onderzoek


onderzoek 1.0

handeling van het onderzoeken, met de bedoeling om door een verzameling en analyse van gegevens tot een oplossing voor een bepaald probleem of een antwoord op een bepaalde vraag te komen, meestal binnen een bepaald vakgebied; gezamenlijke nasporingen betreffende een bepaald probleem of een bepaalde vraag of kwestie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderzoek…

is een handeling

 • [Handelende persoon] wordt vaak uitgevoerd door een onderzoeker
 • [Object betroffen] wordt meestal uitgevoerd binnen een bepaald vakgebied
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt gedaan om tot een oplossing van een bepaald probleem te komen of tot een antwoord op een bepaalde vraag

  Algemene voorbeelden


  Ombudsman M. Oosting is niet gelukkig met het onderzoek. Onderzoekster zou haar materiaal onvoldoende hebben geanalyseerd "waardoor een scheef beeld ontstaat".

  NRC,

  Een aantal van de ondervraagde banken studeert op methoden om de groep van 'halfrijken' toch te bereiken. Deze klanten stellen echter harde eisen aan het rendement op hun vermogen, aldus het onderzoek.

  de Volkskrant,

  Op 28 juni 1999 en 6 april 2000 zijn tussenresultaten van het onderzoek gepresenteerd aan een select gezelschap van collega's, enkele studenten en andere betrokkenen. Dit waren twee uitgelezen mogelijkheden om te checken of het onderzoek op de goede weg was. Naar aanleiding van de feedback is het onderzoek tot twee keer toe licht bijgestuurd.

  http://www.hku.nl/pub/hku_onderzoek/pdf/kennismanagement.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • leiden tot
  • zich toespitsen op
  • uitwijzen

  Het onderzoek leidde tot een aantal concrete aanbevelingen om de situatie in Zuid-Afrika te verbeteren.

  http://www.cbr.nl/corporate/index.html

  Het onderzoek spitste zich toe op de toeristische communicatie in NW-Overijssel.

  Meppeler Courant,

  Een onderzoek moet uitwijzen welke voorwaarden aan deze gedeeltelijke privatisering worden verbonden.

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • een onderzoek doen
  • een onderzoek instellen
  • onderzoek verrichten

  'Het ligt niet aan het systeem waarbij maar enkelen kunnen slagen, nee, zij hebben het fout gedaan. Mensen willen veranderen, passiviteit is taboe, maar onderschatten de kans dat het misgaat.' - Ze bewegen, maar komen niet vooruit? 'Uit onderzoek blijkt dat mensen die van baan wisselen maar 28 procent van de gevallen daadwerkelijk erop vooruitgaan. Bij 34 procent is er sprake van achteruitgang. dat komt doordat de ondoorzichtigheid op de arbeidsmarkt groot is. We hebben een onderzoek gedaan naar jonge werknemers.

  http://www.nocurenopay.org/

  Maar ze kan beter een onderzoek instellen naar de politieke verantwoordelijkheid voor de aankleding van de AWBZ met toeters en bellen.

  NRC,

  Gaandeweg het onderzoek is, om redenen die in deze rapportage nog duidelijk worden, besloten deze vragen niet meer centraal te stellen maar te kiezen voor een zeer beperkte opdracht. We komen hierop later terug. Om het onderzoek te verrichten is gebruik gemaakt van verschillende bronnen.

  http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm,

  met adjectief ervoor


  • archeologisch onderzoek
  • biomedisch onderzoek
  • diepgaand onderzoek
  • empirisch onderzoek
  • epidemiologisch onderzoek
  • experimenteel onderzoek
  • fundamenteel onderzoek
  • genealogisch onderzoek
  • genetisch onderzoek
  • gerechtelijk onderzoek
  • grondig onderzoek
  • historisch onderzoek
  • intern onderzoek
  • justitieel onderzoek
  • klinisch onderzoek
  • kwalitatief onderzoek
  • lichamelijk onderzoek
  • medisch onderzoek
  • nader onderzoek
  • onafhankelijk onderzoek
  • parlementair onderzoek
  • psychologisch onderzoek
  • recent onderzoek
  • strafrechtelijk onderzoek
  • technologisch onderzoek
  • verder onderzoek
  • wetenschappelijk onderzoek

  Op een tiental sites werd archeologisch onderzoek uitgevoerd.

  http://www.antwerpen.be/MIDA/

  Ze doen vooral biomedisch onderzoek, bijvoorbeeld over slaap en slapeloosheid, maar ook technische en materiaalkundige research.

  De Standaard,

  Er is contact met de naburige planeet en hij besluit op diepgaand onderzoek te gaan.

  http://www.lectrr.be/column.php?ID=103=George%20Cooney

  In ons onderzoeksproject presenteren wij de resultaten van een eigen empirisch onderzoek naar deze hypothese.

  http://www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/HL/rHL04s_nl.pdf.

  In elk geval wordt er steeds een grondig epidemiologisch onderzoek naar de oorsprong van de besmetting uitgevoerd.

  http://www.ivkiev.fgov.be/xdata/publicaties/bse/bse.pdf

  Al deze ontwikkelingen bevinden zich nog in het stadium van fundamenteel en experimenteel onderzoek.

  http://www.minocw.nl/genomics/notabiotech.pdf,

  Zonder fundamenteel onderzoek kunnen we veel belangrijke onderzoeksvragen niet beantwoorden.

  http://www.minocw.nl/toespraken/2002/024.html,

  Wij leven in een tijd, waarin velen op zoek zijn naar hun wortels, niet alleen naar hun persoonlijke oorsprong, zoals adoptiefkinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders, maar ook naar hun historische wortels. Zij doen genealogisch onderzoek.

  http://www.cbg.nl/

  Genetisch onderzoek kan een man ondubbelzinnig aanwijzen als vader van een kind of hem van het vaderschap uitsluiten.

  http://www.expeditieeuropa.be/ne/index.php?mainpage=teksten/inhoud.html,

  Hij heeft immers al enkele keren gezegd dat hij vrijwillig wil meewerken aan het gerechtelijk onderzoek?

  De Standaard,

  Onze cijfers zijn gebaseerd op een grondig onderzoek.

  De Standaard,

  Een vaginistische reactie kan ontstaan nadat coïtus een tijdlang pijn heeft gedaan, zoals boven beschreven. Andere mogelijke oorzaken zijn vervelende ervaringen met gynaecologisch onderzoek of negatieve seksuele ervaringen.

  http://www.nvog.nl/

  Tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw groeide de invloed op het historisch onderzoek van de sociale wetenschappen.

  http://www.epo.be/php/pdf/90_6445_227_X.pdf,

  Hij is zelf belast met een intern onderzoek naar mogelijke fouten begaan door magistraten.

  De Standaard,

  De federale agenten hebben afgelopen dagen hun mannetje gestaan door de snelle resultaten van het justitiële onderzoek.

  NRC,

  De vrouwen hadden geen klachten en tijdens het klinisch onderzoek werd geen enkele afwijking waargenomen.

  De Standaard,

  Bij het kwalitatief onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in het waarom.

  http://www.umt.nl/08_defcolumns27091999.pdf,

  Op slechts één patiënt vonden artsen luizen bij lichamelijk onderzoek.

  NRC,

  De toekomst van het medisch onderzoek ziet er rooskleurig uit.

  http://www.nibi.nl/

  Een verdacht bericht kan apart worden gezet voor nader onderzoek.

  http://www.cbpweb.nl/downloads_av/AV21.pdf

  Voor onafhankelijk onderzoek dient de overheid meer middelen beschikbaar te stellen.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  De meeste fracties wilden een parlementair onderzoek.

  Haagsche Courant,

  De uitkomsten van psychologisch onderzoek verliezen over langere tijd dan ook geleidelijk hun waarde.

  http://www.psynip.nl/publiek/vragen.htm#persadvies

  Recent onderzoek leert echter dat er ook eiwitten bestaan die in staat zijn zichzelf voort te planten.

  De Standaard,

  Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de maatschappij.

  NRC,

  De budgetten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek in Nederland lopen terug.

  NRC,

  De autoriteiten namen monsters van het zeewater voor verder onderzoek.

  De Standaard,

  Op veel plaatsen aan onze universiteiten is intussen goed wetenschappelijk onderzoek zonder externe middelen volstrekt onmogelijk.

  NRC,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • aanvullend onderzoek
  • beschrijvend onderzoek
  • bestaand onderzoek
  • bijkomend onderzoek
  • inventariserend onderzoek
  • lopend onderzoek
  • oriënterend onderzoek
  • vergelijkend onderzoek
  • verkennend onderzoek
  • vernieuwend onderzoek
  • voorafgaand onderzoek
  • voorbereidend onderzoek
  • voorgaand onderzoek

  Deze visuele biografie [...] is niet meer dan een eerste concept: een eenvoudige observatie, een opsomming van de gebeurtenissen in Jezus' tragisch korte leven. Er valt nog veel aanvullend onderzoek te doen. Zo moet bijvoorbeeld zelfs de identiteit van de veertien Apostelen (geen twaalf!) nog worden vastgesteld, en het lot van Zijn broers en zuster en zijn vrouw en kind is nog maar louter in grote lijnen bekend.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  In de jaren zestig ontwikkelde zich het zeewetenschappelijk onderzoek in meerdere laboratoria verspreid over de universiteiten en de onderzoeksinstellingen, maar het bleef in hoofdzaak beschrijvend onderzoek.

  http://www.innovatie.vlaanderen.be/zeewetenschappen/zeewet_content.html

  Het bestaande onderzoek stelt dat jonge kinderen kwetsbaarder zijn voor computergerelateerde RSI dan volwassenen.

  http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

  Deze werkgroep staat in voor bijkomend onderzoek bij arbeidsongevallen of incidenten en werkt hiervoor preventieve maatregelen uit.

  http://www.antwerpen.be/MIDA/

  De Universiteitsbibliotheek Utrecht is een inventariserend onderzoek gestart, in samenwerking met zes andere UB's waaronder Maastricht.

  http://www.ub.unimaas.nl/,

  Een interne stage wordt uitgevoerd binnen de afdeling en sluit meestal aan bij lopend onderzoek.

  http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

  Het rapport is de weerslag van een oriënterend onderzoek naar aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland.

  http://www.toezichtkansspelen.nl/onderzoek.html

  Of geuren oudere herinneringen oproepen dan andere zintuiglijke associaties is alleen vast te stellen in een omvangrijk vergelijkend onderzoek.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Voordat met monitoring kan worden gestart moet een verkennend onderzoek moeten uitgevoerd om de nulsituatie vast te leggen.

  http://www.inventerra.nl/gaverder.htm

  Zijn proefschrift handelde over stoïcisme en mystiek, zoals hij die, na vernieuwend onderzoek, had gevonden in de maximes van koningin Kristina.

  De Standaard,

  De bestendige deputatie draagt zorg voor het voorafgaand onderzoek van de zaken van provinciaal belang.

  http://www.west-vlaanderen.be/xca/pwv/_NL/Bestuur%26Regio/provinciebestuur/provinciebestuur?$SESSIONID$=34455138198194381,

  De restaurateurs hopen tijdens het voorbereidend onderzoek een inzicht te krijgen in de geschiedenis van het schilderij.

  De Standaard,

  Over het vals bewustzijn van de lagere strata. Uit voorgaand onderzoek, uitgevoerd door onze onderzoeksgroep (TOR), blijkt dat lager opgeleiden een sterke affiniteit hebben met het utilitair individualistisch vertoog.

  http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een afgesloten onderzoek
  • een breed opgezet onderzoek
  • een gedaan onderzoek
  • een gepubliceerd onderzoek
  • een gespecialiseerd onderzoek
  • een gevoerd onderzoek
  • een gevraagd onderzoek
  • een gewenst onderzoek
  • een hernieuwd onderzoek
  • een ingesteld onderzoek
  • een gericht onderzoek
  • een toegepast onderzoek
  • een uitgevoerd onderzoek
  • een wetenschappelijk verantwoord onderzoek
  • een verricht onderzoek
  • een voorgesteld onderzoek
  • een voorgenomen onderzoek

  Naast de reguliere congressen, workshops, symposia en lezingenseries organiseert het bestuur minstens één keer per jaar een algemene onderzoeksdag voor alle deelnemers aan het Agricola Instituut, waar onderzoekers uit verschillende groepen kennis kunnen nemen van lopend of recentelijk afgesloten onderzoek van collega-onderzoekers uit andere groepen.

  http://odur.let.rug.nl/agricola/

  Er zou een breed opgezet onderzoek moeten komen naar adoptie en in de tussentijd moet het adopteren van buitenlandse kinderen worden stopgezet.

  NRC,

  Wat zijn de kosten van het tot nu toe door de Gemeente Leiden gedane onderzoek?

  http://www.leiden.nl/gemeente/actueel/index.html

  De tussentijdse resultaten en het eindresultaat van het onderzoek worden gepubliceerd, zodat de gegevens ervan beschikbaar zijn voor verder onderzoek. Het gepubliceerde onderzoek kan "gewogen" worden. Voor deze weging wordt onderzocht hoeveel keren deze publicatie geciteerd werd binnen een gegeven periode.

  http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel1.pdf

  Aangezien elke munt het spiegelbeeld is van zijn voor- en keerzijde stempels is het in principe mogelijk om [...] deze stempels te onderscheiden en zodoende te tellen hoeveel voor- en keerzijde stempels er minimaal gebruikt zijn geworden. Het probleem is echter enerzijds dat het praktisch onmogelijk is alle bewaarde stukken te onderzoeken om hun stempels te identificeren (omdat er eenvoudigweg té veel zijn op té veel plaatsen) en anderzijds dat we nog steeds niet weten hoeveel stempels er verloren zijn gegaan. Doorgedreven en zeer gespecialiseerd onderzoek van statistici is erin geslaagd verschillende methoden op te stellen waarmee we toch een idee krijgen.

  http://www.flwi.rug.ac.be/AAHE/OudeGeschiedenis/KwantiSyllabus.doc

  Vermeulen noemt het gevoerde onderzoek oppervlakkig.

  De Standaard,

  Om te voorkomen dat later blijkt dat het gevraagde onderzoek al is uitgevoerd en om de aard van het onderzoek te bepalen, verricht de projectcoördinator een vooronderzoek.

  http://www.bio.uu.nl/~wbu/

  De onderstaande kernvragen bestrijken niet uitputtend het brede terrein van mogelijk onderzoek, doch vormen wel een inhoudelijk richtsnoer voor de prioritering van het gewenste onderzoek.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  Hij liet vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zijn bezwaren tegen een hernieuwd onderzoek vallen.

  NRC,

  Spreiding van al dan niet ondergrondse parkeervoorzieningen op basis van de resultaten van het daartoe ingestelde onderzoek.

  http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

  Het Overijssels provinciaal bestuur komt na een gericht onderzoek tot de conclusie dat een cursus weerbaarheid zeer zinvol is.

  Meppeler Courant,

  De status van toegepast onderzoek wordt binnen de faculteit anders gepositioneerd.

  http://www.nibi.nl/

  In oktober 2000 verschenen de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

  http://www.naaldwijk.nl/,

  Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek dat antwoord geeft op de vraag of adoptie als legale manier om een kind te krijgen in de gegeven omstandigheden nog wel bestaansrecht heeft.

  NRC,

  Zijn reconstructie hangt volledig af van het verrichte onderzoek.

  De Standaard,

  Is het voorgestelde onderzoek van voldoende maatschappelijk belang? – Draagt het onderzoek bij tot de oplossing van maatschappelijke vraagstukken? – Zijn deze door de aanvrager(s) voldoende onderkend? – Zijn de resultaten van het onderzoek maatschappelijk bruikbaar c.q. toepasbaar? – Voorziet het onderzoek in mogelijkheden tot kennisoverdracht aan de samenleving in brede zin?

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  De programmaleiders van de afzonderlijke onderzoeksgroepen stellen een uitwerking van het algemene onderzoeksprogramma op waarin niet alleen een overzicht van het voorgenomen onderzoek is opgenomen, maar ook een schema waarin de implementering van dat onderzoek inzichtelijk wordt gemaakt (door workshops, congressen, lezingenreeksen, aio-projecten etc).

  http://odur.let.rug.nl/agricola/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • onderzoek aan de universiteit

  Ook in het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit dienen zich mogelijkheden aan.

  http://aivwww.rug.ac.be/ACS/n.a.0.28.html

  Voorzetsel: bij

  • een onderzoek bij bedrijven
  • een onderzoek bij kinderen
  • een onderzoek bij de man
  • een onderzoek bij mensen
  • een onderzoek bij patiënten
  • een onderzoek bij de vrouw

  Uit een onderzoek bij bedrijven bleek alvast dat die meer meisjes-leerlingen als stagiaires willen opnemen dan er nu al zijn.

  De Standaard,

  Het onderzoek bij kinderen in tropische landen die chronische worminfecties hebben is het goede voorbeeld.

  http://medischcontact.artsennet.nl/forum/ppu/30808/,

  Wanneer het sperma goed is, stopt hier het onderzoek bij de man.

  http://www.wdkw.nl/

  Onderzoek bij mensen begint pas na ruime ervaring bij dieren.

  De Standaard,

  Ook hier is er dus weer een belangrijke vertaling herkenbaar van het laboratoriumonderzoek naar het onderzoek bij patiënten.

  http://www.nki.nl/actueel.htm,

  Onderzoeken bij de vrouw. Het eerste bezoek. Tijdens het eerste bezoek aan een fertiliteitscentrum of bij de gynaecoloog wordt een uitgebreide vragenlijst afgenomen, de zogenaamde anamnese.

  http://www.wdkw.nl/

  Voorzetsel: in

  • onderzoek in Amerika
  • onderzoek in België
  • onderzoek in Engeland
  • onderzoek in Europa
  • onderzoek in Nederland
  • onderzoek in Rotterdam
  • onderzoek in de Verenigde Staten
  • onderzoek in Vlaanderen
  • onderzoek in het buitenland
  • onderzoek in het laboratorium
  • onderzoek in het ziekenhuis

  Onderzoek in Amerika wees uit dat veertig procent van de Amerikanen zichzelf verlegen vond.

  Meppeler Courant,

  Tijdens een onderzoek in België werden met cadmium verontreinigde premixen aangetroffen.

  http://www.aid.nl/index2.html,

  Van Weel zegt dat uit onderzoek in Engeland blijkt dat bij vrouwen die hormonen gebruikten, kanker vaker voorkwam dan bij vrouwen die dat niet deden.

  Rotterdams Dagblad,

  Algemeen kenmerk van het onderzoek in Europa is, dat meer aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van woordenboeken.

  http://www.library.tudelft.nl/BTUD/docs/autind/index.html,

  Een eerste onderzoek in Nederland leverde een zelfde resultaat op.

  http://www.mngm.nl/voedselveiligheid_map/patat.pdf,

  Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat patiënten die tijdens een chirurgische ingreep onder narcose eenvoudige woorden via een hoofdtelefoon te horen krijgen, die woorden na de operatie als ze weer wakker zijn, kunnen herhalen.

  De Standaard,

  Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen op een veel lager pitje staat dan die van medicijnen voor ziekten die vaker voorkomen.

  BN/De Stem,

  Onderzoek in Vlaanderen heeft aangetoond dat 30 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen ooit last hebben gehad van ongewenste intimiteiten.

  De Standaard,

  Vrouwen met een bandje zijn ook na jaren nog geheel continent, zo blijkt uit onderzoek in het buitenland.

  Haarlems Dagblad,

  De resultaten van het onderzoek in het laboratorium kunnen direct in de kliniek worden toegepast.

  http://www.nki.nl/

  Witschge kreeg na onderzoek in het ziekenhuis rust voorgeschreven.

  NRC,

  Voorzetsel: met

  • onderzoek met embryo's

  De verschuivingen in de publieke opinie ten gunste van het onderzoek met embryo's bracht de Britse regering er in 1987 toe om een zogenaamd White paper (Department of Health, 1987) te publiceren waarin het kader voor de toekomstige wetgeving werd geschetst.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

  Voorzetsel: naar

  • een onderzoek naar een aanslag
  • een onderzoek naar betrokkenheid
  • een onderzoek naar corruptie
  • een onderzoek naar criminaliteit
  • een onderzoek naar fraude
  • een onderzoek naar functioneren
  • een onderzoek naar misdaad
  • een onderzoek naar een verdwijning

  Het onderzoek naar de aanslag is het grootste dat het FBI ooit uitvoerde.

  De Standaard,

  Het onderzoek naar de betrokkenheid van de drie begon in 1992 en maakte een einde aan Fabius' aspiraties op het presidentschap.

  http://oud.refdag.nl/bui/990210bui04.html

  Van hem valt weinig medewerking te verwachten bij een onderzoek naar corruptie in de schaakwereld.

  NRC,

  Intussen zijn de plannen vergevorderd voor een groots onderzoek naar criminaliteit door asielzoekers uit álle regio's.

  De Limburger,

  Het onderzoek naar mogelijke fraude bij MVV is nog niet afgerond.

  NRC,

  Een onderzoek naar het functioneren van het politieapparaat doet haar belanden in deze zuidelijke stad, waaraan ze pijnlijke herinneringen heeft.

  De Standaard,

  Samengevoegd betekent dit dat de veelheid in het onderzoek naar misdaad en misdaadbestrijding niet mag verhullen dat de situatie voor geïntegreerd funderend onderzoek weinig rooskleurig is.

  http://www.awt.nl/nl/,

  Hierdoor lijkt een andere denkspoor in het onderzoek naar haar verdwijning weer des te waarschijnlijker.

  De Standaard,

  Voorzetsel: onder

  • onderzoek onder jongeren
  • onderzoek onder ouders
  • onderzoek onder leerlingen
  • onderzoek onder leerkrachten

  Een onderzoek onder jongeren gaf een alarmerend beeld over het gebruik van verslavende middelen.

  Meppeler Courant,

  De behoefte aan pedagogisch partnerschap komt ook naar voren uit twee recente onderzoeken onder ouders, leerlingen en leerkrachten op enkele basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  Voorzetsel: op

  • onderzoek op embryo's

  Het absolutistische betoog tegen abortus en onderzoek op embryo's berust op de veronderstelling dat het menselijk wezen, in een tamelijk universele zin van het woord, begint op het ogenblik van de bevruchting.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • een onderzoek van de Consumentenbond
  • een onderzoek van de Rekenkamer
  • een onderzoek van de Wereldbank
  • een onderzoek van een dossier
  • een onderzoek van e-mail
  • een onderzoek van de hersenen
  • een onderzoek van de Intermediair
  • een onderzoek van de Keuringsdienst van Waren
  • een onderzoek van het ministerie
  • een onderzoek van de nationale ombudsman

  Ook uit onderzoek van de Consumentenbond komt naar voren dat de consument 'de apotheek' als het meest betrouwbaar en deskundig beschouwt.

  http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

  In elk onderzoek van de Rekenkamer wordt de manier waarop de overheid haar werk doet afgezet tegen bepaalde normen.

  http://www.rekenkamer.nl/

  Importbeperkingen in de industrielanden blijken volgens een onderzoek van de Wereldbank geen belangrijke rol te hebben gespeeld.

  De Standaard,

  In de omgeving van de Commissie werd gezegd dat het onderzoek van het dossier drie tot vier maand kan duren.

  De Standaard,

  Artikel 125i van het Wetboek van Strafvordering (onderzoek van gegevens in een geautomatiseerd werk) is namelijk, vergeleken bij de regeling van de inbeslagneming van (stoffelijke) geschriften, te algemeen gesteld voor wat betreft het onderzoek van e-mail.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  Onderzoek van de hersenen na het overlijden toont afsterven van verschillende zenuwcellen en het vormen van kleine cysten.

  http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

  Volgens onderzoek van Intermediair daalde niet alleen de markt als geheel, in het vierde kwartaal van vorig jaar nam ook nog eens het marktaandeel van de externe bureaus af van 26 tot 23 procent van de advertenties in dag- en weekbladen en vaktijdschriften.

  Intermediair,

  Volgens directeur Bakker van de firma Burg heeft onderzoek van de Keuringsdienst van Waren intussen uitgewezen dat er geen sprake is geweest van schadelijke stoffen.

  Meppeler Courant,

  Het onderzoek van het ministerie zal zich waarschijnlijk toespitsen op de procedures rond de besluitvorming.

  NRC,

  De betrokken politieambtenaar heeft tijdens het onderzoek van de nationale ombudsman meegedeeld dat de situatieschets niet geheel overeenkomt met de positie van de voertuigen direct na de aanrijding.

  http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

  in voorzetselgroep


  • aan een onderzoek meedoen
  • aan een onderzoek onderwerpen
  • deelname aan een onderzoek
  • blijkens onderzoek
  • hangende het onderzoek
  • bezig zijn met een onderzoek
  • blijken uit onderzoek
  • resultaten van een onderzoek

  Aan het onderzoek hebben ruim 400 consumenten meegedaan.

  ANP,

  Ook de meegebrachte bagage kan aan een onderzoek worden onderworpen.

  http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en gratis.

  Meppeler Courant,

  Hoogopgeleide ouders besteden blijkens onderzoek gemiddeld meer tijd aan voorlezen en praten met hun peuters en schoolgaande kinderen dan laagopgeleide ouders.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  Zes personeelsleden zijn hangende het onderzoek afgelopen vrijdag op non-actief gezet.

  Meppeler Courant,

  We zijn bezig met een onderzoek en nu zou het mogelijk zijn dat u ons hierbij zou kunnen helpen.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde werknemer slechts de helft van de dag achter zijn of haar bureau zit.

  NRC,

  Resultaten van dit onderzoek worden medio 1998 verwacht.

  http://212.0.231.50/~hslzuid/algemeen/trace/tbnvt.pdf

  met substantief ervoor


  • afdeling onderzoek
  • dienst onderzoek
  • directeur onderzoek
  • hoofd onderzoek
  • dit type onderzoek

  De afdeling onderzoek werkt behalve aan eigen projecten ook in opdracht van overheden.

  NRC,

  Verder stimuleert zijn dienst onderzoek rond tema's als geweld en tolerantie in de media en koncentratie van de media.

  De Standaard,

  Dr. A.J. van Tunen (42), directeur onderzoek van Plant Research International B.V., is per 1 september 2000 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Biochemie van planten, in het bijzonder de regulering van de metabole routes' aan de Universiteit van Amsterdam.

  http://www.plant.wageningen-ur.nl/news/2000-8_nl.htm,

  En dan een driemanschap met John als contactman, Henk als hoofd onderzoek en Michel als algemeen manager?

  Heden mosselen, morgen gij, Hans Vervoort,

  De markt voor dit type onderzoek is vooral in de jaren tachtig enorm gegroeid.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • onderzoek en advies
  • onderzoek en advisering
  • onderzoek en analyse
  • onderzoek en begeleiding
  • onderzoek en documentatie
  • onderzoek en educatie
  • onderzoek en experiment
  • onderzoek en expertise
  • onderzoek en innovatie
  • onderzoek en monitoring
  • onderzoek en onderwijs
  • onderzoek en ontwikkeling
  • onderzoek en publicatie
  • onderzoek en statistiek
  • onderzoek en studie
  • onderzoek en theorievorming
  • onderzoek en toepassing
  • onderzoek en voorlichting

  Allemaal redenen om samenwerking te zoeken met een extern bureau voor onderzoek en advies.

  http://www.io-research.nl/index.htm

  De afdeling bouwkunde houdt zich bezig met onderzoek en advisering met betrekking tot de bouwkundige afwerking en detaillering van gebouwen.

  http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/bk/introductie.htm

  In Frankrijk is er te weinig ruimte voor exploratief en kwalitatief onderzoek en analyse.

  http://www.awt.nl/nl/,

  Geestelijke verzorging en maatschappelijke dienstverlening aan auditief/communicatief beperkte volwassenen, het Bureau Arbeid, alsmede onderzoek en begeleiding in het kader van het DCCZ, behoren eveneens tot het dienstverleningsaanbod.

  http://www.ivd.nl/

  De Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) houdt zich sedert 1960 bezig met onderzoek en documentatie van historische boerderijen uit heel Nederland.

  http://www.openluchtmuseum.nl/Algemeen/shbo-1.html

  Duurzaam bosbeheer, ook wel verantwoord bosbeheer genoemd, moet waarborgen dat alle functies van het bos (onder meer productie, bescherming bodem en lucht, onderzoek en educatie, 'genenbank') behouden blijven.

  http://www.dubo-centrum.nl/

  Uit deze visie volgt ook dat embryo's die voor onderzoek en experimenten worden vrijgegeven niet langer voor terugplaatsing in aanmerking komen.

  http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/advies/advies18.pdf,

  In Nederland is op het gebied van onderzoek en expertise genoeg aanwezig.

  NRC,

  Subsidies en fiscale regelingen versterken bij gebruikers de oriëntatie op onderzoek en innovatie.

  http://www.bredeschool.net/frames/n123.htm,

  Nederland neemt ten aanzien van onderzoek en monitoring internationaal een vooraanstaande positie in.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  Wij hopen dat u met interesse zal kennis nemen van onderzoek en onderwijs in ons departement.

  http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/geschiedenis/frhome.htm

  Onderzoek en ontwikkeling vindt ook buiten bedrijven plaats.

  http://www.awt.nl/nl/,

  Aan de VUB is er steeds voor gekozen geen Vrouwenstudies onderwijs te organiseren, maar zich te richten op onderzoek en publicaties.

  http://bio-www.uia.ac.be/women/gas/uitgelezen.html#top,

  De combinatie van onderzoek en statistiek wordt nog versterkt door de multidisciplinaire benadering van projecten.

  http://www.io-research.nl/index.htm

  ICT als object van onderzoek en studie. Binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de gevolgen van informatietechnologie voor het betreffende wetenschapsgebied.

  http://www.oecr.nl/icto/,

  Die combinatie lijkt te wringen: continuïteit in vraagstellingen, maar jachtigheid en gebrek aan cumulativiteit in onderzoek en theorievorming.

  http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg1/nr8/1992,,1,8,1.php,

  Gedurende jaren van onderzoek en toepassing zijn zowel de standaardwerken als hun interpretaties en implementaties onderworpen aan een grondige analyse.

  http://www.hit.nl/Achtergrond.asp

  Terwijl het lage glas van de warmoezenier uitgroeide tot de warenhuizen voor de teelt van tomaten, komkommers en paprika's, is de warmoezerij zelf niet meer dan een hobby van de ruim een kwart miljoen Nederlanders, die er een moestuin op nahouden - vergeten door onderzoek en voorlichting.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  onderzoek 1.1

  verslag van iets wat onderzocht is

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Specifiek 1.0 : 1.1

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een onderzoek lezen

  Ik heb trouwens onlangs een onderzoek gelezen naar de bijwerkingen van die pillen.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  met adjectief ervoor


  • het meest recente onderzoek

  Zo doet zij periodiek onderzoek naar het economisch belang van het auteursrecht. U kunt het meest recente onderzoek opvragen bij het secretariaat.

  http://www.nvpi.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  onderzoek 2.0

  nasporing ingesteld door justitie of door de politie

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een onderzoek…

  is een nasporing; is een handeling

  • [Doel of bestemming] wordt uitgevoerd om de daders van misdrijven op te sporen
  • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door justitie of door de politie

   Algemene voorbeelden


   In verband met het onderzoek weigert de politie verdere informatie te geven.

   NRC,

   Het tribunaal heeft al een arrestatiebevel tegen Milosevic uitgevaardigd in verband met de moord op honderden etnische Albanezen in Kosovo en de vervolging of verdrijving van 740.000 mensen tijdens de Kosovo-oorlog van 1999. Nieuwe aanklachten wegens misdaden tegen de menselijkheid in het begin van de jaren '90 in Kroatië en Bosnië zijn volgens woordvoerster Hartmann in voorbereiding. Na aanvankelijk verzet werken de autoriteiten in die twee landen nu wel mee aan het onderzoek.

   http://oud.refdag.nl/bui/010403bui16.html,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een onderzoek instellen
   • een onderzoek opvolgen
   • een onderzoek starten

   Er werd onmiddellijk klacht ingediend tegen onbekenden, terwijl het parket een onderzoek instelde.

   De Standaard,

   Doutrèwe zelf kon de rijkwacht vragen de mondelinge gegevens over Dutroux vast te leggen in een proces-verbaal, maar deed dat niet. Dat blijkt ook de kritiek te zijn tegenover het parket van Charleroi, die met Dutroux te maken had door diens autozwendelpraktijken. Doutrèwe hield bovendien slechts 12 vergaderingen gedurende 14 maanden onderzoek (van eind juni 1995 tot de dramatische ontknoping in augustus 1996). Volgens het comité blijkt hieruit dat ze het onderzoek onzorgvuldig opvolgde.

   De Standaard,

   Burgers kunnen anoniem informatie over verdachte gepleegde misdrijven of crimineel gedrag melden. Hiervoor wordt een gratis informatielijn (0800-nummer) geopend. Deze informatie kan bijdragen aan lopende onderzoeken of een reden zijn een onderzoek te starten.

   http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • lopende onderzoeken

   Minister Stefaan De Clerck vroeg bij de vijf procureurs-generaal een lijst op van alle lopende onderzoeken inzake financiële misdrijven.

   De Standaard,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een hernieuwd onderzoek

   Een hernieuwd onderzoek bracht geen verandering in het vonnis en ook een speciaal ingestelde commissie achtte het verloop van de zaak eerlijk en de beklaagden schuldig.

   http://users.pandora.be/geert/Cursus_Bespreking/Literatuurlezingen/3Stad/L3Fitzgerald.html,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: tegen

   • het onderzoek tegen Marc Dutroux

   Op grond van die laatste wetsbepaling is Connerotte door het Hof van Cassatie van het onderzoek tegen Marc Dutroux ontheven.

   De Standaard,

   Voorzetsel: te

   • het onderzoek ter zitting

   De rechtbank sluit het onderzoek ter zitting, wanneer zij van oordeel is dat het is voltooid.

   http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

   Voorzetsel: van

   • een, het onderzoek van de (technische) recherche
   • een, het onderzoek van de rijksrecherche

   Het onderzoek van de technische recherche is nog in volle gang.

   Meppeler Courant,

   Onderzoek van de recherche moet uitkomst bieden.

   De Limburger,

   Het onderzoek van de rijksrecherche naar lekken bij de veiligheidsdienst van het koninklijk huis heeft niets opgeleverd.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • het begin van het onderzoek

   Hij was bij het begin van het onderzoek één van de hoofdverdachten.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   onderzoek 3.0

   handeling van het onderzoeken, door een medicus of een paramedicus uitgevoerd, met de bedoeling om tot het in kaart brengen en behandelen van een bepaalde medische aandoening te komen, vaak in een ziekenhuis of dokterspraktijk of andere gezondheidspraktijk uitgevoerd

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een onderzoek…

   is een handeling

   • [Doel of bestemming] wordt gedaan om tot het in kaart brengen en behandelen van een bepaalde medische aandoening te komen
   • [Handelende persoon] wordt meestal uitgevoerd door een medicus of een paramedicus

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • onderzoeken hebben

    Hij heeft allerlei onderzoeken gehad maar er is niets te vinden.

    http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

    met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


    • een bijkomend onderzoek

    Vandaag moet hij een bijkomend onderzoek ondergaan om uit te maken of een operatie nodig is.

    De Standaard,

    met substantief ervoor


    • een serie onderzoeken

    Ik heb tweemaal een klacht tegen dit eerste ziekenhuis ingediend, maar dat helpt natuurlijk geen zier. In dit laatste ziekenhuis werd binnen een paar uur ondekt dat ze uitgedroogd was en aan alles in haar bloed te kort had. (Een week eerder was dat nog in ziekenhuis-1 onderzocht en toen was alles goed.) Er werden direct een serie onderzoeken gestart en binnen een week was ze 3 kg aangekomen.

    http://users.raketnet.nl/gekik/documenten/lot001.htm,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • onderzoeken en behandelingen
    • onderzoek en diagnose
    • onderzoek en diagnostiek
    • onderzoeken en ingrepen

    In deze brochure is geprobeerd om zo goed mogelijk uitleg te geven over verschillende onderzoeken en behandelingen.

    http://www.nvog.nl/

    Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid huldigt op 30 januari 2003 in het CODA een nieuw ultrabeveiligd complex (P3) met 1600 m² laboratoria in bestemd voor onderzoek en diagnose van zeer besmettelijke en uitheemse ziekten bij dieren.

    http://www.var.fgov.be/news_eng.php?news=press_id=25,

    Na onderzoek en diagnostiek op het gebied van onder andere spraak-taal, gehoor, communicatie, sociaal gedrag, leervermogen, volgt een advies over de meest aangewezen behandeling en/of begeleidingsvorm.

    http://www.sintmarie.nl/html/organisatie.html

    Dat onderzoeken en ingrepen bij hart- en vaatziekten 12 op 100 artsen angst inboezemen, ook daarvoor kan men begrip opbrengen, maar waarom hebben 6 op 100 artsen argwaan tegenover kinesiterapie?

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen