boer/Boer


boer 1.0

persoon wiens bedrijf bestaat uit landbouw en/of veeteelt; agrariër
In sommige samenstellingen op -boer heeft dit woorddeel de betekenis 'iemand die voor zijn beroep een bepaalde dienst levert of in een bepaald product handelt'.
Zie ook : -boer

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een boer…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt een overall en klompen of laarzen en soms een pet en een rode of geruite zakdoek en heeft vaak een blos op de wangen van het vele buiten werken
 • [Plaats] woont op een boerderij met een erf, en werkt op het veld of in de stal
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt soms als conservatief of ouderwets bestempeld
 • [Geslacht] is een man of soms een vrouw
 • [Overdraagbaarheid] heeft het beroep meestal van ouders overgenomen
 • [Activiteit of handeling] bewerkt het land door het te ploegen, bemesten, door te zaaien en te oogsten of houdt vee voor melkproductie en kaasmakerij of voor de slacht, bv. koeien, varkens, pluimvee en heeft soms een gemengd bedrijf, waar een combinatie van activiteiten plaatsvindt
 • [Bezitter of eigenaar] bezit vaak land
 • [Instrument] heeft machines om het land te bewerken, zoals een tractor, en heeft bij een melkveebedrijf melkmachines
 • [Object betroffen] speelt soms een belangrijke rol voor landschapsbeheer en natuurbeleid
 • [Product of vrucht] verbouwt gewassen als granen, aardappelen, uien, penen, koolzaad of levert zuivelproducten als eieren, melk en kaas of heeft slachtvee en kan ook een combinatie van deze producten leveren
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


De enkele duizenden bewoners die nog in de Culemborgse en Tielse Waard zijn achtergebleven, worden vandaag door de politie geëvacueerd. Alle wegen naar het gebied zijn sinds zeven uur afgesloten. Volgens een woordvoerder van de provincie Gelderland zijn er nog enkele tientallen boeren die hun vee niet willen achterlaten. Veewagens worden niet meer in het gebied toegelaten.

NRC,

Achter zich hoorde hij de zich verwijderende klompen van de boer, eerst op het erf, dan in de lege stallen.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Een boer leeft van oudsher dicht bij de natuur.

De Standaard,

Maar een boer trouwt toch ook met een meisje dat boerin wil worden.

Bas, Annie Van Keymeulen,

Boeren kiezen voor het telen van bijvoorbeeld droogbloemen of asperges en sommigen beginnen met het telen van fruit.

Meppeler Courant,

De boer wilde een trekker met daarachter een opraapwagen uit een schuur rijden.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • melken

Boeren melken hun koeien niet meer met de hand, maar bedienen apparaten, terwijl de hele bedrijfsvoering drijft op de computer.

NRC,

Normaal melkt een boer tweemaal daags. Maar koeien geven inmiddels zoveel melk dat je je afvraagt of dat niet te weinig is, wil een koe zich ook nog een beetje lekker voelen.

NRC,

 • oogsten
 • zaaien

Waar vroeger de boer met de zeis moest oogsten, rijdt hij nu met een hoogtechnologische maaimachine over het veld: maaien, het koren van het kaf halen, dorsen, ... het gebeurt allemaal automatisch en in 1 klap.

http://www.bakkerijhansdemeulemeester.be/historiek%20van%20de%20bakkerij/historiek_van_de_bakkerij.htm

Ook Van Dijk gelooft niet in het romantische beeld van de kleinschalige landbouw waarbij de boer nog met de hand zaait en oogst.

NRC,

De lookprijs zakte in Taiwan van 66 frank per pond onder de 2,5 frank. Toen ze, belust op makkelijke winst, in tijden van look-hausse zaaiden, roken de Taiwanese boeren nog geen onraad. Maar nu oogsten de boeren wat ze gezaaid hebben: teveel waardeloze look.

De Standaard,

De boer dacht bijna te gaan oogsten, tot dieven er van doorgingen met 1200 kilo aan bosbessen in één nacht - goed voor 1200 dollar op de markt.

http://www.amerika.nl/reizen/html/staten/newengland/airline.htm

Enfin, de niet verknoeide ruimte [...] kreeg een bestemming: daar zou een recreatieterrein voor de kinderen uit de buurt komen. Zou... inderdaad, want een boer zaaide en maaide er elk jaar zijn raaigras. Onlangs trok een idealist met een groep kinderen in zijn spoor naar dat grasland. Hij plantte er drie bomen en de kinderen bakenden het terrein af met plastieken linten.

De Standaard,

 • ploegen
 • omploegen

"Het repetitieve is iets rustgevends. Ik werk zoals een kind dat eindeloos zandvormpjes bakt in het zand. Speels, plezierig, zonder nadenken of grote filosofische gedachten. Maar het geeft rust. Het is een beetje zoals een boer die voren ploegt of het bidden van de rozenkrans. De repeterende fysieke handeling als middel tot contemplatie."

De Standaard,

Hij moest denken aan een verhaal van zijn oom, dat in de heuvels van Noord-Frankrijk ook zulke plekken lagen in het akkerland, waar de boeren omheen ploegden, omdat het massagraven zouden zijn uit de eerste wereldoorlog.

De aanslag, Harry Mulisch,

Een boer ploegde met een ossenspan een akker om.

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

 • aardappels verbouwen
 • gewassen verbouwen
 • graansoorten verbouwen
 • tabak verbouwen

Boeren kunnen dan het aardappelcystenaaltje gaan bestrijden met de wekstof. Ze moeten een braakliggend besmet perceel behandelen met de kunstmatig bereide wekstof. De stof wekt de aaltjes in de bodem, maar omdat er geen voedselbron voor hen is, sterven ze. Het volgende seizoen kan de boer aardappels verbouwen zonder gevaar voor aardappelmoeheid.

http://www.stw.nl/

De bevolking bestaat voor een groot deel uit boeren die gewassen verbouwen voor eigen gebruik.

http://www.happytravel.nl/start/mid_mapnav.php?go=landeninfo=caribbean=58

De boeren verbouwden allerlei graansoorten om brood en pap te maken, en hennep en vlas voor de olie.

http://proto.thinkquest.nl/~jrb116/archeologie.php

De EU geeft jaarlijks forse, maar sterk omstreden subsidies aan Zuid-Europese boeren die tabak verbouwen.

ANP,

Boeren en tuinders die gewassen verbouwen die veel beregening nodig hebben, zoals grove groenten en aardappelen, wordt geadviseerd over te schakelen op andere teelten.

De Standaard,

Die boer verbouwde alleen maar aardappelen.

Morgenster, Jaap Scholten,

 • verkopen

'Botterdonderdag' op de Wheem, in 1908 werden twee maal per jaar deze specifieke marktdagen gehouden, in september en in oktober. De grote boeren verkochten dan hun boter, verpakt in vaatjes, aan de handelaren.

Meppeler Courant,

Bijna alle boeren verkopen akkerbouwprodukten en dan met name uien, wortelen en aardappelen.

http://www.jeroenvm.dds.nl/romscri3.htm,

De helft van de boeren verkoopt vee en doen dat voornamelijk op de markt.

http://www.jeroenvm.dds.nl/romscri3.htm,

Opvallend is dat geen van de boeren aan de staat verkocht heeft; wel verkochten twee boeren hooi, de ene aan boeren in de buurt, de andere aan boeren in Iasi (gelegen aan de andere kant van de Karpaten), waar een tekort aan hooi was.

http://www.jeroenvm.dds.nl/romscri3.htm,

Mijn jongste dochter kreeg dit keer een vraagstuk over een boer die drie liter melk verkocht voor 18 frank.

De kabouter met het moedervlekje, Louis Verbeeck,

Veertien boeren verkopen gemiddeld acht liter melk per dag; alleen aan de staatsmelkfabriek die een verzamelpunt in het dorp heeft.

http://www.jeroenvm.dds.nl/romscri3.htm,

 • beheren

Elke boer beheert ongeveer drie hectare, wat drie keer meer is dan de gemiddelde (arme) Mexicaanse boer.

NRC,

Volgens Kemperman zal de Provincie Overijssel alles op alles zetten om zo goed mogelijk om te gaan met gebieden, die de Rouveense boeren eeuwenlang hebben beheerd.

Meppeler Courant,

De boeren beheren het cultuurhistorisch landschap en moeten daarvoor betaald worden.

http://www.publiek-politiek.nl/geefmijderuimte/Verslag/inhoud.htm

 • blokkeren

De boeren blokkeren niet meer de wegen en er wordt nu overleg gevoerd met de regering.

http://www.minlnv.nl/infomart/lba/1999/05/lba7.htm,

Boeren uit Hoogstraten blokkeerden met traktoren de brug over de E19 aan de Transportzone in Meer.

De Standaard,

W. kondigde direct aan in hoger beroep te zullen gaan en ook door te gaan met de acties tegen de autoriteiten. 'Ik ga door tot mijn dood. Voor mij is dit een vorm van protest, net zoals boeren een weg blokkeren.'

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • een arme boer
 • arme boeren
 • een rijke boer
 • rijke boeren

Een irrigatie-systeem of verwerkingsfabriek opzetten - dat kan als arme boer alleen als je georganiseerd bent.

NRC,

Er is wel degelijk een oplossing, maar enkel wanneer de arbeiders en hun gezinnen in samenwerking met de arme boeren van de Balkan een onafhankelijke politiek kunnen uitwerken.

http://www.lsp-mas.be/lsp/archief/99/184/poging2.html,

In de marge van het verhaal laat de auteur de lezer kennis maken met het Chinese leven van vroeger, toen heren zich alles mochten permitteren en miljoenen arme boeren van honger stierven.

De Standaard,

Het dorp was vergeven van de armelui die een rijke boer en zijn nazaten het licht in de ogen niet gunden.

De hangende man, Koos van Zomeren,

Kosteres Lieske K. mocht niet met haar geliefde - zoon van een rijke boer - trouwen omdat zij slechts de dochter van een timmerman was en wijdt nu haar leven aan de kerk.

NRC,

Uitsluitend de rijke boeren kweken stieren om er prijzen en brevetten mee te winnen die ingelijst te pronken hangen in de "beste kamers".

De lange geboorte, Lut Ureel,

 • de jonge boer
 • jonge boeren
 • een oude boer
 • oude boeren

Vooral jonge boeren vertrekken naar Denemarken, omdat er als gevolg van de vele subsidiemogelijkheden minder geïnvesteerd hoeft te worden, dan in veel andere landen.

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=23859,

De jonge boer, nu nog werkzaam in een maatschap met zijn vader en moeder, houdt van orde en regelmaat, dat is aan alles te zien.

Reformatorisch Dagblad,

Jonge boeren moeten fors investeren in het bekomen van een melkquotum.

De Standaard,

"Ik ken een oude boer", zei hij, "die twintig jaar geleden zijn trouwring verloor. Wel... enkele weken geleden was hij aan het ploegen. En eensklaps ziet hij iets blinken aan het scherpste puntje van zijn ploeg: zijn trouwring!"

De Standaard,

De laatste rij zomereiken die van achter de tuin tot aan de vaart lopen. Wel honderd nog. Maar voor hoelang? De oude boeren met hun loeiende motorzagen, als scheefgezakte, gerimpelde, uitdrogende, uitzinnige kinderen lopen ze ermee rond.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

 • een eenvoudige boer
 • eenvoudige boeren

Ook verder blijven arme boeren liever verschoond van olifantenbezoek. In een kwartiertje tijds kunnen de dikhuiden het land van een eenvoudige boer zonder moeite ruïneren, de arme man en zijn familie in diepe wanhoop achterlatend.

NRC,

Het waren maar eenvoudige boeren die zelfs hun herinneringen niet konden vertrouwen, omdat er nauwelijks geletterden naar Suriname waren meegekomen.

NRC,

Duizenden eenvoudige Chinese boeren raakten met hiv besmet toen ze bloed doneerden.

http://home2.pi.be/marc311/Wan.htm

 • de gemiddelde boer
 • een gewone boer
 • gewone boeren

Het voordeel voor deze boeren vergeleken met de gemiddelde boer in Mexico is het volgende: gewone boeren lenen van de overheid een 'ejido' (perceel), dat ze niet kunnen verkopen of uitbreiden.

NRC,

Voor Pinxten was het aanleiding om te konkluderen dat de "gewone boer" de illegale groeibevorderaars had afgezworen.

De Standaard,

Pinxten en Colla benadrukken dat de wet van 1985 een goed effekt heeft voor de gewone boer, maar niet voor de harde kern van de hormonenmaffia, waarmee men nu nog te maken heeft.

De Standaard,

We zijn onderweg met een privatizering van staatseigendommen, met een landhervormingsprogramma, waarbij de eigendom in handen van gewone boeren overgaat.

De Standaard,

 • een horige boer
 • horige boeren

Polen bestond voornamelijk uit een adellijke elite en horige boeren.

NRC,

In de slavenmaatschappij uit de oudheid bestond er een tegenstelling tussen vrije burgers en slaven, in de middeleeuwse feodale samenleving tussen de feodale heer en de horige boer en later tussen de edelman en de burger.

http://www.khlim.be/saw/opleidingsonderdelen/eerstejaar/filsosofie/hegel.PDF

In deze korte beschrijving komt een groot aantal onderwerpen aan de orde, namelijk de verhouding tussen joden en niet-joden op het Poolse platteland, de houding van de grootgrondbezitters ten opzichte van boeren en joden en de relatie tussen adel, kerk, horige boeren en joodse pachters.

http://casnws.scw.vu.nl/publicaties/meijers-antrolit.html,

 • de individuele boer
 • individuele boeren
 • particuliere boeren

Daarnaast is de marktpositie van veel landbouwbedrijven relatief zwak: de individuele boer heeft weinig of geen invloed op de prijs.

http://www.e-stem.nl/

De consequentie van deze beide uitspraken is dat het behoud van het landschap grotendeels duurzaam zal moeten blijven berusten op exploitatie en beheer van de grond op basis van particuliere ondernemingen in de vorm van gezinsbedrijven van individuele boeren.

http://www.deltametropool.nl/,

Men besluit daarom het eiland te verpachten aan particuliere boeren, die het land verder moeten verbouwen.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

Ook door het hoge tempo van vluchtelingen die Cuba verlieten ging de Cubaanse regering over op een verhoging van het tempo van de economische hervormingen. Markten voor particuliere boeren gingen hierna weer open.

http://www.histocasa.nl/artikelen/helmsburtonact.shtml

 • landloze boeren

Na het einde van het Somoza-bewind in 1979 werd land verdeeld onder de landloze boeren.

http://www.maxhavelaar.nl/pages/cooperatiedetails.asp?rID=174=5

Het is het tweede sociaal-economische ontwikkelingsplan dat Cardoso sinds zijn aantreden als president op 1 januari van dit jaar heeft aangekondigd. Eind vorige maand maakte hij een begin met het verdelen van landbouwgrond onder landloze boeren.

NRC,

Het zijn terreinen die door de overheid - en met de door die overheid vaak gedulde autoriteit van de traditionele chefs - aan landloze boeren werden toegewezen.

De Standaard,

En omdat de vrije markt vandaag op wereldvlak de meest uitzichtloze situatie creëert voor de armen en de natuur, gebeurt God vandaag overal waar een gat slagen in de uitzichtloze situatie van de wereldmarkt [...]. De Eeuwige gebeurt in de strijd van de door de agro-industrie uitgebuitte en uitgerangeerde boeren in West-Europa, in de strijd van de rubbertappers in het Amazoniëwoud van Brazilië, in de strijd van de landloze boeren in Latijns- Amerika.

http://users.skynet.be/wtm/tek2.htm,

 • de lokale boer
 • lokale boeren
 • de plaatselijke boer
 • plaatselijke boeren

Waar in Leiden Advanta gemanipuleerde aardappelen mag planten, wil de woordvoerder niet zeggen. "Ik kan het ook niet precies zeggen, omdat de exacte plaats afhankelijk is van de vraag waar de lokale boer op wiens land we een proefveldje gaan inrichten op dat moment ruimte heeft."

Leidsch Dagblad,

Voedingsprodukten werden massaal ingevoerd; de lokale boeren geraakten helemaal in de verdrukking.

De Standaard,

Voor het carbidschieten heeft u een stevige melkbus nodig (te krijgen bij de plaatselijke boer).

http://home.tiscali.nl/~cb008970/De_cursus/body_de_cursus.html

Ook hier is er een verrassende staptocht, nu langs het riviertje 'de Bellefontaine' en maken we een namiddag de tijd om een wei van de plaatselijke boeren onveilig te maken met balspelen.

http://www.kuleuven.ac.be/up/onthaaldagen/rodeveters.html

 • een Franse boer
 • Franse boeren

Met zijn alpinopet en sluwe oogjes lijkt hij op een Franse boer, maar hij gedraagt zich als een heer die eraan gewend is op zijn wenken bediend te worden.

NRC,

Ondanks het afnemend aantal Franse boeren blijft Frankrijk voedselproducent nummer één in Europa en 's werelds derde grootste graanexporteur.

De Standaard,

Een fruitboer uit de streek van Montélimar zegt nog dat de Franse boeren ook een hoge zorg besteden aan kwaliteit.

De Standaard,

 • een koppige boer
 • koppige boeren

Negentig procent van de inwoners van Dreumel hebben hun huizen dan vrijwillig verlaten, de autoriteiten willen alle mensen uit het dorp krijgen. Ze vermoeden dat enkele bejaarden zich in paniek hebben verstopt en dat sommige koppige boeren weigeren hun bedrijven te verlaten.

NRC,

"Evacuatie Nederland in '96 was niet nodig" [...]. Iedereen herinnert zich de beelden. De gezinnen die in het holst van de nacht hebben en houden bijeenzochten en in kilometerslange files het rampgebied ontvluchtten [...]; dorpen die als in oorlogsgebied leeg achterbleven, op een koppige boer na die sappig verklaarde: "Ik blief zitt'n".

De Standaard,

 • boze boeren

Honderd boze boeren hebben gistermiddag met twintig trekkers anderhalf uur de Gemeenteweg in Staphorst geblokkeerd.

Meppeler Courant,

De boze boeren konden het niet verkroppen dat M. een bezwaarschrift had ingediend tegen de oprichting in zijn buurt van een bedrijf met veertigduizend legkippen en honderd koeien.

De Standaard,

Het ongenoegen [...] leidde op verscheidene plaatsen reeds tot opstootjes waarbij de boeren meestal het pleit wonnen. Boze boeren vielen officiële gebouwen of ambtenaren aan.

De Standaard,

Praten over landbouw en milieu. De voorzitter belde over uitstel. Dat lijkt me niet wijs. Hoe eerder de frustraties uitgepraat worden, hoe beter. En voor boze boeren ben ik niet bang.

NRC,

T. liet zijn tractor en gierwagen op het land achter en ging te voet verder toen hij op heterdaad op het uitrijden van gier werd betrapt. Zijn spullen werden in beslag genomen en naar de gemeentewei overgebracht. Dezelfde dag nog haalde een aantal boze boeren de giertank weer terug en verstopte hem.

Meppeler Courant,

Afgelopen woensdag zou de stichting, samen met vier andere, soortgelijke organisaties elders in het land, haar plannen aanbieden aan de VVD'er P. Blauw, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor landbouw, natuurbeheer en visserij, maar de bijeenkomst in Den Haag moest worden afgelast, omdat Blauw en de zijnen hun handen vol hadden aan boze boeren uit de Betuwe en omstreken.

NRC,

 • opstandige boeren

Deze keer zijn boeren en spoorwegpersoneel woedend omdat de legerstaf heeft toegegeven dat reservisten hebben geoefend in het bedwingen van opstandige boeren en stakende spoorwegmensen.

De Standaard,

Door de opstandige boeren in Duitsland werd geëist dat de bossen, die voorheen het besloten jachtterrein waren van de heren, werden opengesteld voor iedereen.

De Standaard,

Ruim een jaar geleden sloten de (vorige) Europese Commissie [...] en de (vorige) Amerikaanse regering in Blair House (Washington) een akkoord over vermindering van gesubsidieerde landbouwexporten. Tegen dat akkoord ging Frankrijk, voortdurend geconfronteerd met opstandige boeren in eigen huis, zich in de loop van het afgelopen jaar steeds harder verzetten.

NRC,

in voorzetselgroep


 • bij de boer kamperen
 • bij de boer logeren

We wilden hier een camping beginnen, maar de kinderen waren nog klein en dat was ons wat te veel. Nee, het is geen kamperen bij de boer; daar ben ik op tegen.

Meppeler Courant,

'Er moet een heel goede controle komen anders volgt er een ontsporing op het platteland.' Verstand legde uit dat de feitelijke situatie inhoudt dat het Kamperen bij de boer meer lijkt op toeristische kampeerplaatsen [...]. De Wet openluchtrecreatie biedt straks plaats aan 15 tot 25 kampeereenheden per bedrijf.

Meppeler Courant,

Bij de boer kan je logeren in Italië (Toscane en Umbrië) en Spanje (het Catalaanse hinterland en Galicië), chambres d'hôte vind je in bijna heel Frankrijk terug en je kan zelf jouw reisroute samenstellen in Frankrijk aan de hand van de Logis de France-aanbiedingen.

De Standaard,

 • bij een boer onderduiken
 • bij een boer zitten

Wat je in deze barre tijden beter niet kunt zijn, dat is: natuurbeschermer. Ik zou meteen onderduiken, en liefst niet bij een boer in de polder. In een van de Journaals bitste een dorpsbewoner dat hij al die milieufreaks persoonlijk graag de keel zou afsnijden.

NRC,

Wij zaten met ons gezin veilig bij een boer op de hooizolder.

De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

 • de dochter van de boer
 • kinderen van de boeren
 • de vrouw van de boer
 • de zoon van een boer

Deze jurk is gemaakt van parachutezeil. Aan die parachute, die bij Gorkum neerkwam, zat een pakket goederen en medicamenten. De dochter van de boer op wiens grond het landde maakte van het enorme stuk stof twee jurken en nog vier overhemden en toen was er nog stof over, pure zuivere zijde.

Meppeler Courant,

Als gevolg van de geringe dichtheid van de gezinnen volgen ook veel kinderen van de boeren als regel in hun omgeving algemeen middelbaar onderwijs.

http://www.lei.dlo.nl/publicaties/HTML/agrimonitor/onderwerpen00.html

'Waarom hebt u Beichler en Fieder niet aangeklaagd voor wat er met de vrouw van de boer is gebeurd?'

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

De zoon van de boer bracht me in zijn motorbootje naar het eiland.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

 • belangen van de boeren
 • protest van de boeren
 • steun van de boeren

De belangen van de boeren zelf komen slechts indirect aan bod: alleen in de mate dat ze inpasbaar zijn in de strategie van de multinationale bedrijven die de biotechnologie ontwikkelen.

De Standaard,

Velden werden vanuit de lucht met glyphosaten besproeid. Dat lokte protest uit van de boeren. Velen van hen hebben geen ander middel van bestaan dan de cocateelt.

De Standaard,

Nu begin ik aan het geheugen van Harmsen te twijfelen. Zat hij dan zèlf - op een gegeven moment met liefst zes collega's - in de Tweede Kamer met alleen steun van de boeren? Harmsen moest beter weten. Het grootste deel van de stemmen was afkomstig van het stedelijk electoraat.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • boeren in Brabant
 • boeren in de derde wereld
 • boeren in het noorden
 • de boer in de polders

De boeren in Brabant worden achtervolgd met het mestprobleem.

NRC,

Maar nu dreigt de landbouw aan zijn eigen succes ten onder te gaan wegens de overschotten, de uit de hand gelopen landbouwsubsidies, de aantasting van milieu, natuur en landschap, en de dumping van landbouwprodukten op de wereldmarkt waar de boeren in de Derde Wereld de dupe van worden.

NRC,

Afvalhout van de productiebossen die verscheidene boeren in het Noorden hebben aangeplant.

Nieuwsblad van het Noorden,

Voor Belgacom betekent dat bijvoorbeeld dat de maatschappij de boer in de polders of op een moeilijk bereikbare heuvel moet aansluiten tegen dezelfde voorwaarden als de stadsbewoner.

De Standaard,

 • een boer in loondienst
 • boeren in loondienst

De integratoren werken in een ekonomisch gesloten systeem, waarbij de vaste kosten over een groot aantal produktie-eenheden worden gespreid. Ze zijn eigenaar van de dieren, leveren het veevoeder aan de vetmester of boer in loondienst en nemen de slachtrijpe dieren weer af.

De Standaard,

Het imago van de landbouwers in Vlaanderen was daarentegen negatiever. Opgenomen in een sterker verstedelijkte en geïndustrialiseerde natuur, met grote landbouwgronden waarbij vele boeren in loondienst andermans grond bewerkten, leken zij meer de ondeugden van de civilisatie te hebben geassimileerd.

http://books.google.nl/books?id=3Iw96pllqV8C&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22boeren+in+loondienst%22&source=bl&ots=vNBxfmKFfk&sig=8_FnwUBI-3lop-vMK7MxaJ4ZdgM&hl=nl&sa=X&ei=L_S1UPiSBIXO0QW9u4HIDQ&ved=0CFgQ6AEwBw#v=onepage&q=%22boeren%20in%20loondienst%22&f=false,

Voorzetsel: met

 • een boer met paard en kar
 • een boer met kar en paard

Pastorale tafereeltjes kleuren de voorgrond in: een boer met paard en kar, keuvelende wandelaars, een hond die vanaf een heuveltop lijzig het decor overschouwt.

De Standaard,

Hij werkte bij een boomkweker die zijn doening in percelen villagrond had laten opdelen. Ik huurde een boer met kar en paard in om zijn geschenken naar huis te halen: een zilverden, een Noorse den, een weymouthden, een fijnspar, een douglasspar, een lork en een grove den.

De Standaard,

Voorzetsel: op

 • een boer op klompen
 • boeren op klompen

Ik heb vaak gedacht, dat de kinderboerderij geen 'echte' boerderij is. Te weinig grond, te weinig dieren, geen echte boer op klompen enz.

http://hklinken.www.cistron.nl/babbelskw299.doc

Ze moeten uitkijken voor culturele collaboratie met een politiek die beschamend bekrompen objectieven heeft en die inhoudelijk dwars staat op alles waar zij als kunstenaars mee bezig zijn: namelijk dragers te zijn van internationale emancipatie als een evidentie, niet als die van een boer op klompen die in New York graag verhalen vertelt over schoon dorp waar alles beter is.

De Standaard,

Voordat de wagen geheel tot stilstand was gekomen, nog een stuk over de gladde weg schuivend, sprongen boeren in overalls en op klompen van de laadbak.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

 • een boer op een kar
 • een boer op zijn tractor op een trekker
 • boeren op ezels

Een gehucht zoals er zoveel zijn in Polen: kippen, ganzen, kettinghonden, drie oude vrouwen en een boer op een kar.

NRC,

Als de boer op zijn tractor voorbij is, kan het grote hek open en loopt de groep naar het weggetje tussen de weilanden.

de Volkskrant,

Tegen half acht arriveerde de eerste boer op een trekker met daarachter een veewagen.

NRC,

Een boer op zijn tractor was de enige die geen haast had.

De Standaard,

Een eeuwenlang ritme, met een decor van olijfbomen en boeren op ezels, wordt plotseling verstoord door de vondst van het gas.

http://www.ivens.nl/Essays-online/Lust-for-lifeNL.pdf

Voorzetsel: uit

 • boeren uit de laaglanden
 • boeren uit de Betuwe en omstreken
 • boeren uit de nabije gehuchten Westervelde en Zuidvelde
 • boeren uit de streek
 • boeren uit de vruchtbaarste regenrijkste streken

Boeren uit de laaglanden leven meestal op gemeenschappelijke gronden.

De Standaard,

Afgelopen woensdag zou de stichting, samen met vier andere, soortgelijke organisaties elders in het land, haar plannen aanbieden aan de VVD'er P. Blauw, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor landbouw, natuurbeheer en visserij, maar de bijeenkomst in Den Haag moest worden afgelast, omdat Blauw en de zijnen hun handen vol hadden aan boze boeren uit de Betuwe en omstreken.

NRC,

Voor de boeren uit de nabije gehuchten Westervelde en Zuidvelde, verenigd in zogenaamde "boermarken" (een soort boerencorporatie), was het gebied interessant in verband met de schapenteelt.

http://www.gevangenismuseum.nl/nederlands/geschiedenis/index.htm

Op de vijf beroepsacteurs en -actrices na, wordt de film bevolkt door niet-professionelen: boeren uit de streek en stedelingen die met de candid camera werden gadegeslagen.

NRC,

Veel boeren uit de vruchtbaarste, regenrijkste streken gingen aan hun overdaad ten onder, konden hun leningen niet meer afbetalen en geen nieuwe zaden of kunstmest meer kopen.

http://www.libertarian.nl/NL/archives/000288.php,

met ander, nevengeschikt substantief


 • arbeiders, boeren en soldaten
 • boeren en burgers
 • heren, burgers en boeren
 • ministers, burgemeesters, dijkgraven, soldaten, boeren en burgers
 • boer en burger
 • boeren en soldaten

Dan sta je weer buiten in de Potsdamerstrasse, de vlakte, met in de verte de Brandenburger Tor en in de aarde het litteken dat door de Muur is achtergelaten, een betonstrook, het souvenir van de staat der arbeiders, boeren en soldaten.

NRC,

Eeuwenlang is het juist de kracht van het waterschap geweest dat de boeren en de burgers direct betrokken waren bij het dijkbeheer en de waterhuishouding: echte, kleinschalige democratie met heel korte lijnen tussen bestuur en bestuurde.

http://www.oudheidkameroostzaan.nl/histbek/019.htm

Tussen de verschillende klassen van heren, burgers en boeren bestond een enorme en onoverkomelijke sociale kloof.

NRC,

Die oorlog sluimert permanent. En als hij openlijk uitbreekt dient het leger dus weer terug te keren naar zijn vertrouwde collectief-democratische commandostructuur waarin ministers, burgemeesters, dijkgrafen, soldaten, boeren en burgers allemaal op hun manier hun verantwoordelijk kunnen en moeten nemen.

NRC,

De Landelijke Gilden van de Boerenbond krommen zondag de rug om een brug te slaan tussen boer en burger.

De Standaard,

Boeren en soldaten leert hij lezen en zijn ondergeschikten houdt hij voortdurend een humanistische levenshouding voor, die hen moet onderscheiden van de tot excessen geneigde vijand.

De Standaard,

 • de boer en de boerin
 • boeren en boerinnen

Langzaam waren de teil, de bal, zijn broertje, de meid en haar stok tot een herinnering gestold, net zoals de boerderij, en de boer en de boerin die tevergeefs hadden geprobeerd zijn ouders te blijven.

De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

De boer en de boerin rest niets anders dan doortuinieren tot de dood er op volgt.

NRC,

Er zijn talloze andere en betere mogelijkheden om een hogere landbouwproduktie in de landen van Afrika en elders te bereiken, bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van de lokale kennis van boeren en boerinnen.

http://www.platformgentechnologie.nl/genetech/social/parents/dreiging-ggos-afrika_nl.shtml,

Gauguin was een laatbloeier in de kunst [...]. Hij vindt rust in Bretagne, waar hij de boeren en boerinnen met hun mooie witte kappen schildert.

Meppeler Courant,

Iedereen trouwens moest vroeg of laat over de brug komen: de boeren en boerinnen met hun kruiken om hun koeien in verre weiden te gaan melken, de herder met zijn kudde schapen [...], de dokter met de muilezel voor zijn sjees, de rijke boer met het paard voor de koets.

De Standaard,

 • de boer of herder
 • boeren of herders
 • herders, boeren of vissers

Zolang ze voor hun functie geselecteerd werden is het ondenkbaar dat de boer of herder ooit zijn tijd en moeite zou verspild hebben aan een hond die karakterfouten vertoonde of die niet kerngezond was.

http://www.berner-sennen.be/

Boeren of herders, die een beetje met hun kudden op de steppen rondzwierven, en alleen maar een geweer meedroegen om op wolven te schieten.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Tot op de dag van vandaag kan men op Sardinië nog steeds genieten van een zeer regionale keuken. De antieke tradities worden gehandhaafd. Herders, boeren en vissers hebben hun eigen gewoonten.

http://www.lafiera.nl/ned/

 • de boer en de knecht
 • knecht of boer
 • de boer en zijn knechten

Als de boer en de knecht klaar waren met melken, de koeien en de varkens voer hadden, moest de pap heet op tafel staan.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Voortaan gaat het om lager geschoolden, en met name heel vaak om mensen uit rurale gebieden die als knecht of kleinere boer in de landbouw werkzaam waren.

http://www.antiracisme.be/nl/colloquia/010323/synthese.pdf,

De kleermaker 'boerensnieder' maakt vooral de bovenkleding voor de boer en zijn knechten.

Meppeler Courant,

 • boeren en landarbeiders

In een witboek over werkgelegenheid en sociaal welzijn [...], waarschuwt de Chinese overheid dat de werkloosheid in de steden de komende vijf jaar nog kan verdrievoudigen, tot een totaal van meer dan 20 miljoen mensen. Op het platteland zijn er zelfs zo'n 150 miljoen boeren en landarbeiders te veel.

http://www.ipsnews.nl/categorieen/internaf.asp?idnews=416,

Boeren en landarbeiders die gewend waren kippen, konijnen en ander klein spul te houden.

http://home.wish.net/~avhoogvliet/Frame.htm

Maar ik hoor niks. Goed luisteren! Ik luister. Het weefsel van de stemmen van boeren en landarbeiders uit de Alentejo. Zij zingen over de aarde, het brood, de zon, en over het spektakel van de dood.

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

 • boeren en landeigenaren
 • boeren of landeigenaars
 • de boer en de grondbezitter
 • boeren en grondgebruikers

Boeren en andere landeigenaren die de kleine, klassieke boomgaarden willen opzetten of behouden, krijgen een steuntje in de rug.

Meppeler Courant,

Natuurbeleid wordt creatief vormgegeven, door middel van combineren van functies en door samenwerking met private partners, zoals boeren en andere landeigenaren.

http://www.e-stem.nl/

Een ballonvaart is een belevenis…. geen vervoermiddel! Mag U zomaar overal landen en hebt U dan geen problemen met de boeren of landeigenaars? Doordat een ballon onbestuurbaar is qua richting moeten wij inderdaad steeds beroep doen op de goodwill van de landbouwers en landeigenaars.

http://www.warmeluchtballon.be/vragen.htm

Odink genoot van zijn baan bij het ministerie van Landbouw en vertelde me enthousiast hoe verheugd ook de ambtenaren waren dat na Van Aartsen en Brinkhorst nu én de minister én de staatssecretaris in de modder stonden op hun eigen boerderij, en als boer en grondbezitter konden spreken met andere landbouwers.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Boeren en grondgebruikers in Nederland willen het milieu niet vervuilen.

http://www.nvv.nl/

 • boer en tuinder
 • de boer of tuinder
 • boeren en tuinders

Om tot duurzame landbouw te komen zouden boer en tuinder hogere prijzen moeten krijgen.

De Standaard,

Uitgangspunt is dat de boer of tuinder er in slaagt rond te komen bij een normale prijsvorming. 'Dat is een hele principiële redenering. Het heeft geen zin goed geld naar kwaad geld te gooien.'

Meppeler Courant,

Maandag hield het CDA de laatste van een reeks van vijf landbouwmanifestaties, die tot doel hebben de band met de boeren en tuinders weer aan te halen.

Meppeler Courant,

Bijen zijn voor boeren en tuinders een onmisbare kompagnon.

De Standaard,

Hoe groot de schade van boeren en tuinders is, valt volgens de land- en tuinbouworganisatie nog niet te zeggen.

de Volkskrant,

 • boeren en vissers
 • vissers en boeren

De gemiddelde stads-Fransman vindt het best dat er steeds weer extra geld gaat naar boeren en vissers.

NRC,

Toch zien we tegelijkertijd een versterking van de divergerende krachten; het dialect is weer in opkomst. Niet bij de traditionele dialectsprekers, de boeren en de vissers, maar vooral bij de sociaal-culturele bovenlaag.

http://www.meertens.nl/

Het verzet omvat verscheidene sociale klassen en lagen, te beginnen bij het proletariaat van de grote industriële ondernemingen, over het nieuwe proletariaat van de interim-bedrijven en de onderaannemingen, de ambtenaren en de werkers die getroffen worden door de privatiseringsgolf, de boeren en vissers in de derde wereld en Europa, enz., tot en met de kleine patroons en zelfstandigen die verstikt worden of failliet gaan door de concentratie in monopolies.

http://ptb.be/scripts/article.phtml?obid=13538=2,

met eigennaam


Vroeger had je boer Koekoek en boer Harmsen als protestfiguren, nu is dat D66.

NRC,

Babe is de naam van een varkentje [...]. Omdat Babe zo klein is, wordt hij van de vleesmolen gered. Hij wordt wel op een kermis tentoongesteld. Wie Babe's gewicht raadt, mag het biggetje meenemen. En zo komt Babe bij boer Hoggett terecht [...]. Babe verovert een plaats in het hart van boer Hoggett als hij schapendieven op de vlucht drijft.

De Standaard,

'Maar ik neem aan dat u het toch wel bent geweest die boer Bokhoven en mijn broer Hessel hebt doodgeschoten? Ik kan bewijzen dat dit met hetzelfde geweer is gebeurd.'

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

Vaste verbindingen


Spreekwoorden


laat de boeren maar dorsen

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende samenstelling


boer 1.1

lomp, simpel iemand, die dom of ongemanierd is; provinciaal; ook: botterik

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een boer…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Je ziet direct wat voor een gestampte boer hij is. Zit dik in het geld want ondanks de pretentie en die luie hersens van 'm blijft hij koppig in zichzelf geloven. Begin september was ik via via op een feestje bij hem. Hij had een nieuw appartement gekocht en dat moest rondgeroffeld.

   De Oceanen, Jan Roets,

   'Ik moet de hele dag al met de stomste dingen rekening houden. Hier liggen vrouwen halfnaakt op het strand, maar ik kan daar niet in een lange broek lopen of een stel van die boeren laat zich als patiënt uitschrijven. Heb ik een nieuwe fiets nodig, dan kopen we die in Tweelde, maar moet Geert er een, dan gebeurt dat in Zonther. En ik zit met drie bakkers, drie bakkers waarvan twee aan de deur, die ik tevreden moet houden.'

   De gelukkige, Mensje van Keulen,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een domme boer

   D. was ervan overtuigd dat het gesprek tussen penningmeester J. en Van Z. een detail was. "Dat straalde die J. ook uit", aldus Van Z. "Maar hij is een rancuneus meelopertje. Het bleek niet op een normale manier te kunnen [...]. Ik werd als een domme boer uit het oosten behandeld. Ik heb hier niet om gevraagd."

   NRC,

   Hij is er geen van hier, hij is geen domme boer. Hij is een intellectueel, iemand met een kop boordevol boeken.

   De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

   Uit zijn onderzoek bleek dat het sukses in aanzienlijke mate te danken was aan de etnische rivaliteit tussen de vestiging in het 'arrogante' Wenen en het personeel in de Karinthische onderneming, dat door dezelfde Weners als 'domme boeren' werd beschouwd.

   De Standaard,

   Bovenal om 'ze in het Westen' te laten zien dat 'zij in Enschede' geen domme boeren meer waren, analfabeten die alleen de taal van vuist en knuppel spraken, al lang niet meer met pakken en marsen op hun rug hoefden te sjouwen, lieten de textielbonzen in de culturele woestenij Enschede een museum neerzetten.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   • een stomme boer
   • stomme boeren

   Ik schuif langs de gevel en druk op de deurklink. Zij beweegt, naar beneden. Ik duw met de schouder. Niets meer [...]. Maar ik geef niet op. Een radeloze verbetenheid maakt zich van mij meester. Ik laat de klink los en loop door. Urbain, denk ik, Urbain, stomme boer. Als hij onder die struiken kon, dan kan ik er dóór.

   Gras, Clem Schouwenaars,

   Normaliter werden we erg arrogant behandeld hier in Amsterdam, echt op het gore af vaak en dan waren we altijd maar een stel stomme boeren die in het beste geval reltoerisme kwamen bedrijven.

   http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

   Gelukkig staan er overal Tsjetsjeense controleposten die de weg wijzen en zelfs het verkeer regelen. Jongens en grijsaards die hun relatief onheroïsche taak compenseren door vervaarlijk met hun wapens te zwaaien. Bij het sluisje moet elke voorbijganger zich registreren. Waarom? "Hoezo waarom? Omdat we geen stomme boeren zijn", luidt het antwoord.

   NRC,

   • botte boeren
   • een lompe boer

   Techneuten zijn houthakkers en botte boeren, vertelde een manager van PTT Telecom begin dit jaar op het congres 'Scholing, bouwsteen van je carrière' - doelend op de soms gebrekkige omgangsvormen van ingenieurs.

   NRC,

   Vergeleken met de beschaafde Gorbatsjov was Jeltsin een lompe boer die altijd dronken was en vrouwen in de billen kneep.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3316565/2012/09/15/In-medialand-wordt-de-PvdA-toch-weer-de-hand-boven-het-hoofd-gehouden.dhtml,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   boer 1.2

   afbeelding

   Bron: Michiel2005
   ( CC BY 2.0 )

   speelkaart waar een herenboer op is afgebeeld; kaart uit een kaartspel tussen de tien en de vrouw

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een boer…

   is een speelkaart

   • [Afmeting] is meestal 5,6 cm bij 8,8 cm, soms 6,2 cm bij 8,8 cm
   • [Uiterlijk] is bedrukt met de afbeelding van een boer en met de letter 'B' of 'J' (van "jack")
   • [Soort] kan harten, klaveren, ruiten of schoppen zijn
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt bij klaverjassen als troefboer 'jas' genoemd
   • [Rang] is in de meeste kaartspellen de elfde kaart, tussen de tien en de vrouw

   Algemene voorbeelden


   Noord zag maar één manier om zijn partner te bereiken voor de schoppenaftroever: zuid moest in het bezit zijn van HartenB. Derhalve speelde Ed Hoogenkamp hier Harten10 (!). Paul Felten begreep uiteraard wat van hem werd gevraagd. Hij nam Harten10 over met de boer en speelde schoppen door getroefd door noord.

   NRC,

   Stel je hebt de boer en de heer, en verder geen troeven. Wanneer je dit verkeerd speelt (met de boer uitkomt bijvoorbeeld) dan kan het zo zijn dat je geen punten haalt met je boer, en je heer naar de negen van de tegenstanders verdwijnt.

   http://www.gamesquare.nl/gamesquare/games/cardgames/klaverjas/www/teach/klaver_les4_d.html

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • de boer gooien
   • de boer spelen

   U start RuitenA en de dummy gaat open: [...]. Partner gooit de boer (hoog-laag = even distributie) bij en de leider de zeven. Welke kaart speelt u na?

   NRC,

   'Kunt u de boer spelen'. Zo ja, dan speelt u de boer en wacht na de eerste slag op het volgende commando van uw partner. Zo niet, dan speelt u een andere kleur.

   http://www.sinteloyengasthuis.nl/documents/schutjassen_beveiligd.pdf,

   in voorzetselgroep


   • met de boer uitkomen

   Stel je hebt de boer en de heer, en verder geen troeven. Wanneer je dit verkeerd speelt (met de boer uitkomt bijvoorbeeld) dan kan het zo zijn dat je geen punten haalt met je boer, en je heer naar de negen van de tegenstanders verdwijnt.

   http://www.gamesquare.nl/gamesquare/games/cardgames/klaverjas/www/teach/klaver_les4_d.html

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   boer 2.0

   lozing van gas vanuit de maag door de mond waarbij een ah-achtig of uh-achtig geluid wordt voortgebracht

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een boer…

   is een lozing

   • [Geluid] heeft een ah-achtige of uh-achtige klank en is, m.n. bij bewuste opwekking, vaak tamelijk luid
   • [Geur] kan gepaard gaan met een onaangename geur
   • [Samenstelling] bestaat uit lucht
   • [Pad of traject] gaat vanuit de maag via de slokdarm en de keel door de mond
   • [Intentionaliteit] kan opzettelijk of onopzettelijk zijn
   • [Object betroffen] is een lozing van lucht
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] kan veroorzaakt worden door het snel drinken van koolzuurhoudende drank
   • [Waardering] wordt in de westerse cultuur als onfatsoenlijk en smerig beschouwd

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • ontsnappen

   Wim had last van zijn maag, met elke boer die hem ontsnapte, vormde hij het woord 'aap'.

   Blanco, Peter Terrin,

   De boer die hem ontsnapte had een nasleep, als verre donder.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Luide boeren ontsnappen uit je keel.

   Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

   als object bij een werkwoord


   • laten

   Ze moest een boer laten waarvoor ze zich geneerde.

   De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

   Vervelende mensen die bellen om bijvoorbeeld te schelden, zwijgen of boeren te laten, worden de tweede keer dat ze het nummer draaien, geblokkeerd.

   De Limburger,

   Roland werkte intussen verbazend efficiënt zes sneden brood naar binnen, zoop zijn kop leeg, nam nog een slok melk toe, stond op, liet een boer en zei plechtig: 'Pardon...'

   Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

   Een onguur type stapte de lift in, hij stonk naar urine en keek met zijn ongeschoren kop naar haar. Carla voelde zich erg ongemakkelijk en kroop wat dichter tegen de wand van de lift. De zwerver liet een harde boer en keek vervolgens naar het slipje en de condoom die op de grond lagen. "Is dat van u mevrouw?", wilde hij weten.

   http://www.refrisoftware.be/verhaal/woede.htm,

   Ik moet vaak boeren laten tijdens het lopen.

   http://www.lexthoen.nl/

   Ze liet een boer en slikte, ze trok een vies gezicht.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   • een boer onderdrukken

   Hij onderdrukt een boer en gebaart vragend met zijn whiskeyglas naar Paul.

   Het meesterstuk, Anna Enquist,

   Barend onderdrukte een boer.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   in voorzetselgroep


   • zich verontschuldigen voor een boer

   Omdat Hetty dreigde te struikelen over haar eigengereide voeten, plooide Natasja haar armen tot een vangnet en Barend verontschuldigde zich voor een boer.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • boeren of scheten
   • scheten en boeren

   En op momenten dat hij niet at, welden er spreuken in hem op, nooit boeren of scheten.

   Herinneringen aan moeder aarde, Johan Tykens,

   Peuter niet in je neus, laat geen boeren of scheten.

   http://www.expage.com/page/besteversiertips

   Aan tafel converseren met volle mond, scheten en boeren laten en daar zelf het hardst om lachen.

   In liefdes naam, Greta Seghers,

   • boeren en winden

   Rechts van je laat iemand constant harde boeren en winden en smakt vreselijk tijdens het eten.

   NRC,

   'Het is best leuk om 's nachts te werken, er gebeurt altijd wel wat. Negen van de tien keer vervoer je dronken gasten. Je zou denken dat ze lastig zijn, maar dat valt reuze mee. Ze laten boeren en winden, maar maken vooral lawaai'. 'Winden?' 'Ja, meestal staan ze al even te wachten in de kou. Zodra ze in een warme taxi stappen, gaan hun darmen werken en dan rij je even in de stank.'

   Meppeler Courant,

   Boeren en winden laten kan worden veroorzaakt door het, overigens heel begrijpelijke, 'happen' van lucht.

   http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/faq.htm

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Boer 3.0

   (geschiedenis)

   oude benaming voor een Afrikaner, iemand die behoort tot het blanke volk van Zuid-Afrika
   Wordt meestal in het meervoud gebruikt in toepassing op het gehele volk.

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een Boer…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     De oorlog die de Boeren in Zuid-Afrika rond de eeuwwisseling uitvochten met de Engelsen, zorgde voor onstuimige uitingen van etnisch getinte solidariteit.

     NRC,

     Hij [...] joeg de Britten in het harnas door als pacifist de kant van de Boeren te kiezen tijdens de oorlog in Zuid-Afrika.

     Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

     Als Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist diende La Guma in 1966 zijn land te verlaten en is hij in 1985 in ballingschap overleden. In Land van steen schetst La Guma het leven achter tralies en in Uur van de afrekening wordt een politiek bewuste Boer vermoord.

     http://www.ieper.be/nl/bibliotheek/keuzelijst_afrika.html,

     Middenin de battlefields logeren, waar Zulu's en Voortrekkers, en British en Boeren elkaar bevochten, geeft een speciaal gevoel.

     http://www.zuidafrika.com/

     En binnen enkele minuten had hij de eenvoudige woning aan de Havikstraat verruild voor het uitgestrekte zonovergoten landschap van Zuid-Afrika, waar de boeren met de trouwe kaffers aan hun zijde in een bittere strijd tegen de Engelse usurpator hun voorvaderlijke grond op leven en dood verdedigden.

     De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

     Het zebrapark had ik reeds op zaterdag gezien, ook het monument opgericht ter gedachtenis van de bijna dertigduizend vrouwen en kinderen, omgekomen in de Engelse koncentratiekampen tijdens de tweede vrijheidsoorlog van de Boeren, 1899-1902. Of een tocht naar het nabije Basoetoland me iets zei?

     Miniaturen, Karel Jonckheere,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen