termijn


termijn 1.0

begrensde periode met een doorgaans vooraf vastgestelde duur die voor zekere zaak, het gebeuren of verrichten van iets geldt, of die maximaal mag of minimaal moet verlopen voor het plaatsvinden van iets

Semagram


Een termijn…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat in de regel uit dagen, weken, maanden of jaren
 • [Functie] dient voor een precieze tijdsduuraanduiding
 • [Duur] heeft meestal een vooraf vastgelegde duur die afhangt van het verband; geeft soms ook de maximale of soms een minimale duur aan en mag dan in werkelijkheid korter dan wel langer zijn
 • [Tijd] begint in de regel op een aangewezen tijdstip of vanaf het heden en eindigt op een vastgelegd tijdstip
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is doorgaans verplicht te respecteren
 • [Handelende persoon] wordt opgelegd door een instelling, instantie of bevoegd iemand
 • [Object betroffen] geldt voor zekere zaak, het gebeuren of verrichten van iets

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aanvangen
 • aflopen
 • bedragen
 • beginnen
 • eindigen
 • ingaan
 • lopen
 • sluiten
 • verlopen
 • verstrijken

De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

Het eerste kontrakt [...] liep over drie jaar en kon één keer voor dezelfde termijn verlengd worden. Toch kreeg Rahbari een tweede verlenging, omdat men zijn werk sterk waardeerde. Die derde termijn loopt af op 31 augustus 1997.

De Standaard,

De Kamer [...] bepaalt tevens de tussenliggende termijn waarbinnen de partijen elkaar nog voor de genoemde zitting een beknopte versie van hun verzoek en van hun verweer dien te doen toekomen. Deze termijn bedraagt 2 tot 8 dagen, afhankelijk van de mate van urgentie van het geding.

De Standaard,

De termijn voor indiening van een bezwaarschrift of een beroepschrift is 6 weken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing waar u bezwaar of beroep tegen kunt indienen.

http://www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/veelgestelde-vragen_41669/item/binnen-welke-termijn-moet-een-bezwaar-of-beroepschrift-worden-ingediend_7337.html

We leren eruit [...]: dat de termijn eindigt wanneer de procedure volledig gedaan is, inclusief de cassatieprocedure dus.

De Standaard,

In principe beschikt de consument over een termijn van ten minste zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken zonder een reden op te geven of een boete te betalen. Deze termijn gaat in de dag na het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst of de dag waarop aan de informatieverplichtingen is voldaan, zo daaraan werd voldaan na het sluiten van de overeenkomst.

http://mineco.fgov.be/information_society/enterprises/providers_internetguide/providers_internetguide_nl.pdf,

Subjectieve termijn: de termijn is afhankelijk van wanneer het slachtoffer de schade en de identiteit van de dader kent, maar in elk geval door verloop van twintig jaren na het schadeverwekkende feit (objectieve termijn: de termijn loopt sowieso vanaf de feiten zelf).

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Vrijdag sluit de termijn voor de registratie.

NRC,

Hebt u recht op een nabestaandenlijfrente? Dan moet u de lijfrente-uitkering tijdig na het overlijden laten ingaan. Hiervoor geldt een bepaalde termijn. Als deze termijn verloopt dan moet u de waarde van de lijfrente aangeven.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2014/inkomsten_aangifte_2014/negatieve_uitgaven_voor_inkomensvoorzieningen/lijfrente_niet_tijdig_omgezet_of_lijfrente_uitkeringen_niet_tijdig_in_laten_gaan/,

Als u bijvoorbeeld vindt dat de waarde op een onjuist bedrag is vastgesteld, moet u binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar indienen bij de gemeente. Als deze termijn verstreken is, staat de waarde van uw pand of bedrijf voor vier jaar vast en kunt u hiertegen geen bezwaar meer aantekenen.

http://www.goes.nl/welkom/index.html

 • gelden

De termijn van 10 jaar wordt al toegepast in de pensioenregeling voor ambtenaren en het is logisch dat in de drie verschillende pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen) een zelfde termijn geldt.

http://www.vandenbroucke.com/ARpensioenen.htm

als object bij een werkwoord


 • een termijn bekorten
 • een termijn bepalen
 • een termijn halveren
 • een termijn in acht nemen
 • een termijn overschrijden
 • een termijn respecteren
 • een termijn stellen
 • een termijn vaststellen
 • een termijn verkorten
 • een termijn verlengen

In onderling overleg kunnen partijen deze termijn bekorten en/of andere afspraken maken omtrent bijvoorbeeld flexibele opvang op verschillende tijden.

http://www.degarve.nl/

Er is voor gekozen geen ruimere termijn te bepalen, zoals wel het geval in sommige andere (buitenlandse) beroepscodes, enerzijds omdat de werking van de Beroepscode voor psychologen een breed beroepsveld bestrijkt, waarbij niet alle typen cliëntrelaties door eenzelfde mate van afhankelijkheid getypeerd worden, en anderzijds omdat de keuze arbitrair is, voor welke langere termijn dan ook.

http://www.psynip.nl/leden/ethiek/nbctoel.htm

Dat ze nu twee jaar de tijd krijgen voor verbeteringen, vinden ze te lang [...]. Van Bijsterveldt wil de termijn halveren. Volgens haar moeten die scholen binnen een jaar hun zaakjes op orde hebben.

http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/klachtenlijn-over-mbo-in-de-maak/,

Als die uitspraak negatief uitvalt, hebben de exploitanten nog dertig dagen de tijd, om bij de Raad van State in beroep te gaan. De gemeente wil ook die termijn in acht nemen, voordat er echt bestuursdwang zal worden toegepast.

Meppeler Courant,

Nadat wij uw complete subsidieaanvraag hebben ontvangen sturen we u een ontvangstbevestiging. Hierin staat binnen welke termijn we een beslissing nemen over uw aanvraag. Wanneer we deze termijn overschrijden zonder de termijn te hebben verlengd dan kunt u ons 'ingebreke stellen'.

http://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/hoe-vraag-ik-een-subsidie-aan/aanvraag-ingediend-en-dan/#

De geschiedenis leert, zeggen de partijleden, dat een revolutie snel kan komen. Of ze het zelf nog meemaken, weten ze niet. Ze hebben allang afgeleerd termijnen te stellen.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Communisme/nederland.html,

Het administratief recht of "bestuursrecht" bevat de regels met betrekking tot "het bestuur" of "de uitvoerende macht" [...]. Het telt heel wat formele voorschriften, zoals de verplichting om elke beslissing of administratieve rechtshandeling (formeel) te motiveren, om bepaalde termijnen te respecteren, om bepaalde formulieren te gebruiken.

http://allserv.rug.ac.be/~gmartyn/Cursus020303vGM24okt02.pdf

Zij hebben hierbij inzonderheid het recht om [...]: voor de overtreder een termijn vast te stellen waarbinnen hij zich in regel moet stellen.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

Het is echter wel mogelijk om de procedure te bespoedigen door bepaalde termijnen te verkorten of bepaalde stappen in het proces achterwege te laten.

http://www.nai-nl.org/faq0.html

Indien er geen mondelinge uitspraak volgt, is de termijn voor de uitspraak slechts twee weken na de zitting, zonder de mogelijkheid om de termijn te verlengen.

http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

met adjectief ervoor


 • een beperkte termijn
 • een driejarige termijn
 • een gelijke termijn
 • een korte termijn
 • een lange termijn
 • een maximale termijn
 • een middellange termijn
 • een normale termijn
 • een redelijke termijn
 • een strikte termijn
 • een uiterste termijn
 • een wettelijke termijn

Zo'n schorsing geldt altijd voor een beperkte termijn.

http://www.rechtspraak.nl/rechtbank/amsterdam/

Aldus werd de Schouwburg voor een driejarige termijn verhuurd aan een drietal exploitanten.

http://www.hum.uu.nl/medewerkers/r.a.rasch/Republiek/Republiek10-Theaters1.pdf,

Een inschrijving geldt één jaar en wordt stilzwijgend met een gelijke termijn verlengd.

http://www.zvn.nl/index.html

De implementatieperiode voor deze richtlijn kent een korte termijn, de reden waarom het ministerie deze spoed stelt.

http://www.cedar.nl/cgi-bin/zap?/burafo/top|home

Om [...] de waarde van de onderneming te schatten, wordt een groeimodel bestaande uit verschillende fases gebruikt. Over het algemeen wordt de tijdspanne opgedeeld in een korte termijn (3 tot 5 jaar) en een lange termijn.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9920173/ info%20slides/paper%20IPO.doc,

De beslissingen [...] zijn van voorlopige aard en gelden voor een maximale termijn van drie maanden; ze moeten door het College van Burgemeester en Schepenen op de eerst volgende zitting bevestigd worden.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

De periode waarin men haar doelstelling (in 2020) wil bereiken is aanzienlijk korter dan de tijdspanne die men in het algemeen aanneemt bij transities. De gedachte aan deze middellange termijn is mogelijk om de betrokkenheid van de bedrijven vast te kunnen blijven houden.

http://vnp.nl/wp-content/uploads/2014/01/7-Energieneutraal-papier-naar-een-onafhankelijke-energievoorzienende-papier-en-kartonindustrie.pdf,

Je geeft aan dat je de woning wilt kopen, maar je kunt de koop ontbinden wanneer je de financiering niet rond krijgt. Een normale termijn is circa 5 weken.

https://huistekoop.nl/huis-kopen-proces.html

Voor een kind betekent opname in een ziekenhuis het weggaan uit de vertrouwde omgeving. Hoe u uw kind het beste daarop kunt voorbereiden, hangt af van de leeftijd en de aard van het kind [...]. Peuters en kleuters kunt u beter niet te lang van te voren inlichten. Eén of twee dagen voor de opname is een redelijke termijn.

http://bronovo.ziekenhuis.nl/

Vanaf dat moment heeft de rechtszoekende zestig dagen om eventueel nieuwe grieven te formuleren in conclusies, die hij op de griffie moet neerleggen, samen met eventuele nieuwe stukken. Voor de burgers voorziet de wet dus wel in een strikte termijn.

De Standaard,

Het verzoek om nadere informatie moet geschieden binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn van 8 weken is de uiterste termijn waarbinnen Team Stralingsbescherming een besluit op de aanvraag moet nemen.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvraag-vergunningen-handelingen-en-werkzaamheden

In de Zwolse courant, waaraan ik al zeven jaar had meegewerkt verscheen het bericht dat de literaire medewerker een andere functie had gevonden en in maart 1942 (uiterste termijn) zijn werkzaamheden aan de krant zou staken.

Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

Omdat er bezwaren zijn ingediend kan de provincie de bouwvergunning niet direct afgeven. Daar staat een wettelijke termijn voor.

Meppeler Courant,

 • een andere termijn
 • een bijkomende termijn
 • een nieuwe termijn
 • een volledige termijn
 • bepaalde termijnen

Het bezwaarschrift moet uiterlijk binnen zes weken nadat het besluit bekend gemaakt is, ingediend worden, tenzij de wet een andere termijn noemt.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

De erkende sociale secretariaten van werkgevers beschikken na deze datum nog over een bijkomende termijn van twintig werkdagen.

http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/2003/index.htm,

Bekend was het zogenaamde "verhuis- of bedebier" dat in de meimaand werd geschonken. In die maand werden huizen, boerderijen of landerijen voor een nieuwe termijn verpacht en nieuwe dienstboden werden ingehuurd. Aan de familie, buren en vrienden die hielpen bij het overhalen van boer of knecht, werd dan het bedebier geschonken.

De Standaard,

Dit betekent dat de rechten helemaal niet verjaard zijn en mocht er om één of andere reden een nieuwe verjaringstermijn beginnen lopen, dat dan weer de volledige termijn moet herbegonnen worden.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Wanneer u een abonnement afsluit, bent u vaak gebonden aan bepaalde termijnen voor het opzeggen van die abonnementen.

https://www.juridischloket.nl/consument-en-geldzaken/algemene-voorwaarden/abonnement-opzeggen/,

 • voormelde termijn

Nadat voormelde termijn is verstreken, doet de voorzitter mededeling aan de Kamer van vraag en antwoord of van de onbeantwoorde vraag, tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de geldende termijn
 • de komende termijn
 • de lopende termijn
 • de volgende termijn

Alle verzoeken om een voorlopige teruggaaf zijn binnen de geldende termijn van twee maanden afgedaan.

http://www.belastingdienst.nl

Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst van 40 maanden [...]. De vaste onderaannemers [...] blijven voor de komende termijn verbonden aan de combinatie.

http://magazine.infram.nl/2012/02/consortium-20-weer-en-sterker-op-de-kaart/,

Verlenging vraagt u aan voor het verstrijken van de lopende termijn.

http://www.leeuwarden.nl/artikel/2013/grafrecht,

Na afloop van de overeengekomen huurperiode kan met een volgende termijn worden verlengd.

http://www.st-jan.nl/info/index.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • de afgesproken termijn
 • de bedoelde termijn
 • de genoemde termijn
 • de gestelde termijn
 • de opgelegde termijn
 • de toegestane termijn
 • de vastgelegde termijn
 • de voorgeschreven termijn
 • de vermelde termijn
 • de vooropgestelde termijn
 • de voorziene termijn
 • de genoemde termijnen
 • de voorgeschreven termijnen

Ook werden de foto's na de afgesproken termijn van drie maanden niet teruggestuurd.

http://www.cedar.nl/cgi-bin/zap?/burafo/top|home

Het Integraal Verslag, met de in artikel 12 bedoelde bijlagen, wordt via elektronische weg openbaar gemaakt en in gedrukte vorm verspreid zodra de in artikel 29 bedoelde termijn is verstreken.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

De gestelde termijn is reeds lang verstreken en de normale termijn van beantwoording van 3 weken is ook (weer) niet in acht genomen.

Meppeler Courant,

Deze werkwijze werd verkozen om de toekenning van die dossiers niet te vertragen en de ons opgelegde termijnen na te leven.

http://www.onprvp.fgov.be/onprvp/NL/Themes_NL/T_2_ONP_NL/T_2_4_rapp_2002_NL/pdf_NL/jaarvers.pdf

De toegestane termijn om zich te laten registeren, bedraagt anderhalve maand.

http://www.invinoveritas.apic.be/NL/menu_1_0.asp?country=BeFrLuNe

Met name D66-kamerlid Hoekema sloot niet uit dat indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat bepaalde drempels remigratie in de weg staan, eerder dan de wettelijk vastgelegde termijn van vier jaar over 'reparaties' kan worden gesproken.

http://www.nmigratie.nl/

De vastgestelde termijn zal aanvangen vanaf het sluiten van de wedvlucht.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

In afwijking van het bepaalde in § 2 kan de Dienst beslissen dat [...] de betrokken vogels niet moeten afgemaakt worden wanneer een bemonstering uitgevoerd overeenkomstig punt 1. B) van bijlage III bij dit besluit (de aldaar vermelde termijn buiten beschouwing gelaten) ten minste dertig dagen nadat het laatste zieke dier is gestorven of klinische genezen, een negatief resultaat geeft.

http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/Veterinaire_Wetgeving/2-Dierenbescherming/2001-06-08_DV_MB.htm,

Deze marge wordt in de loop van de tijd verlaagd, zodat de grenswaarde uiterlijk aan het einde van de vooropgestelde termijn effectief wordt behaald.

http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

Het bureau weigert elke opdracht te aanvaarden die niet kan gerealiseerd worden binnen de voorziene termijn.

http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/Kwaliteitshandboek.pdf,

In dat geval kunnen de eerder genoemde termijnen oplopen tot maximaal 21 weken.

http://www.zvn.nl/index.html

De Raad rechtvaardigt zijn voorstellen door de traagheid van de betrokken administraties en door de noodzaak die eruit voortvloeit om een juridische formule te vinden waarbij de naleving van de voorgeschreven termijnen wordt opgelegd.

http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_adviezen_1999/211nl.pdf,

met voorzetselgroep


 • een termijn na de oplevering
 • een termijn na het arrest

Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.

http://www.avandersluis.nl/html/website.htm,

Het Hof kan wel aan de wetgever de mogelijkheid geven om een juridisch vacuüm te voorkomen door de gevolgen van een vernietigde bepaling te handhaven tot een zekere termijn na het arrest.

http://www.arbitrage.be/

 • een termijn van 14 dagen
 • een termijn van 50 dagen
 • de termijn van 15 maanden

Ook voor cassatie geldt meestal een termijn van 14 dagen.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder74.htm

Het besluit is bovendien onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Die heeft daarvoor een termijn van 50 dagen.

http://www.vvsg.be/ruimtelijke_ordening/achtergrondinfo/personeel.htm,

De gehele procedure van onderzoek tot en met een definitief voorstel mag de termijn van 15 maanden niet overschrijden.

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=16905

 • de termijn van de beslissing
 • de termijn van levering
 • de termijn van oproepingen

Termijn van de beslissing. Burgemeester en wethouders dienen op je bezwaarschrift te beslissen binnen een termijn van zes weken.

http://www.xs4all.nl/~bijstbnd/bijstandswet/Hoorzitting.htm

De lage koers van de Amerikaanse munt is dus een extra voordeel voor de gehele termijn van levering.

NRC,

De termijn van oproepingen bedraagt veertien dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.

http://www.bioledu.rug.nl/gbc/info.html

 • de termijn van de dienstbetrekking
 • de termijn van de strafmaatregelen
 • de termijn van inactiviteit
 • de termijn van het herroepingsrecht

Als u een tijdelijke baan had, waarbij de termijn van de dienstbetrekking afloopt, ligt de zaak anders. Als in de arbeidsovereenkomst staat dat er geen opzegging is vereist, kan uw werkgever u wel ontslaan.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

Volgens Lavrov kan het in ieder geval niet zo zijn dat het plan al volgende maand wordt ingevoerd, zoals Londen en Washington willen. Dan loopt de termijn van de huidige strafmaatregelen tegen Irak af, en moet de Veiligheidsraad het sanctieregime opnieuw verlengen.

Haarlems Dagblad,

Nu moeten de 2,5 miljoen Nederlandse Hotmailgebruikers tenminste binnen 45 dagen weer inloggen om het account en adres te behouden. Vorige maand al bracht Microsoft de maximale termijn van inactiviteit terug van zestig naar 45 dagen.

ANP,

De termijn van het herroepingsrecht gaat voor goederen in op de dag waarop de consument de goederen ontvangt.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

 • de termijn voor de herziening van een gewestplan
 • de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift

De termijn voor de herziening van een gewestplan moet ingekort, de verschillende procedures aan elkaar gekoppeld.

De Standaard,

In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan zes weken.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder31.htm

 • de termijn voor hoger beroep
 • de termijn voor verjaring

Laat u de termijn voor hoger beroep meestal 14 dagen verstrijken dan wordt het vonnis definitief.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder74.htm

De termijn voor verjaring van een ogenblikkelijk misdrijf, begint onmiddellijk te lopen.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,

in voorzetselgroep


 • binnen de termijn
 • binnen deze termijn
 • buiten de termijn
 • buiten deze termijn
 • gedurende de termijn
 • gedurende deze termijn
 • na de termijn
 • na deze termijn
 • voor een termijn van drie weken

De notaris is gebonden door de bepalingen van de onderhandse overeenkomst. Tussen de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte verloopt maximum vier maanden. Immers binnen deze termijn dienen de registratierechten betaald te worden.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

Wij hebben hiervan afgezien, omdat elke gestelde geldigheidsduur hardheidsdiscussies zal oproepen bij gevallen waarin de wilsverklaring net buiten de termijn valt.

http://www.nvve.nl/,

Net als de personenautomarkt kent ook de bedrijfswagenmarkt een scheiding tussen de markt van eerste montage en de aftermarket [...]. Nieuwe bedrijfswagens kennen in het algemeen een uitgebreide garantietermijn. Deze kan variëren van 300.000 km tot 3 jaar na aanschaf van de bedrijfswagen. Het onderhoud dat gedurende deze termijn wordt verricht valt in het algemeen onder de eerste montagemarkt.

http://www.autovak.nl/beleid/bestuursleden/lhansplan.asp

Om zijn verhaalrecht tegenover de uitschrijver van de cheque te kunnen uitoefenen, dient de houder de cheque binnen de acht kalenderdagen na uitschrijving aan te bieden aan een financiële instelling. Na deze termijn kan de uitschrijver in princiep de opdracht tot betaling intrekken.

De Standaard,

Er is mogelijkheid tot uitlening voor een termijn van drie weken.

http://www.ligavoormensenrechten.be/startpagina.htm

 • over een termijn
 • over termijnen

Deze studie loopt over een termijn van 12 maanden.

http://www.bosrank.be/frameset.html

Het proefproject loopt over een termijn van drie jaar.

http://www.miekevogels.be/documentendocs/ 02-12-03%20Gemeentelijke%20Ontwikkelingssamenwerking%20-%20werken%20met...,

Bij veel onderzoek wordt gekeken naar het effect van hoge doses over een korte termijn, omdat dat het gemakkelijkst te onderzoeken is [...]. Terwijl de effecten van lage doses over lange termijnen wellicht relevanter zijn.

De Standaard,

 • de duur van de termijn
 • de duur van deze termijn
 • de duur van een termijn
 • een verlenging van de termijn
 • een verlenging van deze termijn
 • een verlenging van een termijn
 • het begin van de termijn
 • het begin van deze termijn
 • het begin van een termijn
 • het einde van de termijn
 • het einde van deze termijn
 • het einde van een termijn

De arbiters kunnen, gelet op de complexiteit van de zaak en rekening houdend met de gangbare vakantieperiodes, één of meerdere termijnen voorzien in dit reglement verlengen. Zij kunnen maximaal de duur van een termijn verdubbelen.

http://www.cibovl.be/arbitrage.php

De bevoegde provinciale raad kan een verlenging van deze termijn toestaan.

http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/aanbeveling_vennootschap.htm

De regels omtrent het begin van de termijn en het tijdig ontvangen van het geschrift zijn dezelfde als in het algemene bestuursrecht.

http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

met telwoord ervoor


 • één termijn
 • twee termijnen

Er zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald dat cassatieberoep volgens een enkele en dezelfde procedure wordt ingesteld en dat er slechts één termijn geldt voor het neerleggen van de memorie – bijvoorbeeld een maand te rekenen van de kennisgeving.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

Verwittiging: cao 77 bepaalt twee termijnen waarbinnen de werknemer zijn werkgever schriftelijk moeten verwittigen van zijn aanvraag voor tijdkrediet: 3 maanden als het bedrijf meer dan 20 werknemers telt, 6 maanden als er minder werknemers zijn.

De Standaard,

 • deze tweede termijn

Het plan geeft het beoogde beleid aan voor twee perioden: het 'beleid planperiode' (voor beton- en metselzand en grind 1999 tot en met 2008, voor de overige grondstoffen de periode tot en met 2005) en het 'beleid middellange termijn' (voor beton- en metselzand en grind 2009 tot en met 2018, voor de overige grondstoffen 2006 tot en met 2015). Deze tweede termijn is indicatief: er wordt zicht geboden op welke wijze, aansluitend op de planperiode, in de behoefte voorzien kan worden.

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

met infinitief met om te


 • de termijn om dergelijk statuut aan te vragen
 • de termijn om het voertuig weg te halen

De wet van 5 april 1995 heropende de termijn om dergelijk statuut aan te vragen.

De Standaard,

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2.4, verliest de koper zijn recht van om het even welk verhaal tegenover de verkoper en BCA, vanaf het moment dat de termijn om het voertuig weg te halen, zoals hierboven bepaald, is verstreken.

http://www.bca.be/belgie/main.asp?page=20

Vaste verbindingen


een fatale termijn


 1. (recht)
  termijn die als absolute deadline geldt en bij overschrijding het recht geeft een overeenkomst te ontbinden of recht geeft op schadevergoeding of een andere compensatie

  Met een fatale termijn wordt doorgaans bedoeld een termijn die bij overschrijding de andere partij het recht geeft een overeenkomst te ontbinden danwel het recht doet ontstaan op schadevergoeding of andere vormen van compensatie.

  http://www.wisemen.nl/weblog/weblogs/overschrijding-fatale-termijnen-bij-it-projecten-vaak-niet-fataal/,

  Een fatale termijn is binnen het recht een afgesproken periode waarin iets gedaan of geregeld dient te worden en waaraan partijen zich dienen te houden. De fatale termijn verschilt over het algemeen per rechtsgebied. Het is van belang voor partijen zich aan de fatale termijn houden omdat het anders mogelijk nadelige rechtsgevolgen met zich meebrengt. De fatale termijn geldt overigens ook voor instanties zoals de gemeente en de rechtbank. Een voorbeeld is het strafrecht; hier geldt in beginsel namelijk een termijn van veertien dagen voor de rechtbank om uitspraak te doen na de strafrechtelijke zitting. Indien de rechtbank zich niet houdt aan deze fatale termijn, kan het positieve gevolgen met zich meebrengen voor de verdachte. Wanneer er door de rechtbank binnen veertien dagen een uitspraak is gedaan, begint er een nieuwe termijn te lopen.

  https://www.ensie.nl/winish-ganesh/fatale-termijn,

  Eerst maar eens die "fatale termijn". Daarmee wordt een deadline bedoeld die écht deadline is, oftewel missen daarvan is jou(w bedrijf) fataal. Essentieel daarbij is dat de wederpartij wist dat het om een fatale termijn ging. Dat de termijn belangrijk was voor jou, is niet belangrijk. Het klassieke voorbeeld van een fatale termijn is de bruidstaart: de bakker moet weten dat die voor de trouwdag wordt besteld, en een dag te laat is echt onaanvaardbaar.

  http://blog.iusmentis.com/2011/01/10/hoe-kom-je-van-een-falend-it-project-af/,

  Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim en heeft de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel met inachtneming van het bepaalde onder 4.5 de reissom te incasseren dan wel am de reisovereenkornst te ontbinden, In geval van ontbinding is de reiziger schadevergoeding verschuldigd, berekend overeenkomstig het bepaalde onder 5.2 van deze voorwaarden.

  http://www.sskshuttle.nl/index2.htm

een vaste termijn


 1. termijn waarvan de duur niet kan worden gewijzigd

  Onderzoeken om bestaande maatregelen te herzien zijn voortaan gebonden aan een termijn van maximaal vijftien maanden. Tot nu toe ontbrak zo'n vaste termijn, waardoor antidumpingmaatregelen onnodig langer doorliepen dan de gebruikelijke vijf jaar.

  http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=111283,

binnen afzienbare termijn; op afzienbare termijn


 1. na niet al te lange tijd vanaf nu; binnen een vrij korte periode; weldra; eerlang

  Synoniem: eerlang; weldra

  Met de 'luchtscooter' naar je werk. Binnen afzienbare termijn moet het kunnen. Het Amerikaanse bedrijf Millennium Jet werkt - met steun van de ruimtevaartorganisatie NASA - aan de bouw van een open eenpersoonsheli.

  Reformatorisch Dagblad,

  Het bedrijf wil vooral zijn activiteiten in advieswerk - nu goed voor 114,5 miljoen gulden omzet, 25 procent meer dan in 1993 - uitbreiden. Op afzienbare termijn moet 'consultancy' voor een kwart van de omzet zorgen.

  NRC,

op termijn


 1. na verloop van een niet nader te bepalen periode vanaf nu; in de toekomst; op de duur

  Uw investering zal op termijn een besparing op onderhoudskosten betekenen.

  http://www.uwschilder.nl/

  Zelfs ondemocratische landen zullen de trend naar de moderniteit en het individualisme op termijn niet kunnen tegenhouden.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

op korte termijn


 1. binnen of aan het eind van een korte periode vanaf nu

  Op korte termijn zal een analyse moeten worden uitgevoerd naar hoe deze problemen in de toekomst te ondervangen zijn.

  http://www.knmi.nl/

  Hij verwacht dat op korte termijn de onderhandelingen worden afgerond.

  Meppeler Courant,

op lange termijn


 1. binnen of aan het eind van een lange periode vanaf nu

  Op lange termijn dient een grondig hervormd landbouwbeleid zich te richten op een veilige en duurzame voedselproductie.

  http://www.vacvzw.be/

  Het perspectief voor de luchtvaart op lange termijn is samenwerking. Je kunt je als EG niet permitteren je te onttrekken aan de groei van de internationale mobiliteit.

  NRC,

op middellange termijn


 1. binnen of aan het eind van een middellange periode vanaf nu

  Toch is het mogelijk dat er op korte of op middellange termijn een richtlijn komt.

  http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

  BP verwacht dat de produktie van olie en gas op middellange termijn zal toenemen met gemiddeld 2 procent per jaar.

  NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


termijn 1.1

vooraf vastgelegde periode die eindigt op een tijdstip wanneer een bedrag moet worden betaald of uiterlijk moet zijn voldaan; periode voor betaling
Vaak aangetroffen in dezelfde combinaties als in de betekenis 1.0.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een termijn…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient voor een precieze tijdsduuraanduiding
 • [Handelende persoon] wordt opgelegd door een bedrijf, een financiële instelling of instantie, of door de verkopende partij
 • [Object betroffen] geldt voor het betalen van een verschuldigd bedrag

  Algemene voorbeelden


  Probeer echter daarnaast met debiteur overeen te komen dat hij het niet betwiste gedeelte van uw vordering betaalt [...]. Laat hem weten en wek althans in ieder geval de indruk, dat u alle begrip hebt voor zijn eventuele problemen, doch dat uw bedrijf ook niet anders kan dan de deurwaarder inschakelen als de vordering niet wordt betaald. Houd de termijnen kort en neem direct maatregelen na het verlopen van een termijn.

  http://www.ijzerman.nl/

  De gebruikelijke termijn om een factuur te betalen is 30 dagen.

  http://www.mloz.be/ai/index.html,

  Na de verzending van het aanslagbiljet heb je twee maanden tijd om de financiële verplichtingen te voldoen. Deze termijn wordt berekend vanaf de datum van verzending en niet van ontvangst.

  De Standaard,

  Bij het begin van de verkoopzitting zal de notaris deze publiciteitskosten vermelden. De koper moet de koopsom en de kosten betalen binnen de termijn die is vastgesteld in het bestek. Meestal is dit voor de koopsom een tot twee maanden na de definitieve toewijzing. Voor de betaling van de kosten varieert deze termijn van een tot acht dagen na de definitieve toewijzing.

  http://www.immo2000.be/nl/index.htm

  Indien de betalingstermijn overschreden wordt, wordt het totaal bedrag verhoogd met fl. 10,00 administratie kosten. De nieuwe termijn is dan 10 dagen. Indien deze termijn wederom overschreden wordt, zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau.

  http://www.miss-piercing.nl/alginfo/piercinfo.html

  Iedere belening wordt afgesloten voor een termijn van maximaal 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag van de lening.

  http://www.sbl.nl/home.html

  De rechter kan, zo nodig ambtshalve, bij de bepaling van een voorschot als bedoeld in artikel 195, of nadien, een termijn vaststellen voor de voldoening van het voorschot.

  http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/wetboek-van-burgerlijke-rechtsvordering/23-deskundigen.htm,

  De facturen [...] zijn betaalbaar uiterlijk 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.

  http://voorwaarden.telenet.be/start.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • termijn van afbetaling
  • termijnen van betaling

  Tot nu toe dienden belastingplichtigen zelf het initiatief voor betaling te nemen dus ook zelf de termijnen van betaling in de gaten te houden.

  NRC,

  In de meeste gevallen kon de termijn van afbetaling niet gehaald worden en bij overschrijding verviel het in pand gegeven goed aan de geldgever.

  Meppeler Courant,

  Vaste verbindingen


  een vaste termijn


  1. ( Gezegd van leningen.)
   een vooraf vastgelegde looptijd

   Het krediet met volledige terugbetaling op de eindvervaldag Dit krediet wordt ook "woonkrediet met vaste termijn" genoemd [...]. Het krediet met variabele duur: het krediet met de "accordeon-optie" [...]. Nu kan het ook heel goed dat u, wanneer u leent tegen een variabele intrestvoet, ervoor kiest dat het bedrag van uw maandelijkse afbetalingen zo weinig mogelijk verandert, terwijl het feit dat de looptijd van uw krediet verlengd kan worden, voor u geen belang heeft. In dat geval kiest u voor de "accordeon-optie". Indien de rente daalt, wordt de looptijd van uw krediet korter. Stijgt de rente, dan wordt de looptijd langer.

   http://www.bacob.be/main/frameset.asp?lang=NL=1-1=DEF

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  termijn 1.2

  vastgestelde periode waarin iemand een bepaald ambt of zekere functie mag uitoefenen; ambtstermijn

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

  Semagram


  Een termijn…

  is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient voor een precieze tijdsduuraanduiding
  • [Duur] heeft een duur die bepaald wordt door statuten of vastgestelde voorwaarden
  • [Betrokkene] is van toepassing voor personen die zijn gekozen of aangewezen
  • [Object betroffen] heeft betrekking op ambten en functies

  Algemene voorbeelden


  Als deze termijn verloopt ben ik twaalf jaar burgemeester van Almere geweest, twee volle ambtsperiodes.

  https://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/artikel/burgemeester-jorritsma-niet-beschikbaar-voor-derde-termijn/,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een driejarige termijn

  De commissaris wordt herbenoemd door een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31.12.2016 zal goedkeuren in 2017.

  http://www.keyware.com/press-releases/oproep-algemene-vergadering,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de komende termijn

  Wie de Verenigde Staten de komende termijn gaat leiden, is de vraag die niet alleen iedere Amerikaan bezighoudt. De campagneteams van de republikeinen en democraten maken 'as we speak' jacht op de zwevende kiezer.

  http://www.theasset.nl/26871/getpdf.aspx?showtitle=True&thumbnail=False&creationdate=True&publicationdate=False&author=True,

  met voorzetselgroep


  • een termijn van vier jaar
  • een termijn van vijf jaar

  Volgens peilingen wil 30 tot 50 procent van de kiezers hem zondag een nieuwe termijn van vijf jaar geven.

  De Standaard,

  Ze was erg populair en had er volgens peilingen van de kiezers nog een termijn van vier jaar mogen bijdoen.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • na twee termijnen
  • voor een termijn

  De groenen blijven verdeeld over de vraag of hun mandatarissen na twee termijnen hun zetel moeten afstaan.

  De Standaard,

  De Technische Commissie bestaat uit vier leden. Deze worden voor een termijn van drie jaren gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De leden treden af volgens een door de commissie zelf op te maken rooster. Zij kunnen zich direct herkiesbaar stellen.

  http://amadeiro.myweb.nl/,

  De president dient rechtstreeks verkozen te worden voor een termijn van vijf jaar die slechts eenmaal kan verlengd worden.

  De Standaard,

  met telwoord ervoor


  • een termijn
  • één termijn
  • twee termijnen

  "Wij hebben het verknald", zei de democrate Karen Shepherd, die gisteren voor het laatst het Capitool in ogenschouw nam. Na een termijn had ze haar zetel verloren.

  NRC,

  Die grondwetswijziging houdt onder meer in dat een Argentijnse president zich na één termijn herkiesbaar kan stellen, hetgeen nu is verboden.

  NRC,

  Ook hij heeft dan twee termijnen van premierschap achter de rug.

  De Standaard,

  • zijn eerste termijn
  • een tweede termijn

  Rond de tafel zitten vandaag, naast de leden van het vast bureau, de zes fractieleiders [...] en van iedere partij één lid dat aan zijn eerste termijn in het Parlement toe is.

  De Standaard,

  In november 1985 werd hij gekozen voor een tweede termijn.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  Aristides laatste jaar als president - zijn termijn loopt af in december 1995 en de grondwet verbiedt zijn herverkiezing - is op zijn allergunstigst een overgangsfase naar een werkelijk democratisch presidentschap.

  NRC,

  Bovendien wil hij van de Chinezen de garantie dat alle vóór 1997 gekozen volksvertegenwoordigers hun termijn kunnen afmaken.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  termijn 1.3

  spreekronde in een debat in het parlement; spreekronde in een parlementair debat

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

  Semagram


  Een termijn…

  is een periode; is een tijd

  • [Deel] bestaat uit woord en wederwoord van de sprekers
  • [Plaats] is van toepassing in het parlement
  • [Aantal of hoeveelheid] komt tot drie maal voor in een debat
  • [Betrokkene] heeft betrekking op bewindslieden en kamerleden

  Combinatiemogelijkheden


  met telwoord ervoor


  • de eerste termijn
  • de tweede termijn
  • de derde termijn

  Een debat verloopt altijd volgens een vast patroon. Eerst komen de kamerleden aan het woord. De minister of staatssecretaris reageert hierop. Dat heet de eerste termijn. Meestal zijn dan niet alle vragen voldoende beantwoord. Daarom volgt nog een tweede termijn: opnieuw voeren verschillende kamerleden het woord. De bewindspersoon geeft hierop weer antwoord. Dit wordt ook wel repliek (de Kamer) en dupliek (de bewindspersoon) genoemd. Soms zijn dan nog niet alle vragen beantwoord en kan nog een derde termijn volgen. Vooral in tweede termijn worden sprekers meestal onderbroken in hun betoog. Dit zijn de interrupties, die een debat vaak een levendig karakter geven omdat er scherpe vragen worden gesteld.

  http://www.tweede-kamer.nl/

  Onverwacht tekende zich gisteravond tijdens de eerste termijn van het debat een meerderheid af voor een systeem van orgaandonatie volgens het bezwaarsysteem, waarbij organen mogen worden weggenomen tenzij de betrokkene daar bezwaar tegen heeft gemaakt.

  NRC,

  termijn 2.0

  (beurshandel)

  periode met een vaste looptijd in contracten uit de geldhandel en goederenhandel, waarvoor koper en verkoper de prijs vastleggen die op de vervaldatum geldt voor levering of afname; toekomstige leveringsperiode

  Semagram


  Een termijn…

  is een periode; is een tijd

  • [Deel] is een element uit een termijncontract
  • [Functie] dient voor een precieze tijdsduuraanduiding
  • [Duur] heeft een vooraf vastgelegde duur
  • [Tijd] begint en eindigt op de overeengekomen data
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is verplicht te respecteren; gaat gepaard met een vastgelegde, onveranderlijke prijs
  • [Betrokkene] is van toepassing voor zowel koper als verkoper
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de handel in financiële waarden alsook in goederen
  • [Gevolg of resultaat] leidt tot een vermindering van de risico's voor verkoper en koper door de prijszekerheid die binnen betreffende periode bestaat

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • levering op termijn

  De verschillende oliemaatschappijen brengen de ruwe olie op de markt. Op de markt vindt de verhandeling van ruwe olie plaats voor directe levering dan wel levering op termijn.

  www.rijksoverheid.nl/bestanden/...en.../11149103-bijlage.pdf,

  • een waarde verhandelen op termijn
  • waren verhandelen op termijn

  De handel in termijncontracten. Bij een termijncontract komen koper en verkoper overeen tegen het huidige prijsniveau, op termijn een bepaalde onderliggende waarde te verhandelen. Beiden hebben een verplichting om op de expiratiedatum de onderliggende waarde te betalen respectievelijk te leveren.

  http://www.betekenissen.com/?Beleggen:T:Termijnhandel

  Indien [...] de levering van waren, die ter beurze op termijn worden verhandeld, bedongen is tegen een vastgesteld tijdstip of binnen een bepaalde termijn, en dit tijdstip invalt of die termijn verstrijkt na de faillietverklaring, wordt de overeenkomst door de faillietverklaring ontbonden.

  http://nijmegen.rechtopwmo.nl/wetteksten/show/artikel_id/id-ccaadf1082fdc8e683323d11dbe2bb42,

  • suiker kopen op termijn
  • suiker verkopen op termijn
  • valuta kopen op termijn
  • valuta verkopen op termijn

  Eind november brengt een ton suiker op de wereldmarkt zo'n $ 185 op, maar de oogst op de rietsuikerplantage van Gomez kan pas over een aantal maanden worden binnengehaald. En prijzen fluctueren in de loop van de tijd. Als de prijs in maart is opgelopen tot zeg $ 200 per ton, heeft Gomez een meevaller, maar als de prijs is gedaald tot onder de $ 140 heeft hij een probleem. Die prijs is niet eens kostendekkend […]. Door zijn suikeroogst nu al op termijn te verkopen raakt hij zijn neerwaartse risico kwijt. Hij kan op de goederentermijnmarkt een verkoopcontract in Londen, met levering in maart, afsluiten waarbij hij zich verzekerd weet van $ 176,70 per ton. Weliswaar kan hij dan niet profiteren van een eventueel nog hogere markt, maar hij kiest voor zekerheid […]. Zijn contractpartner kan een suikerverwerkend bedrijf zijn dat juist het risico van een prijsstijging wil uitsluiten. Dat bedrijf wil nu al weten waar het straks aan toe is met zijn inkoopprijs. Het koopt dus suiker op termijn.

  http://www.google.nl/search?q=cache:C1w4h9nLiDwJ:www.icim.fnt.hvu.nl/docent/dkuipers/Dictaat%2520cursus%2520beleggen.doc+dollarkoersstijging+site:.nl=nl=lang_nl,

  Hij verwacht straks een bedrag van zeg $ 1.000.000 van een Nederlandse importeur te zullen ontvangen. Hij sluit nu bij zijn bank een contract voor de verkoop van $ 1 miljoen, met levering in september tegen de op dit moment geldende termijnkoers, zodat hij nu al weet tegen hoeveel euro hij die dollars straks kan inwisselen. Of kopen op termijn. Een importeur die in september een rekening van $ 1 miljoen moet voldoen wil de kwade kans van een dollarkoersstijging uitsluiten. Hij sluit bij de bank tegen de op dit moment geldende termijnkoers een contract af voor de aankoop van de benodigde dollars op een later tijdstip.

  http://www.google.nl/search?q=cache:C1w4h9nLiDwJ:www.icim.fnt.hvu.nl/docent/dkuipers/Dictaat%2520cursus%2520beleggen.doc+dollarkoersstijging+site:.nl=nl=lang_nl,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  termijn 3.0

  gedeelte van een schuld dat periodiek moet worden betaald vóór of op een vooraf bepaald tijdstip of vóór het einde van een vooraf vastgestelde periode; bedrag van een in delen te betalen schuld dat men binnen een vastgestelde periode moet voldoen

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een termijn…

  is een bedrag; is een hoeveelheid

  • [Geheel] is een deel van een verschuldigd bedrag
  • [Duur] heeft betrekking op een tijdsspanne zoals die bepaald wordt in een financiële overeenkomst of vordering
  • [Aantal of hoeveelheid] is periodiek terugkerend totdat de volledige schuld is voldaan
  • [Omvang abstract] is doorgaans zodanig berekend dat de bedragshoogte voor iedere betaling geheel of ongeveer gelijk is

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de laatste termijn
  • de laatste termijnen

  Zodra de laatste termijn is afbetaald komt de verpanding te vervallen en is het volle genotsrecht aan de gebruiker/eigenaar.

  http://www. alterna. nl/

  Zo werd een betaling in termijnen overeengekomen, waarbij de operatie werd verdeeld in 18 delen, zgn. "milestones". Alleen als onverhoopt in het lopende jaar de laatste fasen door bijvoorbeeld weersomstandigheden zouden mislukken, zouden slechts de laatste termijnen in het geding zijn.

  http://www.digitalestadmaassluis.nl/sleepvaartmuseum/index.html

  • gelijke termijnen

  Pachtprijs: fl. 30.000,-, te betalen in drie gelijke termijnen van fl. 10.000,- .

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • in termijnen betalen
  • in termijnen voldoen
  • in twee termijnen betalen
  • in drie termijnen betalen

  Ook is het mogelijk een kunstwerk in termijnen te betalen.

  http://www.leiden.nl/cbk/kunstuit.htm

  Met uitzondering van de onkosten zal de Kamer op schriftelijk verzoek van een of beide partijen zo mogelijk de gelegenheid bieden om het verschuldigde bedrag in termijnen te voldoen.

  http://www.arbitrage-mediation.be

  Het is dus mogelijk het bedrag in twee termijnen te betalen.

  http://www.iwbp.nl/zhew/index_zhew.html

  Bij bestelling van een schip werd meestal afgesproken de bouwsom in drie termijnen te betalen: de eerste na plaatsing van de beide stevens op de kiel, de tweede bij de tewaterlating van de romp (het 'hol') en de derde bij de oplevering 'zoals het schip in zee loopt'.

  http://www.bataviawerf.nl/valreep.htm

  met telwoord ervoor


  Zondaguren werden dubbel vergoed en hij was twee termijnen achter met de afbetaling van zijn hypotheek.

  http://www.wijzer.be/pieter%20aspe.htm,

  Hiervan kan sprake zijn als de huurder drie termijnen van de huursom niet heeft voldaan.

  http://www.rechtspraak.nl/default.asp

  • de eerste termijn

  Desondanks is een week later de eerste aanbetaling van fl. 15.000,- plus de eerste termijn betaald, dit om problemen te voorkomen.

  Meppeler Courant,

  Vaste verbindingen


  jaarlijkse termijn


  1. gedeelte van een verschuldigd bedrag dat jaarlijks moet worden betaald vóór of op een vooraf bepaald tijdstip of vóór het einde van een vooraf vastgestelde periode

   Synoniem: jaartermijn

   Deze lening wordt door de werknemer in drie jaarlijkse termijnen van € 756,33 afgelost.

   http://www.dezaak.nl/renderer.do/menuId/2021/sf/2021/returnPage/2021/itemId/169774/realItemId/169774/pageId/381/instanceId/2084/,

   Voor de expansie in Frankrijk en Spanje is een goodwill betaald die in vijf jaarlijkse termijnen van 7,3 miljoen ten laste van het resultaat wordt afgeboekt.

   NRC,

  maandelijkse termijn


  1. gedeelte van een verschuldigd bedrag dat maandelijks moet worden betaald vóór of op een vooraf bepaald tijdstip of vóór het einde van een vooraf vastgestelde periode

   Synoniem: maandtermijn

   Op verzoek kan de aanslag middels een automatische incasso in tien maandelijkse termijnen van de rekening worden afgeschreven.

   http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

   Hierbij kan de piano afbetaald worden in maandelijkse termijnen (tegen een doorgaans zeer laag rentepercentage).

   http://www.npmb.nl/

  vaste termijn


  1. periodiek te betalen bedrag waarvan de hoogte gelijk blijft

   De vaste maandelijkse termijn bestaat uit een deel rente en een deel aflossing op de lening.

   https://www.nibcdirect.nl/media/286109/algemene_voorwaarden_hypotheken_nibc_direct_juni_2014.pdf,

   U leent tegen een vast rentepercentage u lost af in vaste, maandelijkse termijnen.

   http://www.bankselect.nl/

   Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling op het bureau ontvangen te zijn op de dag dat deze termijnen vervallen.

   http://www.samen2000.nl/feedback.htm

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen