuele is in dit licht een inert, in digitale media opgeslagen reservoir aan betekenisinhouden die door een gebruiker geactiveerd moeten worden.

      http://www.culturelestudies.be/student/portal/cultureelerfgoed/projecten/rubenmantelsevalouwettenadiaderose.htm

      Het is zijn eigen idee en hij had het niet op papier gezet of op een elektronisch medium opgeslagen of het met iemand besproken — niet met zijn kabinet en zelfs niet met zijn levensgezel.

      Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

      met substantief erachter


      • het medium fiche
      • het medium papier
      • het medium microfilm

      Hieronder volgen nu de belangrijke media papier, microfilm/fiche en digitale opslag, met hun voor- en nadelen, problemen en alternatieven: recente projecten en praktijkervaringen.

      http://www.onlineconferentie.nl/

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Overige woordfamilieleden


      medium 4.0

      iemand die door bijzondere kracht zou kunnen communiceren met doden of dieren of die door bijzondere krachten voorspellingen kan doen of juist in het verleden kan kijken; paranormaal begaafd persoon die kan communiceren met het spirituele; tussenpersoon tussen het aardse en het niet-aardse

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0
      Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

      Semagram


      Een medium…

      is een persoon

      • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is paranormaal begaafd
      • [Geslacht] is een man of een vrouw
      • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] wordt geacht iets te kunnen wat normaal niet mogelijk is, zoals communiceren met doden of dieren, in het toekomst of in het verleden kijken
      • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep of zonder een vergoeding te ontvangen uit idealisme

      Algemene voorbeelden


      De inzet van paranormale gaven in gerechtelijke dossiers is niet nieuw. Onder meer Scotland Yard, het FBI en de Nederlandse Centrale Recherche- en Informatiedienst (CRI) maakten studies over deze mediums.

      De Standaard,

      'Het kan goed zijn dat gij een medium zijt, Ingrid. Zonder dat ge het zelf weet.' 'Een wat?' 'Een medium. Iemand met speciale krachten die kan pendelen en waarzeggen en geesten oproepen!'

      Koud, Geertrui Daem,

      De Geesten beïnvloeden ons, maar hun actie beperkt zich vooral tot het influisteren van gedachten, omdat zij niet rechtstreeks de materie kunnen manipuleren. Daarvoor hebben zij personen nodig met speciale gaven. Die wij mediums noemen. Met hulp van zo'n medium kan een gedesincarneerde Geest contact maken indien hij dat wil.

      http://home.zonnet.nl/allankardec-spircent/pagina%202.html

      Combinatiemogelijkheden


      als subject bij een werkwoord


      • boodschappen doorkrijgen
      • boodschappen overbrengen
      • communiceren
      • contact leggen
      • contact maken

      Verschillende mediums begonnen boodschappen door te krijgen die ondertekend werden met "Myers".

      http://www.ping.be/aura-oasis/sferen.htm

      Het medium brengt de boodschappen van de levenden feilloos over naar opa, maar andersom werkt de tolk minder bevredigend.

      Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen, Piet Grijs,

      Omdat er mediums bestaan die met de doden kunnen communiceren komt er via hen het bewijs van leven na de dood.

      http://www.ping.be/aura-oasis/sferen.htm

      Hij wil even doorgeven dat hij niet genoeg kan krijgen van het programma, waarin het medium telepathisch contact met dieren legt.

      Algemeen Dagblad,

      Kan een medium contact leggen met overledenen?

      http://www.khbo.be/~lodew/Kerkhofs%20goeroes.htm,

      De sjamaan (ook het woord zelf is afkomstig van de Toengoezen) is een medium dat contact legt tussen goden en mensen, tussen hemel en aarde.

      http://www.bellydance.be/content.html

      Heksenmagie, zo stelt zij bijvoorbeeld, geeft haar de mogelijkheid als medium contact te maken met leven na de dood.

      http://www.ganesha.be/boekensham.htm,

      als object bij een werkwoord


      • een medium raadplegen

      De mediums die hij raadpleegde waren katholiek en zij hebben hem ook in katholieke zin gecoacht.

      De Standaard,

      met adjectief ervoor


      • occulte mediums

      Dat hij zich daarbij ook bediende van occulte mediums en de programma's dikwijls in een hoorspelvorm goot, ging in de ogen van vele luisteraars te ver.

      Meppeler Courant,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: overig

      • via een medium

      Tussen 1917 en 1922 bezocht Van Eeden met zijn vrouw seances, tijdens welke hem, via het medium, fragmenten uit het leven van Jezus werden gedicteerd en beroemde overledenen als Multatuli, Victor Hugo en Emile Zola hem een hart onder de riem staken.

      De Standaard,

      Daarom is het zo dat er gerapporteerd wordt dat Bach via een medium gezegd heeft dat ie niet houdt van de moderne pop-muziek, terwijl hij soms de vader van de muziek genoemd wordt.

      http://www.sun-funspot.nl/file10.htm,

      met ander, nevengeschikt substantief


      • een spiritueel genezeres en medium
      • helderzienden, mediums, astrologen, gebedsgenezers, homeopaten en anderen
      • mediums en andere spiritistische fenomena
      • zieners, psychometristen of mediums

      De zich spiritueel genezeres en medium noemende Jomanda is niet welkom in Valkenburg als zij zich daar met haar healings permanent wil vestigen.

      De Limburger,

      Hele bedrijfstakken van helderzienden, mediums, astrologen, gebedsgenezers, homeopaten en anderen worden stelselmatig afgebroken.

      Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

      Via mediums en andere spiritistische fenomena (verwonderlijk, buitengewoon) kun je veel met de geestenwereld te maken krijgen.

      http://www.faq-online.nl/Verslagen/engelen/satan_onder1.htm

      De onderzoekers van Neufchâteau sluiten zich voor geen enkele informatiebron af. Zelfs niet voor "zieners", psychometristen of zogenaamde "mediums".

      De Standaard,

      met eigennaam


      Medium Jomanda gaat vanaf komende zaterdag vier televisie-uitzendingen verzorgen op Yorin.

      ANP,

      De bijeenkomst van het medium Sonja en de 'aanzitters' werd afgelopen maandagavond uitgezonden in het radioprogramma Het Zwarte Gat.

      Meppeler Courant,

      Vaste verbindingen


      een genezend medium

      1. een medium met genezende gaven

       Synoniem: een helend medium

       Weekend speculeert ook over "de vele bezoekjes die Sylvia bracht aan Jomanda, het genezend medium. Tijdens healings beweerde Jomanda dat er absoluut geen sprake was van kanker."

       ANP,

       De rechtbank in Amsterdam heeft 'genezend medium' Jomanda vrijdag vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van actrice Sylvia Millecam.

       http://www.standaard.be/cnt/dmf12062009_042,

       'Genezend medium' Jomanda hoeft niet opnieuw voor de rechter te komen in verband met de dood van actrice Sylvia Millecam.

       http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3408060/2013/03/12/Jomanda-definitief-vrij-in-zaak-Millecam.dhtml,

       Alle lekenmagnetiseurs – en dat waren ze quasi allemaal – werden door deze wet geviseerd. Ook genezende mediums die zich van de magnetische methode bedienden, vielen onder deze noemer.

       http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Meesterproef_Marijke_De_Sadeleer_DeKrachtVanGenezing_0.pdf,

      een helend medium

      1. (soms)
       een medium met genezende gaven

       Synoniem: een genezend medium

       Mensen die slachtoffer werden van eetproblemen, een drugsverslaving, zelfmoordneigingen, alcoholverslaving, psychische klachten, stress of autisme... met handoplegging, helderziende methodes en een helend medium beloofde J. De W. de mensen te helpen.

       http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-asse/politie-rolt-sekte-op-voor-handoplegging-a2306308/,

       Actrice Sylvia Millecam heeft zich vlak voor haar dood gedistantieerd van het 'helend medium' Jomanda.

       http://www.volkskrant.nl/binnenland/sylvia-millecam-had-genoeg-van-jomanda~a772403/,

       Het Nederlandse helend medium Jomanda en twee artsen moeten worden vervolgd vanwege de manier waarop zij zijn omgegaan met de ziekte van actrice Sylvia Millecam.

       http://www.demorgen.be/lifestyle/medium-jomanda-moet-zich-verantwoorden-in-zaak-sylvia-millecam-b68229ba/,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Overige woordfamilieleden


      medium 5.0

      stof die of middel dat gebruikt wordt om iets te bewerkstelligen of om iets over te dragen; stof voor een bepaald proces

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Specifiek 1.0 : 5.0

      Algemene voorbeelden


      Vervolgens stroomt het door het drijvende korrelmedium (het eigenlijke substraat). Het (zweef)vuil blijft aan de onderkant van dit medium steken en het water stroomt verder langs de korrels waar de biologische filtratie gebeurt.

      http://www.askoi.nl/index2.htm

      Het opgewarmde water wordt gebruikt als tapwater of als medium om andere zaken op te warmen. Bijvoorbeeld in een C.V. of in een tapinstallatie.

      http://www.dakweb.nl/rh/99-3/99-3-8.htm,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      medium 6.0

      middel om een stof in op te lossen; oplosmiddel voor verf; schildersmedium

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen 5.0 : 6.0

      Algemene voorbeelden


      Tijdens de afschildering begin ik vanuit de achtergrond naar voren te werken. Daarbij gebruik ik een vetter medium: een deel terpentijn, een deel lijnolie en twee soeplepels standolie voor een volume van een halve liter.

      http://www.pieterwagemans.be/nederlands/biography%20ned.htm

      Acrylverf kan worden vermengd met andere verf op waterbasis, maar mag nooit in contact komen met olieverf of verdunningsmiddelen en mediums voor olieverf.

      http://www.auxio.org/creatief/

      Hoewel acrylverf lastiger te manipuleren is dan olieverf en waterverf, kan de kunstenaar een mat, halfmat of glanzend resultaat bereiken door de verf met de juiste media te mengen.

      http://hetpenseeltje.nl/?page_id=105

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      medium 7.0

      stof waarop of waarin micro-organismen (zoals bacteriën en schimmels) kunnen groeien en zich kunnen vermeerderen; kweekmedium; kweekmiddel; voedingsbodem of injectievloeistof

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen 5.0 : 7.0

      Semagram


      Een medium…

      is een stof

      • [Functie] kan onbedoeld tot bacteriëngroei leiden (in een gastheer) of bedoeld om bepaalde bacteriën te kweken (bijvoorbeeld in een laboratorium) of bijvoorbeeld gist te laten groeien (bijvoorbeeld bij het bierbrouwen)
      • [Plaats] kan zich in een gastheer of op een kweekschaaltje bevinden
      • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een voedingsbodem voor bepaalde micro-organismen

       Algemene voorbeelden


       De juiste combinatie van bacterie en medium garandeert een efficiënte en effectieve groei.

       http://www.svm.rivm.nl/index1.html

       De monsters worden daarvoor op speciale media geënt waarop bepaalde bacteriën, schimmels of gisten kunnen groeien.

       http://biologisch-medisch.laboratorium.nl/biomed/medischemicrobiologie/?open=frames

       Aan een vloeibare voedingsbodem worden zuurstofbindende stoffen toegevoegd. Bekende voorbeelden zijn thioglycollaat en cysteine. Om na te gaan of het in het medium inderdaad anaëroob is voegt je een zuurstofindicator toe. Deze zuurstofindicator is kleurloos onder anaërobe omstandigheden maar wordt gekleurd (blauw bij methyleenblauw en rood bij resazurine) als er zuurstof aanwezig is.

       http://www.microbiologie.info/Anaeroob%20kweken.html

       Giststammen hebben in verschillende mate behoefte aan beluchting van het medium (wort) waarin ze groeien. Optimale gistgroei vindt plaats in een medium bij een zuurstofverzadiging van 20% en hoger (als gevolg van het Pasteur-effect). Brouwersgist gebruikt de zuurstof in het medium voor de vorming van onverzadigde vetzuren en sterolen, die belangrijke componenten zijn van de celmembraan.

       http://home.wxs.nl/~triple-w/frames2.htm

       De bacterie werd ontdekt in 1919 in Tulare County (California). Mensen worden besmet door het manipuleren van zieke dieren of na een beet van geïnfecteerde vliegen, muggen of teken. Er worden geen sporen gevormd maar het organisme kan levensvatbaar blijven gedurende weken in een gepast medium en kan gemakkelijk worden verspreid door aërosol.

       http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/38/ziektebeelden.htm

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       medium 7.1

       (tuinaanleg en tuinonderhoud)

       voedingsbodem om bepaalde planten op te kweken; vaste stof waar planten op of in groeien

       Betekenisbetrekking


       specialisering
       Betrokken betekenissen 7.0 : 7.1

       Algemene voorbeelden


       Baan stelt dat er grote verschillen tussen kiemgroenten en microgroenten zijn. "Kiemgroenten wordt het natte kiemen genoemd. Zaden worden dan in een trommel met water en soms meststoffen getumbled", zegt hij tegen evmi.nl. "Wíj telen microgroenten. Dit zijn jonge planten in een medium. Dat is niet te vergelijken."

       http://www.evmi.nl/voedselveiligheid-kwaliteit/kiemgroente-is-geen-microgroente/,

       Ik hou enkele dactylorhiza's in potten die zijn ingegraven. Het medium bestaat uit 80 % vulcakorrel, en de rest tuinaarde. Daar doen ze het behoorlijk.

       http://www.vrvforum.be/forum/index.php?topic=1435.0,

       Mandevilla verlangt een lichte standplaats [...]. Hij houdt trouwens van een ruime pot. Indien u hem in een klein potje kocht, kan u hem best in een ruimer medium planten.

       De Standaard,

       Wat erg belangrijk is, ongeacht je keuze voor potten of vollegrond, is het medium waar de planten in komen te staan. Cannabis houdt van een luchtige, iets zure grond (pH 6-7) en verbruikt vooral in de bloei veel stikstof en fosfor.

       http://azarius.nl/encyclopedia/53/Buiten_wiet_kweken/

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       medium 8.0

       (scheikunde [scheikunde],natuurkunde [natuurkunde])

       materie waar bepaalde golven doorheen kunnen lopen; middenstof

       Betekenisbetrekking


       specialisering
       Betrokken betekenissen 1.0 : 8.0
       Betrokken betekenissen 5.0 : 8.0

       Semagram


       Een medium…

       is een stof

       • [Soort] is een bepaalde stof
       • [Aggregatietoestand] kan een vaste stof, een vloeistof of een gas zijn
       • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft bepaalde golven (mechanische golven, elektrische golven, geluidsgolven, etc.) door zich heenlopen
       • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] maakt het voor bepaalde golven (mechanische golven, elektrische golven, geluidsgolven) mogelijk zich te verplaatsen, terwijl lichtgolven bijvoorbeeld wel door een medium heen kunnen lopen, maar geen medium nodig hebben om zich te verplaatsen

       Algemene voorbeelden


       In het geval van geluid is er een medium nodig: de voortplantingssnelheid van geluidsgolven in lucht bedraagt bij kamertemperatuur ongeveer 340 meter per seconde. [...]. Lichtgolven zijn elektromagnetische golven met een zeer hoge frequentie, die geen medium nodig hebben om zich voort te bewegen.

       http://www.dbnl.org/tekst/mole016marc01_01/mole016marc01_01_0009.php,

       Als in een medium een elektrisch veld wordt aangelegd, loopt er een elektrische stroom. De totale stroom die in een middenstof loopt, bestaat in het algemeen uit twee delen: een geleidings- en een verplaatsingsstroom.

       https://nl.wikipedia.org/wiki/Permittiviteit

       Mechanische golven zijn golven die zich door een medium (gas, vloeistof of vaste stof) verplaatsen. De snelheid waarmee ze zich uitbreiden noemen we de golfsnelheid. Deze hangt af van het medium. Er zijn twee basis soorten golven bij mechanische golven: longitudinale golven en transverse golven.

       http://www.leerlab.nl/walhak/file.php/1/applets/v4/4htrillingen_en_golven/Long_transv_golven/LongitudinalandTransverseWaveMotion.html

       De snelheid van het licht verandert naargelang het medium dat het doorkruist, en die verschillende snelheden zorgen ervoor dat het licht afbuigt bij overgang van het ene medium naar het andere. Het licht 'breekt' als het ware. Elk materiaal heeft voor elke golflengte zijn eigen specifieke brekingsindex, maar bij alle natuurlijke materialen en structuren is die brekingsindex positief.

       http://www.schamper.ugent.be/511/wetenschap-voor-dummies,

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectivisch voltooid deelwoord


       • het geschikte medium

       Het gecontroleerd mengen van de reagentia, bij de gewenste temperatuur en in het geschikte medium, zonodig onder inerte atmosfeer om reacties aan de lucht te vermijden, en onder condities die de aanwezigheid van water uitsluiten, vergt een grote dosis vaardigheid en concentratie.

       http://www.fwnactueel.leidenuniv.nl/index.php3?m==55=0.04015684512990653=,

       Vaste verbindingen


       intergalactisch medium

       1. verzameling deeltjes tussen de sterrenstelsels

        Sterren en het interstellair medium vormen samen de sterrenstelsels. Tussen de sterrenstelsels bevinden zich nog enkele deeltjes, met een dichtheid die nog 10.000 keer zo klein is als de gemiddelde dichtheid binnen de sterrenstelsels. Dit noemen we het intergalactisch medium.

        http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/

       interstellair medium

       1. verzameling deeltjes tussen de planeten en sterren in een sterrenstelsel; neutraal gas in een sterrenstelsel

        De ruimte tussen de planeten bestaat uit stof, geladen deeltjes afkomstig van de Zon (elektronen, protonen en heliumkernen, die de fameuze zonnewind veroorzaken) en neutraal gas (het interstellair medium).

        http://www.mira.be/faq.html

        Grofweg kunnen we 3 soorten interstellair medium onderscheiden. De eerste soort is erg ijl (minder dan 1 deeltje per cm³) en neemt ongeveer 90% van de beschikbaar ruimte in beslag, maar is verantwoordelijk voor slechts 1% van de beschikbare materie [...]. De tweede soort is minder ijl, en neemt ongeveer 9% procent van de ruimte in met 9% van de beschikbare materie [...]. De derde soort is de meest dichte soort wolk, die 90% van de materie bundelt in slechts 1% van de beschikbare ruimte.

        http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/

       medium 8.1

       (natuurkunde [natuurkunde],sterrenkunde en ruimtevaart)

       tot aan de theorie van Einstein hypothetisch aangenomen, niet-waarneembare stof in de ruimte waardoor kometen en licht zich zouden bewegen; ether

       Betekenisbetrekking


       specialisering
       Betrokken betekenissen 8.0 : 8.1

       Semagram


       Medium…

       is een stof

       • [Waarneembaarheid] is onzichtbaar en onvoelbaar; is niet-waarneembaar
       • [Samenstelling] bestaat uit deeltjes
       • [Functie] diende als verklaring voor de beweging van licht en kometen (die immers van baan kunnen veranderen en kunnen vertragen of versnellen)
       • [Plaats] bevindt zich in de ruimte en tussen atomen
       • [Voorstellingswijze] werd tot aan de theorie van Einstein aangenomen

       Hoofdsemagram: ether


       Algemene voorbeelden


       Newton zag licht als een stroom deeltjes. Maar ook Huygens meende dat licht en materie samenhingen: licht plant zich voort als een soort geluidsfront door een onzichtbaar medium, de ether, dat zelf uit deeltjes bestaat.

       http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3436135/2013/05/04/Huygens-onzekerheid.dhtml,

       Encke lanceerde de hypothese dat kometen zich bewegen in een "medium" dat deze baanverandering zou verklaren.

       http://users.belgacom.net/vvs.kometen/info_2P.html

       Ether (medium). Omdat de komeet van Biela en de Komeet van Encke hun omlooptijd verkortten, dacht men dat dit kwam door de wrijving die ze ondervonden van een stof waarmee de ruimte gevuld was, ether genaamd in die tijd.

       http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_van_Biela

       Door wat? Door 'ether', een onvoelbaar medium, dat als een soort tegenwind licht kan vertragen of juist vooruit jagen. Vóór Einstein dachten alle natuurkundigen dat er zo'n ether moest bestaan, al was het maar omdat licht een trilling was en dus een medium nodig leek dat trilde.

       http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/646603/2005/08/06/Een-tegenwind-steekt-op-voor-Einsteins-licht.dhtml,

       Ether werd tot aan het begin van de 20e eeuw gezien als de stoffelijke tussenstof die voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte. In een mechanisch wereldbeeld heeft een trilling, zoals licht of geluid, een veerkrachtig medium nodig om zich te verplaatsen [...]. De relativiteitstheorieën van Einstein toonden aan dat de ether niet bestond: het vacuüm kan kennelijk licht geleiden, de leegte kreeg de functie van de vroegere ether.

       http://nl.wikipedia.org/wiki/Ether_%28medium%29

       medium 9.0

       (taalkunde algemeen [taal])

       grammaticale werkwoordsvorm naast actief (lijdende vorm) en passief (bedrijvende vorm), zoals voorkomt in het Oudgrieks en Latijn, die uitdrukt dat het werkwoord op een bijzonder manier betrekking heeft op het subject (het onderwerp); betrokken vorm; middel

       Semagram


       Een medium…

       is een werkwoordsvorm

       • [Geheel] is een vorm in de grammatica
       • [Soort] bestaat naast passief ('bedrijvende vorm') en actief ('lijdende vorm')
       • [Doel of bestemming] geeft aan dat het werkwoord op een bijzonder manier betrekking heeft op het subject (het onderwerp)
       • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] komt voor in bepaalde talen, bijvoorbeeld in het Oudgrieks en het Latijn
       • [Betrokkene] bepaalt de specifieke vorm van het werkwoord

       Algemene voorbeelden


       Tot deze grammaticale categorie, de genera verbi, hoort ten slotte ook het medium (Engels middle voice), dat gebruikt wordt om aan te geven dat de handeling zowel uitgaat van als gericht is op het subject.

       http://nl.wikipedia.org/wiki/Actief/passief_%28taalkunde%29

       Het Medium is een merkwaardig fenomeen, dat we in het Nederlands niet kennen. In het Nederlands kennen we de bedrijvende vorm (het Activum) en de lijdende vorm (het passivum). Het Grieks kent ook nog een soort 'tussenvorm', vandaar de term het Medium.

       http://www.daltonvoorburg.nl/file/89407/1358773305/Grammatica+Pallas+les+16.doc

       Combinatiemogelijkheden


       met ander, nevengeschikt substantief


       • actief, medium en passief

       Het Griekse werkwoord kent een onderscheid tussen actief, medium en passief. Actief en passief kennen wij ook in het Nederlands als de 'bedrijvende vorm' (actief) en de 'lijdende vorm' (passief – met 'worden'). Het medium is typisch iets Grieks, wat we in het Nederlands niet hebben.

       http://www.jmpauw.nl/downloads/grieks/grammatica/Medium.pdf

       Het Po is een Zuid-Loridische taal [...]. Bij normale, regelmatige werkwoorden is de actieve stam de uitgangspositie en worden de andere stammen daarvan afgeleid. In zo'n situatie zijn actief en causatief altijd transitief (d.w.z. met lijdend voorwerp; in het geval van causatieven zelfs twee), en medium en passief altijd intransitief (zonder lijdend voorwerp). Voorbeeld: màž (actief: (iets) eten), màňšenk (medium: (voor zichzelf) eten), màš (passief: gegeten worden), màžwe (causatief: (iemand iets) doen eten), màňšenke (causatief: (iemand) doen eten), màšwe (causatief: gegeten doen worden).

       (onbekend)

       Vaste verbindingen


       medium tantum

       1. ( Gezegd van werkwoorden)
        uitsluitend in het medium; uitsluitend voorkomend in de betrokken vorm

        Er zijn werkwoorden met uitsluitend mediumuitgangen (medium tantum).

        http://www.jmpauw.nl/downloads/grieks/grammatica/Medium.pdf

        In dit proefschrift heb ik getracht een beschrijving te maken van de betekenis van de grammaticale categorie het medium in het Oud-Grieks [...]. Allereerst betoog ik dat de media tantum dienen te worden geïntegreerd in de polysemische structuur van het medium.

        http://dare.uva.nl/document/66096,

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       B - Als bijvoeglijk naamwoord

       medium 1.0

       ( Gezegd van abstracte en concrete zaken)
       middelgroot of middelzwaar; tussen klein en groot
       Vergelijk de onderstaande specifiekere subbetekenissen.

       Algemene voorbeelden


       Karperhengels zijn verder verkrijgbaar in drie lengtes: kort (3,30 m.), medium (3.60 m.) en lang (3,90 m.).

       http://home.hetnet.nl/~aethonderons/viswaterbeheer.htm

       Vaste verbindingen


       medium care

       1. zorgniveau tussen het gewone niveau en de intensive care in

        Antoniem: intensive care

        Het brandwondencentrum zal 26 bedden tellen, waarvan acht bedden voor intensieve zorgen, 14 bedden voor medium care en vier bedden low risk.

        http://www.standaard.be/cnt/o02juf2m,

       2. zorgafdeling in een ziekenhuis of verpleegtehuis met een zorgniveau tussen het gewone niveau en de intensive care in

        Antoniem: intensive care

        Volgens Brink ligt nog een persoon op de medium care en een derde op de gewone verpleegafdeling.

        http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/832987/2007/01/17/Nog-drie-patienten-chloorlek-in-ziekenhuis.dhtml,

        Pieter verblijft momenteel op medium care, waar zijn toestand minutieus opgevolgd wordt.

        http://www.standaard.be/cnt/dmf20140204_00964230,

        Als u opgenomen wordt in ons ziekenhuis, gebeurt dit vaak op een 'gewone' verpleegafdeling. Op welke afdeling u ligt is meestal afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld. U wordt op de Intensive Care (IC) & Medium Care (MC) opgenomen als u extra zorg of speciale bewaking nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte, levensbedreigende complicaties of na een complexe operatie.

        http://www.antoniusziekenhuis.nl/patienten/intensive-medium-care/

        Op 25 maart is hij in het VU-ziekenhuis op de afdeling medium care (dus niet op de ic) gestorven. Hij is uiteindelijk aan de gevolgen van een ernstige maagbloeding overleden.

        http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/349914/2009/04/25/Ziekenhuis-is-geen-supermarkt.dhtml,

       Woordfamilie


       Overige woordfamilieleden


       medium 1.1

       ( Gezegd van kledingstukken en andere zaken die aan het lichaam gedragen worden)
       middelgroot van de maat; tussen small en large

       Algemene voorbeelden


       Met één kledingstuk in drie verschillende maten richting pashokje trekken, in de hoop dat er een past: in de toekomst zou dat niet meer hoeven. Toch niet als het van Europa afhangt. Dat wil small, medium en large niet zien verdwijnen, maar er wel een aantal voorwaarden aan koppelen om ook deze maten te standaardiseren.

       http://www.demorgen.be/economie/de-ene-36-is-de-andere-niet-europa-wil-kledingmaten-op-elkaar-afstemmen-b297bc12/,

       Nadat zijn uitvinding hem zelf van het snurken afhielp, verkocht de Amerikaan ze aan een productiebedrijf [...]. Een doosje van tien ademverruimers kost zo'n 245 frank. Er bestaan twee maten: voor dames- of kleine neuzen (small) en grote of herenneuzen (medium, large).

       De Standaard,

       Er zijn er nu zo'n 500, in alle maten: small, medium, XL, XXL.

       http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=1188,

       De gehanteerde 'gemiddelde maat' verschilt echter per fabrikant. Het is dus mogelijk dat de ene fabrikant een condoom 'large' noemt, terwijl de andere een condoom met precies dezelfde afmetingen 'medium' noemt, of dat de ene fabrikant in millimeters meet en de andere in inches.

       http://www.condomerie.com/NCasC.html

       Combinatiemogelijkheden


       in voorzetselgroep


       • in medium

       Alleen de onderjurk hebben we in medium en large.

       http://www.volkskrant.nl/archief/feest~a721422/,

       met substantief


       • maatje medium

       Internetveiling eBay biedt momenteel een zestig jaar oud shirt van Hale Hawaii aan voor duizend gulden. Dat is niet veel, en dat komt omdat het maatje medium als te knellend wordt ervaren in de ontspannen wereld van extra large - de enige mogelijke maat voor de dress down friday op kantoor.

       http://www.volkskrant.nl/archief/een-klassiek-aloha-shirt-uit-de-jaren-dertig-of-veertig-tot-10-duizend-gulden~a601717/,

       met ander, nevengeschikt adjectief


       • medium en large
       • medium, large en extra large
       • small, medium en large

       Wij drukten deze beelden af op hagelwitte T-shirts en bieden deze te koop aan ter ondersteuning van onze werking rond non-discriminatie. Verkrijgbaar in medium en large, met afbeelding van homo/hetero dame, of kaderlid/werkloze heer, voor slechts €15 per stuk (excl. verzendingskosten).

       http://www.ligavoormensenrechten.be/startpagina.htm

       De ontwerper stuurde in 1996 zijn modellen de catwalk op met onder hun Chanelpakjes T-shirts van Petit Bateau, waar de toch graatmagere dames zich naar verluidt met grote moeite in moesten wurmen. [...]. Om trouw te blijven aan de core business werd niet gekozen voor vrouwenmaten, maar: 14 ans (= jaar), 16 ans en 18 ans, wat overeenkomt met een krappe 36, 38 en 40. [...]. Toch introduceerde het merk recentelijk medium, large en extra-large, met het oog op een betere verkoop.

       http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3417888/2013/03/30/Altijd-in-de-mode.dhtml,

       Babyslofjes worden vaak in de maten small, medium en large aangeboden.

       http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/mode/65988-maattabellen-voor-babykleertjes-en-kinderkleding.html

       Woordfamilie


       Overige woordfamilieleden


       medium 1.2

       ( Gezegd van eten en drinken)
       middelgroot van portie; tussen small en large

       Algemene voorbeelden


       Lluis kocht popcorn medium, Sprite medium, en een dubbeldekker van McDonald's naast de deur.

       Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

       Ook nu hoef je het als McDonald's-klant niet te weten, maar opzoeken kan je het in elk geval wel: wat krijg je aan calorieën binnen als je in een broodje hamburger hapt? [...]. Maar goed, de Big Mac is koploper: goed voor 513 calorieën. De frietjes (medium) erbij tellen voor 329.

       http://www.volkskrant.nl/archief/hamburger-met-ei-maar-zonder-friet~a726309/,

       medium 1.3

       ( Gezegd van tabak)
       middelzwaar; halfzwaar; met een gemiddelde sterkte; tussen light of mild en zwaar

       Algemene voorbeelden


       31% van de ondervraagde rokers denken dat de term medium minder teer of nicotine betekent en 35% zachter of een andere smaak. Bij de term halfzwaar lopen de percentages parallel met de term medium: 31% van de ondervraagde rokers denken bij de term medium aan minder teer of nicotine en 35% aan zachter of een andere smaak.

       http://m.oivo.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=439,

       Combinatiemogelijkheden


       met substantief


       • medium sigaretten

       Als er dus 0.8 mg op je pakje (normale/medium) sigaretten staat, betekent dit dus niet dat er 0.8 mg nicotine in één sigaret zit.

       http://www.electronischesigaret.be/hoeveel-rook-ik-als-e-roker-een-vergelijking-met-gewone-sigaretten

       met ander, nevengeschikt adjectief


       • light, medium, etc.
       • light, mild, medium
       • light, mild, medium en halfzwaar

       Omdat binnenkort de aanduidingen op sigaretten veranderen (er mag niet meer over light, medium et cetera gesproken worden) wil Benson & Hedges naast het bekende goudkleurige pakje met dit nieuwe merk Silver opnieuw een metaalkleur claimen.

       http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/vvanw-gaat-sigaret-introduceren#sthash.IdaNT9fn.dpuf,

       Hoewel op de verpakking van voedingsmiddelen sinds jaar en dag toevoegingen moeten worden vermeld, hebben tabaksfabrikanten in Nederland nooit de samenstelling van hun producten bekend hoeven te maken. Op 30 september 2002 moet de nieuwe regeling ingaan. Per die datum worden ook 'misleidende termen' als 'light', 'mild' en 'medium' in Nederland verboden, aldus Borst.

       http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2496440/2001/11/21/Openbare-lijst-toevoegingen.dhtml,

       Bij de term halfzwaar lopen de percentages parallel met de term medium: 31% van de ondervraagde rokers denken bij de term medium aan minder teer of nicotine en 35% aan zachter of een andere smaak. Alle termen "light", "mild", "medium" en "halfzwaar" krijgen zowel een betekenis toebedeeld van minder schadelijk als van smaak: bij 'licht' overweegt het gezondheidsaspect, bij mild het smaakaspect en bij medium en halfzwaar zijn beide aspecten aan elkaar gewaagd.

       http://m.oivo.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=439,

       met eigennaam


       • Marlboro Medium

       Navulbare aanstekers met opdruk 'Marlboro Medium' die sinds 20 februari in combinatie met een pakje Marlboro Medium sigaretten werden verkocht, blijken bij geringe verwarming te kunnen openbarsten.

       NRC,

       medium 2.0

       ( Gezegd van vlees en soms ook van vis)
       halfdoorbakken; tussen doorbakken en rood of rauw in

       Algemene voorbeelden


       En daarmee verdween ze, net als de andere vrouwen, en Dionisio zat naar een leeg bord te kijken waar slechts de sappige sporen van een steak saignant waren achtergebleven (hoewel hij duidelijk om medium had gevraagd).

       De grens van glas, Carlos Fuentes,

       A point rosé. Half doorbakken medium geldt voor tamme eend en wild - wanneer men na de bereiding in het vlees prikt, komt er roze vleessap uit.

       http://www.ronvanhal.nl/

       Verhit de olie tot goed heet en bak de tonijn ca. 1 minuut per kant, moet op zijn gaarst medium zijn!

       http://www.tastyweb.nl/default.asp?pagina=http://www.tastyweb.nl/TastyWeb/recept.asp?intReceptID=842!intSoortID=9

       Combinatiemogelijkheden


       met ander, nevengeschikt adjectief


       • rood, medium of doorbakken
       • op zijn Engels, medium of doorbraden
       • rosé, à point of medium

       U kunt zelf bepalen wat u het lekkerst vindt; rood, medium of doorbakken.

       http://www.hiddokk.nl/gasonderglasindex.html

       Met de spijzenhermometer kunt u elk gebraad nauwkeurig en naar wens laten braden: op zijn Engels, medium of doorbraden.

       http://www.miele.be/G/NL/PRO/_VIG/3.htm

       Na zeer kort aanbraden wordt een biefstuk bijna rauw, bleu of very rare genoemd, afhankelijk of men de Nederlandse, Franse of Engelse term hiervoor gebruikt; even aanbraden maakt het rood, saignant of rare; bij iets langer aanbraden heet de biefstuk rosé, à point of medium; na extra lang braden wordt het doorbakken, bien cuit of well done genoemd.

       http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbraden

       medium 3.0

       ( Gezegd van sherry)
       qua smaak lichtzoet en een beetje nootachtig

       Combinatiemogelijkheden


       met substantief


       • medium sherry

       Van de vele verschillende sherryvarianten was het vooral de medium sherry die Nederland veroverde via de schappen van AH Nederland.

       NRC,

       met ander, nevengeschikt adjectief


       • droog, medium
       • medium dry, medium en cream

       'Hebben jullie al besteld? Wat wil jij, Lies?' Hij stak zijn hand op naar de ober. 'Een sherry maar,' zei ze. 'Ik wou lever met spek en uien eten,' waarschuwde ik. Hij keek naar de ober, die inmiddels onze tafel bereikt had. 'Jullie ook nog?' vroeg hij gehaast, en daarna zonder ons antwoord af te wachten: 'Drie jonge en een sherry graag. Wat moet het zijn, Lies? Droog? Medium?'

       Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

       Met de basiswijnen en de secundaire wijnen (pedro ximénez en moscatel) kan een sherryhuis alle kanten uit. Het hele gamma aan medium dry, medium en cream sherry's kan door blenden bekomen worden.

       http://thegreenman.be/sherry.html

       Vaste verbindingen


       medium dry

       1. qua smaak tussen lichtzoet (medium) en droog (dry) in bij sherry

        Hun leeftijden zijn 61, 68 en 83, op het rijtje af – maar als ze praten in de werkkamer van Stheeman aan de Cornelis Dopperkade, in de mistbank van het sigaartje en Geurts kromme maar geurige pijpje, bij koffie en het kristallen bokaaltje met Medium Dry, dan nemen hun gedachten een jeugdige vlucht.

        http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/lamp/pioniers.html,

       medium 4.0

       ((vooral) in Nederland,informeel,weinig gebruikt,(vooral) gesproken taal)

       ( Gezegd van gemoedstoestanden)
       tussen goed en slecht; niet goed, niet slecht, maar er tussenin

       Algemene voorbeelden


       'Hoe gaat het met je?' vraag ik Randy, die met verbazing naar mijn koffer, rugzak en klerenzak kijkt. 'Medium,' antwoordt hij, zoals hij altijd doet en zegt dan: 'Hoe lang ben je in Milwaukee geweest? Een maand?'

       Murfreesboro blues, Mart Smeets,

       Lief dat je vraagt hoe het met mij is. Het gaat 'medium', niet goed maar ook niet heel slecht.

       http://forum.viva.nl/forum/Psyche/Burnout_wie_ook_deel_2/list_messages/75451/1,

       Ben gisteravond en vannacht erg ziek geweest... het gaat nu ietsje beter gelukkig. PS: Als het medium met me gaat, ga ik heel decadent met de auto.

       http://www.shoothappens.nl/index.php/gastenboek?start=3510,

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen