beleid


beleid 1.0

geheel van samenhangende beslissingen en maatregelen dat het bestuur van een land, provincie, stad, organisatie, instelling, bedrijf, onderneming e.d. of een vertegenwoordiger daarvan neemt om de lopende zaken te regelen en om, vooral op de lange termijn of binnen een vastgestelde periode, de gestelde doelen te behalen, hetzij in zijn totaal, hetzij toegespitst op een bepaalde kwestie of een specifieke doelstelling; strategie die gehanteerd wordt om doelstellingen te behalen en plannen te verwezenlijken

Semagram


Een beleid…

is een handelwijze

 • [Functie] dient om lopende zaken te regelen en om de gestelde doelen te behalen
 • [Duur] is vooral gericht op de lange termijn of een vastgestelde periode
 • [Betrokkene] wordt gevoerd door het bestuur van een land, provincie, stad, organisatie, instelling, bedrijf, onderneming e.d. of een vertegenwoordiger daarvan

  Algemene voorbeelden


  Beleid ontstaat meestal niet in het luchtledige, maar het wordt gemaakt en gevoerd op basis van beleid uit het verleden.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  De ambitie te komen tot een duurzame ontwikkeling vereist innovatiebeleid dat de voorwaarden schept om systeeminnovaties te stimuleren en te doen slagen. Beleid is hier breed opgevat: het gaat niet alleen om beleid van overheden (nationaal, provinciaal, lokaal), ook om dat van andere spelers: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties.

  http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

  Beleid is slechts zelden 'nieuw' in de zin dat het nieuwe finale elementen – doelstellingen of middelen – bevat.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Meer inhoud geven aan het beleid betekent de bestaande middelen op een efficiënte manier gebruiken, maar zal onvermijdelijk ook extra personeel vergen om dit te kunnen waarmaken.

  http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bestaan
  • betrekking hebben op
  • gericht zijn op
  • invloed hebben op
  • rekening houden met
  • tot stand komen
  • vorm krijgen
  • zich richten op

  Het probleem waar een aanbieder van draadloze telecommunicatie momenteel tegenaan loopt als hij gebruik wil maken van een rijksobject is, dat voor het beschikbaar stellen daarvan ten behoeve van antenne-installaties geen uniform beleid bestaat.

  http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

  Het feit dat het beleid betrekking heeft op 'alle' stations in de centrale stad hangt daarentegen vooral samen met het centrale thema van de Structuurschets: het versterken van de economische positie van de steden.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Het kabinet investeert de komende jaren € 2 miljard om de woningmarkt vlot te trekken. Het beleid is vooral gericht op starters en middeninkomens.

  https://www.rijksoverheid.nl/regering/plannen-kabinet-voor-2020,

  Dat Europees ruimtelijk beleid invloed heeft op de inrichting van de Nederlandse ruimte is geen constatering van vandaag of gisteren.

  https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/02/TU-Delft-impact-EU-regelgeving-op-Nederlandse-ruimtelijke-ordening-2008.pdf,

  Om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid op lange termijn in stand te houden, moet het beleid gericht zijn op krachtige, duurzame en arbeidsscheppende groei.

  De Standaard,

  Houdt het beleid rekening met de mobiliteitsbehoeften van minderheden in deze samenleving?

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Ingebed in de beleidswetenschappen richt het programma zich niet uitsluitend op het beleidsproces bij de overheid maar tevens op de bredere politieke context waarin beleid tot stand komt.

  http://www.niwi.knaw.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1271681/toon

  Het beleid richt zich zowel op het scheppen als stellen van randvoorwaarden.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  • effectief zijn
  • mogelijk worden
  • mogelijk zijn
  • nodig zijn
  • noodzakelijk blijven
  • noodzakelijk maken
  • noodzakelijk zijn
  • ongewijzigd blijven
  • onmogelijk maken
  • onmogelijk worden
  • onmogelijk zijn
  • wenselijk zijn

  Er moet worden nagegaan of het beleid effectief is, d.w.z. of de doelstellingen worden gehaald en of het op een efficiënte manier wordt gevoerd.

  http://www.gent.be/

  Politie en OM stelden wel als voorwaarden dat de gemeente moet zorgen voor een goed bestuursrechtelijk instrumentarium en een goede verslavingszorg, zodat de gemeente ook middelen heeft om maatregelen te nemen tegen drugshandel en -gebruik. Op deze wijze kunnen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke middelen elkaar aanvullen waardoor een effectief beleid mogelijk wordt.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  "De milieuverenigingen zijn gaan beseffen dat er geen reëel beleid mogelijk is als de boeren er niet zelf bij worden betrokken", benadrukt De Bruyn.

  De Standaard,

  Landgenoten die een inkomen hebben van minder dan 500 euro halen nog geen 20 kilometer per verplaatsing. De goeie verdieners van meer dan 2.500 euro per maand halen drie keer zoveel. De onderzoekers concluderen hieruit dat vervoersarmoede bestaat en dat er een sociaal beleid nodig is om dat te corrigeren.

  De Standaard,

  De belangrijkste boodschap van ECB-baas Draghi tijdens zijn persconferentie was dat een ruim monetair beleid noodzakelijk blijft om de beoogde inflatiedoelstelling van rond de 2% te bereiken op termijn.

  https://www.vanlanschot.nl/inspiratie/beleggen/2017/10/ecb-benadrukt-noodzaak-aanhoudend-ruim-monetair-beleid,

  In 't Veld constateert op dit moment een "totaal gebrek aan samenhang, in feite van verwaarlozing van onderlinge coördinatie aan de kant van de diverse overheden" die een krachtig provinciaal beleid noodzakelijk maakt om de 'sociale kwestie' in de grote stad het hoofd te bieden.

  NRC,

  Voor het bestrijden van die achterstand is specifiek beleid noodzakelijk.

  http://www.e-stem.nl/,

  In het nieuwe seizoen blijft het beleid ongewijzigd.

  Meppeler Courant,

  Besluiten over belastingen worden in Europa met eenparigheid genomen en die verplichting heeft totnogtoe een Europees fiscaal beleid onmogelijk gemaakt.

  De Standaard,

  Pessimisten vrezen daarentegen dat het onderwijs speelbal zal worden van lokale politieke strijd, waardoor een effectief beleid onmogelijk wordt.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  Die betere kostenbeheersing in de AWBZ is overigens mede het gevolg van het kunnen voeren van een beleid gericht op kostenbeheersing. Bij versnipperde verantwoordelijkheden en het niet door de overheid mogen ingrijpen in schadeverzekeringen is zo'n algemeen beleid onmogelijk.

  NRC,

  Daar waar Visser met name leek te benadrukken dat de Europeanisering van sociaal beleid wenselijk is in het licht van de noodzakelijke modernisering van de nationale verzorgingsstaten, werd door sommige aanwezigen een interessante paradox naar voren gebracht: de recente 'opvulling' van het Europese sociale tekort (in de betekenis van sociaal beleid op Europees niveau) komt feitelijk neer op maatregelen die een verdere liberalisering, deregulering en flexibilisering van sociale stelsels moeten bespoedigen.

  http://www.democratisch-europa.nl/

  als object bij een werkwoord


  (in combinatie met voeren zeer frequent aangetroffen)
  • beleid aanpassen
  • beleid afstemmen op iets
  • beleid beïnvloeden
  • beleid beoordelen
  • beleid bepalen
  • beleid bijstellen
  • beleid bijsturen
  • beleid controleren
  • beleid coördineren
  • beleid doorvoeren
  • beleid evalueren
  • beleid formuleren
  • beleid gestalte geven
  • beleid hekelen
  • beleid maken
  • beleid ontwikkelen
  • beleid opleggen
  • beleid opzetten
  • beleid realiseren
  • beleid uitbouwen
  • beleid uitstippelen
  • beleid uittekenen
  • beleid uitvoeren
  • beleid veranderen
  • beleid versterken
  • beleid voeren
  • beleid volgen
  • beleid voorbereiden
  • beleid voorstellen
  • beleid voortzetten
  • beleid vorm geven

  Frankrijk wil [...] dat er een einde komt aan het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs. Nederland weigert zijn beleid aan te passen.

  De Standaard,

  De provincie Friesland en Groningen moeten hun beleid erop afstemmen, dat het tracé in de toekomst zonder problemen kan worden aangelegd.

  Meppeler Courant,

  Een belangrijke pijler van het project bestond uit pogingen het beleid te beïnvloeden om inclusief onderwijs mogelijk te maken.

  http://www.downsyndroom.org/pdfs/update45.pdf,

  Eens per jaar is er een ledenvergadering die het beleid van het bestuur controleert en beoordeelt.

  http://www.ver-thorbecke.nl/FPthorbecke.html

  De leden kunnen over alles meepraten. Zij bepalen uiteindelijk het beleid.

  http://www.bouwenhoutbondfnv.nl/

  Net als de Duitse centrale bankraad komt de Franse Raad iedere veertien dagen bijeen om de details van het monetaire beleid bij te stellen.

  NRC,

  Politiek is niet alleen emotie, het is ook de moed hebben om het ontspoorde beleid bij te sturen, ook als de "Waalse kameraden" blijven onnozel doen.

  De Standaard,

  Beide bewindslieden zeiden het onderlinge beleid te willen coördineren voordat de "Jumbo"-raad van ministers van buitenlandse zaken en landbouw van de EG plaatsheeft op 20 september.

  NRC,

  Veel provincies voelen er weinig voor [...] om dat herziene, genuanceerde beleid door te voeren.

  NRC,

  Een goede, uniforme registratie is essentieel om een beleid te kunnen ontwikkelen maar ook om een beleid te kunnen evalueren.

  http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

  De medeoverheden, in het bijzonder de gemeenten, hebben onvoldoende informatie tot hun beschikking - over landelijke beleidsontwikkelingen, gezondheidsaspecten, ruimtelijke consequenties, juridische aspecten etc. - om een adequaat beleid te formuleren.

  http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

  Participatie van en samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen is noodzakelijk om het beleid gestalte te geven.

  http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

  In het Jaarboek wordt tevens de vinger gelegd op een oud zeer en wordt het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening gehekeld.

  De Standaard,

  Zonder 'draagvlak' valt er geen beleid te maken, luidt een oude Haagse wet.

  Rotterdams Dagblad,

  Het zogenaamde topstukkendecreet zal er in de toekomst voor zorgen dat het Vlaamse culturele erfgoed binnen de context blijft waarin ze moet begrepen worden, en met de erfgoedconvenants wil de Vlaamse regering aan de steden de mogelijk geven om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen voor hun roerend cultureel patrimonium.

  http://www.kantl.be/ctb/general/intro.htm

  Illegitimiteit op basis van het gebruik van de schuldenlast als drukkingsmiddel om een beleid op te leggen aan de ontwikkelingslanden.

  http://users.skynet.be/cadtm/pages/nederlands/nedinternationaalschuldenrtibunalwendy.htm

  De kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken, Tewerkstelling en Arbeid en Sociale Zaken slagen er niet in een samenhangend federaal beleid op te zetten tegen criminele milieus die handelen in mensen uit Oost-Europese en derde-wereldlanden.

  De Standaard,

  Om het duurzaam beleid te realiseren heeft de stad twee duurzaamheidsambtenaren aangesteld.

  http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

  Een fundamenteel kindvriendelijke houding, die getuigt van respect voor de totale persoonlijkheid van de leerling, is de basisvoorwaarde om een leerlinggericht beleid uit te bouwen.

  De Standaard,

  Wanneer wij maar voor ons houden om een rechtvaardig beleid uit te stippelen, dan gaat het goed hier.

  http://www.nieuwegein.nl/content/doc2003/Gemver10042003.pdf,

  Wilfried Van Moer vroeg zaterdag, na zijn aanstelling door de Belgische voetbalbond tot bondscoach, enkele dagen bedenktijd om zijn beleid uit te tekenen.

  De Standaard,

  Om zijn Europees beleid uit te voeren, zal Aznar zondag allicht gewezen Europees commissaris Abel Matutes tot minister van Buitenlandse Zaken benoemen.

  De Standaard,

  Borst wil af van de regel dat de zogeheten zelfzorgmiddelen alleen achter de toonbank mogen worden verkocht door een gediplomeerde verkoper. Volgens haar kunnen supermarkten de middelen best verkopen, omdat de meeste mensen geen behoefte hebben aan deskundig advies. De regel is nog niet veranderd, maar Borst greep bij overtreding niet in. Dit gedoogbeleid was tegen het zere been van de drogisten, die toch al onaangenaam verrast waren door het voornemen van de minister het beleid te veranderen.

  ANP,

  "Ten aanval". Zo luidt sinds gisteren de strijdkreet van het Landbouwschap. Daarom kwam er na de vergadering van het bestuur "in verband met de slechte financiële situatie" een plan op tafel om het beleid te versterken.

  NRC,

  Bij de PKK denken ze ook dat Nederland een veel liberaler beleid voert dan Duitsland bijvoorbeeld.

  NRC,

  Politici moeten trouwens geen grapjes uithalen, ze moeten een goed beleid voeren.

  De Standaard,

  Er zijn krachten die Boris Jeltsin onder druk zetten om het beleid te volgen dat door Jegor Gajdar is uitgezet.

  NRC,

  De verzamelde informatie zal ook gebruikt worden om het toekomstig beleid voor te bereiden en verder vorm te geven.

  http://www.gent.be/

  In een dramademocratie wordt de regering er gemakkelijk toe verleid een beleid voor te stellen in plaats van er een te voeren.

  De dramademocratie, Mark Elchardus,

  Het beleid tot verruiming van de kinderopvang wordt voortgezet, aldus het regeerakkoord.

  NRC,

  Elk bestuursniveau moet aangepaste fiscale instrumenten hebben om zijn beleid vorm te geven.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • actief beleid
  • adequaat beleid
  • algemeen beleid
  • autoritair beleid
  • coherent beleid
  • consistent beleid
  • duurzaam beleid
  • eenduidig beleid
  • effectief beleid
  • efficiënt beleid
  • eigen beleid
  • extern beleid
  • gemeenschappelijk beleid
  • generiek beleid
  • gezamenlijk beleid
  • goed beleid
  • hard beleid
  • huidig beleid
  • integraal beleid
  • interactief beleid
  • krachtig beleid
  • liberaal beleid
  • neoliberaal beleid
  • nieuw beleid
  • offensief beleid
  • ongewijzigd beleid
  • pastoraal beleid
  • politiek beleid
  • preventief beleid
  • proactief beleid
  • progressief beleid
  • repressief beleid
  • restrictief beleid
  • sociaal beleid
  • specifiek beleid
  • streng beleid
  • strategisch beleid
  • stringent beleid
  • structureel beleid
  • toekomstig beleid
  • uniform beleid
  • voorwaardenscheppend beleid
  • zelfstandig beleid

  Het Arbeidsauditoraat van Luik voert een actief beleid in de strijd tegen de mensenhandel met het oog op economische uitbuiting en vindt hierbij vooral steun bij de sectie 'Georganiseerde Misdaad' van de BOB van Luik.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  De medeoverheden, in het bijzonder de gemeenten, hebben onvoldoende informatie tot hun beschikking - over landelijke beleidsontwikkelingen, gezondheidsaspecten, ruimtelijke consequenties, juridische aspecten etc. - om een adequaat beleid te formuleren.

  http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

  De overlegronde, waarbij ook nog de sociaal-economische partners en bevoorrechte getuigen worden betrokken, moet tegen de lente 1997 leiden tot een gemeenschappelijk Limburgs ontwikkelingsplan, dat past in het algemeen beleid van het Vlaams Gewest.

  De Standaard,

  Wei bleek door zijn lange geïsoleerde gevangenschap niet getemd: hij hernam zijn kritieken op het autoritaire beleid onder Deng.

  De Standaard,

  De Europese Commissie kon het deze week niet eens worden over een coherent beleid ten overstaan van tabak.

  De Standaard,

  Sterker nog, als het RO volgend jaar inderdaad een eigen pand krijgt en minder in de schouwburg gaat spelen, zal Alons niet op zoek gaan naar een andere vaste groep. [...]. Sinds zijn komst naar Rotterdam, nu zes jaar geleden, getuigt het toneel- en dansaanbod van de Rotterdamse Schouwburg van een opvallend consistent beleid en, naar nu blijkt, van een vooruitziende blik.

  NRC,

  Producten van de derde generatie gaan nog een stap verder door enkel te investeren in ondernemingen die een globaal duurzaam beleid voeren en zichtbare inspanningen leveren op het vlak van milieuzorg, personeelsbeleid en algemene maatschappelijke betrokkenheid.

  http://www.ethibel.org/pdf/KBC_studie_NL.pdf,

  Er is een volledig gebrek aan een eenduidig beleid, laat staan een eenduidige visie. Dit resulteert onvermijdelijk in een legitimatiecrisis van de institutie gevangeniswezen.

  http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf,

  De beslissing om de beleidsmatige, juridische en praktische obstakels die een effectief beleid in de weg stonden nu eens grondig aan te pakken, werd door het kabinet in november 1993 genomen.

  http://www.stelling.nl/konfront/voor1997/mdep296.html,

  Een efficiënt beleid voor gezondheidszorg moet geïntegreerd zijn in een 'gezond' maatschappelijk beleid.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  De divisies bepalen binnen het Philips-concern hun eigen beleid wat e-business betreft.

  Het Financieele Dagblad,

  Een krachtig 'extern beleid' van de EU moet een 'Alleingang' van afzonderlijke landen voorkomen en wederzijds wantrouwen wegnemen over blokvorming van verschillende groepen landen binnen de Unie, aldus de notitie.

  NRC,

  Er komt ook een consortiaal comité, dat bestaat uit vier of zes uitvoerende bestuurders en belast wordt met de uitwerking en uitvoering van het gemeenschappelijk beleid van de banken.

  De Standaard,

  Terwijl de leerlingen gevarieerder worden, nemen de mogelijkheden van scholen af om op deze veranderingen in te spelen. Deze feitelijke beleidsrichting lijkt contrair: het is meer generiek beleid, terwijl het juist specifieker en meer gericht op doelgroepen zou moeten zijn.

  http://www.wbs.nl/download.do/id/100004183/cd/true/

  Via een gezamenlijk beleid voor economie, werkgelegenheid en de informatiemaatschappij [...] komen we in dit plan op voor een sociale globalisering, al laten we de lidstaten een grote vrijheid bij het bepalen van de manier waarop ze de gezamenlijk vastgelegde sociale doelstellingen willen bereiken.

  http://euro.fgov.be/frames/nla_index.htm,

  De kernboodschap van het rapport is dat het vastberaden en met volharding voeren van een goed beleid buitengewone resultaten oplevert.

  De Standaard,

  De gemeente Tilburg, het Openbaar Ministerie en de politie gaan een hard en repressief beleid voeren om criminele veelplegers in Tilburg aan te pakken.

  ANP,

  Het huidige beleid was te eenzijdig op inflatiebestrijding gericht en te weinig op het scheppen van banen, vond Lafontaine.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/ECB/ecb4.html,

  De bestrijding van de criminaliteit dient steeds te gebeuren aan de hand van een integraal beleid dat zowel preventie als repressie behelst.

  http://www.oliviercuvelier.be/programma.pdf

  In veel gevallen blijkt het openbaar bestuur interactief beleid te zien als een soort investering voor het vergroten van passief vertrouwen in een overheid.

  De Groene Amsterdammer,

  De Vlaamse regering voert een krachtig beleid om nieuwe buitenlandse investeringen aan te trekken.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/overheid/vlabroch_n/inhoud.htm

  De Nederlandse regering moet meer oog hebben voor de bezwaren van Frankrijk en Duitsland tegen het liberale beleid inzake softdrugs dat Den Haag voert.

  De Standaard,

  De Argentijnse middenklasse, die de gevolgen van een neoliberaal beleid aan den lijve ondervond, vernielt de bankfilialen in Buenos Aires.

  http://www.grassroots.be/d20_kouter_persmap.htm,

  Maanden vóór de verkiezingen heeft de CVP met andere partijen onderhandeld over een nieuw beleid.

  http://www.hbvl.be/dossiers/-g/gemeenteraden/lanakenbezem.asp

  "De minister bepleit een offensief beleid, voorafgegaan door een brede meningsvorming over de inhoud van het rapport en de daaraan voor het bedrijfsleven en de overheid te verbinden gevolgen".

  NRC,

  De Verenigde Naties hebben berekend dat bij ongewijzigd beleid in Zuid-Afrika en uitgaande van de veronderstelling dat er voorlopig geen vaccin tegen aids wordt gevonden, de helft van de huidige 15-jarigen in het land hun 25ste levensjaar niet zullen halen.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Aids/000708c.html,

  De pastor zal het pastoraal beleid samen en door overleg met de directie uitstippelen en trachten waar te maken.

  http://users.telenet.be/pastonet/ecclesia/oc/clara.html

  Denken we maar aan de enkele jaren geleden, door het politieke beleid in ons land gevraagde studie naar het mogelijke 'verband' tussen (moslim)allochtonen en criminaliteit, en het door journalisten toen genoteerde 'academische' commentaar dat de islam inderdaad als "criminogeen" moet beschouwd worden.

  http://www.flwi.ugent.be/cie/hdeley/islam_syl1.htm,

  De gemeente Hengelo streeft in samenwerking met scholen, voorschoolse opvang en (allochtone) adviesorganen naar een preventief beleid. Op die wijze moet het ontstaan van taalachterstanden in een vroeg stadium worden voorkomen.

  http://www.hengelo.nl/

  Centrale gedachte achter [...] is dat Nederland geen immigratieland is en dat de bevolkingsdichtheid een restrictief beleid ten aanzien van vreemdelingen vereist.

  http://www.autonoomcentrum.nl/grensgevangenen/histor.html,

  Er is verder geen specifiek beleid voor piercingshops, er wordt dus ook niet gecontroleerd op hygiëne en dergelijke.

  Dagblad van het Noorden,

  Er wordt op onze school een streng beleid gevoerd ten opzichte van ongeoorloofd schoolverzuim.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  De Raad van Bestuur beslist jaarlijks over de begroting, bepaalt de missie en het strategisch beleid van de instelling, bepaalt de personeelsformatie, en beslist ook over de grote investeringen.

  http://www.ha.be/info/index.cfm?section_id=10

  De Raad besliste toen dat het alleszins te rechtvaardigen is dat de gemeente een stringent beleid wenst te voeren ten aanzien van de verkoop van hard- en softdrugs.

  Meppeler Courant,

  Bij een toekomstig beleid dat er op gericht is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, moeten aangepaste woningen dichtbij noodzakelijke dagelijkse voorzieningen voorop staan.

  Meppeler Courant,

  Het probleem waar een aanbieder van draadloze telecommunicatie momenteel tegenaan loopt als hij gebruik wil maken van een rijksobject is, dat voor het beschikbaar stellen daarvan ten behoeve van antenne-installaties geen uniform beleid bestaat.

  http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

  De overheid wil het gebruik van ICT om sociale en economische redenen sterk bevorderen, maar wil zich daarbij beperken tot voorwaardenscheppend beleid en wil niet zelf markttaken gaan vervullen.

  http://www.cyburg.org/NETS/startFrame.htm,

  Het productschap maakt zelfstandig beleid (autonoom), op het gebied van bijvoorbeeld volksgezondheid, kwaliteit, keuring, onderzoek en handel.

  http://www.pvis.nl/

  • artistiek beleid
  • bestuurlijk beleid
  • binnenlands beleid
  • budgettair beleid
  • buitenlands beleid
  • commercieel beleid
  • communitair beleid
  • economisch beleid
  • federaal beleid
  • financieel beleid
  • financieel-economisch beleid
  • fiscaal beleid
  • gebiedsgericht beleid
  • gemeentelijk beleid
  • groen beleid
  • industrieel beleid
  • internationaal beleid
  • justitieel beleid
  • landelijk beleid
  • lokaal beleid
  • macro-economisch beleid
  • militair beleid
  • monetair beleid
  • nationaal beleid
  • onderwijskundig beleid
  • pedagogisch beleid
  • provinciaal beleid
  • redactioneel beleid
  • regionaal beleid
  • ruimtelijk beleid
  • sanitair beleid
  • sectoriaal beleid
  • sociaal beleid
  • sociaal-economisch beleid
  • stedelijk beleid
  • strafrechtelijk beleid
  • toeristisch beleid

  Muziekorganisatoren, impresario's en solistische musici stemmen hun artistiek beleid meer en meer af op de potentiële cd-kopers.

  NRC,

  In het kader van het beter bestuurlijk beleid zal er per beleidsdomein één strategische raad worden opgericht.

  http://www.poeziecentrum.be/pkrant/pk2601/dichterd.htm

  Terwijl Trumans binnenlandse beleid in vergelijking met dat van zijn voorganger als weinig succesvol werd getypeerd, kan het evenzeer worden opgevat als een succesvolle afronding van dat beleid.

  NRC,

  De verbintenis die de lidstaten in het Stabiliteits- en groeipact hebben aangegaan om "op de middellange termijn naar een begrotingspositie in evenwicht of met een overschot" te streven, hoeft [...] geenszins als een onnodig strak keurslijf te worden opgevat, maar is er juist op gericht de nationale autoriteiten de nodige flexibiliteit te bieden om hun budgettair beleid op de wisselende economische omstandigheden af te stemmen.

  http://www.bnb.be/Sg/Nl/Produits/publication/Pdf/reveco/REjan03n.pdf,

  Amerikaanse deskundigen op het gebied van buitenlands beleid denken [...] dat de uitbreiding van de EU wel eens in het voordeel kon werken van 's werelds eenzame supermacht.

  http://www.opzoeknaareuropa.nl/modules.php?name=News=article=166,

  De positie van de hoofdredacteur is bepalend voor de scheiding tussen het commerciële beleid en de redactionele inhoud van de krant.

  http://users.telenet.be/tdv/thesis/5.html

  In het Verdrag van Maastricht pas wordt de bescherming van de consument tot daadwerkelijk communautair beleid verheven.

  http://www.oomen-euro.org/art.shtml

  De richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2003-2005 onderstrepen de noodzaak om de macro-economische maatregelen af te stemmen op groei en stabiliteit en de structurele hervormingen voort te zetten teneinde het groeipotentieel van de EU te verhogen.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

  De afwezigheid van enig federaal beleid inzake luchtverkeer hypothekeert zowel de toekomst van de regionale luchthavens als van het luchtverkeer in het algemeen, zegt een nota die circuleert tussen de drie gewesten.

  De Standaard,

  De gemeenteraad stelt een onderzoek in naar het financiële beleid, om lessen te trekken uit de fouten die tot de ellende hebben geleid.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/opinies/opinie276.stm,

  De obligatiemarkt is de rechter en de jury van het financieel-economische beleid van landen.

  NRC,

  De geringe aanvaarding van het fiscale beleid in ons land wordt in de literatuur omschreven als de Pigouviaanse distortie, een begrip dat wijst op de onevenredigheid tussen de belastingdruk enerzijds en het gevoerde overheidsbeleid anderzijds.

  http://www.vlaamsparlement.be/p3app/ htmlpages/vp/Pdf/19992000/beknopt/beknop32.pdf,

  Volgens het bestuurlijk overleg staat het gebiedsgericht beleid in Noordwest-Overijssel volop in de belangstelling.

  Meppeler Courant,

  Het belang van een goed functionerend ecologisch systeem krijgt nu nog zelden een plaats in gemeentelijk beleid, waardoor het op het gebied van natuurdoelstellingen soms aan prioriteit en ambitie ontbreekt en concrete doelstellingen kunnen uitblijven.

  http://www.google.nl/search?q=cache:BeldKWtZPJEJ:www.vng.nl/Documenten/Extranet/Fei/ROVV/7_04_04.pdf+decorelement+site:.nl=nl=lang_nl,

  Het groene beleid heeft mee geleid tot de uitbouw van een stevig controlesysteem op de voedselketen.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  De lange-termijndoelstellingen van het industriële beleid - de afbouw van verlieslatende sektoren en de omschakeling van de industriële struktuur - werden opgeofferd aan belangen op korte termijn, zoals het behoud van de werkgelegenheid in bepaalde sektoren en regio's.

  De Standaard,

  Door middel van effectievere toepassing van bestaande maatregelen, nieuw beleid en de combinatie tussen nationaal en internationaal beleid van de gehele rijksoverheid wordt de terugkeer van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland geïntensiveerd.

  Staatscourant,

  In het justitiële beleid zou preventie van kleine criminaliteit meer prioriteit moeten krijgen, omdat [...] gewone mensen hier het meest direct mee geconfronteerd worden.

  NRC,

  "Wij spelen helemaal in op het landelijk beleid dat tieners niet uit de boot vallen en over straat gaan zwerven."

  Dagblad van het Noorden,

  De verkoop van huurwoningen past binnen het lokale beleid, waarbij de huisvestingsmogelijkheden van mensen met lage inkomens niet in gevaar gebracht mag worden.

  Meppeler Courant,

  Op termijn is de Economische en Monetaire Unie [...] maar houdbaar indien het macro-economisch beleid van de kandidaat-deelnemende landen in voldoende mate overeenstemt.

  De Standaard,

  Als deze grondwet wordt aangenomen, zullen lidstaten niet langer de mogelijkheid hebben het zich ontwikkelende gezamenlijke militaire beleid te blokkeren.

  http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl=237

  Monetair beleid moet vóór alles vertrouwen helpen scheppen in duurzame prijsstabiliteit.

  http://www.bnb.be/Sg/Nl/Produits/publication/Pdf/reveco/REjan03n.pdf,

  De kans is aanwezig dat men [...] toch weer gaat kiezen voor nationaal beleid, voor de eigen soevereiniteit, en dat men afstand neemt van Europese regels.

  http://www.groene.nl/2001/0149/jb_euro.html,

  De focus van het schoolplan is het onderwijskundig beleid van de school.

  http://www.kwaliteitsring.nl/ace/engine.php?Cmd=see_site=85_self=39=.7674204361479535,

  Het geld kan het beste worden toebedeeld aan jeugdhuizen waarvan bekend is dat ze een goed pedagogisch beleid hebben.

  NRC,

  De Raad pleit voor een meer pro-actief beleid om de integratie in de maatschappelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

  http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

  Een brede en doeltreffende visie op veiligheid veronderstelt evengoed een progressief beleid op het vlak van sociale uitsluiting, maatschappelijke binding en ruimtelijke ordening en infrastructuur.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Een tiental boeren heeft in strijd met het provinciaal beleid toch binnendijken geheel of gedeeltelijk geslecht.

  http://www.noorderbreedte.nl/artikel/00-5-1.htm

  Door oligopolische situaties en de sterke concurrentie die eruit voortvloeit, krijgt de marketingafdeling meer impact op het redactionele beleid.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/VLMEDIAR/jaarversl2002.pdf,

  Duidelijk is in ieder geval dat er op Europees niveau geen enkele rechtvaardiging bestaat voor regionaal beleid ten behoeve van de rijkere lidstaten.

  NRC,

  Uitwerking van ruimtelijk beleid in streek- en bestemmingsplannen vergt ook, zoals bekend, de nodige tijd.

  http://www.bvvw.nl/diversen/vrom/denhaag/CDA.php,

  Een goed sanitair beleid is een vereiste om de negatieve weerslag als gevolg van ziekte-uitbraken te beperken en te voorkomen.

  http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

  Om de relatie tussen het landelijke en sectorale beleid verder te versterken bepleit de raad dat de Regionale Overlegplatforms worden ingesteld door het LIWI.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9905,

  De provincie is een belangrijke speler op het vlak van sociaal beleid.

  http://www.provant.be/Kennismaking/Provincieraad/bestuursakkoord.htm

  De desegregatie van het leger, het huisvestingsbeleid en, het belangrijkste, 'The Employment Act' waarmee de overheid een op Keynesiaanse leest geschoeid werkgelegenheidsbeleid opzette, kan worden beschouwd als een afronding van het sociaal-economische beleid onder Roosevelt èn als een inleiding op Lyndon Johnsons Great Society van de jaren zestig.

  NRC,

  Vanaf het ogenblik dat de Vlaamse regering de oprichting van een Sociaal Impulsfonds voor het stedelijk beleid aankondigde, leken de koalitiepartners CVP en SP het oneens over de aanwending van de middelen ervan.

  De Standaard,

  De Raad besliste [...] dat het alleszins te rechtvaardigen is dat de gemeente een stringent beleid wenst te voeren ten aanzien van de verkoop van hard- en softdrugs.

  Meppeler Courant,

  Eén magistraat zal zich buigen over het strafrechtelijk beleid, de organisatie van de hoven en rechtbanken en het straf-, gevangenis- en slachtofferbeleid.

  De Standaard,

  Nu wisselt het nog per universiteit of er sprake is van structureel beleid of van incidentele initiatieven.

  NRC,

  In het Beleidsprogramma voor toerisme en recreatie, 'Drenthe natuurlijk actief', wordt wandelen als speerpunt genoemd voor het toeristisch beleid in Drenthe.

  Meppeler Courant,

  • veertienjarig beleid

  Het aantal kritische werken dat over het veertienjarig beleid van Mitterrand is geschreven, over de duistere periodes in zijn loopbaan en over zijn dubieuze konnekties, zal de bibliografie rond De Gaulle waarschijnlijk nu al benaderen.

  De Standaard,

  • Europees beleid
  • Nederlands beleid
  • Vlaams beleid

  Vluchtelingenbeleid is vooral Europees beleid geworden of zou het geheel moeten zijn.

  http://members.ams.chello.nl/lcdewit/dns/landelijk.htm

  De Europese Unie legt [...] het accent op behoud van planten- en diersoorten binnen én buiten natuurgebieden, terwijl het Nederlandse beleid het accent legt op de ontwikkeling van nieuwe natuur.

  http://www.rivm.nl/persberichten/pb1010912.jsp,

  Het subsidiariteitsbeginsel is hier richtinggevend: leg de besluitvorming op het niveau dat het best aansluit bij de wensen van de burgers. Zijn die wensen anders in Vlaanderen dan in Wallonië, dan hebben we een belangrijk argument om te streven naar een eigen Vlaams beleid.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • aanvullend beleid
  • bestaand beleid
  • falend beleid
  • flankerend beleid
  • lopend beleid
  • ondersteunend beleid
  • samenhangend beleid
  • staand beleid
  • stimulerend beleid
  • terughoudend beleid
  • vernieuwend beleid
  • verschillend beleid

  De rente van de Europese Centrale Bank is voor Ierland aan de lage kant, zodat aanvullend beleid nodig is.

  Het Financieele Dagblad,

  Opvang van vluchtelingen in de regio, ruimhartige bijdrages aan de kas van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, controles in de havens, herziening van het gezinsherenigingsbeleid, integratiebeleid, emancipatiebeleid en het tegengaan van zwarte schoolvorming: dit is allemaal bestaand beleid.

  http://www.infodrome.nl/lopende_zaken/keizerlpf.html,

  Langs de A12 tussen Gouda en Utrecht staan de proefopstellingen van de tolpoorten als monumenten van falend beleid.

  NRC,

  "Een gesaneerde patiënt kost gemiddeld zes à zeven gulden per maand. Voor mensen die dat niet kunnen betalen, moet er misschien flankerend beleid van de overheid komen", aldus 't Hart.

  NRC,

  Bij de werkzaamheden heeft de werkgroep een aantal uitgangspunten in het achterhoofd gehouden: aansluiting zoeken op positieve ontwikkelingen en lopend beleid, maar daar waar nodig komen met voorstellen tot verbetering van beleid of voorstellen om dat beleid ook daadwerkelijk te realiseren.

  http://www.groenlinksamsterdam.nl/binnenstad/

  Omdat een apart ondersteunend beleid gevoerd moet worden in oudere industriële regio's, worden in deze zogenaamde doelstelling-2-gebieden afgezwakte criteria gehanteerd voor de selectie van de specifieke economische knooppunten.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

  Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg tegen een verantwoorde kostprijs veronderstelt een samenhangend beleid.

  De Standaard,

  Partijleider Bolkestein heeft in het verleden al plannen geopperd die al "staand beleid" waren, zoals het terugsturen van vreemdelingen naar gebieden waar de rust is weergekeerd.

  NRC,

  De ingezakte groei vraagt om een stimulerend beleid, maar aan de andere kant dreigt dan de inflatie te worden aangewakkerd.

  http://www.nrc.nl/geld/voorjou/993461515339.html,

  Burgemeester L. de Beij zei dat het gemeentebestuur een erg terughoudend beleid voert bij verzoeken om een huis op eigen grond te mogen optrekken.

  Meppeler Courant,

  Als voorbeeld van vernieuwend beleid op de Europese arbeidsmarkt noemt Hansenne het vouchersysteem, dat onlangs in België is ingevoerd om langdurig werklozen aan werk te helpen.

  NRC,

  Frankrijk en de Navo hebben een verschillend beleid wat betreft de inzet van kernwapens.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • aangepast beleid
  • aanvaard beleid
  • beoogd beleid
  • bepaald beleid
  • doordacht beleid
  • gecoördineerd beleid
  • gedifferentieerd beleid
  • geformuleerd beleid
  • geïntegreerd beleid
  • gericht beleid
  • gevoerd beleid
  • gevolgd beleid
  • gewenst beleid
  • ingezet beleid
  • ontwikkeld beleid
  • uitgestippeld beleid
  • vastgesteld beleid
  • verantwoord beleid
  • vernieuwd beleid
  • voorgenomen beleid
  • voorgestaan beleid
  • voorgesteld beleid

  De staatshervorming dient om de deelstaten in staat te stellen het met een aangepast beleid sociaal en ekonomisch beter te doen.

  De Standaard,

  Wanneer het gaat om aanvaard beleid, kan de overheid vaak niet volstaan met het publiceren van de informatie op Internet of in brochures, of met de communicatie via de pers.

  http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

  Het beoogde beleid wordt niet eenzijdig opgelegd, maar de uitvoering van de beleidsnota moet op basis van een rustige dialoog van alle belanghebbenden gestalte krijgen.

  http://www.ktu.nl/canoniekevraagbaak/,

  Pas als zo'n akkoord uitblijft, kan de minister Arbeidsvoorziening een bepaald beleid opleggen, aldus het voorstel van het CNV.

  NRC,

  Behoud van het bos is [...] een zaak van doordacht beleid maar ook van tijd.

  http://www.waterland.net/npschierm/

  De G-7, die zich midden jaren tachtig beijverde voor gecoördineerd beleid om de wisselkoersen te stabiliseren, heeft de sturing opgegeven.

  NRC,

  Een gedifferentieerd beleid met een grotere regionale autonomie speelt in op de sociaal-economische verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.

  http://www.ccihv.be/

  Het geformuleerde beleid zal uiteengelegd worden in geformuleerde doelstellingen, bijbehorende beleidsmaatregelen en inzet van middelen.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  Het zogenaamde topstukkendecreet zal er in de toekomst voor zorgen dat het Vlaamse culturele erfgoed binnen de context blijft waarin ze moet begrepen worden, en met de erfgoedconvenants wil de Vlaamse regering aan de steden de mogelijk geven om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen voor hun roerend cultureel patrimonium.

  http://www.kantl.be/ctb/general/intro.htm

  In Denemarken voert de overheid een gericht beleid om deze bedrijven te stimuleren.

  De Telegraaf,

  Door af te treden neemt het kabinet integraal verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid gedurende een reeks van jaren.

  http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

  Het was de islamoloog C. Snouck Hurgronje die in een uiterst kritische nota het tot dan toe gevolgde beleid afkraakte en de overheid adviseerde hardhandig in te grijpen.

  NRC,

  Met betrekking tot de wijze waarop de burger informatie overbrengt inzake het gewenste beleid is er [...] ruimte voor optimalisatie.

  De Standaard,

  Het ingezette beleid van de rijksoverheid dat al gericht is op de publieksfunctie, moet met kracht worden voortgezet, waarbij ze eenzelfde beleid moet stimuleren bij provincies, gemeenten en waterschappen.

  http://www.minocw.nl/archieven/archief.pdf,

  Nederland heeft [...] een redelijk ontwikkeld beleid voor de bescherming van monumenten.

  NRC,

  De commissieleden konden zich in grote trekken wel verenigen met het door B en W uitgestippelde beleid na het in werking treden van de interimwet ammoniak en veehouderij op 26 augustus van dit jaar.

  Meppeler Courant,

  Statutair zijn er twee algemene vergaderingen per jaar, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de uitvoering van het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid.

  http://www.gepensioneerden.nl/

  Op basis van een financieel plan kan dan een verantwoord beleid uitgestippeld worden.

  http://www.zele.be/beleidsplan.htm

  Slechts in gevallen waarin een claim, die behoort tot een categorie waarover de commissie nog niet heeft geadviseerd, buiten het thans door de regering gehanteerde restitutiebeleid zou vallen, zou het wenselijk kunnen zijn indien de Staatssecretaris zijn besluit zou opschorten totdat ook voor die categorie van zaken een vernieuwd beleid is vastgesteld.

  http://www.herkomstgezocht.nl/nl/index.html,

  De FNV heeft een enorme waslijst van bezwaren tegen het voorgenomen beleid.

  de Volkskrant,

  De gemeente kan [...] jaarlijks het initiatief nemen met alle betrokken organisaties het voorgestane beleid en de daadwerkelijke realisatie op zijn effecten door te nemen.

  http://www.spdtwente.nl/,

  Boeren zullen onder impuls van het voorgestelde beleid weer opgezweept worden hun produktie ten koste van alles, dus ook natuur en milieu, te verhogen.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • beleid aan de universiteit
  • beleid aan de universiteiten

  In Leuven hebben de studenten geen vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, het hoogste beleidsorgaan bij ons. Dat maakt het beleid aan de universiteit al een heel stuk transparanter voor studenten.

  http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg22/veto2215/duits4.html,

  Waar de Asta's wel toegelaten zijn, hebben ze zich op hun beurt verenigd in een nationale koepel, de Freier Zusammenschluss der Studentenvertretungen (FZS). Die verdedigt op het forum van de nationale politiek de studentenbelangen, maar komt ook algemeen op voor de demokratisering van het onderwijs en andere maatschappelijke tema's. Zo voerde ze vorig jaar een week nationale aktie voor een beter ekologisch beleid aan de universiteiten en etisch verantwoorde voeding in de studentenrestaurants.

  http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg22/veto2215/duits4.html,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door betreffende)
  • beleid betreffende het afval
  • beleid betreffende de banenpool
  • beleid betreffende de geestelijke gezondheidszorg
  • beleid betreffende het herstel van de natuurlijke overstromingsgebieden
  • beleid betreffende de terugdringing van de verdroging in natuurgebieden

  Alvorens de gestelde vragen te beantwoorden, herinner ik u eraan dat het in ons land gevoerde beleid betreffende het afval, met inbegrip van dierlijk afval, een gewestelijke bevoegdheid is.

  http://www.wasedierenbescherming.be/,

  De Stichting Raat houdt zich voor Meppel bezig met de uitvoering van het beleid betreffende de banenpool.

  Meppeler Courant,

  Het is hier dat datamining een belangrijke rol kan spelen om nieuwe verbanden en kennis bloot te leggen die de basis kunnen vormen voor te definiëren beleid betreffende de geestelijke gezondheidszorg.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Het beleid betreffende de terugdringing van de verdroging in natuurgebieden en het herstel van de natuurlijke overstromingsgebieden staat haaks op de oplossingen voor de drinkwaterproblematiek Vele grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening (50 tot 60%) zijn gelegen in natuurgebieden of valleigebieden.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

  Voorzetsel: bij

  • beleid bij de behandeling van intensivecarepatiënten
  • beleid bij euthanasie
  • beleid bij het toelaten van allochtonen

  Aan de hand van de ontwikkeling van de hemodynamische monitoring kan worden aangetoond hoe het beschikbaar komen van nieuwe parameters van de circulatie het beleid bij de behandeling van intensive care-patiënten heeft beïnvloed.

  http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

  De Stichting, die woonvoorzieningen voor ouderen verzorgt en exploiteert, kwam in 2001 een aantal malen uitgebreid in het nieuws, bijvoorbeeld over het beleid bij euthanasie en het gebruik van de 'Pil van Drion'.

  http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

  De Deense Volkspartij wil een veel strikter beleid bij het toelaten van allochtonen tot de Deense samenleving.

  Reformatorisch Dagblad,

  • beleid bij de overheid
  • beleid bij een museum

  Pas vanaf 1990 is door een verandering van het beleid bij de overheid het totale huisvestingsprobleem van de Ramaer bespreekbaar.

  NRC,

  Met elk beleid bij een museum van die orde, met de bedragen die gangbaar zijn in de kunst en de internationale museumwereld, zit je zó over je begroting heen, en ik zou zeggen, met een tekort van 1,2 miljoen over één jaar ben je, als je als stad wilt meetellen, nog aardig op de rails gebleven.

  NRC,

  • beleid bij het begin van de 21ste eeuw
  • beleid bij de recessie van 1981

  Manifest van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. 21 haakse ankerpunten voor een nieuw beleid bij het begin van de 21ste eeuw.

  http://www.n-va.be/programma/wiewatwaarom/manifest.asp

  Het accommoderende beleid bij de recessie van 1981 dreef het conjunctuurgezuiverde primaire tekort op de begroting zelfs op tot bijna 8 pct. bbp.

  http://www. bnb. be/sg/Nl/Produits/Pdfrevec/0108econl. pdf,

  • beleid bij Belgacom
  • beleid bij Delvaux
  • beleid bij de Rabobank Staphorst

  "Bij de besprekingen voor die job heb ik ervaren dat men in het buitenland mijn beleid bij Belgacom zeer positief heeft beoordeeld."

  NRC,

  François Schwennicke staat er bij te glunderen als was hij pas vader geworden. Een opleiding in de publiciteit, marketing en personeelsbeleid en sinds 1994 verantwoordelijk voor het beleid bij Delvaux, al blijft mama Solange Schwennicke voorzitter van de raad van beheer.

  De Standaard,

  Volgens Van Mierlo gaat het om 'om fundamentele verschillen van inzicht in het gevoerde beleid bij de Rabobank Staphorst.'

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: binnen

  • het beleid binnen het bedrijf
  • het beleid binnen de school
  • het beleid binnen onze vereniging
  • het beleid binnen de vennootschap

  In samenwerking met de OR werd onderzoek gedaan naar het sociaal beleid binnen het bedrijf en er werd een enquête gehouden ter voorbereiding van de volgende CAO-onderhandelingen.

  http://www.raionline.nl/werkplan.html,

  Het was het beleid binnen de school om eens in de zoveel jaren van groep te wisselen.

  Meppeler Courant,

  In het derde hoofdstuk staat geschreven hoe het technisch beleid binnen onze vereniging er uit ziet.

  http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

  De déconfitures van een aantal grote vennootschappen, enkele geruchtmakende boekhoudaffaires en de omvang en stijging van bezoldigingspakketten van sommige bestuurders hebben bij het brede publiek twijfel doen ontstaan of het toezicht op en de verantwoording van degenen die het beleid binnen de vennootschap bepalen wel goed zijn geregeld.

  http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

  • beleid binnen de Europese Unie
  • beleid binnen Heijmans

  Mechanismen zoals 'joint implementation' of het 'clean development mechanism' kunnen slechts aanvullend zijn op een beleid binnen de Europese Unie.

  http://www.ngoforum.be/downloads/Nederlands/ NoordZuid/MemorandumNZcoalitie.doc,

  Hoven: Wat het beleid binnen Heijmans is, en of er beleid is, weet ik niet.

  http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

  • beleid binnen de kaders van het door de kerndirectie vastgestelde beleid
  • beleid binnen de politieke richtlijnen
  • beleid binnen de Wet Voorzieningen Gehandicapten

  De locatiedirecteur voert een eigen beleid binnen de kaders van het door de kerndirectie vastgestelde beleid.

  http://www.melcol.nl/algemeen/schoolgids/Sg2000.doc

  De taken van de Directeur-generaal Financiën en Control (DGFC) bestaan uit het ontwikkelen van een evenwichtig economisch-financieel beleid binnen de politieke richtlijnen en in overeenstemming met de doelstellingen van de Nederlandse defensieorganisatie.

  http://www.mindef.nl/ministerie/organogram/dir_ecenfin.html,

  De Wijker politiek gaat het beleid binnen de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) wijzigen.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: door

  • beleid door de bestuurders
  • beleid door de leiding
  • beleid door rijksoverheden

  Krijgen de spelers gelijk, dan kan de rechter een dwangsom vastleggen voor het geval de bond hen niet meteen vrij geeft. In het ergste geval kan de rechter zelfs een curator aanstellen, als hij meent dat de reglementering van de bond een wettig beleid door de aangestelde bestuurders onmogelijk maakt.

  De Standaard,

  Formuleren van artistieke plannen en doelstellingen op middellange en korte termijn teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistisch artistiek beleid door de artistieke leiding.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/podiumkunsten/documenten/PodiumCAOvolledig.pdf

  Vergoedingen van geneesmiddelen zijn, evenals toelating ervan, onderwerp van beleid door rijksoverheden.

  http://www.minocw.nl/genomics/notabiotech.pdf,

  • beleid door begeleiding
  • beleid door bezuiniging
  • beleid door nascholing
  • beleid door participatie

  Schaalvergroting kan pedagogische voordelen hebben: deskundig beleid door nascholing, begeleiding, participatie; begeleiding; vernieuwingen; samenwerking met andere instanties.

  http://www.argo.be/ond/ccv/2000sa_6.htm

  Ten slotte de voornaamste punten van D66: - Gevormde financiële reserves moeten optimaal worden benut; - Financiering van nieuw beleid door bezuiniging op bestaand beleid, geen verhoging van belastingen voor dit doel.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door gedurende)
  • beleid gedurende een reeks van jaren
  • beleid gedurende de oorlogsjaren
  • beleid gedurende de voorbije decennia

  Door af te treden neemt het kabinet integraal verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid gedurende een reeks van jaren.

  http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

  Deze parlementaire onderzoekscommissie toetst het regeringsbeleid en het militaire beleid gedurende de oorlogsjaren zowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië.

  NRC,

  Ook het (gebrek aan) beleid gedurende de voorbije decennia is in hoge mate debet aan de problemen die we momenteel kennen.

  De Standaard,

  • beleid gedurende het atoombomproject

  Compartimentalisering was een bewust beleid gedurende het atoombomproject van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog.

  http://www.tue.nl/vredescentrum/ONDERWIJ/Ruiter2.htm,

  Voorzetsel: in

  • het beleid in gemeenten
  • het beleid in dit land
  • het beleid in ons land
  • het beleid in (een aantal) landen
  • het beleid in de regio

  Ofschoon het beleid in de meeste gemeenten de jongste twintig jaar kwalitatief sterk vooruitgegaan is, zijn de meeste gemeenten in tal van domeinen niet in staat een aanvaardbaar minimum aan knowhow en bestuurskracht te ontwikkelen.

  De Standaard,

  Het beleid in dit land schiet tekort, de beleidsverantwoordelijken kunnen best bijscholing gebruiken in plaats van de huisartsen en dan kunnen binnen tien jaar uw cijfers er misschien beter uitzien en is onze jeugd hopelijk wat gelukkiger.

  De Standaard,

  Denken we maar aan de enkele jaren geleden, door het politieke beleid in ons land gevraagde studie naar het mogelijke 'verband' tussen (moslim)allochtonen en criminaliteit, en het door journalisten toen genoteerde 'academische' commentaar dat de islam inderdaad als "criminogeen" moet beschouwd worden.

  http://www.flwi.ugent.be/cie/hdeley/islam_syl1.htm,

  Die opklaring van het economische klimaat is duidelijk het resultaat van een beter beleid in een toenemend aantal landen.

  De Standaard,

  De fractie van D66 in Zuidwolde heeft moeite met het voorstel van het college om wat de kansspeelautomaten betreft het beleid in de regio over te nemen.

  Meppeler Courant,

  • het beleid in België
  • het beleid in Duitsland
  • het beleid in Estland
  • het beleid in Europa
  • het beleid in Japan
  • het beleid in Nederland
  • het beleid in de Verenigde Staten
  • het beleid in Vlaanderen
  • het beleid in Zuid-Afrika

  Het opdoeken van Becib ligt in de lijn van de regionalisering van het toeristische beleid in België.

  De Standaard,

  Volgens Kalff speelt de onzekerheid over het monetaire beleid in Duitsland en de Verenigde Staten de handel op de financiële markten parten.

  NRC,

  Het beleid in Estland blijft min of meer onveranderd, wat voor regering er ook aan de macht is.

  NRC,

  Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal in 2010 nog minder dan nu het enige 'echt' geïntegreerde beleid in Europa zijn.

  http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

  De snelste manier om de overgewaardeerde yen in koers te laten zakken en daarmee lucht te geven aan de Japanse economie is om de markten wijd te openen, bureaucratische belemmeringen weg te nemen en de import te liberaliseren. Dat vraagt om baanbrekend beleid in Japan.

  NRC,

  Bij het ruimtelijk beleid in Nederland op een gedifferentieerde benadering kunnen we in grote lijnen een onderscheid maken tussen de volgende vier gebieden: 1. De Noordelijke open ruimte. [...]. 2. De stedenring centraal Nederland, waaronder de Randstad. [...]. 3. De multifunctionele schil. [...]. 4. De centrale open ruimten.

  http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

  Als het beleid in Vlaanderen niet wordt aangepast dan neemt de druk op natuur en milieu in de periode 1990-2010 met 30-40 procent toe.

  NRC,

  De Verenigde Naties hebben berekend dat bij ongewijzigd beleid in Zuid-Afrika en uitgaande van de veronderstelling dat er voorlopig geen vaccin tegen aids wordt gevonden, de helft van de huidige 15-jarigen in het land hun 25ste levensjaar niet zullen halen.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Aids/000708c.html,

  • het beleid in Europa
  • het beleid in de Europese lidstaten
  • het beleid in de Europese Unie

  Het huidig economisch beleid in Europa lijdt aan een ernstige vorm van gedeeltelijke verlamming.

  De Standaard,

  Voor Nederland liggen er goede kansen om zijn positie verder in Europa te versterken, mits rekening wordt gehouden met het beleid in de andere Europese lidstaten, aldus de RvS.

  http://oud.refdag.nl/begro/000919begro04.html,

  In België is maandag het reizen met bus, tram en metro gratis. De vakbonden protesteren hiermee tegen het beleid in de Europese Unie om het openbaar vervoer steeds verder te liberaliseren.

  Haarlems Dagblad,

  • het beleid in het Kremlin

  Indien na de tweede ronde mensen en beleid in het Kremlin niet veranderen, dreigt Jeltsin de geschiedenisboeken in te gaan als de man onder wie de Russische democratisering een valse start nam.

  De Standaard,

  • beleid in (verschillende) sectoren
  • beleid in de autosector
  • beleid in beleidsectoren
  • beleid in de onderwijssector
  • beleid in de prostitutiesector

  De voornaamste verwezenlijkingen van de Europese constructie kunnen niet in vraag worden gesteld: de Eenheidsmarkt, de Economische en Monetaire Unie, de solidariteit met de achtergestelde regio’s van Europa en het gemeenschappelijk beleid in de verschillende sectoren.

  http://www.euconvention.be/contributions/detailNL.asp?ID=64,

  Volgens Fiat-topman Giovanni Agnelli is de ommekeer van het resultaat vooral te danken aan forse kostenbesparingen en een geslaagd beleid in de autosector.

  NRC,

  Op basis van hun eigen, grondwettelijk bepaalde, wetgevende bevoegdheden, worden zij in toenemende mate een actor in het Europese beleidsproces. Ze staan in voor de omzetting van EU-richtlijnen in eigen wetgeving en de implementatie van EU-beleid in verschillende beleidssectoren.

  http://www.euconvention.be/contributions/detailNL.asp?ID=79,

  Het huidige beleid in de onderwijssector om jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur heeft tot nu toe alleen gevolgen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

  http://www.rks.nl/,

  Bovenop de besluiten en opmerkingen die wij bij de vorige punten hebben vermeld, willen wij in dit besluit eveneens wijzen op de lacunes en het gebrek aan middelen in het sociaal beleid in de prostitutiesector in het algemeen en op de te geringe aandacht voor het humanitaire luik van het beleid voor de bestrijding van de mensenhandel.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  Als oorzaak van de patiëntenvlucht wordt gewezen op het gebrekkige beleid in de gezondheidszorg.

  De Limburger,

  • beleid in het bosbeheer
  • beleid in de gezondheidszorg
  • beleid in de strijd tegen de mensenhandel
  • beleid in de thuiszorg
  • beleid in de zorg

  Het nieuwe systeem van subsidieverstrekking is een onderdeel van een nieuw beleid in het bosbeheer.

  Meppeler Courant,

  De problematiek van de universitaire ziekenhuizen moet in dit licht gezien worden. Noodgedwongen zijn het concurrenten geworden. Dat hun rol van voorbeeldziekenhuis, proefcentrum voor nieuwe technologie en vernieuwing zoek is, is een rechtstreeks gevolg van de afwezigheid van een beleid in de gezondheidszorg.

  De Standaard,

  Het Arbeidsauditoraat van Luik voert een actief beleid in de strijd tegen de mensenhandel met het oog op economische uitbuiting en vindt hierbij vooral steun bij de sectie ‘Georganiseerde Misdaad’ van de BOB van Luik.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  Onvrede over het beleid in de thuiszorg, onbegrip van thuiszorgdirecteuren en zware onderwaardering van het werk, was voor drie vrouwen die werkzaam zijn in de thuiszorg aanleiding het initiatief te nemen om beleidsbepalers eens te ondervragen.

  NRC,

  Door uitgavenmeevallers bij de werkloosheidsuitgaven en de rente-uitgaven te benutten voor nieuw beleid in de zorg en op de rijksbegroting, breekt het kabinet met niet alleen de verzekeringsgedachte maar ook de eigen begrotingsregels.

  http://www.carrierecontact.nl/loopbaaninfo/magazine/art_armoede.html

  • het beleid in deze nota
  • beleid in de nota's
  • beleid in de ontwikkelingsprogramma's

  Het beleid in deze nota zal in samenspraak met en voor een belangrijk deel ook door andere overheden en private initiatiefnemers worden uitgewerkt en gerealiseerd.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  Het pijnpunt in deze nota’s is niet zozeer gelegen in de spanning tussen de denkschema’s achter het ruimtelijk mobiliteitsbeleid, maar veeleer in de beperkte reikwijdte van de afzonderlijke denkschema's en daarmee van het beleid in de achtereenvolgende nota's.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Deze evaluatie heeft [...] het karakter van een beoordeling op hoofdlijnen van veel voorkomende typen beleid in de 25 ontwikkelingsprogramma's.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  • het beleid in die dagen
  • het beleid in de komende jaren
  • een beleid in het verleden
  • het beleid in deze kabinetsperiode
  • het beleid in de afgelopen drie kabinetsperiodes

  Er was daar ook ene William Wallace (Mel Gibson) die niet geheel tevreden was met het beleid in die dagen.

  http://www.advalvas.be/Cinema/Default.asp?cc=uptosearchdetailsreviews=851

  De federatie van land- en tuinbouworganisaties LTO is bang dat de bezuinigingen op de subsidies, die minister Van Aartsen (landbouw, natuurbeheer en visserij) wil doorvoeren, ten koste gaan van de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw. LTO-voorzitter G. Doornbos zegt dat in een reactie op de gisteren gepresenteerde nota 'Dynamiek en Vernieuwing', waarin Van Aartsen de richting aangeeft voor het beleid in de komende jaren.

  NRC,

  Ten tweede heeft de overheid eindelijk ingezien dat zij de gezondheidssector en het onderwijs toch wel erg heeft verwaarloosd. Daarom heeft zij de lonen in beide sectoren fors verhoogd. Op zich was dat broodnodig, maar de timing is natuurlijk wel uiterst ongelukkig. Een verstandiger beleid in het verleden had dit kunnen voorkomen.

  De Limburger,

  De collega's van Zalm hebben voor volgend jaar claims ingediend voor een totaal bedrag van ruim 3 miljard gulden, bijna 80 procent van het bedrag dat PvdA, VVD en D66 in het regeerakkoord hebben afgesproken voor nieuw beleid in deze kabinetsperiode.

  NRC,

  Sociaal-liberaal wijkt op dit punt niet af van het beleid in de afgelopen drie kabinetsperiodes.

  NRC,

  • het beleid in Drenthe
  • het beleid in Noordwest-Overijssel

  In het Beleidsprogramma voor toerisme en recreatie, 'Drenthe natuurlijk actief', wordt wandelen als speerpunt genoemd voor het toeristisch beleid in Drenthe.

  Meppeler Courant,

  Volgens het bestuurlijk overleg staat het gebiedsgericht beleid in Noordwest-Overijssel volop in de belangstelling.

  Meppeler Courant,

  • een, het beleid in Koksijde
  • een, het beleid in Luik

  Hoe groen is het beleid in Koksijde?

  http://www.koksijde.be/nr/begin.htm#top

  Burgemeester Dehousse voert een gespierd beleid in Luik.

  De Standaard,

  (Metonymisch gebruik voor het beleid van een land.)
  • het beleid in Den Haag

  De begrotingsbehandeling stond geheel in het teken van bezuinigingen. Dat is gedeeltelijk een gevolg van het beleid in Den Haag, maar gedeeltelijk ook het gevolg van door eerdere Haarlemse colleges gemaakte fouten.

  http://www.haarlem.nl/smartsite20903.htm,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door inzake. Zelden ook met betrekking tot (groepen van) personen)
  • beleid inzake aanbod van studies
  • beleid inzake de aanleg van plantsoenen
  • beleid inzake anticonceptiva
  • beleid inzake boomaanplant in straten
  • beleid inzake drugs en geneesmiddelengebruik
  • beleid inzake euthanasie
  • beleid inzake internationale samenwerking
  • beleid inzake milieu en gezondheid
  • beleid inzake het onderhoud van onze parken
  • beleid inzake lonen en prijzen
  • beleid inzake ontheffing openingstijden en en sluitingstijden
  • beleid inzake personeel
  • beleid inzake seksuele voorlichting

  Met dat geld zal een Samenwerkingsverband (SV) het beleid inzake personeel, aanbod van studies en werking voeren.

  De Standaard,

  Er valt inderdaad heel wat aan te merken op het huidige beleid inzake boomaanplant in straten, de aanleg van plantsoenen, het onderhoud van onze parken en zo meer.

  http://users.pandora.be/oudespoorweg/beleid/standpunten.htm

  Het waren vooral vrijzinnige en linkse studenten die zich voor liberalisering van abortus inzetten. Daarbij werden standpunten verdedigd als: abortus uit het strafrecht, de vrouw beslist, abortus tegen terugbetalingstarieven, een ernstig beleid inzake anti-conceptiva en seksuele voorlichting.

  http://aivwww.rug.ac.be/ArchiefRUG/1968-1988/engagement/buitenwereld/seksuele.html

  Het beleid inzake drugs en geneesmiddelengebruik zal gericht zijn op ontrading.

  http://www.cdenv.be/programma/thema/index.php

  Steeds meer zorginstellingen hebben hun beleid inzake euthanasie vastgelegd.

  http://www.nvve.nl/

  Minister Vogels wil een actief beleid inzake internationale samenwerking op het lokale vlak stimuleren.

  http://www.miekevogels.be/documentendocs/ 02-12-03%20Gemeentelijke%20Ontwikkelingssamenwerking%20-%20werken%20met...,

  Zelfs als een gemeenschappelijk monetair beleid mogelijk zou zijn, is door de uiteenlopende doeleinden van de ekonomische politiek en de verschillende ekonomische strukturen een gemeenschappelijk beleid inzake lonen en prijzen onmogelijk.

  De Standaard,

  De MiNa-Raad wijst erop dat het beleid inzake milieu en gezondheid sterk gelinkt is met het algemene milieubeleid dat o. a. gericht is op de bescherming, herstel en beheer van fauna en flora.

  http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

  Het zal duidelijk zijn, dat het beleid [...] afgestemd moet worden op het beleid van de burgemeester inzake ontheffing openings- en sluitingstijden.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  • beleid inzake Iran
  • beleid inzake Libanon
  • beleid inzake Oost-Timor
  • beleid inzake Suriname

  De langverwachte 'vriendschaps-top' tussen Bush en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin is [...] in gevaarlijk vaarwater gekomen nadat Bush het Russische nucleaire beleid inzake Iran scherp had gekritiseerd.

  http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020524/teksten/bui.bush.rusland.iran.terrorisme.html,

  Uri Lubrani, koordinator van het Israëlische beleid inzake Libanon, waarschuwde dat de raketaanvallen een schending betekenen van de door bemiddeling van de Verenigde Staten in augustus 1993 overeengekomen afspraak dat Israël noch de guerrillagroepen in Zuid-Libanon burgers tot doelwit zouden maken.

  De Standaard,

  De Indonesische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nugroho Wisnumurti, zei zondag dat de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Ramos-Horta en bisschop Belo er niet toe zal leiden dat Indonesië zijn beleid inzake Oost-Timor wijzigt.

  De Standaard,

  Het Nederlandse beleid inzake Suriname is een aaneenschakeling van goed bedoelde mislukkingen.

  NRC,

  Voorzetsel: jegens

  • beleid jegens de olie-industrie
  • beleid jegens vrijplaatsen

  De groene verenigingen wijten het ongeval aan een veel te laks beleid jegens de olie-industrie.

  De Standaard,

  Volgens veel gebruikers van vrijplaatsen getuigden deze ontruimingen door de gemeente van een hypocriet beleid jegens vrijplaatsen.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  • beleid jegens Griekenland
  • beleid jegens Indonesië
  • beleid jegens Japan
  • beleid jegens Tsjetsjenië

  De man had toegang tot geheime informatie, onder meer over het Amerikaanse beleid jegens Griekenland, maar de details van de beschuldiging zijn niet bekendgemaakt.

  NRC,

  Imperialisten waren er natuurlijk wel [...] maar hun invloed was marginaal. De verantwoordelijkheid voor het rampzalige beleid jegens Indonesië ligt niet bij hen, maar bij kabinet en parlement, die grotendeels door goede bedoelingen gedreven werden.

  NRC,

  Minister van economische zaken Günther Rexrodt wees woensdag op het "diepgewortelde" Amerikaanse probleem van het spaartekort en het "weinig verstandige" beleid jegens Japan.

  NRC,

  Premier Viktor Tsjernomyrdin zei dat Lebeds opvolger als veiligheidsadviseur ook verantwoordelijk zal zijn voor de "strategische richting" van het Russische beleid jegens Tsjetsjenië.

  De Standaard,

  • het beleid jegens Hitler

  Later nuanceerde John zijn standpunt in zijn als boek uitgegeven afstudeerscriptie Why England Slept. Hierin betoogt hij dat Chamberlain en de Tories niet als enigen verantwoordelijk gesteld mogen worden voor het falende beleid jegens Hitler.

  NRC,

  Voorzetsel: met

  (in combinatie met met betrekking tot frequent aangetroffen)
  • beleid met het accent op marktwerking en autonome ontwikkelingen
  • beleid met betrekking de uitoefening van zijn stemrechten
  • beleid met het oog op het behoud en het aantrekken van bedrijven

  Ter bevordering van het effect van het landelijk ingezette beleid met het accent op marktwerking en autonome ontwikkelingen, voeren wij een actieve beleidslijn.

  http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

  De Europese Commissie heeft in haar op 21 mei 2003 gepubliceerde mededeling […] aangekondigd om institutionele beleggers op middellange termijn (2006-2008) te verplichten a) hun beleggingsbeleid en hun beleid met betrekking tot de uitoefening van hun stemrechten in vennootschappen waar zij beleggen, bekend te maken en b) aan hun economische eigenaren op verzoek mede te delen hoe deze rechten in een specifiek zijn gebruikt.

  http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

  Volgens Vermeend was het fiscaal beleid de afgelopen jaren vooral gericht op harmonisatie binnen de Europese Unie en "niet gericht op een actief fiscaal beleid met het oog op het behoud en het aantrekken van internationaal opererende bedrijven".

  NRC,

  • een beleid met respect voor de cultuurhistorie
  • een beleid met visie

  De Nota Belvedere is nadrukkelijk geen opstap naar een dwingende wet en regelgeving, maar wel een opstap naar een denk- en werkwijze en een ruimtelijk beleid met respect voor de cultuurhistorie.

  http://www.archfonds.nl/main_nl.html

  De vertrouwensbreuk tussen burger en overheid kan maar overbrugd worden, als ons land bestuurd wordt door mensen die doordrongen zijn van het democratische gedachtengoed en die erin slagen het vertrouwen van de burgers te winnen door in het algemeen belang een beleid met visie te voeren.

  De Standaard,

  Voorzetsel: na

  • beleid na de dood van Deng Xiaoping
  • beleid na de invoering van de euro
  • beleid na het einde van de Koude Oorlog
  • beleid na de verkiezingen

  China wil met Kan Tan-3 duidelijk de reacties van Vietnam uittesten. Het riskeert daarbij de opwarming van de bilaterale relaties op de helling te zetten. Aangenomen wordt dat het Vietnam, en andere Aziatische landen, duidelijk wil maken dat het buitenlands beleid na de dood van Deng Xiaoping niet verandert.

  De Standaard,

  Frankrijk en Duitsland twisten de voorbije weken steeds openlijker over het monetair beleid na de invoering van de euro.

  De Standaard,

  Het enige zinvolle beleid na het einde van de Koude Oorlog is een verantwoordelijk en rendabel engagement.

  De Standaard,

  "Ja, als je me zo hoort praten denk ik dat het waarschijnlijk is dat CDA, Pvda, en D66 zullen proberen samen een goed beleid na de verkiezingen te formuleren ", aldus Lubbers.

  NRC,

  Voorzetsel: naar

  ((vooral) in België)
  • beleid naar gedetineerden
  • beleid naar minderheden
  • beleid naar pijnpatiënten
  • beleid naar (zachte) weggebruikers

  Europees Sociaal Fonds. Geen nadrukkelijk beleid naar gedetineerden, noch onder het Integra-programma, noch in het komende Equal-programma.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

  Voor het eerst werd er een coherent 'integratie'-beleid, een beleid naar de minderheden, uitgedacht.

  http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/kanmaz3.htm#up,

  Na de voorstelling van de vier pijnverenigingen die samen de Vlaamse pijnliga vormen, vond een boeiend panelgesprek plaats waarbij minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ondermeer de geïntegreerde aanpak van chronische pijn en zijn beleid naar pijnpatiënten toelichtte.

  http://www.tlichtpuntje.be/verslagen/vlaamse%20pijnliga2.htm,

  De drie belangrijkste taken voor het mobiliteitsbeleid zijn een coördinatierol, aandacht voor bovenlokale mobiliteitsdossiers en het beleid naar zachte weggebruikers.

  http://www.provant.be/

  • beleid naar homoseksuelen toe
  • beleid naar kansarme groepen toe
  • beleid naar ouderen toe
  • beleid naar ondernemingen toe

  Een positief beleid naar homoseksuelen toe maakt onverbreekbaar deel uit van elk waardevol gezinsbeleid.

  De Standaard,

  Het VFIK heeft de lokale diskussie en de oriëntering van het beleid naar kansarme groepen toe op zijn minst bevorderd.

  De Standaard,

  "Het gaat hier toch om een stukje sociaal beleid naar ouderen toe."

  Rotterdams Dagblad,

  Toch is ook in België nood aan een specifiek en coherent beleid voor het ondersteunen, faciliteren en waarborgen van minimale kwaliteitsvoorwaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geldt niet enkel in het beleid naar ondernemingen toe, maar ook voor het eigen beleid en het eigen marktoptreden.

  http://minsoc.fgov.be/socialeconomy/NL/werkgroepMVO.htm

  Voorzetsel: om

  • beleid om de economie te stimuleren
  • beleid om de integratie van buitenlanders te bevorderen
  • beleid om het roken te ontmoedigen
  • beleid om het ziekteverzuim terug te dringen

  De intussen tot burggraaf verheven Vilain voerde ook een beleid om de Vlaamse ekonomie te stimuleren.

  De Standaard,

  In Frankfurt voert Cohn-Bendit nu op kleine schaal uit wat de politieke leiders in Bonn volgens hem in heel Duitsland zouden moeten doen: een kleinschalig, maar "offensief" beleid om de integratie van buitenlanders te bevorderen, in de wijken, op scholen, en "bij de mensen thuis".

  NRC,

  De Alliantie stelt vast dat het CDA in zijn ontwerp-verkiezingsprogram schrijft het belang van de volksgezondheid te willen laten doorklinken, bijvoorbeeld door maatregelen tegen het verbouwen en handelen in softdrugs en door investeringen om het aantal verkeersslachtoffers met 25 procent terug te brengen, maar dat het tot nu toe gevoerde beleid om het roken te ontmoedigen teleurstellend is geweest.

  NRC,

  De verwachting is dat het verzuim komend jaar wel daalt omdat dan de resultaten zichtbaar moeten worden van het dit jaar ingezette beleid om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Haagsche Courant,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door omtrent)
  • beleid omtrent de luchthavens
  • beleid omtrent prostitutie
  • beleid omtrent de status van aio's

  Het beleid omtrent de luchthavens, en omtrent de luchthaven van Zaventem in het bijzonder, is één van de grootste maatschappelijke en politieke uitdagingen van ons land.

  http://www.cvp.be/Standpunt/standpunt/1999-03/ de_luchthaven_van_zaventem_.htm,

  Hierbij gaat het uiteraard vooral over het verder uitwerken van een beleid omtrent prostitutie. De huidige situatie laat wel toe om de mensenhandel in deze sector op te sporen en efficiënt te bestrijden.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  De universiteitsomgeving is geen goede stimulans voor het doen van onderzoek, want het loopbaanperspectief is niet goed [...], het salaris is te laag en er is te weinig beleid omtrent de status van aio's.

  http://www.minocw.nl/wetenschap/two/Bijlagendef8maart2001.pdf,

  Voorzetsel: onder

  • beleid onder (opeenvolgende) regeringen

  Vera was gedurende elf jaar verantwoordelijk voor het anti-ETA-beleid onder de opeenopvolgende regeringen van premier González.

  NRC,

  • beleid onder twee bewindslieden
  • beleid onder de presidenten

  De Rekenkamer heeft onder leiding van de voormalige burgemeester van Den Haag Havermans onderzoek gedaan naar het grotestedenbeleid in de jaren 1995 tot 2000. Een systematische terugblik op de eerste periode van dit beleid onder twee bewindslieden, Kohnstamm en Van Boxtel, ontbreekt.

  NRC,

  Kristol [...] wordt beschouwd als de architekt van het Amerikaanse neokonservatisme. Zijn invloed op het Amerikaanse beleid onder de presidenten Reagan en Bush was zeer aanzienlijk.

  De Standaard,

  • het beleid onder Deng
  • het beleid onder Juppé
  • het beleid onder Roosevelt

  Wei bleek door zijn lange geïsoleerde gevangenschap niet getemd: hij hernam zijn kritieken op het autoritaire beleid onder Deng.

  De Standaard,

  Door de neogaullistische RPR loopt een niet zo onzichtbare scheur: het beleid onder Juppé (net zoals voordien onder Chirac) bakent de partij duidelijk af tegen het Front National en het vormt in twijfelgevallen samen met de linkse partijen een republikeins front tegen de rechts-extremisten.

  De Standaard,

  De desegregatie van het leger, het huisvestingsbeleid en, het belangrijkste, 'The Employment Act waarmee de overheid een op Keynesiaanse leest geschoeid werkgelegenheidsbeleid opzette, kan worden beschouwd als een afronding van het sociaal-economische beleid onder Roosevelt èn als een inleiding op Lyndon Johnsons Great Society van de jaren zestig.

  NRC,

  Voorzetsel: op

  • beleid op het gebied van
  • beleid op (alle
  • beleid op verschillende) niveaus
  • beleid op (dat
  • beleid op dit) terrein
  • beleid op het terrein van
  • beleid op de terreinen van
  • beleid op het vlak van

  Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem is een systeem waarmee organisaties gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van milieuzorg, waardoor zij beter in staat zijn de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk terug te dringen.

  http://www.nca-advies.nl/BIM.htm

  De maatschappelijke evolutie is van die aard dat het beleid op alle niveaus raakpunten vertoont en dat samenwerking voordelen kan opleveren.

  http://www.vvsg.be/actueel/decreet%20intergem%20samenwerking.htm,

  Op mondiaal niveau streeft Nederland onverminderd naar bindende afspraken over duurzaam bosbeheer, die vervolgens in het beleid op verschillende niveaus moeten doorwerken.

  http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

  Tot daar, geachte mevrouw de minister, enkele bekommernissen die we vanuit onze zorg voor een optimale opvang van kinderen in het basisonderwijs willen uiten. We hopen dat u er de nodige aandacht kunt aan schenken en er rekening kan mee houden bij de concrete uitwerking van het beleid op dat terrein.

  http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

  De Wereldbank heeft een aantal afdelingen en commissies voor het uitvoeren van haar anticorruptiebeleid. Het Corporate Committee on Fraud and Corruption Policy ziet erop toe dat de Bank haar beleid op dit terrein verder ontwikkelt, vertaalt in concrete strategieën en vervolgens daadwerkelijk uitvoert.

  http://www.indofo.nl/politiek/03.35.12.doc.,

  Acht gemeenten in het westelijk deel van de provincie Utrecht gaan een nieuw samenwerkingsverband aan. De gemeenten willen zo een rol van betekenis spelen bij de ontwikkeling van plannen voor hun gebied door provincie en rijk. Volgend jaar stemmen de acht hun beleid op het terrein van ruimtelijke ordening, mobiliteit, bedrijvigheid en recreatie onderling af.

  http://www.kenniscentrumgrotesteden.nl/kcgs/show/id=101183/contentid=3282/notextonly=148324,

  Die instelling met beperkte uitvoerende bevoegdheid moet zorgen voor harmonisering van het beleid op de terreinen van landbouw, transport en economische ontwikkeling.

  NRC,

  In het Jaarboek wordt tevens de vinger gelegd op een oud zeer en wordt het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening gehekeld.

  De Standaard,

  • beleid op Belgisch niveau
  • beleid op Europees niveau
  • beleid op Vlaams niveau
  • beleid op landelijk niveau
  • beleid op lokaal niveau
  • beleid op nationaal niveau
  • beleid op provinciaal niveau
  • beleid op rijksniveau
  • beleid op stadsniveau
  • beleid op Europees vlak

  Ik beweer niet dat het niet werkt, wel dat het niet in voldoende mate beantwoordt aan het doel waarvoor het was bedacht: enerzijds een einde maken aan de blokkering van het beleid op Belgisch niveau door de Vlaams-Waalse tegenstellingen, anderzijds aan de gemeenschappen meer ontplooiingskansen geven.

  De Standaard,

  Blijkbaar hoopt Derycke nu op een mobilisering van de vakbonden en andere sociale organisaties om alsnog een sociaal en fiscaal beleid op Europees niveau af te dwingen.

  De Standaard,

  Dat een beleid op Vlaams niveau gevoerd wordt, garandeert evenwel niet dat het beter is.

  De Standaard,

  De aanbevelingen die voortkomen uit de conclusies van dit onderzoek, overstijgen daarom de regio en hebben betrekking op te voeren beleid op landelijk niveau.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah158/nl/samenvatting.htm,

  Intergemeentelijke samenwerking is een cruciale voorwaarde voor implementatie van het beleid op het lokale niveau: “Voor het welslagen van het beleid is het noodzakelijk dat in alle stadsgewesten plannen van aanpak worden opgesteld, waarin het beoogde locatiebeleid wordt vastgelegd” (VROM e.a. 1990: 11).

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Na de Tweede Wereldoorlog ontstond ook behoefte aan ruimtelijk beleid op nationaal niveau.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  De conceptie en promotie van de sociaal-economische ontwikkeling door inbreng in en ontwikkeling van beleid op provinciaal niveau.

  http://www.limburg.be/deputatie/vandeput2001_002.pdf

  Decentraal beleid heeft andere kennis nodig dan beleid op rijksniveau.

  http://www.rmno.nl/,

  Het ruimtelijk structuurplan en haar voorloper de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie stad Gent (ROS) vertonen alle kenmerken van een strategisch beleid op overkoepelend stadsniveau.

  http://www.thuisindestad.be/html/witboek/downloads/Derynck.pdf

  De Europese eenmaking werd voorgesteld als de redder in nood. Ze zou de tewerkstelling ten goede komen, de economie zou performanter worden, de sociale en economische democratie zou op eenzelfde wijze in alle lidstaten gerealiseerd worden, terwijl het sociaal beleid op Europees vlak geharmoniseerd zou worden, waarbij de achterblijvers verplicht zouden worden een aanvaardbaar sociaal zekerheidssysteem te ontwikkelen.

  De Standaard,

  • beleid op de (Europese) arbeidsmarkt
  • beleid op de (nationale) luchthaven
  • het beleid op het continent
  • het beleid op school

  Als voorbeeld van vernieuwend beleid op de Europese arbeidsmarkt noemt Hansenne het vouchersysteem, dat onlangs in België is ingevoerd om langdurig werklozen aan werk te helpen.

  NRC,

  Op de kabinetten van de minister van Vervoer, Michel Daerden (PS) en zijn voorgangers, werkt men al lang aan fusiescenario's voor BATC en de RLW. Iedereen is het erover eens dat de scheiding tussen beide entiteiten, die elk voor een deel verantwoordelijk zijn voor het beleid op de nationale luchthaven, coördinatieproblemen en onverantwoorde kosten veroorzaakt.

  De Standaard,

  De Britse krant Financial Times citeert deze week ambtenaren bij de Europese Commissie die geen hoge pet op hebben van het beleid op het continent.

  De Standaard,

  Het onderzoek kan indicaties opleveren voor het beleid op school, maar vooral voor de periode na school.

  http://www.sjn.nl/,

  • een beleid op maat

  Naast een algemeen geldende centrale beleidsvorming vanuit het provinciehuis Boeverbos, wordt een "beleid op maat" ontwikkeld waarin de problemen en kansen in specifieke gebieden of streken centraal staan.

  http://www.west-vlaanderen.be/xca/pwv/_NL/Bestuur%26Regio/provinciebestuur/provinciebestuur?$SESSIONID$=34455138198194381,

  Bij deze nieuwe démarche wordt vertrokken vanuit de provinciale gebiedswerking als methodiek om een subregionaal sociaal-economisch beleid op maat mee tot stand te brengen.

  http://www.west-vlaanderen.be/xca/pwv/_NL/Bestuur%26Regio/provinciebestuur/provinciebestuur?$SESSIONID$=34455138198194381,

  • beleid op korte termijn
  • beleid op lange termijn
  • beleid op langere termijn
  • beleid op de middellange termijn

  Henri Claus van de socialistische bediendenvakbond zei gisteren dat de Boël-directie zich momenteel tot geen enkele strategie verbindt en een beleid op korte termijn voert.

  De Standaard,

  "Veel klubs missen een beleid op lange termijn."

  De Standaard,

  Verscheidene sprekers waarschuwden donderdag op de VN-voedseltop in Rome dat er nog talrijke hongertragedies zoals die in oostelijk Zaïre te verwachten zijn. Zij drongen aan op een beleid op langere termijn en op de politieke wil om die problemen aan te pakken.

  De Standaard,

  Eerst was er eind februari de aanvankelijk geheim gehouden motie van de bondsraad (het hoogste orgaan binnen de bond) tegen afspraken die in FNV-verband in de sociaal-economische raad (SER) waren gemaakt over het beleid op de middellange termijn.

  NRC,

  • beleid op schoolverlaters
  • beleid op verzuimers

  Bij het gemeentelijk beleid op schoolverlaters en verzuimers hoort [...] ook het instellen van een preventieteam, waarin medewerkers van onder andere het Jongeren Advies Bureau, het Riagg, de schoolmedische dienst en docenten zitting hebben.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: over

  • beleid over duurzame ontwikkeling
  • beleid over de minima
  • beleid over promotie en stimulering van het bedrijfsleven
  • beleid over verkeer en vervoer
  • beleid over waterbeheer

  Waarom zouden we de 'gewone' burger die traditioneel geen rol speelt in een planningproces [...] mee laten denken over de invulling van een plan en beleid over duurzame ontwikkeling?

  http://www.belspo.be/frdocfdd/pubnlfr/s2003part/Goorden.pdf,

  In alle programma's van de politieke partijen wordt voortzetting van het huidige beleid over de minima (declaratiefonds) voorgestaan en misbruik van uitkeringsregelingen afgekeurd.

  Meppeler Courant,

  Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen jaarlijks het beleid over promotie en stimulering van het bedrijfsleven.

  Meppeler Courant,

  Voor de uitwerking van het beleid over verkeer en vervoer is de werkgroep verkeer en vervoer ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, de gemeente en het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Drenthe.

  Meppeler Courant,

  In het te voeren beleid over waterbeheer zullen de horizontale integratie tussen beleidsplannen, het samenwerkingsbeleid met andere beleidsniveaus, het doelgroepenbeleid en het communicatiebeleid op het maatschappelijk draagvlak centraal komen te staan.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

  • beleid over de laatste 15 jaar

  Het beleid over de laatste 15 jaar kwam [...] neer op een gelijktijdige versterking van het draagkrachtprinciep in de bijdragenheffing en van het behoeftenprinciep in de uitgavenverdeling.

  De Standaard,

  Voorzetsel: rond

  • beleid rond criminaliteit
  • beleid rond kinderopvang
  • beleid rond leefomgeving
  • beleid rond mobiliteit
  • beleid rond nieuwe media
  • beleid rond onveiligheid
  • beleid rond personeel
  • beleid rond projecten
  • beleid rond slachtofferzorg
  • beleid rond woonveiligheid

  De Vlaamse minister van welzijn zal vanuit de eigen welzijnsgerichte invalshoek een aan het federaal veiligheids- en strafuitvoeringsbeleid complementair beleid rond criminaliteit, onveiligheid en slachtofferzorg voeren.

  http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf,

  SP verwijt Martens eigenzinnig beleid rond kinderopvang.

  De Standaard,

  Verbetering van de woonkwaliteit voor ouderen, verbreding werking residentiële voorzieningen, ontwikkeling van een inclusief beleid rond woonveiligheid, leefomgeving en mobiliteit.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/ouderenzorg/nieuwouderenbeleid/,

  Op 10 december 1999 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het besluit houdende regeling van de procedure en voorwaarden voor het verzekeren van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond nieuwe media.

  http://users.pandora.be/michel.vanhalme/navormingnm.htm,

  Het beleid rond personeel en projecten loopt grondig fout.

  De Standaard,

  • beleid rond Noord-Korea

  Washington herziet momenteel het beleid rond Noord-Korea.

  De Telegraaf,

  • beleid rond de Sluisbrug
  • beleid rond de Vinkeveense Plassen

  De fracties van de Stadswacht en D66 dringen er morgenavond tijdens de raadsvergadering bij wethouder G. Schurink op aan verantwoording af te leggen over het tot nu toe gevolgde beleid rond de Sluisbrug.

  Meppeler Courant,

  In het gebied dat onder de verantwoordelijkheid valt van het recreatieschap Vinkeveense Plassen, gelden bepaalde regels voor woonschepen. Deze regels zijn nodig om het uitgangspunt van het beleid rond de Vinkeveense Plassen te handhaven.

  http://www.utrechtserecreatieschappen.com/sgl/default.htm

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door sinds)
  • beleid sinds het begin van de jaren negentig
  • beleid sinds de invoering (op 1 april)
  • beleid sinds de Tweede Wereldoorlog

  In Nederland is externe integratie een doelstelling van het beleid sinds het begin van de jaren negentig.

  http://www.jur.uva.nl/mil/jaar_inleiding.htm

  De Wijker politiek gaat het beleid binnen de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) wijzigen. Dit naar aanleiding van de evaluatie van het beleid sinds de invoering op 1 april 1994.

  Meppeler Courant,

  Dit Factsheet gaat in op de karakteristieken van het Britse buitenlandse beleid sinds de Tweede Wereldoorlog.

  http://www.atlcom.nl/,

  Voorzetsel: te

  (in de combinatie met ten aanzien van frequent aangetroffen)
  • beleid ten aanzien van iets of iemand, personen of zaken
  • beleid ten behoeve van iets of iemand, personen of zaken
  • beleid ten gunste van iets of iemand, personen of zaken
  • beleid ten nadele van iets of iemand, personen of zaken
  • beleid ten opzichte van iets of iemand, personen of zaken
  • beleid ten voordele van iets of iemand, personen of zaken

  Het Amerikaanse beleid ten aanzien van de indianen was in de 19de eeuw dan ook vooral gericht op het verwijderen van het obstakel dat de kolonisatie van het westen in de weg stond.

  http://home.planetinternet.be/~sl002226/buffalo_bill/buffalo_bill_deel_I.htm

  Het kabinet werkt zijn beleid ten aanzien van voedselveiligheid nader uit in een binnenkort uit te brengen nota.

  http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

  Duidelijk is in ieder geval dat er op Europees niveau geen enkele rechtvaardiging bestaat voor regionaal beleid ten behoeve van de rijkere lidstaten.

  NRC,

  Zo kunnen de dienstverlenende beroepen bij voorbeeld een essentiële begeleidingsrol vervullen voor de overheid en de ondernemingen en dit in het kader van een beleid ten gunste van de kwaliteit en van de bescherming van de consument.

  http://cmlag.fgov.be/min/qo02-02-99_nl2.html

  Zelfs al zou het zo zijn dat sommige mensen voordeel hebben bij het drugsverbod, bijvoorbeeld doordat het ze er van weerhoudt om drugs te proberen en verslaafd te raken, dan nog dienen degenen die meedoen aan "the war on drugs" zich te realiseren dat hun beleid ten nadele werkt van de mensen die ondanks het drugsverbod toch junkie worden.

  http://www.henrysturman.com/dutch/artikelen/liber.html

  Dit protocolakkoord moet bijdragen tot een complementair beleid ten opzichte van alles wat zich afspeelt in het grensgebied tussen het justitiële beleid en het welzijnsbeleid en dit ten aanzien van daders en slachtoffers.

  http://www.dak-teledienst.be/slachtofferhulp/nshd0601.pdf,

  "In plaats van een beleid ten voordele van migranten te voeren kan men op die vlakken makkelijk een beleid voeren tegen werkloosheid, verkrotting, kansarmoede enzovoort".

  De Standaard,

  Een positief discriminerend beleid ten voordele van de stedelijke gebieden kan uitgewerkt worden via fiscale maatregelen (overleg met de federale overheid zal vereist zijn).

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

  • beleid ter bescherming van iets
  • beleid ter bestrijding van iets
  • beleid ter bevordering van iets
  • beleid ter handhaving van iets
  • beleid ter stimulering van iets
  • beleid ter verbetering van iets
  • beleid ter vermindering van iets
  • beleid ter versterking van iets
  • beleid ter voorkoming van iets

  De terugkeerregelingen met een royaal behoud van sociale zekerheid vanuit Nederland of een afkoopsom, eveneens door schrijver dezes en M. Giesen in de brochure "Centrumdemocratisch beleid ter bescherming van het Nederlands staatsburgerschap" uit 1985 voorgesteld, zijn nooit door de regering overgenomen.

  http://www.heemland.nl/hl19-Europese_veenbrand.htm,

  Deze initiatieven moeten gesteund en aangemoedigd worden, zowel door het toekennen van adequate middelen als door ze te betrekken bij het algemene beleid ter bestrijding van de mensenhandel.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  De hervorming van de sociale zekerheid zal hierbij hoe dan ook een sleutelrol spelen omdat ruimte voor uitgavensanering in de sociale zekerheid gezocht moet worden en omdat de hervorming van het stelsel via de vermindering van de sociale lasten op arbeid nauw verbonden is met een beleid ter bevordering van de werkgelegenheid.

  De Standaard,

  Omdat de eerste pijler op zich geen volledig overzicht geeft van economische informatie die is vereist voor het voeren van een passend monetair beleid ter handhaving van prijsstabiliteit, is daarnaast een tweede pijler van belang.

  http://www.dnb.nl/

  Hij stelt zich in de raad onafhankelijk op en draagt in belangrijke mate bij dat in Schiedam een economisch beleid ter stimulering van werkgelegenheid en vestiging van nieuwe industrie tot stand komt.

  http://www.vakbondshistorie.nl/hrot-drankbereiders.htm,

  Het beleid ter verbetering van de slagkracht van onze bedrijven mag zich niet beperken tot een ingreep in het monetaire beleid alleen.

  De Standaard,

  Het beleid ter vermindering van de kwetsbaarheid voor epidemische dierziekten verdient zoveel mogelijk verbetering.

  http://www.e-stem.nl/

  Hoe doeltreffend is het beleid ter versterking van de democratie?

  http://www.acw.be/standpunten/toespraken/030125_raad.htm

  Er is volgens de SP ook nood aan een krachtiger beleid ter voorkoming van de watervervuiling.

  De Standaard,

  (zeer formeel)
  • beleid ter zake

  Door de loonmatiging die de regering wil opleggen voor de komende twee jaar, blokkeert ze de uitbouw van aanvullende pensioenstelsels. En dat terwijl duidelijk is dat het wettelijk pensioenstelsel op termijn niet houdbaar is, waardoor de nood aan aanvullende pensioenen groeit. De verzekeraars begrijpen niets van het beleid ter zake.

  De Standaard,

  De major bosbouw en natuurbeheer reikt alle basiskennis en technieken aan om in Vlaanderen of eender waar ter wereld aan duurzaam bosbeheer, natuurbeheer of groenvoorziening te doen. Daartoe wordt er gesleuteld aan je ecologische veldkennis van bomen, planten en vegetaties; worden jou onderzoeks-, beheers- en planningstechnieken bijgebracht; word je ingewijd in het beleid ter zake.

  http://www.agr.kuleuven.ac.be/onderwijs/irbos.aspx,

  Honderden experts, ambtenaren en leden van vrouwenorganisaties bogen zich over de deelname van vrouwen aan de besluitvorming. Vijftien ministers ondertekenden het Charter. België werd vertegenwoordigd door federaal minister van Arbeid Miet Smet, die in een fel gesmaakte toespraak het Belgische beleid ter zake verdedigde.

  De Standaard,

  Voorzetsel: tegen

  • beleid tegen het broeikaseffect
  • beleid tegen fraude
  • beleid tegen illegaliteit
  • beleid tegen mensenhandel
  • beleid tegen seksuele intimidatie
  • beleid tegen ziekteverzuim

  Er zijn nieuwe richtlijnen nodig om tot zuinige en schone auto's en brandstoffen te komen. Zo'n Europese maatregelen heeft België nodig om zijn beleid tegen het broeikaseffect waar te maken.

  De Standaard,

  Brussel wil strenger beleid tegen fraude.

  NRC,

  Beleid tegen illegaliteit moet [...] zeer zorgvuldig worden gevoerd, om de overlast van criminele illegalen in de maatschappij zo beperkt mogelijk te houden.

  http://www.halloweekblad.com/editoriaalwk26.htm,

  De kamercommissie ziet toe op de uitvoering van het beleid tegen de mensenhandel.

  De Standaard,

  Op basis van Elias 'theorie over gevestigden-buitenstaanders-relaties' wordt gezocht naar een effectief beleid tegen seksuele intimidatie in arbeidssituaties.

  NRC,

  Van bedrijven wordt op grond van de nieuwe wetgeving een actief beleid tegen het ziekteverzuim verwacht.

  NRC,

  • beleid tegen buitenlanders
  • beleid tegen illegale asielzoekers
  • beleid tegen illegale vreemdelingen
  • beleid tegen neo-nazi's

  Aanvankelijk wilde Fortuyn een stringent beleid tegen buitenlanders, maar vorige week verraste hij vriend en vijand door te stellen dat er een generaal pardon zou moeten komen voor de naar schatting 5000 illegalen die al vijf jaar of langer verblijven in ons land.

  De Telegraaf,

  Zijn perschef kon niet bevestigen of Danneels zijn tekst wijzigde nadat de regering vrijdag een strenger beleid tegen illegale asielzoekers in het vooruitzicht stelde.

  De Standaard,

  Kristelijke basisgroepen die het niet kunnen aanzien dat de overheid haar beleid tegen illegale vreemdelingen verscherpt, onderzoeken de mogelijkheid om dat in onbruik geraakte recht weer in te voeren.

  De Standaard,

  Het Nederlandse beleid tegen neo-nazi's doet [...] in bepaalde opzichten denken aan het Amsterdamse opjaagbeleid van heroïneverslaafden.

  NRC,

  • beleid tegen de horizon (van) 2003-2005

  De globale richtsnoeren voor het economisch beleid tegen de horizon 2003-2005 onderstrepen de noodzaak om de macro-economische politiek af te stemmen op groei en stabiliteit, en ook om de structurele hervormingen voort te zetten om het groeipotentieel op te trekken.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

  Voorzetsel: tegenover

  • beleid tegenover bedrijven
  • beleid tegenover de Baskische afscheidingsbeweging
  • beleid tegenover het Luxemburgtoerisme

  Het semi-overheidsbedrijf Aquafin voerde van meetaf aan een vijandig beleid tegenover Vlaamse bedrijven met een eigen milieutechnologie.

  De Standaard,

  In 1993 sleepte de beslissing over het uitleveringsverzoek van de Basken zolang omdat een diplomatieke rel met Spanje dreigde. Een weigering van België houdt [...] in dat ons land ervan uitgaat dat Spanje, lid van de Europese Unie, in zijn beleid tegenover de Baskische afscheidingsbeweging de mensenrechten schendt.

  De Standaard,

  Luxemburg zit in de genen van het Belgisch financieel systeem. Het Groothertogdom is voor geld wat Nederland is voor de drugs. Een ventiel. Het beleid tegenover het Luxemburg-toerisme is een gedoogbeleid. De Belgische staat is de grootste junkie, voortdurend hunkerend naar een nieuwe financiële injectie.

  De Standaard,

  • beleid tegenover Hongkong
  • beleid tegenover Iran
  • beleid tegenover Rwanda
  • beleid tegenover Tsjetsjenië

  "De verdoken wrijving tussen de Chinese leiders over de vraag of het beleid tegenover Hongkong te zacht dan wel te hard is, zal waarschijnlijk openbaar worden in het post-Dengtijdperk", voorspelt de krant South China Morning Post, die een veel striktere houding verwacht.

  De Standaard,

  "Op de internationale anti-terreurconferentie in Egypte raakte men het niet eens over het beleid tegenover Iran".

  De Standaard,

  De aanslepende polemiek rond de herschikking van de Zaïrese overheidsschuld, de plagerijen van Kinshasa, het beslag dat een Belgische rechter uitspreekt over de bezittingen van president Mobutu, de beperkingen die Kinshasa oplegt aan Sabena en vooral het bloedbad van Lubumbashi in de maanden voor oktober 1990, verklaren de gevoeligheid die ook in het beleid tegenover Rwanda tot uiting komt.

  De Standaard,

  De Russische president Vladimir Poetin heeft gezworen dat gewelddadige acties hem niet van zijn beleid tegenover Tsjetsjenië kunnen afhouden.

  Haagsche Courant,

  • beleid tegenover druggebruikers
  • beleid tegenover drugsgebruiksters
  • beleid tegenover gebruikers van cannabisproducten
  • beleid tegenover gebruiksters van cannabisproducten

  Het strafrechtelijk beleid tegenover druggebruikers moet gebaseerd zijn op de volgende principes: 1. De strafrechtelijke interventie is ten aanzien van de druggebruik(st)er steeds het ultimum remedium. [...] 2. De strafrechtelijke interventie houdt rekening met de individuele toestand van de betrokkene. [...]. 3. Middelenafhankelijkheid is geen reden om crimineel gedrag te verschonen.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  De parketten hanteren een ander beleid tegenover gebruik(st)ers van cannabisprodukten dan tegenover andere druggebruik(st)ers.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  • beleid tegenover Koerden

  Overigens ligt het percentage allochtonen in Italië aanzienlijk lager dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Enige verharding van het officiële beleid tegenover Koerden is nog niet zichtbaar. Zij komen met grote regelmaat in havens in het zuiden aan.

  NRC,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door tijdens)
  • beleid tijdens de oorlog
  • beleid tijdens deze regeerperiode
  • beleid tijdens de Vietnamoorlog

  Net als de Koning hebben vele katholieke organisaties, de Kerk op kop, tijdens de bezetting een pragmatische koers gevaren tussen collaboratie en verzet (de zogenaamde accommodatie- of aanpassingspolitiek). Vele niet-katholieken deden dat in feite ook, maar dat neemt niet weg dat ze zich veel sterker vereenzelvigen met het linkse verzet en de terugkeer afwijzen van een Koning die geen afstand wil nemen van zijn beleid tijdens de oorlog.

  http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

  Het Vlaams Parlement buigt zich deze week over verschillende beleidsbrieven. Daarin geven de regeringsleden de richting aan van hun beleid tijdens deze regeerperiode.

  De Standaard,

  Het moet Clinton speciale voldoening geven dat zijn royale vakantieverblijf met privé-strand toebehoort aan de voormalige minister van defensie Robert McNamara - tegen wiens beleid tijdens de Vietnamoorlog hij in zijn jonge jaren nog demonstreerde.

  NRC,

  Voorzetsel: tot

  • beleid tot behoud van natuur en landschap
  • beleid tot bestrijding van confectiefraude en illegale arbeid
  • beleid tot handhaving en bevordering van de eerbaarheid en goede zeden
  • beleid tot verruiming van de kinderopvang

  De contractuele verplichting van de gemeente van enkele jaren geleden om mee te werken aan de herziening van het bestemmingsplan om vestiging van een motel op deze plaats mogelijk te maken, is objectief bezien geen reden om af te wijken van het beleid tot behoud van natuur en landschap zoals dat door Rijk en provincie wordt gevoerd.

  http://www.stadsschoon.nl/

  De Nederlandse overheid heeft in haar beleid tot bestrijding van konfektie-fraude en van illegale arbeid nog geen enkel struktureel resultaat weten te boeken.

  http://www.grenzeloos.org/archief/wp2html.php?worddoc=./archiefmappen/Grenzeloos_nummer_23/TURKNA10,

  De overheid voert een duidelijk en doeltreffend beleid tot handhaving en bevordering van de eerbaarheid en goede zeden in de openbare samenleving.

  http://www.christenunie.nl/

  Het beleid tot verruiming van de kinderopvang wordt voortgezet, aldus het regeerakkoord.

  NRC,

  • beleid tot 2000
  • beleid tot het jaar 2020

  Het ruimtelijk economisch beleid tot 2000.

  NRC,

  In deze nota verwoordt het rijk zijn ruimtelijk beleid tot het jaar 2020, met een doorkijk naar 2030.

  http://veltenvecht.vertis.nl/

  Voorzetsel: uit

  • beleid uit de eerste ambtsperiode
  • beleid uit de laatste jaren
  • beleid uit de jaren tachtig
  • beleid uit het verleden

  Jeltsin heeft [...] de zege nu binnen bereik, maar zou dat niet mogen beschouwen als een blanco check om zijn beleid uit de eerste ambtsperiode voort te zetten.

  De Standaard,

  In beleidsplannen van de EU over Europees sociaal beleid uit de laatste jaren ligt de nadruk eenzijdig op betaalde arbeid zonder rekening te houden met andere verplichtingen en bezigheden van werkenden.

  Meppeler Courant,

  De sollicitatieplicht en versobering van de WW zijn maatregelen die het beleid uit de jaren tachtig ongedaan maken.

  de Volkskrant,

  Beleid ontstaat meestal niet in het luchtledige, maar het wordt gemaakt en gevoerd op basis van beleid uit het verleden.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  • beleid uit de beleidslijn
  • beleid uit het derde hoofdstuk
  • beleid uit de Startnota
  • beleid uit de Vierde nota Extra

  Het beleid uit de beleidslijn ruimte voor de rivier blijft vooralsnog toetsingskader voor ruimtelijke plannen.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  Beide sets afspraken worden tegen het licht gehouden, respectievelijk via de ijking van de Vinex-convenanten en de herijking van de uitvoeringsafspraken 2005-2010. Deze ijking en herijking zijn van wezenlijk belang voor een geleidelijke overgang van het beleid uit de Vierde nota Extra naar het nieuwe beleid.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  In deze paragraaf zal worden nagegaan in hoeverre de Startnota een antwoord geeft op de geconstateerde spanning in het denkschema achter het ruimtelijk mobiliteitsbeleid in de Vinex en Vinex-Actualisatie. De basis hiervoor is gelegen in een reconstructie van het beleid uit de Startnota.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Hoe verhouden de problemen uit het tweede hoofdstuk zich met het beleid uit het derde hoofdstuk.

  http://www.asva.nl/page.asp?page=73,

  (metonymisch gebruikt voor het beleid van de Europese Unie)
  • beleid uit Brussel

  Als er één sector is die veel te maken heeft met regelgeving en beleid uit Brussel dan is het wel de landbouw.

  http://www.eurofractie.nl/

  Voorzetsel: van

  (het meest aangetroffen in de combinatie beleid van de regering, gevolgd door beleid van de overheid)
  • het beleid van de banken
  • het beleid van een bedrijf
  • het beleid van het bestuur
  • het beleid van de bond
  • het beleid van de centrale banken
  • het beleid van de club
  • het beleid van het college
  • het beleid van een concern
  • het beleid van corporaties
  • het beleid van de directie
  • het beleid van het fonds
  • het beleid van gemeenten
  • het beleid van de gemeente
  • het beleid van het gemeentebestuur
  • het beleid van de hogeschool
  • het beleid van instanties
  • het beleid van instellingen
  • het beleid van de instelling
  • het beleid van justitie
  • het beleid van het kabinet
  • het beleid van de kerk
  • het beleid van de krant
  • het beleid van een land
  • het beleid van de lidstaten
  • het beleid van het ministerie
  • het beleid van een museum
  • het beleid van ondernemingen
  • het beleid van de onderneming
  • het beleid van een onderneming
  • het beleid van een organisatie
  • het beleid van overheden
  • het beleid van de overheid
  • het beleid van de partij
  • het beleid van de politie
  • het beleid van de procincie
  • het beleid van de redactie
  • het beleid van de regering
  • het beleid van een regering
  • het beleid van het rijk
  • het beleid van de rijksoverheid
  • het beleid van de school
  • het beleid van een school
  • het beleid van het schoolbestuur
  • het beleid van het stadsbestuur
  • het beleid van de uitgeverij
  • het beleid van de universiteit
  • het beleid van de vakbond
  • het beleid van de vereniging
  • het beleid van het ziekenhuis

  Er komt ook een consortiaal comité, dat bestaat uit vier of zes uitvoerende bestuurders en belast wordt met de uitwerking en uitvoering van het gemeenschappelijk beleid van de banken.

  De Standaard,

  Jacobs verwees naar zijn ervaringen in België op de jaarlijkse Dag van het Aandeel in Amsterdam. Daar pleitte hij tegen een grotere greep van de aandeelhouders op het beleid van een bedrijf, zoals in België, omdat dat sociale onrust zou kunnen creëren.

  De Standaard,

  Eens per jaar is er een ledenvergadering die het beleid van het bestuur controleert en beoordeelt.

  http://www.ver-thorbecke.nl/FPthorbecke.html

  Leden krijgen gelegenheid en worden uitgenodigd om mee te kunnen denken, praten en te beslissen over het beleid van de bond; een hoge kwaliteit en snelheid van de dienstverlening.

  http://www.hbbcnv.nl/index.asp

  In het rapport wordt tegelijkertijd het beleid van de centrale banken geprezen, die steeds in een vroeg stadium de monetaire teugels door renteverhogingen hebben aangehaald.

  NRC,

  Overal in het land wordt met veel respect over De Peddelaars gesproken. Dat heeft vooral te maken met het vooruitstrevende beleid van de club. De Peddelaars vervult in de Nederlandse wielerwereld een voortrekkersrol.

  Meppeler Courant,

  De kernvraag had natuurlijk moeten zijn of de PvdA-fractie het beleid van het college nog steunt, niet of de fractie via de PvdA-wethouders voldoende invloed in het college heeft.

  http://www.dsg.nl/logs/gl/index.php?p=164=1,

  Het is zeer ongebruikelijk dat grote aandeelhouders zo hard en openbaar aan de bel trekken over het beleid van een concern.

  ANP,

  De heer Druijff pleit verder voor een grotere rol van zonne-energie in het beleid van corporaties.

  http://www.zonnewarmte.nl/Brochures/passieve.html,

  Een grote certificaathouder kan bij Orco formeel geen invloed uitoefenen op het beleid van de directie.

  NRC,

  Het IMF zet zijn leden aan tot meer transparantie, maar ook over het eigen beleid van het fonds en over het advies dat aan leden gegeven wordt komt meer openheid.

  http://www.wereldwijd.be/archief/9909-069.htm,

  De jongeren hebben aan de hand van interviews met beleidsmakers en jongeren onderzocht in hoeverre jongeren worden betrokken bij het beleid van gemeenten.

  http://www.tilburg.nl/index_domein.asp?DOMEINID=29

  Als eerste wapenfeit wil de stichting een hoorzitting beleggen, waarop iedereen kan meepraten over 85 decibel, sluitingstijden, veiligheid in het uitgaansleven en het beleid van de gemeente.

  Dagblad van het Noorden,

  Protestcampagnes tegen het beleid van het gemeentebestuur van Sevilla om hele buurten 'op te knappen' zodat er alleen nog maar rijken terechtkunnen worden subtiel ondersteund door in elke hondedrol op straat een piepklein vlaggetje met het wapen van de gemeente te plaatsen.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  Ten eerste is er de academische raad, waarin het algemeen beleid van de hogeschool ter sprake komt. Studenten praten er onder andere mee over de organisatie van het academiejaar, bouwprojecten, de vaststelling en wijziging van de algemene onderwijs- en examenregeling en van het huishoudelijk reglement.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Handelswet_Bedrijfsk/Handelswet_Bedrijsk.pdf

  De start die gisteravond gemaakt werd, kenmerkt zich vooral door de samenwerking bij het beleid van een groot aantal instanties en instellingen.

  Meppeler Courant,

  Waar het vervolgens op aan komt, en helaas nog aan schort, is het beleid te laten resulteren in concrete en effectieve acties die de beleidsdoelen dichterbij brengen en die bovendien passen in het algehele beleid van de instelling.

  http://www.cinop.nl/public/nieuws/index.htm,

  Er moet meer samenhang komen in het beleid van politie en justitie enerzijds en de maatschappelijke opvang anderzijds als het gaat om de bejegening van dak- en thuislozen.

  http://www.e-stem.nl/

  Rutten voelde zich door de top van het ministerie van Financiën, waar juist Onno Ruding de scepter zwaaide, ernstig gepasseerd en noodde op EZ een delegatie journalisten voor een 'achtergrondgesprek' over de 'ongehoorde onbesuisdheid' van het financieel-economisch beleid van het kabinet.

  http://www.groene.nl/1999/42/pv_ambtenaren.html,

  "Ik heb nooit de NG Kerk zelf verworpen, maar wel het beleid van de kerk om de ideologie en het systeem van de apartheid te rechtvaardigen."

  NRC,

  Ook zorgvuldig gecontroleerde informatie blijkt wel eens verkeerd. Het is het beleid van de krant om dat desgevallend recht te zetten.

  De Standaard,

  Zwarte beleggingen die in de ogen van gewone beleggers onlogisch zijn, kunnen de wisselkoers en het rentepeil beïnvloeden, en op die manier het financieel-economische beleid van een land destabiliseren.

  De Standaard,

  De werkzaamheden van het IMF hebben betrekking op het internationaal toezicht op het economisch beleid van de lidstaten (momenteel 182).

  http://www.bnb.be/Sg/Nl/Missions/21_9n.htm

  Voor de ontwikkeling van een duurzame, veilige en transparante land- en tuinbouw en een aantrekkelijke groene ruimte is het nodig dat innovatie een vaste plaats krijgt in het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

  http://www.xpin.nl/nieuws/archief.php?id=27,

  Daar waar sterke educatieve afdelingen zijn, hoor je conservatoren soms zuchten onder het juk van de educatieve eisen die aan hun tentoonstellingen worden gesteld. Maar dat hoeft helemaal niet nodig te zijn, wanneer educatie maar het leidend principe zou zijn in het hele beleid van een museum.

  http://www.minocw.nl/cultuur/doc/vdwaal.doc,

  Sedgwick Noble Lowndes bracht de regels en gebruiken in kaart van het beleid van ondernemingen die vanuit Nederland personeel uitzenden.

  NRC,

  Moraal van het verhaal: wie zijn werknemers wil motiveren, hen bij het beleid van de onderneming betrekken en hen in het financieel resultaat van de onderneming geïnteresseerd maken, hoeft - in de huidige stand van de wetgeving - niet veel hulp van de wetgever te verwachten, noch op sociaal, noch op fiskaal gebied.

  De Standaard,

  Wie in het buitenland het beleid van een onderneming wil aanvechten moet daarvoor naar de 'gewone' rechter en de ondernemer betichten van een onrechtmatige daad.

  NRC,

  Bij het ontwerpen van de architectuur van de informatievoorziening trachten we de informatievoorziening zodanig in te richten, dat het (strategisch) beleid van een organisatie optimaal wordt ondersteund.

  http://www.serc.nl/lac/LAC-2001/ lac-2000/3-realisatie/ervaringen.doc,

  Beleid is hier breed opgevat: het gaat niet alleen om beleid van overheden (nationaal, provinciaal, lokaal), ook om dat van andere spelers: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties.

  http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

  Officier van justitie J. Spee, landelijk coördinator verkeershandhaving, had tijdens de rechtszitting 2.000 gulden geëist en een voorwaardelijke celstraf van vier weken. De rechter in Middelburg vond echter dat het beleid van de overheid op dit gebied te onduidelijk is.

  NRC,

  Binnen het ANC heb je een moeilijk identificeerbare kliek, een groep mensen die aan de touwtjes trekt en die een beleid probeert door te drukken. En een van hun agendapunten is duidelijk de dominantie van het Engels. Al gaat dat in tegen het openlijk beleden beleid van de partij.

  De Standaard,

  De korpsbeheerder had in reactie op enkele nadere vragen van de Nationale ombudsman onder meer aangegeven dat het conform het beleid van de politie van het bureau Ganzenhoef was om een overtreding van de APV niet op straat af te wikkelen maar de verdachte naar het politiebureau over te brengen.

  http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

  Centraal uitgangspunt is de verhoging van de betrokkenheid van de provincieraad bij de uittekening van het economisch beleid van de provincie zodat de bestuurlijke en politieke legitimiteit van het Limburgs economisch beleid wordt vergroot.

  http://www.limburg.be/deputatie/vandeput2001_002.pdf

  De directie noch de commerciële dienst mengen zich in het beleid van de redactie, die zich door de structuren binnen het bedrijf voldoende veilig acht tegen elke invloed.

  http://users.telenet.be/tdv/thesis/5.html

  Afrikaanse kranten prezen het beleid van de regering, dat ervoor gezorgd zou hebben dat de zwarten geen deel van de blanke gemeenschap meer wilden vormen, maar zich naar binnen keerde.

  http://www.histocasa.nl/content/artikelen/print/intellectueel.shtml,

  "Wat is een gezond economisch beleid van een regering?"

  http://www.alforto.nl/index.html?ontwikhlp.html

  VVD/Gemeentebelang constateert dat het ruimtelijk beleid van het rijk en de provincie Overijssel als het gaat om ruimte voor economische activiteiten vaak in strijd is met de belangen van het bedrijfsleven.

  http://www.vvdgb.club.tip.nl/,

  Tijdens het debat met zijn collega's Jacques Wallage (PvdA), Enneüs Heerma (CDA) en Gerrit-Jan Wolffensperger (D66) maakte Frits Bolkestein zich kwaad over instanties die het beleid van de rijksoverheid dwarsbomen.

  NRC,

  Zo moet de directeur het pedagogisch beleid van de school blijven bepalen en moet de klasleraar verantwoordelijk blijven voor de leerlingen in zijn/haar klas.

  http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

  Nu het beleid van een school steeds meer plaatselijk wordt bepaald, moeten ook de vakbonden er van afzien alles vanuit Brussel te willen regelen.

  De Standaard,

  De Wet medezeggenschap onderwijs geeft ouders, leerlingen en personeel de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van het schoolbestuur.

  http://www.vvdgb.club.tip.nl/,

  Bordeeleigenaars en andere bewoners protesteerden er nog eens tegen het beleid van het stadsbestuur, dat de gedoogzone voor prostitutie in het Schipperskwartier inkrimpt van zeventien tot drie straten.

  http://www.bordello.be/pers.htm,

  Volgens het modelredactiestatuut is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de leiding van de redactie en voor de inhoud van de krant. Over een aantal onderwerpen moet hij echter overleg plegen met de directie, als verantwoordelijke voor het commerciële beleid van de uitgeverij.

  http://users.telenet.be/tdv/thesis/1.html,

  De studenten kunnen mee het beleid van de universiteit bepalen.

  http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

  Opkomen voor de belangen van werklozen kan echter niet langer zonder hen massaal te betrekken in het dagelijkse beleid van de vakbond, vindt Van Geertsom.

  De Standaard,

  Het zal velen verbazen, maar de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ontvangt absoluut géén overheidssteun. Het geld dat de vereniging besteedt aan voorlichting, opvang, campagnes en personeel wordt bijeengebracht uit giften en contributies van de 135.000 leden. Die leden bepalen tevens het beleid van de vereniging.

  NRC,

  De cliëntenraad werkt aan de hand van een werkplan: Het kritisch volgen van het beleid van het ziekenhuis en hierover meedenken.

  http://www.duinenbosch.nl/

  • het beleid van de bestuurders
  • het beleid van de bondscoach
  • het beleid van de burgemeester
  • het beleid van de directeur
  • het beleid van de koning
  • het beleid van de minister
  • het beleid van een minister
  • het beleid van de premier
  • het beleid van de president
  • het beleid van de rechter

  Mr. J. van der Does, de advocaat van de bestuurders en commissarissen, is "redelijk gelukkig" met de uitkomst, met name omdat de Ondernemingskamer geen uitspraak doet over de vraag of er gegronde reden is om aan het beleid van de bestuurders te twijfelen.

  NRC,

  Dat er zoveel donkere voetballers in het Nederlands elftal spelen, heeft misschien wel te maken met het selectieve beleid van de bondscoach.

  NRC,

  Het zal duidelijk zijn, dat het beleid [...] afgestemd moet worden op het beleid van de burgemeester inzake ontheffing openings- en sluitingstijden.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  Die praktijk is in de acht musea voor moderne kunst gebaseerd op dezelfde twee pijlers: de al in het museum aanwezige collectie en het beleid van de directeur.

  NRC,

  Marokko en Israël onderhouden al ruim twee jaar verkapte diplomatieke banden via "handelsvertegenwoordigingen" in elkaars hoofdsteden. Dit kost koning Hassan scherpe kritiek in fundamentalistische kringen. Speciaal uit de omgeving van de radicale beweging van Abdesalam Yasin. Die beschouwt het beleid van de koning als het voornaamste obstakel voor de groei van het fundamentalisme in Marokko.

  De Standaard,

  Van Heemst deed zijn oproep aan de minister naar aanleiding van een brief van de Haagse burgemeester Deetman aan de Tweede Kamer. Daarin haalde Deetman ongemeen fel uit naar het beleid van de minister.

  Haagsche Courant,

  De Rekenkamer doet ook onderzoek naar de vraag of het beleid van een minister wel echt werkt, dus of het beleid doeltreffend is geweest.

  http://www.rekenkamer.nl/

  Vooral het Turkse leger, dat zich beschouwt als hoeder van het seculiere Turkije naar de geest van Kemal Ataturk, is bezorgd over het beleid van de premier.

  De Standaard,

  Ook een van Jeltsins adviseurs distantieerde zich gisteren van het beleid van de president.

  NRC,

  De rechterlijke "bias" of het beleid van de rechter. In de burgerlijke processen, waarin het meestal gaat om zakelijke belangen, doch ook in strafrechtelijke, is er in vele gevallen plaats voor wat men genoemd heeft: het beleid van de rechter. Men kan zo bijv. voor de vraag staan of op aanvraag van een verdachte een teevee-uitzending kan worden verboden, omdat daardoor zijn belang en vooral zijn recht op verdediging zou kunnen geschaad worden. In dit geval ziet men het mogelijke conflict van wat fundamentele rechten van de mens worden genoemd: n.l. het recht op een eerlijk proces met een ander recht: de vrijheid van opinie-uiting of persvrijheid.

  http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

  • het beleid van haar echtgenoot
  • het beleid van haar man
  • het beleid van haar voorganger
  • het beleid van haar werkgever
  • het beleid van mijn voorgangers
  • het beleid van zijn voorganger

  Algemeen wordt aangenomen dat Markovic een sterke invloed heeft op Milosevic. Sinds het begin van de betogingen, twee maanden geleden, roept ze op tot een krachtig optreden ertegen. Haar eerste waarschuwing, midden december, voor een burgeroorlog werd kort daarop gevolgd door een harder optreden van de oproerpolitie en door een uit de hand gelopen tegenbetoging van aanhangers van Milosevic en van zijn Socialistische Partij. Markovic' commentaren liepen de voorbije jaren al vaker vooruit op belangrijke wendingen in het beleid van haar echtgenoot.

  De Standaard,

  Hillary had in haar krantenrubriek op 4 juni zelf al over Eleonor Roosevelt gesproken. Ze noemde haar voorgangster iemand "waarmee ze graag persoonlijk zou kunnen spreken over de rol van presidentsvrouwe". Eleonor was net als Hillary een sterke vrouw, die veel invloed uitoefende op het beleid van haar man, zij het dat ze misschien iets meer achter de schermen opereerde.

  De Standaard,

  Als de Kamer het voorstel van Schmitz afwijst, wordt de staatssecretaris de dupe van het dubbelzinnige beleid van haar voorganger.

  NRC,

  Het komt niet meer goed tussen Thuiszorg Drenthe en L. H.-P. die in juni in een paginagroot artikel in deze krant het beleid van haar werkgever hekelde.

  Meppeler Courant,

  "Toen ik intendant werd van de KNS, werd ik afgestraft voor het beleid van mijn voorgangers."

  De Standaard,

  Cimoszewicz zei als premier het beleid van zijn voorganger Oleksy in grote lijnen op de oude voet te zullen voortzetten, maar liet doorschemeren sterker de nadruk te zullen leggen op de handhaving van de openbare orde in Polen.

  De Standaard,

  • een, het beleid van begrotingsdiscipline
  • een, het beleid van beperking van de overheidstekorten
  • een, het beleid van bezuinigingen
  • een, het beleid van commercialisering
  • een, het beleid van deregulering
  • een, het beleid van duurzame ontwikkeling
  • een, het beleid van lage inflatie
  • een, het beleid van liberalisering
  • een, het beleid van loonmatiging
  • een, het beleid van privatisering
  • een, het beleid van tabakspreventie

  Maar de vele acties van de jongste dagen en de peilingen onderstrepen hoe de kloof groeit tussen het bewind en de publieke opinie die het beleid van begrotingsdiscipline en bezuinigingen de schuld geeft voor de amechtige economie en de hoge werkloosheid.

  De Standaard,

  Als gevolg van het beleid van privatisering, deregulering en commercialisering neemt zowel nationaal, maar zeker ook internationaal de ongelijkheid in inkomen en beloning steeds groteskere vormen aan.

  http://www.stopdeuitverkoop.nl/manifest.html,

  Het gebruik van flexibiliteitsmechanismen kadert in een beleid van duurzame ontwikkeling.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  De Kommissie beschuldigt de betrokken landen er niet van bewust een waardevermindering na te streven om zo hun exportindustrie een handje toe te steken. Ze ziet in die waardeverminderingen wel een bewijs dat die landen in onvoldoende mate een ortodox beleid van lage inflatie en beperking van de overheidstekorten voeren.

  De Standaard,

  In dezelfde geest heeft het beleid van liberalisering van voorheen monopolistische sectoren er in belangrijke mate toe bijgedragen dat het toepassingsgebied van het concurrentierecht aanzienlijk werd uitgebreid.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Voor die uitbreiding van werkgelegenheid blijft het noodzakelijk om een beleid van loonmatiging te voeren, vindt CNV-coördinator Van der Knaap.

  NRC,

  De wetgeving rond het roken in de schoolomgeving dient aangevuld te worden door een actief beleid van tabakspreventie.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  • zijn beleid van de afgelopen jaren
  • het beleid van de afgelopen vijftien jaar
  • het beleid van de laatste decennia
  • het beleid van de laatste jaren
  • het beleid van de volgende jaren

  Dat Lierse beter doet dan alle andere Belgische clubs en voor zijn beleid van de afgelopen jaren een landstitel verdient, bewijst ook de selectie van Georges Leekens voor de WK-interland, volgende zaterdag in Cardiff tegen Wales.

  De Standaard,

  Op nogal wat terreinen lijkt momenteel een breuk te worden geforceerd met het beleid van de afgelopen vijftien jaar, waarin sterk bezuinigd is op allerlei collectieve voorzieningen.

  http://www.volkshogeschool.nl/studie/Educatie%20als%20animatie/spierts.htm

  Weliswaar staat juist de groep van laagstbetaalden op de arbeidsmarkt in concurrentie met migranten, maar beide groepen zijn het slachtoffer van het verkeerde beleid van de laatste decennia.

  http://www.dataweb.nl/~cool/SLF/Artikelen/aanpakwl.html,

  De benoeming van dr. Hans Locher tot directeur zal bij het Haags Gemeentemuseum niet leiden tot een breuk in het beleid van de laatste jaren.

  Meppeler Courant,

  Het beleid van de volgende jaren zal gebaseerd worden op een analyse van de film in België, in Europa.

  http://www.vaf.be/uploaded_images/verslag%20vergadering%20Overlegcomit%C3%A9%20140303.doc,

  • een, het beleid van China
  • een, het beleid van Duitsland
  • een, het beleid van Europa
  • een, het beleid van Frankrijk
  • een, het beleid van Japan
  • een, het beleid van Nederland
  • een, het beleid van Rusland
  • een, het beleid van de Verenigde Staten
  • een, het beleid van de Vlaamse Gemeenschap
  • een, het beleid van de VS

  Amerikaanse experts en diplomaten verwachten over het algemeen weinig veranderingen in het beleid van China, zowel intern als extern.

  De Standaard,

  De EMI-voorzitter weet ook de onrust tussen de sleutelvaluta's D-mark, dollar en yen aan een gebrek aan coördinatie tussen het economische, financiële en monetaire beleid van Duitsland, de VS en Japan.

  NRC,

  Doelstellingen als culturele diversiteit, redactionele onafhankelijkheid, kwaliteit, zelfstandigheid en een scheiding van commerciële en programmatische belangen worden voor de Europese omroepsector niet alleen met de mond beleden, maar spelen een te geringe rol in het beleid van Europa gericht op de stimulering van de Europese audiovisuele markt.

  http://www.cvdm.nl/pages/home.asp?

  Zaterdag had Christopher het beleid van Frankrijk ten opzichte van zijn voormalige Afrikaanse koloniën gehekeld.

  De Standaard,

  In het buitenlandse beleid van Nederland staan onze economische belangen te vaak voorop.

  http://www.groenlinks.nl/

  "Als de media de betekenis van de uitspraken van de militaire attaché goed hebben weergegeven, dan is het zijn persoonlijk standpunt. Het weerspiegelt niet het officiële beleid van Rusland", aldus Kozyrev.

  De Standaard,

  China is dan lang geen supermacht, toch is het duidelijk dat het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten een dam optrekt rond de Chinese invloedsuitbreiding in Azië.

  http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=177,

  De gevangenisdirecties vragen om een beleid van de Vlaamse Gemeenschap.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

  • een beleid van de provincie Vlaams-Brabant
  • het beleid van de provincie Overijssel

  Het beleid 'Vlaams karakter' is een specifiek beleid van de provincie Vlaams-Brabant.

  http://www.vlaamsbrabant.be/taken/

  Willem Fledderus uit Giethoorn is één van de felle tegenstanders tegen het gebiedsgericht beleid van de provincie Overijssel.

  Meppeler Courant,

  (metonymisch gebruikt voor het politieke beleid van landen en, zoals in het beleid van Brussel, voor dat van de Europese Unie)
  • het beleid van Brussel
  • het beleid van Den Haag
  • het beleid van Dublin
  • het beleid van Parijs
  • het beleid van Peking
  • het beleid van Washington

  Tot in de jaren '60 was het buitenlands beleid van Dublin erop gericht zo veel mogelijk los te komen van Groot-Brittannië.

  De Standaard,

  Slechte regels volgens de vissers, die zich slachtoffer voelden van het beleid van Den Haag en Brussel.

  De Standaard,

  Het beleid van Parijs ten aanzien van Zaïre geeft aanleiding tot foute commentaren, luidde het.

  De Standaard,

  De meeste buitenlandse waarnemers verwachten niet dat Dengs verdwijning in de onmiddellijke toekomst veel aan het binnen- en buitenlands beleid van Peking zal veranderen.

  De Standaard,

  Hij hoopt dat Albrights aanstelling tot minister van Buitenlandse Zaken het buitenlands beleid van Washington ten aanzien van Irak zal wijzigen.

  De Standaard,

  • het beleid van de gemeente Amsterdam
  • het beleid van de gemeente Tilburg
  • het beleid van de stad Leuven

  De supporters hekelen het strenge beleid van de gemeente Amsterdam.

  Het Parool,

  Het beleid van de gemeente Tilburg is er volgens een woordvoerder op gericht zelf te bepalen wie welke woningen op een bepaalde plaats en manier mag bouwen.

  NRC,

  Binnen deze impulsgebieden liggen een aantal aandachtswijken die opgenomen zijn in het beleid van de stad Leuven rond kansarmoede.

  http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg25/veto2524/kdreskad.html,

  • het beleid van de PvdA
  • het beleid van het Vlaams Blok
  • het beleid van de Conservatieven
  • het beleid van de Republikeinen

  Balkenende haalde fors uit naar het sociale beleid van de PvdA.

  Reformatorisch Dagblad,

  "Je moet oppassen dat je niet bezig bent met het beleid van het Vlaams Blok uit te voeren", zegt JS-leider Casaer.

  De Standaard,

  De Britse pers trok gelijkenissen met Margaret Thatcher's bewering dat God het beleid van de Conservatieven steunde dat erop gericht is de welvaart van bedrijven en individuen te verhogen.

  De Standaard,

  Het beleid van de Republikeinen om hun partij open te stellen voor verschillende mensen, geloofsovertuigingen en opvattingen verdedigde Dole kort en krachtig.

  De Standaard,

  • het beleid van Bush
  • het beleid van Clinton
  • het beleid van Gaddafi
  • het beleid van koning Willem I
  • het beleid van Lodewijk Napoleon
  • het beleid van Mitterrand
  • het beleid van Netelenbos
  • het beleid van Sjaak Troost

  Clinton had tijdens de verkiezingsstrijd grote kritiek gehad op het afzijdige beleid van Bush.

  http://www.atlcom.nl/,

  Het joodse stemgedrag zal weinig variëren gezien het pro-Israëlische beleid van Clinton.

  De Standaard,

  Het anti-Westerse beleid van Gaddafi blijft onverminderd populair onder de bevolking.

  NRC,

  Het beleid van koning Willem I stond daarom op een dubbele manier in het teken van natievorming; zowel binnen de Noordelijke Nederlanden als tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden moest aan de vorming van de natie worden gewerkt.

  http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

  Het beleid van Lodewijk Napoleon vormde een inspiratiebron voor de latere koning Willem I.

  http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

  Het aantal kritische werken dat over het veertienjarig beleid van Mitterrand is geschreven, over de duistere periodes in zijn loopbaan en over zijn dubieuze konnekties, zal de bibliografie rond De Gaulle waarschijnlijk nu al benaderen.

  De Standaard,

  Minister Netelenbos (Verkeer) heeft Schiphol opgedragen op zeer korte termijn maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast. Als de luchthaven niets doet, worden de normen bij Nieuw-Vennep binnenkort overschreden. Netelenbos heeft Schiphol schriftelijk laten weten dat niet te zullen tolereren. Ze legt dan een boete op. De sanctie maakt deel uit van het nieuwe beleid van Netelenbos, waarin geen plaats meer is voor gedogen van geluidsoverlast.

  ANP,

  Feyenoord kampt nu nog met de naweeën van het beleid van Sjaak Troost, die afgelopen zomer de honneurs tijdelijk waarnam na het vertrek van technisch directeur Martin van Geel. Doordat Troost met lucratieve contracten strooide, is de financiële lat omhoog gegaan in De Kuip, weet clubwatcher Martijn Krabbendam.

  https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/929733/beleid-sintersjaak-breekt-feyenoord-op-zes-ton-voor-kelly-is-nu-minimumbedrag-.html,

  • het beleid van minister Baldewijns
  • het beleid van minister Borst
  • het beleid van minister Melkert
  • het beleid van minister Pronk
  • het beleid van minister Vande Lanotte
  • het beleid van premier Berlusconi
  • het beleid van premier Dehaene
  • het beleid van premier Wim Kok
  • het beleid van president Alberto Fujimori
  • het beleid van president Clinton
  • het beleid van president Gonzalo Sanchez de Losada
  • het beleid van staatssecretaris Netelenbos

  Het opmaken van een structuurplan Vlaanderen waarbij alle menselijke activiteiten (wonen, slapen, landbouw,...) een ruimtelijke invulling gegeven wordt, kreeg een nieuw impuls onder het beleid van minister Baldewijns.

  De Standaard,

  In de nadagen van het tweede paarse kabinet, toen het maatschappelijk draagvlak voor die coalitie al de nodige barsten vertoonde, werden veel pijlen gericht op het beleid van minister Borst.

  http://www.luce.nl/nieuws/publicaties/sd602-verbakel,

  Er valt veel aan te merken op het beleid van minister Melkert van sociale zaken.

  NRC,

  De initiatiefnemers van het symposium vinden dat beleid van minister Pronk (Milieu) onnodig duur en niet efficiënt.

  ANP,

  Opvallend rustig trekt Vanderslycke van leer tegen het "toenemend egoïsme" in de westerse wereld. Hij haalt scherp uit naar het Belgische asielbeleid. "Toch is dit niet alleen het beleid van minister Vande Lanotte of van de federale regering."

  De Standaard,

  Commissaris Gambrini had een charter naar Albanië klaarstaan, en het vliegtuig moest vol. Dat paste nu in het beleid van premier Berlusconi, dat hij in de krant zelf omschreef als 'de strijd van de legers van het goede tegen de krachten van het kwade'.

  Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

  De PRL-voorzitter viel slechts heel even het beleid van premier Dehaene aan, die de schuld kreeg van een falende sociale zekerheid, hoge werkloosheid en stijgend aantal faillissementen.

  De Standaard,

  De opkomst van Pim Fortuyn is mede het gevolg van het zwakke beleid van premier Wim Kok. Dat zei oud-VVD-leider en eurocommissaris Frits Bolkestein gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in Noordwijk.

  Het Parool,

  De gijzelnemers in de Japanse ambassade in Peru zeiden een Japans doel te hebben gekozen uit protest tegen Tokyo's steun aan het economisch beleid van president Alberto Fujimori.

  De Standaard,

  Van zodra het duidelijk werd dat Iraakse troepen een van de twee Koerdische facties waren bijgesprongen, sprak de Republikeinse kandidaat Dole een rituele veroordeling uit van het "zwakke" buitenlandse beleid van president Clinton.

  De Standaard,

  In de hoofdstad manifesteerden ook duizenden arbeiders uit solidariteit met de Indiaanse eisen tot landhervorming, en uit protest tegen het economisch beleid van president Gonzalo Sanchez de Losada.

  De Standaard,

  E.J. Bomhoff kritiseerde afgelopen maandag in zijn column het beleid van staatsecretaris Netelenbos om meer vrouwen in de schoolleiding te krijgen en de vorming van 'brede' scholengemeenschappen te stimuleren.

  NRC,

  • het beleid van de Europese Commissie
  • het beleid van de Europese Unie
  • het beleid van De Nederlandsche Bank
  • het beleid van de Verenigde Naties

  Het beleid van de Europese Commissie is er op gericht om de bestaande zogeheten 'alternatieve' telecommunicatie-infrastructuur, zoals de kabelnetten, de komende jaren open te stellen voor allerlei toepassingen.

  NRC,

  Een van die dubbelzinnigheden in het beleid van de Europese Unie (EU) betreft de internationale waarnemers, die toezien op schendingen van de mensenrechten in Ruanda en Burundi.

  De Standaard,

  Het is een erkenning voor het standvastige beleid van De Nederlandsche Bank dat de gulden in alles behalve naam en verschijning over één kam wordt geschoren met de Duitse munt.

  NRC,

  "Ik denk dat het beleid van de Verenigde Naties tegenover de Bosnische regering fout is."

  NRC,

  • het beleid van Ajax
  • het beleid van Albert Heijn
  • het beleid van Heijmans
  • het beleid van Shell

  Manager Arnesen: "Ik wil me niet met het beleid van Ajax bemoeien."

  NRC,

  Het landelijk beleid van Albert Heijn volgend, zal de supermarkt aan de Grote Akkerstraat binnenkort van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds open zijn.

  Meppeler Courant,

  Het beleid van Heijmans is er expliciet op gericht om te groeien.

  http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

  In hetzelfde jaar kraakten Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties het beleid van Shell in Nigeria.

  Intermediair,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselbepaling ingeleid door vanuit)
  • beleid vanuit de commissies
  • beleid vanuit een organisatie

  "Grote uitdagingen", zei De Backer gisteren nog. "Niet enkel voor mezelf maar ook voor de andere mensen die het nieuwe beleid vanuit de diverse commissies moeten uittekenen."

  De Standaard,

  De heersende onduidelijk moet [...] plaatsmaken voor een duidelijk en doorzichtig beleid vanuit een internationale overkoepelende organisatie.

  http://www.2cycle.be/wielerliefhebbers.php?artikelID=4

  • beleid vanuit een duidelijke visie
  • beleid vanuit verschillende invalshoeken

  In feite hebben we grote behoefte aan een Europees beleid vanuit een duidelijke visie, vindt Arie Oostlander.

  http://www.oostlander.net/

  De ene Belgische/Vlaamse kust op ons grondgebied plaatst de Provincie voor een bijzondere verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat de kust een aantal essentiële functies van bovenlokaal en Vlaams belang vervult (o.a. kustwering, natuur, toerisme, zeehavens), maar ook en vooral omdat er behoefte is aan een afstemming en integratie van beleid vanuit verschillende sectorale invalshoeken.

  http://www.west-vlaanderen.be/xca/pwv/_NL/Bestuur%26Regio/provinciebestuur/provinciebestuur?$SESSIONID$=34455138198194381,

  (metonymisch gebruikt voor Nederlands beleid)
  • beleid vanuit Den Haag

  Er wordt al lange tijd nieuw beleid vanuit Den Haag verwacht.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: overig

  (met een voorzetselgroep ingeleid door volgens)
  • beleid volgens een categorie
  • beleid volgens een deel van een groep
  • beleid volgens doelgroep

  Een categoriaal beleid is een beleid volgens doelgroep, een categorie of deel van een groep met een bepaald, gemeenschappelijk kenmerk.

  http://www.mijnplan.be/onthaal/jeugdbeleid.html

  Voorzetsel: voor

  • beleid voor afvalpreventie
  • beleid voor beeldende kunst
  • beleid voor bestrijding van mensenhandel
  • beleid voor bodembeheer
  • beleid voor economie
  • beleid voor energievoorziening
  • beleid voor de geestelijke gezondheidszorg
  • beleid voor gelijke kansen
  • beleid voor gezondheidszorg
  • beleid voor de grote steden
  • beleid voor landbouw
  • beleid voor leesbevordering
  • beleid voor de mensenrechten
  • beleid voor natuur
  • beleid voor ontwikkelingssamenwerking
  • beleid voor de ouderenzorg
  • beleid voor recreatie
  • beleid voor verkeersveiligheid
  • beleid voor visserij
  • beleid voor (alternatief) waterbeleid
  • beleid voor werkgelegenheid

  Het akkoord met de farmaceutische sektor past in een beleid voor afvalpreventie, dat minister Kelchtermans voor diverse sektoren wil voeren.

  De Standaard,

  De fracties hebben zich eerder uitgesproken voor een voortzetting van een actief beleid voor beeldende kunst in Meppel.

  Meppeler Courant,

  Bovenop de besluiten en opmerkingen die wij bij de vorige punten hebben vermeld, willen wij in dit besluit eveneens wijzen op de lacunes en het gebrek aan middelen in het sociaal beleid in de prostitutiesector in het algemeen en op de te geringe aandacht voor het humanitaire luik van het beleid voor de bestrijding van de mensenhandel.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  Belangrijke impulsen en bijdragen zijn geleverd bij de voorbereiding van het beleid voor actief bodembeheer.

  http://www.waterland.net/akwa/,

  Nu de EMU van start is gegaan en de gulden moet wijken voor de euro, is het in de komende periode van groot belang om zorg te dragen voor een solide Europese munt. In dit kader zullen wij [...] bepleiten dat het beleid voor economie en werkgelegenheid door de lidstaten zo goed mogelijk wordt afgestemd op de specifieke behoeften op het niveau van lidstaten en regio's.

  http://www.eurofractie.nl/

  Thans houden vooral zowel de ministeries van EZ als van VROM zich bezig met beleid voor de energievoorziening.

  http://www.xs4all.nl/~aer/adv992.html#Inhoudsopgave,

  Op grond van onderzoek naar de uitvoering van het decentrale ouderen- en gehandicaptenbeleid zijn in de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 enige verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de uitvoering van het beleid voor de geestelijke gezondheidszorg.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah158/nl/samenvatting.htm,

  "Op het gebied van het beleid voor gelijke kansen heerst algemeen het gevoel dat de antwoorden van de commissaris laten zien dat hij niet in staat is de taken die met deze opdracht samenhangen naar behoren uit te voeren."

  NRC,

  Een efficiënt beleid voor gezondheidszorg moet geïntegreerd zijn in een 'gezond' maatschappelijk beleid.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  Emmen hoort thuis op de lijst van gemeenten waarop het kabinet zijn beleid voor de grote steden richt.

  Meppeler Courant,

  Met name implementatie van de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling zal gevolgen hebben voor het nationaal ruimtelijk beleid voor landbouw, natuur, recreatie en visserij.

  http://www.rlg.nl/adviesframe.html,

  De Taalunie wil onderzoeken hoe Nederland en Vlaanderen, meer dan tot nu toe het geval is, gemeenschappelijk beleid voor leesbevordering kunnen voeren.

  http://www.taalunie.org/_/publicaties/default.html

  Nederlandse beleid voor de mensenrechten in Indonesië munt uit door dubbelzinnigheid en incongruentie.

  NRC,

  Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen jaren grondig gewijzigd om de effectiviteit te vergroten.

  http://www.minbuza.nl/OriginalDocuments/c_10114.pdf,

  Er moet een regionaal beleid voor de ouderenzorg ontwikkeld worden op de terreinen kwaliteit en toegankelijkheid.

  http://www.anbo.nl/

  Tot slot wijst het EP op het belang van de milieucomponent van een beleid voor verkeersveiligheid.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  Actieve ondersteuning vanuit het beleid voor alternatief waterbeleid. Een coherent en duurzaam geïntegreerd waterbeleid moet ook nieuwe alternatieven inzake waterbevoorrading op een actieve wijze begeleiden.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/water/pdf/waterbeheer/9.pdf.

  • beleid voor gebieden
  • beleid voor (alle) landen
  • beleid voor (alle) lidstaten
  • beleid voor regio's

  In het streekplan merkt de provincie de contouren aan als concrete beleidsbeslissingen. Het beleid voor de gebieden met rode contouren moet, wanneer deze eenmaal zijn getrokken, spoedig worden verwerkt in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  De wisselmarkt tussen die munten wordt afgeschaft, en de op te richten Europese centrale bank voert dan het monetaire beleid voor alle deelnemende landen.

  De Standaard,

  De verscheidenheid in historische ontwikkeling en vormgeving van sociale stelsels in de lidstaten, alsmede het verschil in welvaartsniveau, is te groot om een Europese Sociale Unie met een uniform sociaal beleid voor alle lidstaten te kunnen realiseren.

  http://www.eurofractie.nl/

  In de brochure wordt het Europese beleid voor de regio's beschreven, de gedachten waarop dit beleid stoelt en de instrumenten die de Europese Unie hiervoor inzet.

  Meppeler Courant,

  • beleid voor bedrijven
  • beleid voor (alle) sectoren
  • beleid voor de vissector
  • beleid voor de zorgsector

  Onder de knop Health Care Abroad vindt u informatie over een verantwoord medisch beleid voor bedrijven die frequent werknemers uitzenden naar landen met gezondheidsrisico’s.

  http://www.havenziekenhuis.nl/

  Martens zegt dat het cultuurbudget van de Vlaamse Gemeenschap in zijn geheel met tien procent moet stijgen om een degelijk beleid voor alle sectoren te kunnen voeren.

  De Standaard,

  Het leeuwendeel van het beleid voor de Nederlandse vissector vloeit [...] voort uit internationale afspraken.

  http://www.pvis.nl/

  Tot die conclusie komt het onderzoeks- en adviesbureau Prismant, dat zich hardop afvraagt waar het beleid voor de zorgsector op dit moment op gebaseerd wordt.

  De Limburger,

  • beleid voor (heel) Nederland
  • beleid voor Schotland
  • beleid voor Wales
  • beleid voor Noordwest-Overijssel

  De bestuurders verwachten met een regiogebonden aanpak maatwerk te kunnen leveren, dat met een algemeen beleid voor heel Nederland niet haalbaar zou zijn.

  Meppeler Courant,

  Zelfs The Economist beveelt de Britse overheid aan een gedifferentieerd beleid voor Schotland, Wales, enzovoort mogelijk te maken.

  De Standaard,

  De kleine kernen, die vallen binnen het gebiedsgerichte beleid voor Noordwest-Overijssel, vinden de voorwaarden voor overleg dat de bestuurlijke overleggroep wilde aangaan, onvoldoende.

  Meppeler Courant,

  • beleid voor de komende jaren
  • beleid voor de komende tien jaar
  • beleid voor de middellange termijn
  • beleid voor de toekomst
  • beleid voor de duur van de regeerperiode
  • beleid voor de komende kabinetsperiode

  Een nota waarin het beleid voor de komende jaren aan de orde wordt gesteld over diverse facetten van het begrip 'cultuur in Oisterwijk'.

  http://www.do.nl/nieuwsklok/w0426.htm,

  In het Beheer- en Inrichtingsplan zetten we het beleid voor de komende tien jaar uit ten aanzien van natuur, recreatie, communicatie, educatie en onderzoek.

  http://www.google.nl/search?q=cache:sD-cMiC53OMJ:www.pwn.nl/NR/rdonlyres/35DF3984-CE65-4BE2-8967-41DE6CE46510/0/BIPbrochure2.pdf+duinlandschappen+site:.nl=nl=lang_nl,

  "Over het macro-economisch beleid voor de middellange termijn”, aldus luidde de titel van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Staathuishoudkunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool op 2 november 1967 door dr. F.W. Rutten.

  http://www.few.eur.nl/few/research/pubs/ocfeb/documents/pp0001.pdf,

  'De overheid geeft de landbouw geen houvast, er is geen duidelijk beleid voor de toekomst', aldus Bethlehem.

  Meppeler Courant,

  Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnota/sport.pdf,

  Binnen de vakcentrale CNV is alsnog een conflict gerezen over het advies van de Sociaal-Economische Raad over het beleid voor de komende kabinetsperiode.

  NRC,

  • beleid voor allochtonen
  • beleid voor asielzoekers
  • beleid voor (alle) burgers
  • beleid voor gedetineerden
  • beleid voor gehandicapten
  • beleid voor de jeugd
  • beleid voor jongeren
  • beleid voor kansarmen
  • beleid voor mensen met een (lichamelijke
  • beleid voor verstandelijke) handicap
  • beleid voor migranten
  • beleid voor ouderen

  Hij is ook deeltijds ambtenaar op het departement Onderwijs, waar hij het beleid voor allochtonen en kansarmen mee inspireert.

  De Standaard,

  Terugkeer staat centraal in beleid voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  De VVD is voor een integraal beleid voor alle burgers, inclusief ouderen, en is dus tegen iedere vorm van leeftijdsdiscriminatie.

  http://www.e-stem.nl/

  Gedetineerden zijn geen doelgroep, hetgeen inhoudt dat er geen actief beleid voor gedetineerden gevoerd wordt, maar wel ingegaan wordt op impulsen die vanuit de gevangenissen of de welzijnswerkers komen (dus eerder re-actief dan pro-actief).

  http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

  De "ballast" van het doelgroepenbeleid en de ombudsfunctie moeten aparte diensten krijgen: een ombuds- en een psychologische dienst voor de ambtenaren en een eigen beleid voor migranten en gehandicapten.

  De Standaard,

  Vooral stedelijke gemeenten hebben relatief vaak een specifiek jeugdbeleid - zelfstandig, categoraal beleid voor de jeugd - geformuleerd, dat in veel gevallen ook nader geoperationaliseerd is.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  De muziekvereniging voert [...] een stimulerend beleid voor jongeren.

  Meppeler Courant,

  Veel aspecten van het beleid voor mensen met een handicap hebben (nog steeds) te maken met een proces van bewustwording en een verandering in de mentaliteit.

  http://www.spdtwente.nl/,

  Het beleid m.b.t. mensen met een verstandelijke handicap is soms ook al "aangehaakt " bij het ouderenbeleid en/of het beleid voor mensen met een lichamelijke handicap.

  http://www.spdtwente.nl/,

  Het ouderenbeleid wordt gecoördineerd door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij gaat na of de verschillende ministers en staatssecretarissen hun beleid voor ouderen op elkaar afstemmen, coördineert op knelpunten en fungeert als aanspreekpunt voor het kabinetsbrede ouderenbeleid.

  http://www.minvws.nl/images/VVO-2442838B_tcm10-41695.pdf,

  • beleid voor (alle) Brusselaars

  Op gemeentelijk vlak zijn we er in geslaagd om in zowat elke Brusselse gemeente een Vlaamse schepen af te leveren. Op die manier kunnen de Vlamingen ook in alle gemeenten meewerken aan een beleid voor alle Brusselaars.

  http://www.oliviercuvelier.be/programma.pdf

  in voorzetselgroep


  • aan het beleid deelnemen
  • aan beleid gestalte geven
  • aan een beleid koppelen
  • gekoppeld aan een beleid
  • aan een beleid meewerken
  • aan beleid ontbreken
  • participatie aan het beleid
  • aan het beleid schorten
  • steun aan het beleid
  • aan beleid vorm geven
  • zich aan beleid conformeren

  Daar vinden we [...] directe democratie, waarbij de burger rechtstreeks kan deelnemen aan het beleid.

  http://forum.politics.be/archive/index.php/t-9746.html,

  De hoogte van richtwaarden moet mee afhangen van de technische en economische mogelijkheden om aan dat beleid gestalte te geven en aan de maatschappelijke aanvaardbaarheid ervan.

  http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

  De inhoud van de gedragscode moet gekoppeld worden aan een beleid en concrete maatregelen.

  http://www.schonekleren.be/kapstok/antwoord16.htm

  De milieubeweging wil van haar kant een constructieve bijdrage leveren aan de uitbouw van windenergie, gekoppeld aan een beleid van rationele omgang met energie.

  http://www.natuurpunt.be/download/activecontents/ac288visietekst_windmolenoverleg.pdf,

  Terecht merkt Marieke Bolle op, dat een partij die pleit voor breideling van het kapitalisme, weinig geloofwaardig is wanneer hij de afgelopen decennia juist heeft meegewerkt aan een beleid dat vooral de markteconomie vrij spel gaf.

  http://www.denhaag.pvda.nl/oud/beginsel_regah.htm,

  Schmidt vond dat uit de voorgestelde maatregelen bleek dat het deze politiek ontbrak aan beleid gericht op crisisbeheersing.

  http://home.planet.nl/~aadel/Geschiedenis.htm

  Participatie, zo doceert de memorie van toelichting, kan je op drie manieren begrijpen. Eén: "de participatie van de jeugd en van het jeugdwerk aan het beleid, inzonderheid het jeugdbeleid"; twee: de participatie van de jeugd aan het jeugdwerk""; drie: de participatie van de jeugd aan het culturele en maatschappelijke leven".

  http://home.pi.be/~forpljw/a0107decr.htm,

  Ook wachten we nog steeds op de uitwerking van concrete elementen uit het GNOP zoals een subsidie voor knotwilgaanplant of het ecologischer beheren van speelterreintjes e.d. Er schort niet enkel iets aan het beleid, ook de perceptie (jawel, hier is het toverwoord) bij de burger wat betreft 'straatgroen' is soms verrassend.

  http://users.pandora.be/oudespoorweg/beleid/standpunten.htm

  Dank voor jullie steun aan het beleid en dit debat.

  http://www.stadsdebat-rotterdam.nl/read/9580,

  Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem is een systeem waarmee organisaties gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van milieuzorg, waardoor zij beter in staat zijn de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk terug te dringen.

  http://www.nca-advies.nl/BIM.htm

  Ook de gemeenten die bij het onderzoek waren betrokken, conformeren zich aan dit beleid.

  http://www.stadsbelangen.nl/html/osf2.html,

  • zich achter het beleid scharen
  • achter het beleid staan

  Het bestuur van de LVT heeft zich al eerder achter het beleid en de uitspraken van Tjassing geschaard.

  NRC,

  "Het is daar om schrik te krijgen," aldus de Labourleider, die nog zei volledig achter het beleid te staan dat in sommige steden in de VS wordt gevoerd, en waarbij hard wordt opgetreden tegen kleine criminelen.

  De Standaard,

  • de argumentatie achter (het) beleid
  • de logica achter (het) beleid
  • veronderstellingen achter het beleid

  Alvorens in te gaan op de beleidstheorie als wetenschappelijke methode voor het analyseren van de argumentatie achter beleid, is het goed om in te gaan op twee belangrijke discussiepunten.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Als ook de vakbonden wat willen meewerken, zullen de wisselspeculanten hun mini-aanval op de Franse frank misschien voor bekeken houden. De logica achter het beleid van de Bundesbank (Buba) roept in die context natuurlijk de nodige vragen op. Eind juli had de bank nog koude rillingen door het financiële landschap gestuurd door de luide roep om een lagere rente naast zich neer te leggen.

  De Standaard,

  Deze tweede bijdrage omvat een 'externe' kritiek op dat beleid: een beoordeling van veronderstellingen achter het beleid aan de hand van een confrontatie met de empirie.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  • bij het beleid betrokken worden
  • bij het beleid betrokken zijn
  • iemand bij het beleid betrekken
  • betrokkenheid bij het beleid
  • bij haar beleid blijven

  De milieubeweging wordt als een volwaardige partner bij het beleid betrokken.

  De Standaard,

  Hij zei het een goede zaak te vinden dat de burgers zo bij het gebiedsgericht beleid betrokken zijn.

  Meppeler Courant,

  We hebben het al een paar keer gezegd: we willen u betrekken bij ons beleid.

  http://www.woudrichem.nl/Prod/Woudrichem/webatonce.nsf/0/7CC09E92F7E2822FC1256D550035637F?Open#2.3%20Bouwen%20aan%20de%20gemeente

  Het bestuur van een instelling betrekt deelnemers, vrijwilligers, cliënten en beroepskrachten bij het beleid van de instelling.

  http://www.roerdalen.nl/asp/beleid/bestandsbeheer/Webdoc-Subsidieverordening-juni-2003.pdf,

  "Om de betrokkenheid bij en de participatie van de jeugd in het beleid en de positieve beeldvorming over de jeugd te stimuleren, subsidieert de Vlaamse regering verenigingen en projecten die tot doel hebben de participatie van de jeugd ter voorbereiding of uitvoering van het Vlaamse jeugdbeleidsplan te bevorderen, alsook de informatie aan of communicatie over de jeugd te verbeteren".

  http://home.pi.be/~forpljw/a0107decr.htm,

  De regering blijft wel bij haar beleid.

  http://www.gva.be/dossiers/-a/asiel/uitgesteld.asp,

  • bij aanvaard beleid

  Het rapport van de Commissie Heroverweging Voorlichting Rijksoverheid, onder voorzitterschap van rijksvoorlichter Van der Voet in 1984 verruimde de voorlichting tot beleidsinstrument, bijvoorbeeld om een nieuwe regeling bekend te maken of om op lange termijn de mentaliteit van mensen te veranderen.Ook hier gold: alleen bij aanvaard beleid en bij in de samenleving niet te controversiële onderwerpen.

  http://www.ivir.nl/publicaties/schuijt/rapportwallage.html,

  • bij ongewijzigd beleid

  Bij ongewijzigd beleid zal het aantal armoelijders in de wereld hoogstens dalen van 1,169 miljard in 1999 tot 809 miljoen in 2015 een gevolg van de goede economische prestaties die iedereen van Azië verwacht.

  http://www.ipsnews.be/categorieen/internaf.asp?idnews=2088,

  De Verenigde Naties hebben berekend dat bij ongewijzigd beleid in Zuid-Afrika en uitgaande van de veronderstelling dat er voorlopig geen vaccin tegen aids wordt gevonden, de helft van de huidige 15-jarigen in het land hun 25ste levensjaar niet zullen halen.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Aids/000708c.html,

  Maar de WHO denkt daar anders over. Deze organisatie [...] waarschuwt dat bij ongewijzigd beleid alle zwaar bevochten en imponerende vooruitgang op het gebied van kindersterfte en gezondheid onder vrouwen weer dreigt te verdampen.

  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/08/26/Vp/07.html,

  • bij interactief beleid
  • bij nieuw beleid
  • bij normaal beleid
  • bij succesvol beleid

  Bij interactief beleid worden burgers en/of hun associaties in een vroege fase bij de ontwikkeling van beleid betrokken.

  De Groene Amsterdammer,

  Ook kan het onderwijsdepartement gegevens gebruiken bij nieuw beleid.

  Reformatorisch Dagblad,

  Volgens het grootboek van het Slotervaartziekenhuis gaf Vennemann in 20 maanden tijd 10.680.964 gulden uit aan deze interim-management, advies- en PR-bureaus. Vennemann betwist dat deze informatie juist is, hij schat de totale kosten op 4 miljoen gulden. "Bij normaal beleid", zegt Sturkenboom, "en zonder al die externen had Venneman 11 miljoen in zijn zak gehad."

  NRC,

  Klimaatverandering kan niet meer ongedaan worden gemaakt en uitgestorven plant- en diersoorten keren niet terug. Daarom moet Nederland anders dan nu "voor de fouten uit leren", dat wil zeggen "anticiperen op rampen die zich bij succesvol beleid niet zullen voordoen"'.

  NRC,

  • binnen een beleid
  • binnen het beleid
  • binnen dat beleid
  • binnen dit beleid
  • binnen mijn beleid
  • binnen haar beleid

  De Gom's zijn bekommerd om duurzame tewerkstelling in Vlaanderen. Zij pleiten voor economische groei binnen een beleid van goede ruimtelijke ordening, milieubescherming en natuurbehoud.

  De Standaard,

  Verder maakt de hoofdredacteur ook deel uit van het directiecomité, en de twee samen zorgen er toch wel voor dat er een zekere vorm van inspraak is binnen het beleid.

  http://users.telenet.be/tdv/thesis/5.html

  Tien jaar vreemdelingendetentie in speciaal daarvoor bestemde gevangenissen heeft niets bijgedragen aan de effectiviteit van het verwijderingsbeleid. Detentie wordt binnen dat beleid voornamelijk gebruikt ter afschrikking en ontmoediging van vluchtelingen en andere migranten.

  http://www.autonoomcentrum.nl/grensgevangenen/histor.html,

  In het derde hoofdstuk staat geschreven hoe het technisch beleid binnen onze vereniging er uit ziet. De structuur en belangrijke afspraken binnen dit beleid komen daarbij aan bod.

  http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

  De invoering van een decretaal kader voor de sector van de hedendaagse beeldende kunst is een van de voorname aandachtspunten binnen mijn beleid.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/beeldendekunst/teksten/1tengeleide2002.pdf,

  Een gezond leefmilieu is een basisrecht voor iedereen en de regering van de toekomst is er een die milieu en natuur op ernstige en volwaardige manier binnen haar beleid inpast.

  http://www.ping.be/jacky_maes/leefmilieu.htm

  • door beleid
  • door het beleid
  • door dat beleid
  • door dit beleid
  • door haar beleid
  • door slecht beleid

  Ik beschuldig de regering Verhofstadt ervan dat zij door laks beleid, door het verloochenen van beloftes, door het liegen en manipuleren van de cijfers, door het desorganiseren en demotiveren van politie en gerecht, door de systematische gecreëerde verwarring bijvoorbeeld in het drugsdossier [...] - dat zij inderdaad minstens door nalatigheid medeplichtig is aan de steile opmars van de criminaliteit in ons land.

  http://vlaamsblok.be/activiteiten_manifestaties_verhofstadtliegt_toespraak_fvh.shtml,

  Als interactief beleid een nieuwe vorm van deliberatieve democratie is, dan zou er in de eerste plaats sprake moeten zijn van inclusiviteit: de mate waarin groepen die door beleid geraakt worden ook de mogelijkheid hebben erover mee te praten.

  De Groene Amsterdammer,

  Het is in dit kader dat we willen streven naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de Minister van Huisvesting en het Platform Wonen van Ouderen zodat op lange termijn enkele fundamentele doelstellingen kunnen nagestreefd en gerealiseerd worden mede ondersteund door het beleid.

  http://www.seniorama.be/pwo/nb10.htm,

  De vergrijzing van de beroepsbevolking wordt aangejaagd door het beleid van kabinet en sociale partners.

  Het Financieele Dagblad,

  De aardgasbevoorrading zal mede gestuurd worden door het beleid van de aardgasproducenten.

  http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

  De publieke sector is in de uitverkoop gedaan vanuit de overtuiging dat "de onzichtbare hand van de vrije markt" de samenleving beter zou kunnen vormgeven dan een democratisch gecontroleerde overheid. Door dat beleid dreigen niet alleen "typisch Nederlandse " verworvenheden als een redelijk eerlijke inkomensverdeling, het sociale zekerheidsstelsel en een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg verloren te gaan, het is niet minder dan de beschaving zelf die samen met de publieke sector in de uitverkoop wordt gedaan.

  http://www.stopdeuitverkoop.nl/manifest.html,

  In de afgelopen decennia heeft de overheid een beleid gevoerd dat het herstel van de Nederlandse economie tot doel had. Daartoe is de afstand tussen arm en rijk welbewust en systematisch vergroot. Dat beleid is succesvol geweest: het beoogde herstel is een feit, Nederland is rijker dan ooit, de economie groeit en bloeit. Door dit beleid hebben de armen het herstel van de Nederlandse economie mee betaald.

  http://www.socialealliantie.nl/docs/Boekje%20coalitieberaad.doc,

  Neemt uw eigen verantwoordelijkheid en ga aan het werk. En dat zegt een kabinét dat door haar beleid duizenden banen vernietigt.

  http://oudesite.groenlinks.nl/partij/2dekamer/nieuws/4001954.html,

  Hij zegt dat er miljoenen guldens over de balk werden gegooid door slecht beleid.

  NRC,

  • in beleid
  • in een beleid
  • in het beleid
  • in haar beleid
  • in ons beleid
  • in hun beleid

  Populisten protesteren tegen misstanden en verketteren het establishment. Zodra hun programmapunten moeten worden omgezet in uitvoerbaar beleid, verliezen ze hun interesse in de dagelijkse politieke praktijk.

  http://www.volkskrant.nl/neutraal/printversie/1065502700838.html,

  De sociale economie, en de civiele maatschappij in het algemeen, moeten erkend worden als bevoorrechte actoren, in een beleid dat naar een maatschappij van gedeelde kennis leidt.

  http://www.esnet.be/communs/inextenso/MemorandumNL.pdf,

  Het provinciebestuur moet zich ontwikkelen tot een intermediair streekbestuur, als scharnier tussen de lokale en de centrale besturen en tussen publieke en private actoren. Dit zal resulteren in een beleid met een uitgesproken provinciaal gelaat.

  http://www.provant.be/Kennismaking/Provincieraad/bestuursakkoord.htm

  Het Brugse Stadsbestuur besliste zonder inspraak van 'de mensen' en de eigen groendienst alle bomen te rooien in de Betferkerklaan te Sint Andries. Hierbij vragen wij ons af waar de groene accenten te vinden zijn in het beleid van S.P.a-Schepen Van den Bilcke.

  http://users.pandora.be/homepages/bomenvrienden/correspondentie/Inleiding.htm,

  Het is van essentieel belang dat de resultaten van het onderzoek naar de impact van het milieu op de menselijke gezondheid doorwerken in het beleid zodanig dat doelstellingen (milieukwaliteitsnormen, gezondheidsnormen, …) indien nodig bijgestuurd worden en maatregelen uitgewerkt worden die de overige schakels in de milieuverstoringsketen (activiteiten, druk, toestand en impact) positief beïnvloeden.

  http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

  Het was natuurlijk de gemakkelijkste weg: zichzelf een goed geweten aanpraten in de anti-racismebeweging, om het eigen falen in het beleid te verdoezelen.

  http://vld.leysen.net/knackinterview.htm,

  Binnen deze impulsgebieden liggen een aantal aandachtswijken die opgenomen zijn in het beleid van de stad Leuven rond kansarmoede.

  http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg25/veto2524/kdreskad.html,

  "Om de betrokkenheid bij en de participatie van de jeugd in het beleid en de positieve beeldvorming over de jeugd te stimuleren, subsidieert de Vlaamse regering verenigingen en projecten die tot doel hebben de participatie van de jeugd ter voorbereiding of uitvoering van het Vlaamse jeugdbeleidsplan te bevorderen, alsook de informatie aan of communicatie over de jeugd te verbeteren".

  http://home.pi.be/~forpljw/a0107decr.htm,

  Naast de contacten met het christelijk-geïnspireerde middenveld, willen de Vlaamse christen-democraten op dezelfde open, autonome manier in dialoog treden met alle mensen en groepen die in ons een partner zien om bepaalde projecten te realiseren of bepaalde wensen in het beleid te vertalen.

  http://users.pandora.be/diogenes/vlaanderen2.html,

  Volgens de minister van gezondheid zou het advies evenwel geen aanleiding zijn voor een wijziging in het beleid dat gefundeerd is op het idee dat aids door HIV wordt veroorzaakt.

  http://www.pinkwave.be/april2001.htm,

  'Ik vind dat de kunstuitlenen toch een educatief element moeten hebben. In toenemende mate zegt de overheid nu: daar zijn wij niet verantwoordelijk voor.' Diezelfde overheid weet zich in haar beleid sinds twee jaar gesterkt door een grootscheeps onderzoek onder de uitleenbezoekers.

  http://www.groene.nl/1995/08_16/artoth.html,

  Dit zijn de vijf basisprincipes die wij in ons beleid willen hanteren.

  http://www.provant.be/Kennismaking/Provincieraad/bestuursakkoord.htm

  De financiële tussenkomst zal beperkt zijn in de tijd (4 jaar) en wordt gegeven aan die gemeenten die uitdrukkelijk de intentie hebben geuit om te evolueren in hun beleid internationale solidariteit naar de kwaliteitsstandaard door het decreet voorgeschreven.

  http://www.miekevogels.be/documentendocs/ 02-12-03%20Gemeentelijke%20Ontwikkelingssamenwerking%20-%20werken%20met...,

  (vaak voorafgegaan door een kenmerkend bijvoeglijk naamwoord)
  • inzake (het) beleid

  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP) en de Nederlandse staatssecretaris Jacob Kohnstamm (D66) hebben dinsdag een intentieverklaring ondertekend over samenwerking inzake stedelijk beleid.

  De Standaard,

  Die rapporten zullen in juni 1999 de grondslag vormen voor het omschrijven van de krachtlijnen inzake economisch beleid.

  http://euro.fgov.be/frames/nla_index.htm,

  Als gevolg van de toekomstige beleidslijn van de gemeente Havelte inzake het beleid kansspelautomaten zullen vijf kansspel- en zeven behendigheidsautomaten verwijderd moeten worden.

  Meppeler Courant,

  Doelstelling inzake het beleid gevaarlijke stoffen is te komen tot een situatie waarbij de gehalten aan gevaarlijke stoffen in het milieu zo laag mogelijk zijn en niet mogen leiden tot significante risico's voor de gezondheid van de mens en de natuur.

  http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

  Ook de Scandinavische landen staan op hun eigenheid inzake buitenlands beleid.

  De Standaard,

  • met het beleid
  • met dat beleid
  • met zijn beleid

  De landbouwwerkgroep van VODO wil in deze omschakeling een stimulerende rol spelen, in dialoog met het beleid en de landbouwsector.

  http://www.vodo.be/html/themas/T_duurzamelandbouw.htm

  Dat is een heel ander geluid dan het standpunt van de Centrale Raad, maar het strookt wel met het beleid van het TICA, dat de verzekeringsgeneeskundige deze klachten moet objectiveren door een beargumenteerd oordeel te geven over de mogelijkheden, die een verzekerde zelf beleeft in verband met zijn klachten.

  http://www.steungroep.nl/med96_3.htm,

  Er was daar ook ene William Wallace (Mel Gibson) die niet geheel tevreden was met het beleid in die dagen.

  http://www.advalvas.be/Cinema/Default.asp?cc=uptosearchdetailsreviews=851

  "Ze dienden hun ontslag in want ze waren het niet eens met het beleid van de krant."

  http://www.johannes-wier.nl/publicaties/honger-handleiding-3edruk.html,

  De nationaal rapporteur mensenhandel, A. Korvinus, heeft er bij de gemeente op aangedrongen illegale escortbureaus niet langer te gedogen. Amsterdam neemt deze bedrijven niet op in het vergunningenstelsel en is daarmee een uitzondering in Nederland. Korvinus heeft indertijd burgemeester Schelto Patijn al gewaarschuwd voor de mogelijke risico's die hier aan kleven. Volgens Monica Smit, onderzoeker bij het bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, was de boodschap dat Amsterdam met dat beleid juist de kans loopt rottigheid aan te trekken.

  Het Parool,

  De directeur van het IMF, Michel Camdessus, hield informatie achter en dreigde zelfs met aftreden om de Europese landen te dwingen met zijn beleid in te stemmen.

  NRC,

  Verder wil het nieuwe kabinet met zijn beleid een antwoord geven op het geschokte vertrouwen in samenleving en overheid.

  http://web.planet.nl/news/verkiezingen/2dekamer2002/nieuws/conceptakkoord.shtml,

  Toch vindt de nieuwe minister van landbouw, Van Aartsen, dat het bedrijfsleven snel op het Britse onderzoek moet reageren opdat hij daar met zijn beleid rekening mee kan houden.

  NRC,

  • naar het beleid gaan
  • naar een beleid moeten
  • naar beleid vertalen
  • naar het beleid uithalen
  • naar het beleid verwijzen
  • naar een beleid zoeken
  • naar het beleid toe
  • onderzoek naar het beleid
  • de vertaling naar (nieuw) beleid

  Nagenoeg 524 miljard gaat naar het beleid van de departementen, met onderwijs, gewestelijke en lokale besturen, welzijn en openbare werken als grootste sectoren.

  De Standaard,

  We moeten toe naar een beleid dat breder denkt dan we tot nu hebben gedaan.

  de Volkskrant,

  In 2010 zijn er naar verwachting twee miljoen allochtonen in Nederland. Deze bevolkingsgroep groeit de komende jaren dus sterk en vertegenwoordigt een groeiende koopkracht. Deze groep kan en moet gezien worden als een groot potentieel. Aan de hand van kengetallen per regio kan dit vertaald worden naar beleid.

  http://www.lobhtv.nl/docs/20031024_bakkerijbranche.doc.,

  Van Heemst deed zijn oproep aan de minister naar aanleiding van een brief van de Haagse burgemeester Deetman aan de Tweede Kamer. Daarin haalde Deetman ongemeen fel uit naar het beleid van de minister.

  Haagsche Courant,

  De liberaal verwees naar het beleid in Nederland en deed schamper over de jongste maatregel om langdurig werklozen aan een job te helpen door de werkloosheidsuitkering te gebruiken als loonsubsidie.

  De Standaard,

  De derde weg, want daar ging het uiteindelijk over, gaat over het zoeken naar een beleid dat betere garanties biedt voor gelijke ontwikkelingskansen voor elkeen.

  http://www.soete.nl/dutch/ddl20030308.htm

  De 867.929 kleuters en leerplichtige leerlingen en hun 101.163 leerkrachten leren en werken momenteel in gebouwen die in veel slechtere staat zijn dan de huisvesting van de 1.200 onderwijsambtenaren. Niet dat de ambtenaren geen leuk bureau wordt gegund, wel integendeel. Maar naar het beleid toe kan men zich toch afvragen of het nu echt niet mogelijk zou zijn geweest zo'n beslissing met een vijftal jaar uit te stellen en met het vrijgekomen geld (bijna 2 miljard) alvast een deel van de achterstand van de subsidiedossiers weg te werken.

  De Standaard,

  Clermonts, verbonden aan het instituut voor rechtssociologie van de universiteit van Nijmegen, deed de afgelopen jaren onderzoek naar het beleid ten aanzien van illegalen bij verschillende politiekorpsen.

  NRC,

  De politiek wil dat ook niet altijd, stellen de secretarissen-generaal in de nota vast: "Daardoor lijkt de waan van de dag te overheersen en komt de vertaling van strategische analyses naar concreet beleid vaak onvoldoende uit de verf."

  NRC,

  • onder het beleid het van minister Borst
  • onder het beleid van baggerbouwbedrijf HBG
  • onder het beleid van het CDA-PvdA kabinet

  Linschoten - sociaal-economisch expert in de VVD-fractie - zaagde alle poten onder het beleid van het CDA-PvdA kabinet vandaan.

  Meppeler Courant,

  De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft woensdag alle poten onder het beleid van baggerbouwbedrijf HBG doorgezaagd.

  ANP,

  CDA-europarlementariër Ria Oomen-Ruijten is tevreden met de uitspraak. "Dit legt een bom onder het beleid van minister Borst", meent zij.

  De Telegraaf,

  • onder mijn beleid
  • onder haar beleid
  • onder zijn beleid

  Als ik dat zou accepteren, zou ik de grondslag onder mijn beleid weghalen!

  Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

  De Galan is niet alleen behoorlijk tweetalig - haar ouders kwamen uit Oost-Vlaanderen - maar ook een verzoenende figuur, niet alleen communautair. [...]. Onder haar beleid werden de door haar voorgangers verstoorde relaties met de pressiegroepen en zelfs met de deelstaten hersteld.

  De Standaard,

  Toen bleek hoe moeilijk het was een regering te vormen, werd Dehaene toch weer in het strijdperk gestuurd. [...]. Onder zijn beleid zou België eindelijk ernst gaan maken met het herstelbeleid.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  • onder het beleid van burgemeester Placide De Paepe en feestschepen Jozef Ackerman
  • onder het beleid van minister Baldewijns
  • onder het beleid dat de KNAU voert

  Het opmaken van een structuurplan Vlaanderen waarbij alle menselijke activiteiten (wonen, slapen, landbouw...), een ruimtelijke invulling gegeven wordt, kreeg een nieuw impuls onder het beleid van minister Baldewijns.

  De Standaard,

  Na de fusie van 1976 zou het stadsbestuur, onder het beleid van burgemeester Placide De Paepe en feestschepen Jozef Ackerman, echt lessen gaan trekken uit het voorbeeld van Sint-Jacobs, en het roer resoluut omgooien.

  http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

  Gerard Nijboer is [...] van mening dat een taak als bondscoach marathon onder het beleid dat de KNAU nu voert beslist niet aantrekkelijk is.

  Meppeler Courant,

  • op het beleid
  • een aanvulling op het beleid
  • een aanval op het beleid
  • controle op het beleid
  • haaks staan op het beleid
  • invloed op het beleid
  • kritiek op het beleid

  Wij willen de politieke en gerechtelijke overheden van Charleroi ertoe aanzetten zich te inspireren op het beleid dat in de stad Gent werd ontwikkeld.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  Tot de gebieden van samenwerking tussen de lidstaten behoren volgens het nieuwe artikel niet alleen ziekten en grote bedreigingen, maar meer in het algemeen ook alle bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid, alsmede de algemene doelstelling verbetering van de volksgezondheid. In deze sector waar de belangrijkste bevoegdheden nationaal blijven, vormt het optreden van de Gemeenschap echter slechts een aanvulling op het beleid van de lidstaten en bestaat het vooral uit het ondersteunen van hun inspanningen en het verlenen van bijstand bij de formulering en tenuitvoerlegging van gecoördineerde doelstellingen en strategieën.

  http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

  In zijn oratie brak Van Waarden een lans voor de 'coöperatieve concurrentie' waar Nederland al eeuwen wel bij vaart. Het werd een rechtstreekse aanval op het beleid van minister Wijers.

  http://www.groene.nl/1996/16/mr_waard.html,

  De Raad is het centrale orgaan van de VGC en heeft daarmee als hoogste gezag in alles het laatste woord. Ze oefent ook permanent controle uit op het beleid van het College.

  http://www.vgc.be/administratie/dir_cultuur/jeugddienst/vrijetijd.asp?ingave=46

  De armoedeval houdt in dat er geen inkomensstijging, maar juist een terugval in inkomen ontstaat als de uitkeringsgerechtigde een betaalde baan krijgt. Het aanvaarden van werk wordt hierdoor onaantrekkelijk. Dit staat haaks op het beleid van minister Vermeend, die juist alle bijstandsgerechtigden de arbeidsmarkt wil opjagen.

  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/116dggwegsz.html,

  De overeenkomst geeft de Orthodoxe Kerk invloed op het beleid van de diverse staatsorganen.

  http://www.oecumene.nl/uitgaven/elektronische%20nieuwsbrief/archief%20nieuwsbrief%20oecumene/juni_2003_nieuwsbrief_oecumene.htm,

  Maar wat bedoelen deze twee prominente economen met 'het poldermodel'? Hun kritiek lijkt zich vooral te richten op het beleid van loonmatiging en verhoging van de arbeidsparticipatie.

  http://www.nrc.nl/nieuws/opinie/1011077179050.html,

  • afspraken over het beleid
  • discussie over (dit) beleid
  • klagen over het beleid
  • meedenken over het beleid
  • oordelen over beleid
  • zeggenschap over het beleid

  Ook als het om een afspiegelingscollege gaat kunnen er afspraken worden gemaakt over het beleid dat het provinciaal bestuur de komende vier zittingsjaren wil gaan voeren.

  http://www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/bestuur/gs/index

  Naast de huidige huursubsidie is er dan ook een regeling voor koopsubsidies. Deze koopsubsidie voor lagere inkomens werd afgelopen week definitief toen de Eerste Kamer akkoord ging met de Wet bevordering eigen woningbezit (WEB). Maar onder de honderden woningcorporaties, die van Remkes een hoofdrol moeten spelen in de bevordering van het eigen woningbezit, heerst na zo'n vier jaar discussie over dit beleid nog wel een flinke dosis scepsis.

  Het Financieele Dagblad,

  Ouderen klagen woensdag massaal over het beleid van het kabinet tijdens een telefonische meldingsactie van de ouderenbonden.

  De Telegraaf,

  De curatoria behartigen (mede) de verbinding en wisselwerking met de maatschappelijke omgeving en zijn zodoende een belangrijke gesprekspartner voor de schoolleiding. Zij denken op schoolniveau mee over het beleid van de school en op verenigingsniveau over het beleid van de vereniging als geheel.

  http://www.cvo.nl/inhoud/bestuur/bestuur.htm

  "Ik begrijp wel dat hij er zo over denkt, maar Kalbfleisch is niet ingehuurd om te oordelen over algemeen beleid", reageert Brinkhorst.

  http://www.cobouw.nl/paginas/rubrieknews.asp?RID=2=22413

  Alle medewerkers van de BV zijn in principe bestuurslid van de stichting en hebben daarmee een grote zeggenschap over het beleid van het bureau.

  http://www.ideoma.nl/bouwnetwerk/Bedrijfsinfo_dearchitectengroep.htm

  • argumenten tegen het beleid
  • gekant zijn tegen het beleid
  • gericht zijn tegen zijn beleid
  • indruisen tegen het beleid
  • juridische stappen zetten tegen het beleid
  • een motie tegen zijn beleid
  • protest tegen het beleid
  • protesteren tegen het beleid
  • stakingen tegen zijn beleid
  • verzet tegen het beleid
  • zich keren tegen het beleid
  • zich verzetten tegen het beleid

  Intrinsieke argumenten tegen het beleid van minister Melkert (sociale zaken), dat door Van Empel verantwoordelijk wordt gesteld voor deze deplorabele positie, worden verdrongen door die ene alles overheersende vraag: staan wij nog vooraan of dreigt Nederland af te zakken naar de tweede divisie van de internationale competitie?

  NRC,

  De VVD blijft fel gekant tegen het beleid van Donner om sommige drugssmokkelaars die Nederland binnenkomen zonder dagvaarding heen te zenden.

  Reformatorisch Dagblad,

  Loezjkov - een zeer invloedrijke en in Moskou ook zeer populaire politicus wiens naam regelmatig valt als mogelijke kandidaat voor het Russische presidentschap - zei gisteren dat het ontslag van de twee is gericht tegen zijn beleid.

  NRC,

  In 1989 gaf hij toe dat er nog steeds afspraken werden gemaakt die tegen zijn beleid indruisten.

  NRC,

  De RBA-voorzitter laat onderzoeken of hij juridische stappen kan zetten tegen het beleid van het CBA.

  NRC,

  De Britse premier Tony Blair overleefde dinsdagavond een motie tegen zijn beleid in het Lagerhuis.

  http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/europa/eur030319.html,

  Op het jongste schaakcongres tussen de West-Europese en Noord-Amerikaanse schaakbonden in Utrecht werd besloten de financiële bijdrage aan de Fide (wereldschaakbond) op te schorten als protest tegen het beleid van Fide-president Kirsan Iljoemjinov.

  De Standaard,

  De vakbonden protesteren hiermee tegen het beleid in de Europese Unie om het openbaar vervoer steeds verder te liberaliseren.

  Haarlems Dagblad,

  De vakcentrales organiseerden drie algemene stakingen tegen zijn beleid, waarbij ze Gonzalez heftig beschuldigden van "sociale ongevoeligheid".

  De Standaard,

  Er bestaat binnen de centrale al jarenlang verzet tegen het beleid van dr. Ratib Karam, de directeur van de reactor.

  http://www.groene.nl/1996/28/ih_olymp.html,

  Met zijn standpunt keerde de VVD-leider zich tegen het beleid van het kabinet, met name van VVD-minister van Defensie Joris Voorhoeve.

  De Standaard,

  De Stichting Waakzaamheid verzette zich tegen deze openbaarmaking en tegen het beleid van de STE om gegevens aan belangstellenden te verkopen tegen 7,50 gulden per twee beursfondsen.

  NRC,

  • tegenover het beleid
  • afwegen tegenover (het) beleid
  • argwanend tegenover het beleid
  • wantrouwen tegenover een beleid

  Nederland heeft jarenlang een bijzondere verbondenheid met Israel gevoeld. En dat heeft nogal eens geleid tot een zeer eenzijdige houding tegenover het beleid van die staat.

  NRC,

  De ontwikkeling van de bestaande terreinen moet afgewogen tegenover de ontwikkelingsperspectieven voor kernen, natuur, bos en landbouw én tegenover het beleid ten aanzien van de stiltegebieden.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

  Nieuwe wensen dienen afgewogen te worden tegenover bestaand beleid.

  http://www.vvdsneek.nl/vvd/cms/documents/VVD_Verkiezingsprogramma2002-2006_Naar_een_Leefbare_Toekomst.htm,

  Zo'n debat vergt een zakelijke benadering en mag niet worden ontregeld door externe crisisfactoren. Dàt is in België wel het geval. Daarom scherpt het Renault-drama de malaise nog aan. Nooit eerder, de jongste vijftig jaar, stond de bevolking zo argwanend tegenover het beleid, zo afwijzend tegenover het regime.

  De Standaard,

  Dit voorstel is door de werkgevers en de zustervakcentrale CNV onmiddellijk neergesabeld als overbodig, achterhaald en als voorbeeld van 'oud centralistisch denken'. Het is vooral een uiting van machteloosheid en wantrouwen tegenover een beleid dat zware sociale offers in het vooruitzicht stelt zonder dat het veel bijdraagt aan verbetering van de werkgelegenheid.

  NRC,

  • tot een beleid
  • tot beleid komen
  • tot beleid leiden
  • tot zijn beleid maken
  • tot een beleid overgaan
  • tot beleid promoveren
  • tot (officieel) beleid verheffen
  • een aanzet tot beleid
  • de noodzaak tot (nieuw) beleid

  Aan de andere kant is het niet uit te sluiten dat de elite haar toevlucht zal nemen tot een beleid dat gebaseerd is op het afsluiten van Nederlandse of Europese grenzen en op interne repressie.

  http://www.autonoomcentrum.nl/discussie/hansh.html,

  Om tot een consistenter beleid te komen werd in juni 1989 een internationale Artsen zonder Grenzen-bijeenkomst belegd in het Franse Toulouse met deelnemers uit de - toen - zes zusterorganisaties.

  http://www.artsenzondergrenzen.nl/

  Ik denk dat het welzijnswerk (concreet hulpverlening aan jongeren) de nodige elementen moet aanreiken aan de overheid om tot een zinvol beleid te kunnen komen.

  De Standaard,

  Dat gebrek aan inzicht leidt tot beleid dat 'niet altijd consistent' en soms 'onjuist' is, aldus de commissie, en zorgt voor 'een gevoel van onmacht'.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_bulletins_200109_1

  Huurders moeten kopers worden. Maar willen of kunnen ze dat ook in zulke aantallen dat het eigen woningbezit onder Nederlandse gezinnen in 2010 zal zijn opgevoerd tot de 65% die staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting tot zijn beleid heeft gemaakt?

  Het Financieele Dagblad,

  De Amerikaanse regering heeft de diplomatieke isolatie van China opgegeven en is overgegaan tot een beleid van engagement.

  NRC,

  Op provinciaal niveau is onlangs een Signaalnota verschenen, maar die is nog niet tot beleid gepromoveerd.

  Meppeler Courant,

  De partijen CDA, VVD, AOV, RPF en SGP, die zich gisteren in een debat tussen de vaste Kamercommissie voor justitie en de staatssecretaris tegen het voornemen keerden, vrezen echter de komst van meer illegalen naar Nederland als de bestaande officieuze praktijk tot officieel beleid wordt verheven.

  NRC,

  In het beleidsplan ouderen, 'een aanzet tot beleid', wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

  Meppeler Courant,

  De noodzaak tot nieuw beleid en nieuwe repressieve wetgeving kan niet plaatsvinden op grond van analyses die vooral gebaseerd zijn op geheime bronnen.

  http://www.xs4all.nl/~respub/artikelen/AIVDtekort.htm,

  • tussen beleid en uitvoering

  Een regulator is niet zozeer een instantie die algemeen verbindende voorschriften vaststelt als wel een instantie die 'de zaken regelt'. Dat maakt dat het scherpe onderscheid tussen de bevoegdheid om algemeen verbindende regels te stellen en concrete beslissingen te nemen, tussen beleid en uitvoering, niet zo gemakkelijk is te maken.

  http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/preadvies_telecommunicatie.pdf,

  Het ministerie van justitie wil met de reorganisatie een scheiding tussen beleid en uitvoering bewerkstelligen.

  NRC,

  Eenzelfde onderscheid tussen beleid en uitvoering moet terug te vinden zijn bij de samenwerkingssekties in de verschillende landen of regio's waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking aktief is.

  De Standaard,

  De lijnen tussen beleid en uitvoering moeten korter worden.

  NRC,

  • uit het beleid
  • uit een beleid bestaan
  • uit een beleid ontstaan
  • uit het beleid voortvloeien
  • kernpunten uit het beleid
  • mensen uit het beleid
  • sleutelfiguren uit het beleid

  Frankrijk zet geen stap terug, zoals uit het beleid van Chirac blijkt.

  De Standaard,

  Een veel efficiëntere aanpak bestaat uit een beleid dat de stad eindelijk in de praktijk leefbaarder, en minder Vlaams-vijandig, maakt.

  De Standaard,

  Het is onlogisch om te geloven dat vrede kan ontstaan uit een beleid dat opzettelijk de stem negeert van een aanzienlijk deel van de bevolking op dit eiland.

  De Standaard,

  Het 'nieuwe sparen' vloeit voort uit het beleid van de vorig jaar aangetreden algemeen directeur E. Goudswaard, die jaarlijks 15 tot 20 procent nieuwe klanten wil binnenhalen.

  De Limburger,

  Wat de kernpunten uit het beleid zijn kunt u lezen in het persbericht dat Justitie naar aanleiding van de nota heeft gemaakt.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  Maar beleidscommunicatie is meer dan alleen toegang tot een LNV-loket. Het gaat ook om contact tussen mensen uit het beleid en mensen uit de praktijk.

  http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

  Tijdens een werkconferentie met onderzoekers en sleutelpersonen uit het beleid en de betreffende sectoren zijn de kennisvragen besproken.

  http://www.rmno.nl/,

  • de beoordeling van het beleid
  • het bewaken van beleid
  • de coördinatie van het beleid
  • de effectiviteit van beleid
  • de evaluatie van het beleid
  • de gevolgen van een beleid
  • het implementeren van beleid
  • de inhoud van het beleid
  • de ontwikkeling van het beleid
  • de totstandkoming van het beleid
  • de uitvoering van het beleid
  • het uitwerken van beleid
  • de uitwerking van het beleid
  • verbetering van beleid
  • de voorbereiding van het beleid

  De beoordeling van het beleid inzake beroepsopleiding mag [...] niet louter gebaseerd zijn op kwantitatieve aspecten; de kwaliteit van de geboden opleidingen is minstens even belangrijk.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

  De pedagogisch beleidsmedewerkers dragen zorg voor het bewaken en implementeren van beleid.

  https://www.bzzzonder.nl/wp-content/uploads/2020/01/Beleid-Pedagogisch-beleidsmedewerkers-en-coaches-2020.pdf,

  Zich bewust van de ernst van de problematiek en van de noodzaak een coherente aanpak te ontwikkelen, met de betrokkenheid van de lokale partners en de bevoegde federale departementen, heeft het Centrum op 2 juni 1997 op de vergadering van de Interdepartementale Coördinatiecel gepleit voor de oprichting van een permanente overlegstructuur op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Deze mogelijkheid is uitdrukkelijk voorzien in artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juni 1995 omtrent de coördinatie van het beleid ter bestrijding van de mensenhandel.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  De effectiviteit van beleid kan sterk lijden onder handhavingsproblemen.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

  Ook hoeven niet alle organen voortdurend bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid betrokken te zijn.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

  Je hebt daar dus ministers die zeggen dat zij inderdaad op een punt van segregatie gekomen zijn, dat zij geen integratie hebben bereikt, maar een gesegregeerde samenleving zijn. Dat zijn de gevolgen van een beleid waarbij men de assertiviteit mist om een inburgering op te leggen, om te vertrekken van gelijke rechten, om te vertrekken van het principe dat zij gelijke burgers zijn - genetisch zijn zij trouwens onze gelijken - met gelijke plichten.

  http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/51/ip052.pdf,

  Als men de inhoud van het beleid waarvoor de sociaal-democratische partijen nu tekenen, vergelijkt met datgene waar zij tien, twintig jaar geleden voor stonden, ziet men volgens Wöltgens dat die kloof aanzienlijk groter is dan de kloof die hen thans nog van de anti-socialistische partijen scheidt.

  De Standaard,

  De gemeentelijke overheid neemt initiatieven om de inspraak van de burger bij de voorbereiding en de totstandkoming van het beleid te vergroten.

  http://www.dewakkereburger.be/focus.html

  Zowel toezicht als opsporing kunnen voor vakdepartementen van belang zijn bij de uitvoering van het beleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

  http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/184-02-bunt.pdf,

  Hierbij gaat het uiteraard vooral over het verder uitwerken van een beleid omtrent prostitutie. De huidige situatie laat wel toe om de mensenhandel in deze sector op te sporen en efficiënt te bestrijden.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  Tot daar, geachte mevrouw de minister, enkele bekommernissen die we vanuit onze zorg voor een optimale opvang van kinderen in het basisonderwijs willen uiten. We hopen dat u er de nodige aandacht kunt aan schenken en er rekening kan mee houden bij de concrete uitwerking van het beleid op dat terrein.

  http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

  Wel blijft het zinvol om het debat aan te gaan over het 'juiste' beleid door het presenteren van voorstellen voor verbetering van beleid.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  • vanuit het beleid

  Jarenlang is de boeren vanuit het beleid één credo voorgehouden geweest: groter, groter, groter en nog eens groter.

  http://forum.politics.be/showthread.php?p=471578,

  De weg van prioriteitenstelling in eisen en wensen wordt vanuit het beleid meestal niet bewandeld.

  http://www.gymnasiumnu.nl/,

  Een specifieke doelgroep vanuit het beleid is bovendien de categorie alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Welke maatregelen zijn er al op gang gebracht vanuit het beleid bijvoorbeeld in het kader van het onderwijs?

  http://www.katho.be/Opleidingen/psychodiagnostiek.pdf,

  Het is duidelijk dat vanuit het beleid dringende en dwingende maatregelen noodzakelijk zijn om, vooral bij die dossiers die vernietigd werden en die een effect hebben voor de gehandicapten, de rechtszekerheid te herstellen zonder bijkomende administratieve rompslomp of medische onderzoeken.

  De Standaard,

  • via beleid
  • via een beleid
  • via het beleid
  • via dit beleid

  Overheden (vanouds alleen het rijk, maar in toenemende mate ook de gemeente) kunnen scholen via beleid aansturen.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  Rotterdam gaat een aantal zwaar verloederde plekken in de stad aanpakken via een beleid van zero tolerance.

  NRC,

  De inzet van secundaire materialen als vervanger van beton- en metselzand blijft in Limburg achter bij het landelijk niveau. Voor ophoogzand (en stol) liggen de cijfers hoger. Via het beleid wordt geprobeerd om een verschuiving te bereiken van laagwaardige vervanging naar hoogwaardige vervanging.

  http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

  Het beleid van de gemeente Tilburg is er volgens een woordvoerder op gericht zelf te bepalen wie welke woningen op een bepaalde plaats en manier mag bouwen. Via dit beleid denkt de gemeente haar uitbreidingsplannen beter te kunnen realiseren.

  NRC,

  • volgens beleid
  • volgens het beleid
  • volgens dat beleid
  • volgens dit beleid

  Vervolgens vinden binnen één week voorlichting, onderzoek en behandeling plaats volgens geprotocolleerd beleid.

  http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

  Als haar dagelijks bestuur, handelt het parochiebestuur volgens het beleid van de parochievergadering.

  http://www.st-jan.nl/info/index.html

  Bovendien wordt een aantal 'weekendverblijfparken met toeristische uitbating' (die vallen onder het campingdecreet) door de overheid sinds kort beschouwd als 'weekendverblijfparken zonder toeristische uitbating' omdat in de praktijk het permanent wonen de recreatieve functie overheerste. Hierdoor vallen deze terreinen niet meer onder het campingdecreet en moeten de daarop aanwezige permanente campingbewoners volgens het beleid ook niet meer meegeteld worden.

  http://www.viboso.be/home/thema/camping/camping.html#camping

  Ze hoopt zo veroorzakers van overlast en mensen met een huurschuld in het gareel te krijgen. Het gaat verder dan het laatste-kansbeleid, dat de Federatie sinds twee jaar voert. Als huurders zich niet gedragen, worden ze volgens dat beleid uiteindelijk in een andere woning geplaatst.

  Het Parool,

  De totale ruimtebehoefte voor recreatie, sport, water, natuur en landschap is grotendeels gebaseerd op overheidsbeleid. Voor deze functies is dan ook uitgegaan van de volgens dit beleid benodigde ruimte per landsdeel.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  • aanbevelingen voor het beleid
  • adviezen voor het beleid
  • een basis voor beleid
  • draagvlak voor het beleid
  • kiezen voor een beleid
  • ruimte voor (nieuw) beleid
  • het uitgangspunt voor beleid
  • verantwoordelijkheid voor het beleid

  De studie heeft een verkennend karakter; stoutmoedige aanbevelingen voor het beleid lagen niet in de opzet en worden dan ook niet gegeven.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah143/nl/persbericht.htm,

  De raad draagt er de verantwoordelijkheid voor dat de adviezen voor het beleid 'werkbaar' zijn.

  http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2000/par00053.pdf,

  Onze onderzoeks- en adviestrajecten zijn er op gericht een basis voor beleid te vormen.

  http://www.io-research.nl/index.htm

  De politiek heeft het ook zo gewild, want zulke ambtenaren worden geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan het creëren van draagvlak voor het beleid.'

  http://www.groene.nl/1999/42/pv_ambtenaren.html,

  Vlaanderen koos voor een beleid waarin investeren in mensen en de ontwikkeling van kennis en de spreiding van de mogelijkheden en het vergemakkelijken van de toegang centraal staan.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/documenten/viona_oproep2003.pdf,

  Hij herinnert eraan dat een bezuinigingsoperatie is opgezet om tegenvallers op te vangen en ruimte voor nieuw beleid te creëren.

  http://www.hilversum.nl/tekst/3573_6804.htm,

  Het terugdringen van de schatgraverij is - ook internationaal - het uitgangspunt voor het beleid.

  http://www.archis.nl/html/nisa/index.html

  Door af te treden neemt het kabinet integraal verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid gedurende een reeks van jaren.

  http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

  • zonder beleid

  Zonder beleid houden de discussies iets ongerichts en zullen de knopen niet tijdig kunnen worden doorgehakt.

  http://www.rug.nl/rc/pictogram/2000-12/redactioneel.htm#qtop

  Het is vreemd hoe er hier met een zo ernstige zaak als het eigen verleden in Indonesië wordt omgegaan. Zo rommelig, zo zonder beleid en vaste lijnen.

  NRC,

  Good governance is niet denkbaar zonder beleid dat toeziet op een redelijke spreiding van welvaart en het verzekeren van de toegang tot basale voorzieningen voor de armen.

  http://www.minbuza.nl/OriginalDocuments/c_64242.pdf,

  • zonder aanvullend beleid
  • zonder actief beleid
  • zonder adequaat beleid
  • zonder betrouwbaar beleid
  • zonder daadkrachtiger beleid
  • zonder duidelijk beleid
  • zonder Europees beleid
  • zonder extra beleid
  • zonder nader beleid
  • zonder nationaal beleid
  • zonder specifiek beleid

  Op dit moment zijn in de markt ontwikkelingen te constateren die aanleiding geven te veronderstellen dat, zonder aanvullend beleid, het aantal marktpartijen onder invloed van concentratietendenzen zal afnemen.

  http://www.goededoelenplatform.nl/content/pdf/Kabinetstandpunt_05-10-01.pdf,

  De verwachte ontwikkeling van de luchtvaartactiviteiten is van die aard, dat zonder actief beleid heel Vlaams- Brabant terecht zal komen in een verkeersinfarct, en de lawaaioverlast in de gemeenten rond de luchthaven zodanig uit de pan zal rijzen dat het ongenoegen uitmondt in een volksopstand.

  http://www.cvp.be/Standpunt/standpunt/1999-03/ de_luchthaven_van_zaventem_.htm,

  Zonder adequaat beleid kan de uitsluitingsproblematiek daardoor tot toenemende sociale spanningen in de grote steden leiden.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_rapporten_9709,

  Met zo'n gecombineerde aanpak op drie fronten tegelijk kunnen veel mensen instemmen, maar helaas heeft minister Netelenbos het probleem in stukken opgeknipt en probeert ze de tolheffing er door te krijgen zonder betrouwbaar beleid voor de verbreding van de wegen en meer treinen en trams.

  http://www.nijenrode.nl/nl/

  K. Noordzij, directeur en voorzitter van TLN, voorspelt dat zonder daadkrachtiger beleid gebieden die nu al sterk van de files te lijden hebben over enkele jaren permanent onbereikbaar zijn.

  Meppeler Courant,

  Hij sprak kritisch richting B en W over een ad hoc-beleid, incidentele besluiten zonder duidelijk beleid, hetgeen Geldorp van de hand wees met een verwijzing naar een notitie over de stedebouwkundige gevolgen van het bouwplan.

  Meppeler Courant,

  Zonder Europees beleid blijven we rondjes draaien rond het ozonprobleem.

  De Standaard,

  Op middellange termijn wordt zonder extra beleid een tekort verwacht van 120.000 kenniswerkers, waaronder veel bèta's en technici.

  Staatscourant,

  Zonder nader beleid kan de participatie van vrouwen volgens het CPB nog groeien tot 56% in 2010.

  Het Financieele Dagblad,

  Potentiële winst uit handel kan niet worden bereikt zonder nationaal beleid.

  NRC,

  Ter onderbouwing van het advies heeft de Raad een onderzoek laten verrichten naar de economische effecten van een oliecrisis met en zonder specifiek beleid.

  http://www.xs4all.nl/~aer/984sv.html#SAMENVATTING,

  met substantief ervoor


  • de afdeling Beleid

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp is op zoek naar een tijdelijke ruimtelijk beleidsadviseur voor 1 á 1,5 dag per week. Je werkt voor de afdeling Beleid en vormt de verbinding met de afdeling RBG waar de bestemmingsplannen, ontheffingen en vergunningen worden opgesteld en verleend.

  https://www.zzp-opdrachten.nl/vacatures/vacature-adviseur-ruimtelijk-beleid-307693-11.html,

  • vijf jaar beleid
  • zes jaar beleid

  De vraag of het grotestedenbeleid effect heeft gehad, kan na vijf jaar beleid niet worden beantwoord.

  NRC,

  Na zes jaar beleid zien bepaalde gedeelten van zijn bestuursgebied er nog meer als verwoeste gewesten uit dan in 1989.

  De Standaard,

  • een soort beleid
  • soorten beleid

  Europa kan, door aanvullende maatregelen op humanitair vlak, een voorbeeld scheppen voor een nieuw soort beleid.

  De Standaard,

  Deze landen hebben nogal uiteenlopende maatregelen genomen: van legalisatie en opheffing van het bordeelverbod in Nederland tot volledig verbod en strafbaarstelling van de bordeelbezoeker in Zweden. Deskundigen uit verschillende disciplines zetten uiteen welke ervaringen zij met de verschillende soorten beleid hebben gehad, inclusief de negatieve gevolgen.

  http://www.eurospirit.be/news.php?id=359,

  In een brief aan de leden van PCO-Zwartsluis wordt gesteld dat het voor de afzonderlijke schoolbesturen en scholen in de toekomst steeds moeilijker wordt om het hoofd alleen boven water te houden. Dit geldt niet alleen voor het steeds ingewikkelder worden van allerlei regelgeving, maar ook voor het toenemend aantal verplichtingen om diverse soorten beleid te voeren op de scholen.

  Meppeler Courant,

  met telwoord ervoor


  • (ons) eerste beleid

  Ons eerste beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen maakten we al in 2007. In 2015 stelden we onszelf ambitieuze doelen voor 2020. Die hebben we inmiddels gehaald.

  https://www.abp.nl/images/abp-dvb20-beleid.pdf,

  met infinitief met te


  • het te voeren beleid
  • het te volgen beleid
  • het te ontwikkelen beleid

  Centraal in het te voeren beleid staan duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied en milieu.

  http://www.minlnv.nl/infomart/lba/2003/28/lba03-28.pdf,

  Bij twijfel over het te volgen beleid kan met de Inspectie overlegd worden.

  http://www.johannes-wier.nl/,

  In verband met de vergroting van de bereikbaarheid kan bevoorrading van winkels plaatsvinden op basis van daartoe te ontwikkelen beleid.

  http://www.vvdgb.club.tip.nl/,

  met dat-zin


  (frequent aangetroffen)
  • beleid dat
  • een, het beleid dat

  Deze jeugdraad krijgt een functie bij te ontwikkelen beleid dat jongeren aangaat.

  http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

  Ongetwijfeld zal een kwalitatieve dienstverlening, gekoppeld aan een beleid dat het autogebruik ontmoedigt, zichzelf gedeeltelijk terugbetalen via een stijgend aantal treinreizigers.

  De Standaard,

  Een beleid dat uitkeringstrekkers terug aan het werk wil zetten, heeft slechts een beperkt succes als het niet tevens investeert in een opleiding voor de betrokkenen zodat ze meer kunnen verdienen.

  De Standaard,

  Vaak werd de groei afgeremd door een beleid dat de betrokken economieën van de mondialisering afschermde.

  De Standaard,

  Het beleid dat minister Borst heeft ingevoerd, houdt in dat ziekenhuizen die meer opereren, ook meer geld krijgen.

  Het Parool,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • dat beleid
  • een dergelijk beleid
  • dit beleid
  • hetzelfde beleid
  • zo'n beleid

  Tien jaar vreemdelingendetentie in speciaal daarvoor bestemde gevangenissen heeft niets bijgedragen aan de effectiviteit van het verwijderingsbeleid. Detentie wordt binnen dat beleid voornamelijk gebruikt ter afschrikking en ontmoediging van vluchtelingen en andere migranten.

  http://www.autonoomcentrum.nl/grensgevangenen/histor.html,

  De ondertekenaars van de resolutie bekritiseerden het gedoogbeleid zoals dat ondermeer in Amsterdam wordt gevoerd. "Een dergelijk beleid is onverantwoordelijk voor zowel de bewoners van deze steden als andere Europeanen", aldus de verklaring.

  NRC,

  In de nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur, die wij u gelijktijdig toezenden, wordt de strategische aanpak voor het natuur- en landschapsbeleid voor de komende 10 jaar geschetst en wordt in een beleidsprogramma uiteengezet met welke inzet van instrumenten dit beleid gerealiseerd moet worden.

  http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

  De keuze waarvoor jij staat is: ofwel een bij voorbaat nutteloze stem voor hetzelfde beleid van de eenheidspartijen van het Europese grootkapitaal ofwel een klaar statement voor een totaal andere politiek (en maatschappij).

  http://www.lef-online.be/rapporten/rapport16.htm,

  Alleen het woord alleen al, aandachtsminuten. Er is dus amper tijd voor de bewoners. Sommigen van hen hebben geen familie meer en komen daarom soms maandenlang niet naar buiten. Vind je het gek dat vooral ouderen depressief zijn? Van zo'n beleid zou ik ook gigantisch depressief worden!

  http://www.chris.subbot.net/,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn beleid
  • je beleid
  • haar beleid
  • zijn beleid
  • diens beleid
  • uw beleid
  • ons beleid
  • hun beleid

  Kwaliteitsbevordering is één van de drie strategische prioriteiten in mijn beleid.

  http://vandenbroucke.fgov.be/T-010310.htm,

  "Het is beter om je beleid te baseren op de factoren die werkgelegenheidscreatie determineren, in plaats van op de grootteklasse van de bedrijven."

  De Morgen,

  Het OCMW tracht, met de middelen die het heeft, haar beleid te diversifiëren en af te stemmen op de veranderende omgevingsfactoren.

  http://ocmw.antwerpen.be/Berichten/archief_berichten/blankenbergspeechMDC.htm,

  Als een groot en diep denker heeft Ronald Reagan nooit bekend gestaan en zijn beleid kon lang niet altijd op instemming rekenen.

  http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/amerikas/noordamerika/act.20040606_reagan.html,

  De nieuwe chief minister van de Britse kroonkolonie, Peter Caruana, zei er vrijdag meteen bij dat hij er niet aan denkt in te gaan op Spanjes 283-jarige aanspraken op de soevereiniteit over de Rots. De 18.400 kiezers van Gibraltar hadden donderdag in de stembus duidelijk gemaakt dat ze zijn voorganger, Joe Bossano, en diens beleid van confrontatie met Spanje niet langer wilden.

  De Standaard,

  Als u weet dat een debiteur zich bij voortduring niet houdt aan de gestelde betalingstermijnen, kunt u uw beleid hierop aanpassen.

  http://www.bdjuristen.nl/actueeljuni2003.html#33,

  "Sinds een paar jaar hebben wij roken radicaal verbannen. Ook voor leerkrachten overigens. Dat is op heel wat verzet gestoten. De leerlingen zijn het ook niet altijd eens met ons beleid. Vanuit de leerlingenraad gaan stemmen op om het verbod op te heffen, maar voorlopig geven we niet toe."

  De Morgen,

  Op zijn minst de verantwoordelijke ambtenaren en politici moeten de stukken waarop ze hun beleid baseren in hun eigen taal tot zich kunnen nemen.

  http://www.vanoostendorp.nl/computers/en.taal/h9.html,

  met onbepaald voornaamwoord


  • elk beleid
  • enig beleid
  • geen beleid
  • meer beleid
  • veel beleid

  Elk beleid dat alleen stoelt op loonkostenmatiging is tot mislukken gedoemd.

  NRC,

  De stagecoördinatoren worden geadviseerd bij de selectie van stageplaatsen na te gaan of enig beleid op het gebied van voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen aanwezig is.

  http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

  Het gedrag van beleggers is soms zo extreem, dat je daar als onderneming helemaal geen beleid op kunt maken.

  Nederlands Dagblad,

  Wie de beleidspraktijk bij de rijksdienst in beschouwing neemt, kan inderdaad vaststellen dat op sommige plaatsen steeds meer beleid buiten de kerndepartementen ontwikkeld wordt.

  http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg4/nr5/1995,,4,5,2.php,

  Er wordt veel beleid gevoerd in dit land en steeds vaker met een korte levensduur.

  http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

  voorafgegaan door naamvalsgenitief


  • Jeltsins beleid
  • Nordholts beleid

  De benoeming van Nikolaj Jegorov op de strategische post van presidentieel stafchef, voorspelt weinig goeds voor het demokratisch gehalte van Jeltsins beleid.

  De Standaard,

  Nordholt viel Römer persoonlijk aan op haar beleid, dat rechtstreekse gevolgen heeft voor Nordholts beleid in Amsterdam.

  NRC,

  met eigennaam


  • (gebiedsgericht) beleid Noordwest-Overijssel
  • (gebiedsgericht) beleid NW-Overijssel

  De inspraakronde voor het voorontwerp 'gebiedsgericht beleid Noordwest-Overijssel' is definitief verschoven tot na de zomervakantie.

  Meppeler Courant,

  Het totale communicatieproces rond het circus van het gebiedsgericht beleid NW-Overijssel wordt onderzocht door de vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • beleid en activiteiten
  • beleid en beheer
  • beleid en bestuur
  • (buitenlands) beleid en defensie
  • (stedelijk) beleid en huisvesting
  • beleid en maatregelen
  • beleid en management
  • beleid en onderzoek
  • beleid en organisatie
  • beleid en praktijk
  • beleid en regelgeving
  • beleid en strategie
  • beleid en uitvoering
  • beleid en wetgeving
  • beleid of activiteiten

  Jaarlijks reikt de OVKK (Overijsselse Vereniging Kleine Kernen) de oorkonde 'gemeente van het jaar' uit. Op voordracht van de organisaties van Plaatselijk Belang wordt een Overijsselse gemeente uitgekozen, die zich in de afgelopen periode uitzonderlijk heeft onderscheiden in haar beleid en activiteiten ten gunste van de kleine kernen.

  Meppeler Courant,

  Integraal Waterbeheer Integraal waterbeheer is "het geheel aan voornemens, handelingen en onderzoek ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van watersystemen, waarbij rekening gehouden wordt met de samenhangen en wisselwerkingen binnen en tussen waterhuishoudkundige- en natuurlijke systemen, de maatschappelijke belangen ten aanzien van het waterhuishoudkundig systeem en de beïnvloedingsmogelijkheden door middel van beleid en beheer".

  http://www.zonien.com/milieuraad_hoeilaart/Mina98/waterbeheer.htm

  Ontwikkelingen in beleid en bestuur (o.a. een terugtredende overheid, verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen, scheiding van beleid en uitvoering) hebben de laatste jaren steeds meer invloed op de organisatie en het personeel van het ministerie.

  http://www.minlnv.nl/lnv/f-lnv.htm

  In de binnenste cirkel zouden die landen zitten die verder kunnen en willen gaan in de integratie, niet alleen op monetair vlak, maar ook op sociaal en ekologisch gebied en inzake buitenlands beleid en defensie.

  De Standaard,

  De minister van Begroting en Financiën, Wivina Demeester, en haar collega van Stedelijk Beleid en Huisvesting, Leo Peeters, kunnen beginnen met een heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen.

  De Standaard,

  Jongeren willen beleid en maatregelen die veiligheid garanderen, en de politiek kijkt de andere kant op.

  http://www.sdnl.nl/stalpers.htm

  Zo laten de ervaringen die de afgelopen tijd zijn opgedaan met Verpleegkundige Adviesraden (VAR) zien dat het versterken van de beroepsinhoudelijke inbreng in beleid en management van instellingen bijdraagt aan het tijdig signaleren van knelpunten, de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij de instelling alsmede het draagvlak voor nieuw beleid vergroot én de kloof tussen directie en werkvloer verkleint.

  http://www.rvz.net/Nieuws/Werk99/vwsprof.pdf,

  Beleid en onderzoek zouden zich veel meer moeten richten op de talloze identificeerbare 'smaakgroepen' in de vrijetijd, in plaats op anonieme, individuele consumenten.

  http://www.rmno.nl/pdf/essaytheobeckers.pdf

  De tweede afdeling binnen Breedtesport omvat de dienstverlening op het gebied van beleid en organisatie van de sportbonden.

  http://www.sport.nl/index.php3,

  Beleid en praktijk van het IMF worden verder extern geëvalueerd.

  http://www.wereldwijd.be/archief/9909-069.htm,

  Met de beleidsmedewerkers dienen wetgevingsjuristen oog te hebben van convergentie van een regeling met het rechtsstelsel en vanwege de noodzaak van specifieke precieze formulering zijn voor het opstellen van wet- en regelgeving specifieke kennis en voor de afweging van belangen en de politieke inbedding van beleid en regelgeving.

  http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

  Een ander kernpunt uit dit boekje [...]: de gemeentelijke organisatie zal moeten kiezen voor een volwaardige invulling van de I- en A-functies, rekening houdend met alle facetten: beleid en strategie, planning en control, ontwikkeling, exploitatie en beheer.

  http://www.viag.nl/,

  Het ministerie van justitie wil met de reorganisatie een scheiding tussen beleid en uitvoering bewerkstelligen.

  NRC,

  De federale overheid geeft de voorkeur aan de aankoop van gecertificeerd hout [...]. Zij ondersteunt initiatieven om illegale houtkap tegen te gaan en duurzaam bosbeheer te bevorderen en steunt landen die hun beleid en wetgeving hiervoor willen aanpassen.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Een ministerie kan een speciaal projectteam installeren met als opdracht het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden om beleid of activiteit te beëindigen.

  http://www.iminet.org/html/visie/index_visie.html,

  • bestuur en beleid
  • onderzoek en beleid
  • organisatie en beleid

  Maarten Hajer is hoogleraar bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

  De Groene Amsterdammer,

  Dhr. Keijzers constateerde in zijn lezing dat er iets schort aan de relatie tussen onderzoek en beleid. DGM had en heeft te weinig aan de universiteiten omdat de verbindende schakel van het onderzoek naar beleid door universiteiten moelijk te leggen is.

  http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

  Het paarse kabinet 'dereguleert'. Want wetgeving, overleg en samenwerking belemmeren de concurrentie, dus de markt, dus de economie, dus de werkgelegenheid, dus ons welbevinden. Een behoorlijke domme redenering, vindt Frans van Waarden, hoogleraar organisatie en beleid aan de Universiteit van Utrecht.

  http://www.groene.nl/1996/16/mr_waard.html,

  voorafgegaan door als


  • als beleid
  • als beleid formuleren
  • als beleid hebben
  • als beleid kennen
  • als beleid opnemen
  • als beleid opvatten
  • als beleid vastleggen (in iets)

  "Laat maar waaien" is letterlijk bedoeld zeker wel goed, maar als beleid natuurlijk niet!

  http://www.heinzeevalking.nl/

  Ik moet zeggen: wat wij daar uitgericht hebben van 1908 tot 1960, was als beleid toch erg fatsoenlijk.

  Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

  In februari 1999 heeft het DT van DWR een besluit genomen over de aansluiting van drainages op de riolering in Amsterdam. In dit besluit is als beleid geformuleerd dat drainages zo weinig mogelijk worden toegepast.

  http://www.water.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=414=17693=11508,

  Clubs die als beleid hebben spelers te kopen in plaats van op te leiden zullen het in dat opzicht over een andere boeg moeten gooien.

  NRC,

  Het OM kent als beleid dat in gevoelige zaken waarbij een hoge schikking ter sprake komt altijd als voorwaarde wordt gesteld dat een persbericht wordt uitgegeven.

  http://www.openbaarministerie.nl/

  In het Amsterdams Rioleringsplan ARP 1999 – 2003 is als beleid opgenomen dat het afvoeren van drainagewater naar de zuivering ongewenst is.

  http://www.water.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=414=17693=11508,

  In de publieke sector is het beleid van bepaalde gemeenten en deelgemeenten vooral in West-Nederland bijvoorbeeld alleen nog te begrijpen als het wordt opgevat als beleid ter verdediging van de plaatselijke kwaliteit als woondomein.

  http://www.frw.uva.nl/ame/publications/engelsdorpgastelaars_trends.pdf,

  En man en vrouw samen op één school zou mogelijk tot problemen leiden. Voor het college was dit aanleiding om eind vorige maand een passage toe te voegen aan het Meerjarenformatiebeleid. Daarin is als beleid vastgelegd dat de taakomvang van de bestaande familiaire arbeidsverhouding tussen directie en groepsleerkrachten niet wordt uitgebreid.

  Meppeler Courant,

  gevolgd door als


  • terreinen als beleid, bestuur en organisatie, sociologie, communicatie en voorlichting

  Voorzover op dit moment kan worden ingeschat zullen ASW-bachelors ook toegang kunnen hebben tot masteropleidingen elders, op terreinen als beleid, bestuur en organisatie, sociologie, communicatie en voorlichting.

  http://www.fss.uu.nl/asw/vakgroep.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  • beleidje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • beleidexpert
  • beleidinformatica
  • beleidmaker
  • beleidsaanbeveling
  • beleidsaandacht
  • beleidsaangelegenheid
  • beleidsaanpak
  • beleidsaanwijzing
  • beleidsaccent
  • beleidsaccumulatie
  • beleidsactiviteit
  • beleidsactor
  • beleidsadvies
  • beleidsadviserend
  • beleidsadvisering
  • beleidsadviseur
  • beleidsafdeling
  • beleidsafspraak
  • beleidsafspraak
  • beleidsafstemming
  • beleidsafweging
  • beleidsafwijking
  • beleidsagenda
  • beleidsakkoord
  • beleidsalternatief
  • beleidsambitie
  • beleidsambtenaar
  • beleidsanalist
  • beleidsanalyse
  • beleidsanalytisch
  • beleidsapparaat
  • beleidsarena
  • beleidsarm
  • beleidsarmoede
  • beleidsartikel
  • beleidsaspect
  • beleidsautonomie
  • beleidsbarometer
  • beleidsbedenker
  • beleidsbeëindiging
  • beleidsbeginsel
  • beleidsbegroting
  • beleidsbeheer
  • beleidsbeïnvloeder
  • beleidsbeïnvloeding
  • beleidsbemiddeling
  • beleidsbenadering
  • beleidsbepalend
  • beleidsbepaler
  • beleidsbepaling
  • beleidsbeslisser
  • beleidsbeslissing
  • beleidsbesluit
  • beleidsbetrokkene
  • beleidsbevoegdheid
  • beleidsbijeenkomst
  • beleidsbijstelling
  • beleidsboek
  • beleidsbrief
  • beleidsbundel
  • beleidsbureau
  • beleidscapaciteit
  • beleidscategorie
  • beleidscel
  • beleidscentrum
  • beleidschaos
  • beleidscircuit
  • beleidscoherentie
  • beleidscollege
  • beleidscomité
  • beleidscommissie
  • beleidscommunicatie
  • beleidsconcept
  • beleidsconceptie
  • beleidsconclusie
  • beleidsconcurrentie
  • beleidsconferentie
  • beleidsconflict
  • beleidscongres
  • beleidsconsequentie
  • beleidsconsulent
  • beleidscontext
  • beleidscontinuïteit
  • beleidscontract
  • beleidsconvenant
  • beleidscoördinatie
  • beleidscoördinator
  • beleidscrisis
  • beleidscriterium
  • beleidscultuur
  • beleidscursus
  • beleidscyclus
  • beleidsdaad
  • beleidsdag
  • beleidsdebat
  • beleidsdeel
  • beleidsdeelname
  • beleidsdekkingsgraad
  • beleidsdenken
  • beleidsdepartement
  • beleidsdeskundige
  • beleidsdialoog
  • beleidsdiarree
  • beleidsdienst
  • beleidsdilemma
  • beleidsdirecteur
  • beleidsdirectie
  • beleidsdiscussie
  • beleidsdocument
  • beleidsdocumentatie
  • beleidsdoel
  • beleidsdoeleinde
  • beleidsdoelstelling
  • beleidsdomein
  • beleidsdoorlichting
  • beleidsdossier
  • beleidsdraaiboek
  • beleidsdrager
  • beleidseconomie
  • beleidseffect
  • beleidseffectiviteit
  • beleidseis
  • beleidselite
  • beleidservaring
  • beleidsevaluatie
  • beleidsevolutie
  • beleidsfacet
  • beleidsfase
  • beleidsfiasco
  • beleidsfiguur
  • beleidsfilosofie
  • beleidsfocus
  • beleidsformulering
  • beleidsforum
  • beleidsfout
  • beleidsfraude
  • beleidsfunctie
  • beleidsfunctionaris
  • beleidsgebaseerd
  • beleidsgebied
  • beleidsgericht
  • beleidsgeschil
  • beleidsgesprek
  • beleidsgestuurd
  • beleidsgevolg
  • beleidsgrens
  • beleidsgroep
  • beleidshandhaving
  • beleidshefboom
  • beleidshervorming
  • beleidsherziening
  • beleidshoek
  • beleidshuur
  • beleidsidee
  • beleidsimpact
  • beleidsimpasse
  • beleidsimplementatie
  • beleidsimplicatie
  • beleidsimpuls
  • beleidsindicator
  • beleidsinfo
  • beleidsinformatica
  • beleidsinformatie
  • beleidsingreep
  • beleidsinhoud
  • beleidsinhoudelijk
  • beleidsinitiatief
  • beleidsinnovatie
  • beleidsinspanning
  • beleidsinstantie
  • beleidsinstelling
  • beleidsinstructie
  • beleidsinstrument
  • beleidsinstrumentarium
  • beleidsintegratie
  • beleidsintensivering
  • beleidsintentie
  • beleidsinterventie
  • beleidsintimiteit
  • beleidsinventarisatie
  • beleidsinvestering
  • beleidsinvulling
  • beleidsinzet
  • beleidsinzicht
  • beleidsissue
  • beleidsitem
  • beleidsjaar
  • beleidsjargon
  • beleidsjurist
  • beleidskaart
  • beleidskader
  • beleidskant
  • beleidskennis
  • beleidskern
  • beleidskeuze
  • beleidskoers
  • beleidskompas
  • beleidskracht
  • beleidskrediet
  • beleidskringen
  • beleidskunde
  • beleidskundig
  • beleidskwestie
  • beleidslast
  • beleidslevenscyclus
  • beleidslijn
  • beleidslogica
  • beleidsluw
  • beleidsmaatregel
  • beleidsmakend
  • beleidsmaker
  • beleidsman
  • beleidsmanagement
  • beleidsmanager
  • beleidsmarge
  • beleidsmarketing
  • beleidsmaterie
  • beleidsmatig
  • beleidsmedewerker
  • beleidsmedewerkster
  • beleidsmediation
  • beleidsmemo
  • beleidsmens
  • beleidsmiddel
  • beleidsministerie
  • beleidsmislukking
  • beleidsmodel
  • beleidsmodule
  • beleidsmogelijkheid
  • beleidsmonitoring
  • beleidsmotto
  • beleidsnetwerk
  • beleidsneutraal
  • beleidsnieuws
  • beleidsniveau
  • beleidsnood
  • beleidsnorm
  • beleidsnota
  • beleidsnotitie
  • beleidsobjectief
  • beleidsobstakel
  • beleidsombuiging
  • beleidsomgeving
  • beleidsomslag
  • beleidsonderbouwing
  • beleidsonderdeel
  • beleidsondernemer
  • beleidsondersteunend
  • beleidsondersteuner
  • beleidsondersteuning
  • beleidsonderwerp
  • beleidsonderzoek
  • beleidsonderzoeker
  • beleidsontwerp
  • beleidsontwikkelaar
  • beleidsontwikkeling
  • beleidsoogpunt
  • beleidsopdracht
  • beleidsopdrachtgever
  • beleidsopgave
  • beleidsoplossing
  • beleidsoptie
  • beleidsoptreden
  • beleidsopvatting
  • beleidsopvolging
  • beleidsorgaan
  • beleidsorganisatie
  • beleidsoriëntatie
  • beleidsouderling
  • beleidsovereenkomst
  • beleidsoverleg
  • beleidsoverschrijdend
  • beleidsoverweging
  • beleidspad
  • beleidspakket
  • beleidspanel
  • beleidsparagraaf
  • beleidsparticipatie
  • beleidspartij
  • beleidspartner
  • beleidsperiode
  • beleidspersoon
  • beleidsperspectief
  • beleidspijler
  • beleidspiste
  • beleidsplan
  • beleidsplanning
  • beleidsplanperiode
  • beleidsplatform
  • beleidsploeg
  • beleidsportefeuille
  • beleidspositie
  • beleidspraktijk
  • beleidspresentatie
  • beleidsprestatie
  • beleidsprijs
  • beleidsprincipe
  • beleidsprioriteit
  • beleidsprobleem
  • beleidsproblematiek
  • beleidsprocedure
  • beleidsproces
  • beleidsproducerend
  • beleidsproduct
  • beleidsprofessional
  • beleidsprogramma
  • beleidsprogrammering
  • beleidsproject
  • beleidsprotocol
  • beleidsproza
  • beleidspsychiater
  • beleidspsychiatrie
  • beleidspunt
  • beleidsraad
  • beleidsrapport
  • beleidsrapportage
  • beleidsreactie
  • beleidsrealisatie
  • beleidsrealisering
  • beleidsrealiteit
  • beleidsrede
  • beleidsreden
  • beleidsregel
  • beleidsregeling
  • beleidsregie
  • beleidsregio
  • beleidsregisseur
  • beleidsrelevant
  • beleidsrelevantie
  • beleidsrente
  • beleidsresistent
  • beleidsresultaat
  • beleidsrichting
  • beleidsrichtlijn
  • beleidsrijk
  • beleidsrol
  • beleids-RSI
  • beleidsruimte
  • beleidsrust
  • beleidsruzie
  • beleidssamenvatting
  • beleidssamenwerking
  • beleidsscenario
  • beleidsschets
  • beleidssecretaris
  • beleidssector
  • beleidssepot
  • beleidssessie
  • beleidssignaal
  • beleidssimulatie
  • beleidssituatie
  • beleidsslag
  • beleidsspecialist
  • beleidsspeerpunt
  • beleidsspiegel
  • beleidsspoor
  • beleidsstaf
  • beleidsstage
  • beleidsstandpunt
  • beleidsstap
  • beleidsstatistiek
  • beleidsstatus
  • beleidsstelling
  • beleidsstrateeg
  • beleidsstrategie
  • beleidsstreven
  • beleidsstructuur
  • beleidsstudie
  • beleidsstuk
  • beleidssturing
  • beleidssubsidie
  • beleidssuggestie
  • beleidssysteem
  • beleidstaak
  • beleidstaal
  • beleidstafel
  • beleidsteam
  • beleidstechnisch
  • beleidstekort
  • beleidstekst
  • beleidsterm
  • beleidstermijn
  • beleidsterrein
  • beleidsthema
  • beleidstheorie
  • beleidstip
  • beleidstoelichting
  • beleidstoets
  • beleidstoetsing
  • beleidstraject
  • beleidstrend
  • beleidstwist
  • beleidsuitdaging
  • beleidsuitgangspunt
  • beleidsuitgave
  • beleidsuitkomst
  • beleidsuitspraak
  • beleidsuitvoerder
  • beleidsuitvoerend
  • beleidsuitvoering
  • beleidsuitwerking
  • beleidsvacuüm
  • beleidsvandalisme
  • beleidsvariabele
  • beleidsvariant
  • beleidsvaststelling
  • beleidsveld
  • beleidsverandering
  • beleidsverankering
  • beleidsverantwoordelijke
  • beleidsverantwoordelijkheid
  • beleidsverantwoording
  • beleidsverbetering
  • beleidsvergadering
  • beleidsverhaal
  • beleidsverkenning
  • beleidsverklaring
  • beleidsvernieuwing
  • beleidsverordering
  • beleidsverruiming
  • beleidsverschil
  • beleidsverslag
  • beleidsvertaling
  • beleidsvertegenwoordiger
  • beleidsvisie
  • beleidsvlak
  • beleidsvoerder
  • beleidsvoering
  • beleidsvoorbereidend
  • beleidsvoorbereider
  • beleidsvoorbereiding
  • beleidsvoorganger
  • beleidsvoorkeur
  • beleidsvoornemen
  • beleidsvoorstel
  • beleidsvorm
  • beleidsvormend
  • beleidsvormer
  • beleidsvorming
  • beleidsvormingsproces
  • beleidsvraag
  • beleidsvraagstuk
  • beleidsvrij
  • beleidsvrijheid
  • beleidsvrouw
  • beleidswaarde
  • beleidswending
  • beleidswens
  • beleidswereld
  • beleidswerk
  • beleidswerker
  • beleidswerkgroep
  • beleidswerking
  • beleidswetenschappelijk
  • beleidswetenschappen
  • beleidswetenschapper
  • beleidswijzer
  • beleidswijziging
  • beleidszaken
  • beleidverbetering
  • beleidwerkzaamheden

  beleid 1.1

  (geneeskunde [medische discipline])

  wijze waarop een patiënt behandeld wordt; strategie in de behandeling van een patiënt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een beleid…

  is een handelwijze

  • [Functie] dient om een patiënt te behandelen
  • [Betrokkene] wordt gevoerd door behandelende artsen, ook in samenspraak met de patiënt

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • effectief zijn
   • invloed hebben op

   Om vast te stellen of sociaal-economisch beleid daadwerkelijk effectief is, moeten, waar mogelijk, evaluatie naar medische snit plaatsvinden. Dat betekent dat door willekeurige (aselecte) toewijzing twee groepen mensen worden onderscheiden waarbij de ene groep onder het voorgestelde nieuwe regime valt ('treatment'-groep) en de ander niet wordt 'behandeld' (de placebo-groep). Vergelijking van beide groepen leert in hoeverre beleid effectief is.

   http://www.wbs.nl/download.do/id/100004183/cd/true/

   De behandeling wordt onder invloed van het gebruik van de arteria pulmonalis-katheter geïntensiveerd ondanks de waarneming dat dit beleid geen invloed heeft op het behandelingsresultaat.

   http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

   als object bij een werkwoord


   • het beleid bespreken
   • beleid voeren

   Verder maakte Scheltens in zijn oratie bekend dat in het nieuwe jaar zal worden gestart met een dagpoli (het VU-centrum Geheugenstoornissen [...]), waarin alle onderzoeken die moeten worden gedaan om de diagnose 'dementie' te stellen, in één dag zullen worden verricht. Binnen twee weken wordt de diagnose dan aan de patiënt meegedeeld en het beleid met de patiënt en zijn verzorgenden besproken.

   http://www.azvu.nl/werk.html

   Vroegtijdige opsporing van dementie is uitsluitend bedoeld om een beter en gerichter beleid voor de patiënt te kunnen voeren, en de patiënt en zijn omgeving veel medische consumptie en onnodig lijden te besparen.

   http://www.azvu.nl/werk.html

   met adjectief ervoor


   • expectatief beleid

   Het afwachtend beleid (expectatief beleid, wait-and-seebeleid, watch-and-waitbeleid) wordt toegepast bij (voornamelijk kwaadaardige) aandoeningen (zoals vormen van kanker) waarbij: - behandeling nog niet nodig is omdat de aandoening geen of te weinig klachten oplevert - de aandoening zodanig traag vordert dat behandeling (nog) niet zinvol is - behandeling de kwaliteit van leven sterker zou verminderen dan verbeteren (op langere termijn).

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Afwachtend_beleid,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: voor

   • beleid voor de patiënt

   Vroegtijdige opsporing van dementie is uitsluitend bedoeld om een beter en gerichter beleid voor de patiënt te kunnen voeren, en de patiënt en zijn omgeving veel medische consumptie en onnodig lijden te besparen.

   http://www.azvu.nl/werk.html

   Vaste verbindingen


   abstinerend beleid


    Zie: abstinerend beleid

   afwachtend beleid


    Zie: afwachtend beleid

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • antibioticabeleid
   • antibioticumbeleid
   • behandelbeleid
   • decubitusbeleid
   • geneesmiddelenbeleid
   • medicatiebeleid
   • medicijnbeleid
   • medicijnenbeleid
   • pijnbeleid
   • transfusiebeleid
   • verplegingsbeleid
   • verstervingsbeleid
   • verzorgingsbeleid
   • wait-and-seebeleid
   • watch-and-waitbeleid

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • beleidsarts

   beleid 2.0

   handelwijze die getuigt van een voorzichtige, weloverwogen strategie om iets te verwezenlijken; werkwijze waarbij de nodige voorzichtigheid wordt betracht; omzichtigheid; overleg
   In een voorzetselbepaling ingeleid door met.

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Beleid…

   is een handelwijze

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kenmerkt zich door voorzichtigheid

    Combinatiemogelijkheden


    in voorzetselgroep


    • met beleid
    • met enig beleid
    • met veel beleid

    Vroeger ging het nog wel eens met de botte bijl, maar inmiddels zijn auto's daarvoor te complex geworden: moderne wagens zijn computers op wielen, die met beleid uit elkaar worden gehaald om schade aan waardevolle onderdelen, zoals airbags, te voorkomen.

    http://www.nrc.nl/loopbaan/artikel/1046758904313.html,

    Zou een volwassene een te hoge tree met beleid en heel voorzichtig nemen, kinderen nemen dan juist twee te hoge treden in één keer.

    Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

    Het socialisme was in zijn ogen het einddoel van de geschiedenis en als dat moest worden bereikt via de omweg van geweld, willekeur en onderdrukking, dan moest die omweg vastberaden en met beleid worden bewandeld.

    http://www.groene.nl/1997/09/ab_deng.html,

    Veeg het ergste vuil met een niet te harde borstel of kwast weg; wel met enig beleid, om krassen te voorkomen.

    http://www.gazelle.nl/HTML/info/afstelonderh.htm

    Na het drukken werden de geren zorgvuldig tegen elkaar gelegd en op het oppervlak van de globe geplakt, waarbij met veel beleid moest worden geschoven en gerekt om ervoor te zorgen dat ze op elkaar aansloten en er geen ribbels ontstonden.

    http://users.telenet.be/michel.vanhalme/nonfic2183.htm,

    • iets met beleid doen
    • met beleid gebeuren
    • met beleid gebruiken
    • met beleid geschieden
    • met beleid werken

    Het kan zeer opwindend zijn de nek een beetje te sabbelen en likken en zo, maar doe het wel met beleid. Niemand zit er op te wachten om een paar weken verplicht in turtlenecks over straat te gaan.

    http://www.14februari.nl/frame_drlove_tips.html

    Het haar rond de anus, de vulva en de penis mag u ook wegknippen, dit om te voorkomen dat resten van urine of ontlasting in de vacht blijven hangen. Doe dit wel met beleid zodat er geen "gaten" in het model van de hond vallen.

    http://www.dumuchi.nl/studio.htm

    Het opladen diende met beleid en kunde te gebeuren opdat de metershoge vracht niet kantelen zou tijdens de hobbelige rit over velden en golvende weidenHet vierkoppige paardenspan sleurde met glimmende lijven en gespannen pezen de wagens weg en de aarde vloog in droge kluiten vanonder hun bliksemende hoeven op.

    De lange geboorte, Lut Ureel,

    Wanneer de scheidsrechter overweegt de wedstrijd tijdelijk te onderbreken of definitief te staken door overlast van het publiek of anderszins, dan moet hij de hem toegekende macht met beleid gebruiken; zijn optreden moet zich dan richten naar de omstandigheden, waarin hij zich bevindt.

    http://www.knvb.nl/knvb1/pdf/Spelregels_Zaalvoetbal.pdf,

    Dit proces is onomkeerbaar en biedt veel kansen, mits de introductie van marktwerking met beleid geschiedt.

    http://www.raadvenw.nl/inhoud/frame_adviezen.html,

    Als laboratoriummedewerker ben je op die manier niet stompzinnig bezig met uitvoerend werk, maar werk je met beleid en verstand.

    http://werk.net/

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • beleidvol